• Nie Znaleziono Wyników

Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

e-Konferencja metodyczna

Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn

Starosta Kwidzyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie serdecznie zapraszają na e-Konferencję metodyczną

w ramach projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń– Kwidzyn”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

która odbędzie się 11czerwca 2021 r. w godzinach 12.00 - 16.30 Wydarzenie będzie zrealizowane w formule online.

Link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom po uprzednim zarejestrowaniu się.

Tematyka konferencji oscyluje wokół zagadnień związanych z wyzwaniami współczesnej edukacji. Świat będący w nieustającej zmianie zmusza do refleksji nad edukacją i poszukiwania nowych sposobów nauczania i uczenia się.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Powiślańska Szkoła

Ćwiczeń- Kwidzyn

(2)

Program e-Konferencji

„Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji”

11czerwca 2021r. (piątek)

11.45– 12.00 Logowanie się uczestników.

(Rekomendujemy wcześniejsze dołączanie do konferencji)

12.00 – 12.15 Uroczyste otwarcie e-Konferencji. Przywitanie zaproszonych gości.

(Jerzy Godzik - Starosta Kwidzyński)

12.15– 13:00

Szkoły ćwiczeń i ich miejsce w systemie edukacji.

„Jak to się stało? Czyli wczoraj i dziś szkół ćwiczeń w polskim systemie edukacyjnym”, „Szkoły ćwiczeń w działaniu!”

Agnieszka Pietryka, Magdalena Brewczyńska - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

13:00 – 14:00

„Stres, emocje i motywacja a uczenie się - od teorii do praktyki"

dr Wojciech Glac - adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego

14: 00 – 14.15 Przerwa

14:15 – 15:15

Szkoła w zmianie. Zmiana w szkole - Po co? Jak? Co?

Oktawia Gorzeńska – ekspertka edukacyjnych innowacji, zmian i przywództwa, praktyk edukacji z doświadczeniem dyrektorskim w zarządzaniu szkołami

15:15– 15:30

Współczesna strategia dydaktyczna. Projekt edukacyjny w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Maria Kołłupajło – nauczycielka fizyki i podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

15:30– 15:45

Współczesna strategia dydaktyczna. Projekt edukacyjny w obszarze języków obcych.

Katarzyna Wojciechowska – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

15:45– 16:00

Współczesna strategia dydaktyczna. Projekt edukacyjny w obszarze IT.

Wojciech Kapica – nauczyciel informatyki i wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

16.00– 16.20 Dyskusja panelowa

Powiślańska Szkoła

Ćwiczeń- Kwidzyn

(3)

Prelegenci e-Konferencji

„Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji”

Agnieszka Pietryka – nauczyciel konsultant Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kierownik projektu, w którym został przygotowany model szkoły ćwiczeń oraz jego pilotażowe wdrożenie.

Magdalena Brewczyńska – specjalistka ds. wspierania szkół ćwiczeń. Ekspert w Zespole ds.

opracowania Modelu szkoły ćwiczeń, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

dr Wojciech Glac – adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Organizator „Dni Mózgu” na Uniwersytecie Gdańskim. Zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii „Naukowiec”, organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacz UG, ceniony dydaktyk i popularyzator wiedzy na temat mózgu.

Oktawia Gorzeńska – ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft.

Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu

#wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego projektu społecznego nauczycieli lekcjewsieci.pl Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji. Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.

Maria Kołłupajło – nauczycielka fizyki i podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Koordynator merytoryczny w Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn.

Katarzyna Wojciechowska – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Koordynatorka projektów międzynarodowych.

Nauczycielka Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn.

Wojciech Kapica – nauczyciel informatyki i wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Nauczyciel Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn.

(4)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skan wypełnionego formularz należy przesłać na adres e-mail: psc@2lo-kwidzyn.pl w terminie do dnia 04.06.2021 r.

1. Imię i nazwisko*

2. Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) *

3. Nazwa szkoły/instytucji/placówki*

*podanie danych jest niezbędne do udziału w e-konferencji; na wskazane w zgłoszeniu adres e-mail zostaną wysłane linki z adresem konferencji

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na nagraniach z e-Konferencji „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń – Kwidzyn”, na zdjęciach, w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej i w mediach donoszących o przebiegu realizacji projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”.

……….……… .……….………

(data) (czytelny podpis)

(5)

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą Pani/ Pana dane osobowe jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Szkoły.

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: dyrektor@2lo-kwidzyn.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, lub e-mail: iod@e-atc.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału we-Konferencji otwierającej projekt “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”.

5. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie zgłoszenia do udziału e-Konferencji otwierającej projekt

“Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

moje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze mnie zgody, również w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do portalu Wirtualna

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE pozostają aktualne, jednak wdrażając ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz upowszechnienia

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE