• Nie Znaleziono Wyników

PROTOKÓŁ. Na konkurs wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do r. 22 oferty.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROTOKÓŁ. Na konkurs wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do r. 22 oferty."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 1

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2015 Wójta Gminy Jabłonka

z dnia 22.04.2015 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r.

zadania z zakresu:

1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 3) działania na rzecz mniejszości narodowych,

Posiedzenie odbyło się w dniu 20.04.2015 r.

Komisja działa zgodnie z Zarządzenie Nr OA.0050.8.2015 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 18.03.2015 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r.

zadania z zakresu:

1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) działania na rzecz mniejszości narodowych,

Komisja obradowała w następującym składzie:

1.Przewodniczący komisji – Jacek Marcinek (przedstawiciel organu administracji publicznej), 2.Członek komisji – Zbigniew Suwada (przedstawiciel organizacji społecznej),

3.Członek komisji – Stefania Buławska-Zahora (przedstawiciel organu administracji publicznej),

4.Członek komisji – Artur Górka (przedstawiciel organizacji społecznej),

5.Członek komisji – Maria Łaciak (przedstawiciel organu administracji publicznej), 6.Członek komisji – Robert Kowalczyk (przedstawiciel organu administracji publicznej),

w zakresie działalności:

1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) działania na rzecz mniejszości narodowych,

Na konkurs wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do 10.04.2015 r. 22 oferty.

(2)

1. Przed podjęciem obrad Przewodniczący Komisji:

1) poinformował o wysokość środków publicznych zapisanych w budżecie gminy na realizację przez organizacje pozarządowe zadania w roku 2015, omówił zasady w oparciu o które został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Jabłonka w roku 2015 w zakresie działalności:

1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) działania na rzecz mniejszości narodowych,

2) przedstawił zebranym wytyczne Komisji Konkursowej, a także ogólne zasady realizacji zadań publicznych wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) przypomniał ściśle określone kryteria i skalę, na podstawie których oferty będą oceniane tj:

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot (skala ocen od 0-7),

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (skala ocen od 0-7),

3) propozycja jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane (skala ocen od 0-7),

4) zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania (skala ocen od 0-7),

5) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala ocen od 0-7),

6) dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem a w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (skala ocen od 0-7),

7) dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania zawarte będą w regulaminach konkursów opracowanych przez odpowiednie komórki merytoryczne (skala ocen od 0-8) .

4) przypomniał, że minimalny wynik, kwalifikujący ofertę do przyznania dotacji wynosi 30 pkt.

2. Następnie każdy z członków komisji wypełnił oświadczenie o nie pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami przystępującymi do w/w otwartego konkursu ofert oraz zapoznał się z formularzem ofert; wnikliwie

(3)

analizowano poprawność oferty pod względem formalnym i merytorycznym, zgodność z zakresem rzeczowym konkursu, a także kalkulację kosztów.

3. Po zapoznaniu się z ofertą i sprawdzeniu ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, że zgodnie z zapisami § 3, ust. 3 ogłoszenia konkursu, będzie rozpatrywać wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na odpowiednim formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.

4. Przed przystąpieniem do oceny oferty Przewodniczący Komisji poinformował o obowiązku zachowania czytelności zapisów (ewentualne poprawki mogą być wpisane po skreśleniu błędu i zaparafowaniu poprawnej wartości), następnie każdy z członków komisji, dokonał bezpośredniej oceny oferty na arkuszu oceny.

5. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez Członków Komisji, Przewodniczący Komisji w zestawieniu - zbiorczy arkusz oceny naniósł punkty dla organizacji pozarządowej na zadanie oraz wyliczył łączną sumę przyznanych punktów przez Członków Komisji oraz średnią arytmetyczną sumę ocen wystawionych przez Komisję oceniającą ofertę.

