GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ

162  Download (0)

Pełen tekst

(1)

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NA JUTRZNIĘ

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu i równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie, niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste i powietrze i wody stworzył przeźroczyste. Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

p. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

w. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.

p. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

w. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, wejrzyj na nas Pani nasza łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych.

Abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. Co niech da Ten, któregoś Ty Panno porodziła, Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki, wieków.

w. Amen.

p. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

w. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

p. Błogosławmy Panu.

w. Bogu chwała.

p. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

w. Amen.

(2)

NA PRYMĘ Przybądź ...

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami, nowa gwiazdo Jakuba Tyś nad aniołami. Ogromna czartu jesteś w szyku obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

p. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

w. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

p. Pani wysłuchaj...

NA TERCJĘ Przybądź ...

Witaj Arko przymierza, tronie Salomona, tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś krzak Mojżesza Boskim ogniem gorejąca, Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy pierworodnej zachował i zmazy ewinej. Który Ciebie za matkę obierając sobie chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

p. Ja mieszkam na wysokościach.

w. I tron Mój w słupie obłoku.

p. Pani wysłuchaj ...

(3)

NA SEKSTĘ Przybądź ...

Witaj Świątynio Boga w Trójcy Jedynego, Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości o cedrze czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną zmazą nie dotkniona. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelkąś łaską jedyna Panno wypełniona.

p. Jak lilia między cierniem.

w. tak przyjaciółka moja między córkami adamowymi.

p. Pani wysłuchaj ...

NA NONĘ Przybądź ...

Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, dawidowa, basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. O mężna białogłowo, Judyt wojująca, od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

p. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja.

w. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.

p. Pani wysłuchaj ...

NA NIESZPORY Przybądź ...

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, niewiele od Aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, w poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi, piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

p. Jam sprawiła na niebie aby wschodziła światłość nieustająca.

w. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

p. Pani wysłuchaj………. ...

(4)

NA KOMPLETĘ

Niech nas Syn Twój o Pani do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź ...

Witaj Matko szlachetna w panieńskiej czystości, gwiazdami uwieńczona Pani łaskawości. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie. O rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, o jasna gwiazdo morska o porcie tonących. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

p. Jak olej wylany o Maryjo imię Twoje.

w. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

p. Pani wysłuchaj ...

OFIAROWANIE GODZINEK

Z pokłonem Panno święta ofiarujem Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była.

ANTYFONA

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała.

p. W poczęciu swoim Panno niepokalanaś była.

w. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Tyś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie Synowi swemu przygotował, a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachował, dozwól nam, prosimy za Jej wstawiennictwem, czystymi dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

w. Amen

(5)

1. A, a, a, alleluja D G A

A, a, a alleluja, ho, ho, ho, hosanna.

D G A D Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym.

2. Abba, ojcze A D A D E 1. Ty wyzwoliłeś nas Panie z kajdan i samych siebie, Cis fis A D E A Chrystus stając się bratem nauczył nas wołać do Ciebie:

A D A E A D A E A Cis fis AE A Ref: Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia w wieczności zapuszcza korzenie, Przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym dawcą jest życia, On wyswobodził nas ze śmierci I przygarniając do siebie uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną, Tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.

3. Aby ś my byli jedno D e A

1. Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz. /x 2 Ref: G A fis h Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju, G D G A Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.

2. Zachowaj nas od złego...

3. Uświęć nas w prawdzie...

(6)

4. Ach kim ty jeste ś , cz ł owieku?

fis (e) A(G)

1. Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu, E(D) fis(e) E(D) Ten Człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.

Gdy zarzuciłem sieci, wsłuchany w Jego słowa, Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w brud.

Ref: Ach kim Ty jesteś Człowieku, że mocne są Twe słowa, Że moc jest w Twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.

2. Poszedłem wtedy za Nim, wesele było w Kanie.

Tam z dzbanów pełnych wody dał wino parze młodej.

Niejeden raz, gdy szliśmy, gdy ślepiec o grosz błagał, On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.

3. Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał, Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.

I szedłem też po wodzie, tak jak szedł do mnie On.

Zwątpiłem, zacząłem tonąć, On podał mi swą dłoń.

4. Gdy w paschę jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb, Że to jest Jego Ciało, a wino to Jego Krew.

A potem się go zaparłem, widziałem jak dźwigał krzyż, Tak gorzko, gorzko płakałem, a On wybaczył mi.

5. Widziałem Go dnia trzeciego, i w wieczerniku też był, A gdy wstępował w niebo otuchy nam dodał i sił.

A potem coś się stało, szum z nieba i ognia błysk I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie ludzie do dziś.

(7)

5. A gu gu (Arka Noego) Ref: F G a

A gugu, a gugu, a gugu, a gugu, a gu gu a C G a C G 1. Chcemy Cię uwielbiać, tak jak małe dzieci, Które nie potrafią jeszcze nic powiedzieć.

Ref: A gugu, a gugu, a gugu, a gugu, a gu gu 2. A to nasze gu gu Boże ty rozumiesz,

Małe modli się najlepiej, duże modli się jak umie!

3. Namów swoją Mamę, namów Tatę swego,

Niech spróbują tak jak dzieci modlić się do niego! /x2 a C G

Nanajnajnaj ...

6. Alleluja, alleluja, amen, amen, a (e) G (D) a (e)

Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja!

G (D) a (e) 1. Pokłońmy się przed Nim On naszym Panem jest /x3 G (D) a(e)

Amen, Amen, Alleluja!

2. Radujmy się bracia On naszym Panem jest. /x3 Amen Amen, Alleluja!

3. Posyła nam Ducha On naszym Panem jest. /x3 Amen Amen, Alleluja!

7. Alleluja – On jest światłem C F

On jest Światłem, On jest Drogą, e F G G7 Prawdą, Życiem, Jezus Panem jest.

C G FG C G F G Aaaaalleluja, raz, dwa, raz, dwa trzy dzieci Boże to my./x2

(8)

8. Alleluja (niech zabrzmi Panu) a (fis) G (E) F (D) E (Cis) a (fis)

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

a (fis) G (E) a (fis) 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,

G (E) F (D) G (E) a (fis) Na wysokościach cześć niech oddadzą,

F (D) G (E) a(fis) Wielbijcie Pana duchy niebieskie,

a (fis) G (E) a (fis) F G (D E) Wielbijcie Pana Jego zastępy.

2. Słońce, Księżycu wielbijcie Pana, Gwiazdy świecące wielbijcie Pana, Niebiosa niebios wielbijcie Pana, Wody podniebne wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana, Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko, Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

4. On daje siłę swemu ludowi, Z prochu podnosi swoich przyjaciół, Jest Bogiem bliskim dla Izraela, Swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, Jego Synowi, który jest Panem, Duchowi, który w nas zamieszkuje, Po wszystkie wieki wieków, amen.

(9)

9. Alleluja, glory, alleluja Ref:

Alleluja, glory, alleluja - chwalmy Go /x4 C a F G lub D h G A 1. Chwalmy Pana w Jego świątyni - chwalmy Go Na wspaniałym nieba sklepieniu - chwalmy Go Chwalcie Go za czyny wspaniałe - chwalmy Go

Za najwyższy Jego majestat - chwalmy Go.

2. Chwalcie Go na trąbach rozgłośnych - chwalmy Go Chwalcie Go na harfie i cytrze - chwalmy Go Chwalcie Go tanecznym pląsaniem - chwalmy Go Bębnem, tańcem, strunami i fletem - chwalmy Go 3. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach - chwalmy Go Na cymbałach gromkich Go chwalcie - chwalmy Go Chwalcie Pana w Jego świątyni - chwalmy Go Na wspaniałym nieba sklepieniu - chwalmy Go

10. Alleluja – wznieś pod niebo głos Ref.: D A G D

Alleluja - wznieś pod niebo głos, Pan dał z nieba moc - Alleluja. /x2 G A D h G A D Chrystus Pan komunią dla nas co dzień staje się, On rozrywa grzechu pęta złe.

G A D h G g A Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan, Bóg prowadzi, podtrzymuje mnie.

11. Ani brat mój, ani siostra D fis h G A D 1. Ani brat mój, ani siostra tylko Panie ja muszę więcej modlić się.

Ref:

Tak ja, tak ja, tak Panie ja musze więcej modlić się.

2. Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja ...

3. Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja ...

4. Ani proboszcz, ni wikary, tylko Panie ja ...

(10)

12. Amen, jak Maryja D A D G D h e A 1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów Amen, jak Maryja, D h e A D h e A Dh Amen, jak Maryja, Amen, widocznie Bóg tak chce.

e A D h e A D h Ref: Tak jak Maryja, (i Józef) wypełniaj wolę Boga (jedyną) I zanieś tam swój uśmiech (i serce), gdzie często płyną łzy.

2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją mów ...

3. Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu mów ...

4. Gdy Pan ciebie wezwie i głos Jego słyszysz … 5. Gdy Pan ciebie pośle do ludzi strapionych … 6. Gdy wolę Pana tak ciężko zrozumieć …

13. Anioł D G D G 1. Zobacz, przynoszę pod Twój Krzyż, swoje upadki i kłopoty a C G

I wiem, znów wybaczysz mi.

Nie zostawisz mnie, nie będę sam, obiecałeś to i zaufałem, Bo wiem, wybaczysz mi to wszystko

Ref: a C G D Przy Tobie mam skrzydła dwa u ramion.

Dla Ciebie mogę zdobyć szczyt Panie mój!

Z Tobą znów czuję się jak anioł Z Tobą mogę dotknąć chmur.

2. Zobacz, przychodzę pod Twój Krzyż, ja, taki zwykły i niedoskonały Lecz wiem, odmienisz mnie.

Nie potrzebuję nic. Wszystko mam. Wezmę tylko płaszcz i sandały.

Bo Ty wystarczysz ma za wszystko.

14. Anio ł Str ó ż (Magda Anio ł ) A E A

1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło

(11)

Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba Ref. : Aniele, aniele - niebieski posłańcu

Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu Aniele, aniele - wysłanniku Boga

Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga.

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby Pan czarodziej coś czaruje ale tak na niby Żołnierz nam pilnuje granic bo pilnować trzeba Anioł stróż pilnuje duszy by poszła do nieba.

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były, Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły, Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.

15. Ave Maria wo ł a ca ł y ś wiat F g C F

1. Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich dróg.

d g C F Pozdrawiam Ciebie Pani, Nadziejo moich próśb.

Pozdrawiam Cię Królowo w swe dłonie weź mój los I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.

Ref: F g C F d g C F Ave Maryja woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas.

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie „Ave” pieśń, Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.

Niech nigdy nie ustanie pozdrowień „Ave” moc.

Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź 16. A ż sponad g ó r i m ó rz C a

Aż sponad mórz i szczytów gór, twa miłość spływa na mnie w dół, F G

A ja otwieram serce me, niech miłość Twa uwolni mnie

Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, do Ciebie wznoszę ręce swe Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie.

O miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać /x2

(12)

17. Barka

D A D D7 G A

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, D A DD7

By łowić serca słów Bożych prawdą.

Ref: G A D h e A D D7 O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

G A D h e A G D Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe.

Do pracy z Tobą i czyste serce.

3. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, Mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzu dusz ludzkich Twej prawdy siecią i słowem życia.

18. Bądź pozdrowiony gościu nasz D A h G e A Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź.

D A h G A D My zapalimy zamiast lamp szczęśliwe ognie naszych serc.

19. B ą d ź kr ó low ą moich czystych my ś li e a e ah C D e H 1. Bądź Królową moich czystych myśli Uchroń przed brudem me serce

Nie pozwól kochać świata bez krzyża, bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

G F a e Ref: Matko łaski pełna pod Twoją obronę nas weź C D e H

Aby wiara nasza chwałą była Bogu. /x2

2. Bądź Królową moich snów, nadziei, uchroń przed fałszem mą duszę.

Nie pozwól w pieniądz jej zamienić. bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

3. Bądź Królową moich dni i nocy, uchroń przed zdradą me czyny.

Nie pozwól w rozpacz je zamienić, bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

(13)

20. B ą d ź pozdrowiona Matko dziewico Ref.: e C G D

Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico! Bądź pozdrowiona, Panno nad pannami!

