• Nie Znaleziono Wyników

Obrady rozpoczęły się o godzinie i trwały do godziny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obrady rozpoczęły się o godzinie i trwały do godziny"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Protokół

W 22.

ze wspólnego posiedzeniaKomisji stałych Rady Powiatu wKielcach w dniu 26 kwietnia 2021 roku

godzina 15.00

(posiedzenie wsystemiezdalnym)

Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00 i trwały do godziny 16.30.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom Andrzej Michalski.

W posiedzeniu wzięło udział 22 członków Komisji stałych Rady Powiatu w Kielcach. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Stefan Pacak (lista obecności w załączeniu).

Ponadto w obradach uczestniczyli również : - Jacek Kuzia Przewodniczący Rady Powiatu - Mirosław Gębski Starosta Kielecki

- Cezary Majcher Członek Zarządu - Stefan Bąk Członek Zarządu - Mariusz Ściana Członek Zarządu - P. Anna Moskwa Skarbnik Powiatu

- P. Izabela Dziewięcka Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - P. Anna Florczyk-Bielna Dyrektor PCPR w Kielcach

- P. Jolanta Rybczyk Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku - P. Rafał Szpak Dyrektor ŚCMiN w Kielcach

oraz zaproszeni

- P. Jarosław Sułek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach

- P. Grażyna Majewska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

Przewodniczący posiedzenia przywitał zebranych i przystąpił do obrad według poniższego porządku:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą

(2)

sesję Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji).

2. Sprawy różne Ad.l

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Kielcach :

Przewodniczący obrad Andrzej Michalski na wstępie poddał pod dyskusje projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie :

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na łata 2021-2028,

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, P. Anna Moskwa Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w WPF.

Plan dochodów budżetowych w 2021 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 1.640.555,25 zł, z tego:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 325.571,99zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 237.867,99zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 87.704,00zł,

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.966.127,24 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 1.966.127,24zł / w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 2.042.127,24zł, dotacje

celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 76.000,00zł /

Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 2.103.330,64zł, z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 710.251,00zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków

bieżących/,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 2.813.581,64zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,

Plan dochodów i wydatków w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 1.782.181,25zł

- plan dochodów i wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 0,01 zł /na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 /

(3)

- plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.782.181,24zł/wtym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2.055.727,24zł, na zadania inwestycyjne wieloletnie na drogach zmniejsza się o kwotę 273.546,00zł

Plan przychodów w 202 Ir. zmniejsza się o kwotę 462.775,39 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Radna Małgorzata Popiel wystąpiła z prośbą o przygotowanie w formie papierowej budżetu zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu.

Radny Tomasz Gruszczyński również poprosił o wydruk budżetu powiatu.

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik, 4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,

5) odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

6) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w

(4)

Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

8) odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

9) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

10) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

11) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym

(5)

Ośrodku Wychowawczym w Wychowawczym w Podzamczu,

Rembowie, Młodzieżowym Ośrodku

Radny Bogdan Gierada zapytał co Zarząd uczynił, jakie podjął kroki, żeby te placówki ratować? Stwierdził, iż te działania poszły w złym kierunku.

P. Izabela Dziewięcka Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdziła, że likwidacja placówek to jest trudna sytuacja, bo dot. człowieka. Czynnik ekonomiczny niestety jest przeważający. Do MO W w Rembowie powiat z własnych środków na ten rok musi dołożyć 3 500 000 zł., do MOW w Podzamczu - 2 200 000 zł. To są ogromne kwoty środków własnych. W roku 2017 w MOW w Podzamczu powstały szkoły : Technikum i Liceum Specjalne. Szkoły powstały , ale niestety nie było chętnych. Nie mamy wpływu na to ilu wychowanków do nas trafi. O tym decyduje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. My nie chcemy likwidacji WOM-ów. Pragniemy, aby one zostały przejęte przez podmioty niepubliczne. Do Pana Starosty zwracają się fundacje i stowarzyszenia. Stowarzyszenie już powstało 5 lat temu w Rembowie składające się z pracowników ośrodka w Rembowie „ Druga Szansa”. Liczyli się z czynnikiem ekonomicznym, który zmusi powiat do zmiany formy prawnej prowadzenia tych jednostek. Chcemy, aby ta działalność tam była kontynuowana.

Zasada finansowania wówczas się zmieni. W sprawie Podzamcza również zwróciła się fundacja i stowarzyszenie, iż chcieliby przejąć prowadzenie MOW od września. Dołożymy wszelkich starań, aby to było kontynuowane w formie podmiotu niepublicznego a my ograniczymy się tylko do przekazywania subwencji. Końcowym etapem pracy wydziału Edukacji jest podjęcie uchwały o likwidacji tych jednostek.