6. W wyniku jednogłośnych ustaleń przedstawiono propozycję przydzielenia kwoty dotacji na realizację zadania publicznego – jak przedstawiono poniżej:

Oznaczenie Nazwa organizacji Rodzaj zadania Kwota dotacji (w pln)

Suma przyznanych

punktów

Uwagi

K1 Ochotnicza Straż Pożarna w

Jabłonce Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

4 000 38

Wsparcie

K2 Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

5 000 42

Wsparcie

K3 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

Przemienienia Pańskiego w Jabłonce

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 500 35

Powierzenie

K4 Stowarzyszenie Miłośników Zubrzyckiej Ziemi „ZUBR”

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 000 32

Powierzenie

K5 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

Św. Anny w Chyżnem Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

4 000 38

Powierzenie

K6 Ochotnicza Straż Pożarna Zubrzyca Górna

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

4 000 38

Powierzenie

K7 Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 500 35

Wsparcie

K8 Towarzystwo Słowaków w Polsce Rozwój kultury, sztuki,

ochrona dóbr kultury i 4 000

38

Wsparcie

(4)

tradycji K9 Ochotnicza Straż Pożarna w

Orawce

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 500 35

Powierzenie

K10 Stowarzyszenie „Orawska

Rodzina” Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 000 32

Powierzenie

K11 Rzymskokatolicka Parafia p.w.

Św. Brata Alberta w Jabłonce- Bory

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

3 000 32

Powierzenie

K12 Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. Ks. Ferdynanda Machaya

Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

4 500 40

Powierzenie

K13 Parafia Rzymskokatolicka p.w.

Św. Stefana w Lipnicy Małej Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

2 000 31

Powierzenie

K14 Ochotnicza Straż Pożarna w

Lipnicy Małej Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i

tradycji

4 000 38

Powierzenie

S1 Uczniowski Klub Sportowy – Podwilk 1

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

12 500 40

Powierzenie

S2 Klub Sportowy Szkółka Piłkarska Diablak

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

3 500 36

Wsparcie

S3 Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

1 000 31

Wsparcie

S4 Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIEDZIE ORAWY

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

12 000 39

Wsparcie

S5 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Lipnica Mała

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

2 000 33

Wsparcie

S6 Ludowy Klub Sportowy Orawa Jabłonka

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

35 000 43

Powierzenie

S7 ZDROWY SPORT – Fundacja Pomocy Aktywnym

Upowszechnianie kultury fizycznej i

sportu

2 000 33

Wsparcie

M1 Towarzystwo Słowaków w Polsce Działania na rzecz mniejszości narodowych

1 000 38

Wsparcie

7. Uzasadnienie wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty była ogólna ocena /ilość punktów/ dokonana przez każdego z członków komisji. Komisja Konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim rzetelność sporządzenia oferty i realne wykonywanie zadania.

Ocena ta dokonana została w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie tj. merytoryczne, finansowe i organizacyjne.

(5)

W załączeniu:

- zestawienie ofert, - lista obecności,

- oświadczenia członków Komisji, - arkusze ocen członków Komisji, - zbiorczy arkusz ocen.

Komisja

………

………

………

………

……… Zatwierdził:

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

4. Ocena spełnienia kryteriów przez dany projekt dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie informacji określonych w ust. IOK może wymagać od

a) zdarzenia losowe (np. Wyniki losowania, a także zestawienie liczby ocen dokonanych przez poszczególnych członków KOP w ramach danego posiedzenia są przedstawiane w Protokole z

w szczególności wyczerpującego uzasadnienia kryterium ocenionego negatywnie oraz uzasadnienia powodu nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów (podania

ekspertyzę. Członkowie KOP są zobowiązani do pisemnego, wyczerpującego, rzeczowego przedstawienia w Karcie oceny uzasadnienia wyniku oceny każdego ocenianego kryterium.

Oświadczenia mogą zostać złożone osobiście, przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną (skan). W przypadku przesłania dokumentów w wersji elektronicznej, oryginał

(skan). W przypadku przesłania dokumentów w wersji elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dostarczyć najpóźniej do dnia losowania wniosków. Niezłożenie oświadczenia

Wyboru EFS (ZW.I). Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego Listy ocenionych projektów w ramach konkursu. Końcową

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury opału oraz paliwa w bakach samochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Inwentaryzację paliwa w