Mirosław Gębski Starosta Kielecki podkreślił, iż aspekt ludzki też jest bardzo ważny, ale jednocześnie policzmy jak dużo nas kosztuje utrzymanie tych ośrodków. To jest ok.

6 000 000 zł. rocznie. Powiat Kielecki otrzymał dużo środków na budowę dróg powiatowych.

Możemy te pieniądze przeznaczyć na drogi powiatowe, na które czekają mieszkańcy powiatu.

Czynnik ludzki jest ważny, ale bardzo ważne są też inwestycje drogowe.

Radny Bogdan Gierada zapytał kto przejmie MOW w Podzamczu ?

P. Izabela Dziewięcka Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki poinformowała , że do Starosty zwróciła się z prośbą przejęcia „Akademicka Fundacja Staropolska” i „Czas na Kielce” (w przypadku likwidacji). Zarząd jest otwarty i jeżeli będzie zapewnienie zatrudnienia osób tam pracujących, jest to dodatkowym atutem. Kadra w tych ośrodkach jest wysoko wykwalifikowana.

Radny Michał Godowski powiedział, że opinie związków zawodowych też są bardzo istotne.

Jednomyślność wszystkich związków w tym temacie świadczy, że nie było to nie do uratowania. Nauczyciele na pewno znajdą zatrudnienie. Kolejna kwestia to młodzież i powinniśmy dążyć do tego, aby instytucje publiczne się tym zajmowały. Wiele tracimy na likwidacji tych jednostek.

(6)

Radny Bogdan Gierada poprosił o uratowanie tych jednostek.

Radny Krzysztof Soboń stwierdził, że nie ma nad czym ubolewać , ponieważ stowarzyszenia o wiele lepiej poprowadzą te ośrodki.

Radny Sylwester Kasprzyk poinformował, że mieli nadzieję , że dyrekcja tych jednostek przedstawi jakieś sensowne rozwiązania. Mieli czas na wykazanie się, przedstawienie propozycji. My musimy dbać o dobro mieszkańców całego powiatu. Nie możemy sobie pozwolić na dokładanie do tych ośrodków.

Radny Zenon Janus podkreślił, że nie tylko dyrektor jednostki decyduje, ale jest również Zarząd Powiatu i Wydział . To nie jest prawda, że nic nie można było zrobić. Chciałbym wiedzieć jaką pomoc otrzymywały jednostki od Zarządu przez ostatnie dwa lata.

Radny Tomasz Gruszczyński oznajmił, że to dyrektor jednostki odpowiada za jej organizację i dba o to aby jak najmniej generowała kosztów. Dyrektor zatrudnia i zwalnia a organem prowadzącym jest Starostwo. Środku finansowe w dużej mierze można było ograniczyć.

12) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym

13) przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”.

Radny Józef Szczepańczyk poinformował, że do ww. projektu uchwały chce zgłosić poprawki, które prześle drogą elektroniczną do Biura Obsługi Rady.

Radni nie zgłosili więcej uwag do ww. projektów uchwał i przyjęli je pozytywnie.

Następnie radni omówili następujące informacje i sprawozdania:

1. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2020 rok.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu kieleckiego w roku 2020.

(7)

Radny Józef Szczepańczyk zadał pytanie w sprawie ognisk ptasiej grypy na terenie powiatu kieleckiego. Jaka jest obecnie sytuacja?

P. Jarosław Sułek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach poinformował , że obecnie występują dwie groźne choroby : afrykański pomór świń i ptasia grypa. Rezerwuarem wirusa ptasiej grypy są dzikie ptaki w okresie przelotów, które są źródłem zakażeń. Na terenie powiatu kieleckiego mamy ponad 200 ferm z brojlerami i dużo przyzagrodowych małych gospodarstw.

Wirus jest bardzo wytrzymały. Drób powinien być ogrodzony i nie powinien wychodzić poza ustalony teren. Najczęściej ten wirus jest obserwowany u ptaków wodno-błotnych i drapieżnych ( kaczki, gęsi, kormorany, czaple i drapieżne). Przeloty ptaków skończą się ok.

połowy maja. Dzikie gęsi, które przelatują do Skandynawii lecąc nocą załatwiają się w locie i tam są np. kury, które żerując rano łapią wirusa. Na dzień dzisiejszy mamy trzy ogniska ptasiej grypy : w Ostrowcu, w powiecie buskim i Łysakowie pod Jędrzejowem. Informacje do ferm wysłaliśmy. Zakażenie grozi ogromnymi stratami. Obecnie w Polsce jest problem z utylizacją.

Obecnie cały Inspektorat jest w pogotowiu. Pojawiły się nowe ogniska ASF. Obecnie mamy dwie strefy żółte (ochronne) w gm. Zagnańsk i Mniów. W powiecie końskim jest strefa czerwona i żółta. Wirus ptasiej grypy i ASF nie jest groźny dla człowieka. To są ogromne straty dla gospodarki narodowej.

Radny Bogdan Gierada zapytał jakie to może być zagrożenie dla powiatu kieleckiego?

P. Jarosław Sułek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach oznajmił, iż wszystko zależy od tego gdzie wirus zaatakuje. W sytuacji dużej fermy drobiu to stanowi ogromne straty dla właściciela. Jeżeli właściciel nie ma odpowiednich zabezpieczeń nie otrzyma odszkodowania.

Mniejszym problemem jest likwidacja np. 40 kur w gospodarstwie przyzagrodowym niż w fermie. Duże fermy przed ASF mają dobre systemy zabezpieczeń (np. w Sladkowie).

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok.

5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach z działalności Centrum w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy sytuacji społecznej i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego.

6. Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2020 roku na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego.

(8)

7. Raport z monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 za rok 2020.

Radni nie zgłosili uwag do informacji i sprawozdań i zaopiniowali je pozytywnie.

Ad. 2

Sprawy różne

Radni nie wyrazili woli zajęcia głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : K. Toporska

Prz dniczący obrad Andrzej Michalski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jednym z podstawowych zadań Powiatu Tomaszowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Samorząd Powiatu

Do działania Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia od §49 do §58 niniejszego Statutu. Każdy klub radnych ma prawo wskazać do składu Komisji

Na podstawie art. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

Konkurs na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego” w roku 2016 - „Nie otwierać”. 15.00 - decyduje data wpływu do

13. Informacja o zakwalifikowaniu, BO do udziału w projekcie nastąpi poprzez wywieszenie wykazu uczniów na tablicy ogłoszeniowej szkoły. Udział w projekcie jest dla

• 15 marca – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat procesu dochodzenia

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego

§3. Prawa i obowiązki Członków Komisji są równe. Członkowie Komisji są niezależni co do opinii. Członkowie Komisji w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w

lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodach – należy przez to rozumieć Nagrody Sportowe Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz

b) Zebranie Delegatów (gdy liczba członków przekroczy 150 osób). Kadencja organów Związku trwa 4 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas trwania kadencji moŜe

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poinformował jednocześnie, Ŝe projekt uchwały wpłynął juŜ po złoŜeniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady

czać ani do nadmiernego, ani też do zbyt niskiego wzrro:s-tu dochodów pracujących chłopów w stosunku do wiirostu :zarobków robotników i pracowników. Poza tym

W realizację Programu będą włączone również jednostki organizacyjne Powiatu Kieleckiego, które mogą wspierać finansowo organizacje pozarządowe, zgodnie z

Wyeksplorowano 14 obiektów, w tym 6 grobów kultury przeworskiej da- towanych na fazy B1b-B2, 3 groby kultury wielbarskiej datowane na młodszy okres rzymski, l lub 2 groby

Z czarnego, smolistego wypełniska, które miało charakter paleni- ska zlokalizowanego w północnej części obiektu, oraz pozostałej części obiektu pochodzi kilkanaście fragmentów

Do osiągnięcia założonego celu priorytetowego opracowane zostały cele szczegółowe, takie jak: podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej w

jest Kraków, na wniosek Zarządu może wszakże uchwalić Walne Zebranie przeniesienie siedziby do innego miasta w Polsce, do czego jednak potrzeba obecności na

- planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 8 000 zł. działania mające na celu promocję działalności organizacji pozarządowych z terenu

Niniejszy Statut określa działalność Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” w Turku, a ponadto organy Związku, tryb ich pracy oraz

IX.. zm.) do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu

I żeby uprościć mieszkańcom tego terenu załatwianie swoich spraw, w tym samym miejscu posta- nowiliśmy ulokować także LPIK. Obie jednostki będą się teraz mie- ścić przy

Так вывоз шерсти, как ввоз иностранного сукна служат интересам шляхты, а потому на эти товары не налагаются никакие запретительные пошлины, кото­

Referring the problem of logistic strategies to the broadly understood logistic competitiveness, the perception of logistics through the prism of the enterprise