W Tobie obrona przed nawałnicą. Ucieczko grzeszników, módl się za nami! /x2 e D C e D G

1. Tobie zwiastował Anioł, że porodzisz Syna, co zbawić ma wszystkich nas.

G D C e G H W Tobie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas.

2. Tyś to z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał Syn.

Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w Nim.

21. B ą d ź z nami w kontakcie C F G C F G C Bądź z nami w kontakcie Panie Boże Choć diabeł robi nam zwarcie F G C a

Niech iskra miłości między nami przeskoczy F G C

Niech zapalą się nasze latarnie.

22. B ę d ę biec d g d 1. Gdy nie słyszę Twoich słów i nie mogę znaleźć Cię, d g d Kiedy błądzę pośród dróg i zaczynam gubić sens.

d B A7 d B7 A7 d Panie! Zatrzymaj mnie i pokaż mi, jak iść, By żyć – i by nieść Ciebie.

Ref.: d g A B7 A7 d

Będę biec! Gdy ukrywasz swoją Twarz, będę mówić „Ojcze Nasz” i będę ufać.

Będę biec! Będę wierzyć tak, jak mogę, że odnajdę swoją drogę do bram Nieba.

d g A B7 A7 B7 A7 Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie, Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

d Będę biec.

2. Wierzę, że mnie dobrze znasz, widzisz każdy z moich dni.

Pośród życia burz i fal, będę krzyczeć: „Ufam Ci!”

Panie! Nie pozwól mi oddalić nigdy się, bo całym sercem swym kocham Ciebie!

(14)

Ref: Będę biec! Będę szukać Twoich dróg, bo Tyś mój Pan i Bóg i moje szczęście.

Będę biec! będę walczyć z całych sił, Bo chcę, byś we mnie żył, jaśniał we mnie.

Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

Będę biec.

e a H C H e

Będę biec! Będę służyć Panu Chwał, Przecież On mi wszystko dał, aby wielbić.

Będę biec! Będę słuchać Twego słowa, Byś mógł stwarzać mnie od nowa Tak, jak chcesz.

e a H C7 H7 C7 H7 Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

e Będę biec.

23. B ę d ę Ci Panie ś piewa ł dzi ś psalm D fis D h G D e A

Będę Ci Panie śpiewał dziś psalm, śpiewał dziś psalm o Panie.

e fis h D G A D Będę wysławiał majestat Twój na wieki Panie mój.

24. B ę d ę ś piewa ł Ci D (C) G (F) D(C) G (F) Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami tak będę śpiewał Ci./x2 Święty, święty, święty jest Pan, zastępów Pan. /x2

Cała ziemia jest pełna Jego chwały./x4

25. Będę śpiewał memu Bogu C G a F

Będę śpiewał memu Bogu, gdyż jest godzien wszelkiej chwały C G F C

On mnie wyzwolił, /x3 od nieprzyjaciół.

26. B ę d ę ś piewa ł na cze ść Pana e D e D e (E)

Będę śpiewał na cześć Pana, który dobrem nasyca mnie.

a D G C e D e (E) Będę śpiewał na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me. /x2

(15)

27. B ę d ę ś piewa ł Tobie D A G h G A D h Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty Panie jesteś mą nadzieją.

D G A D Tobie ufam i bać się nie będę.

28. B ę d ę z anio ł ami ś piewa ł (Mocni w Duchu) F C B C F d7 a7 B C F

Będę z aniołami śpiewał: Alleluja! Będę tańczył ze świętymi. Alleluja!

B a7 g7 C Radość duszy mojej chcę wyśpiewać światu.

B a7 g7 B C Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze.

F C B C F F C g7 a7 B C Ref. Alleluja, radość duszy mojej! Alleluja!

29. B ę d ę ta ń czy ł przed Twoim tronem G C D G C D

1.Ziemia,którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką.

Bo wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.

Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie!

Ref.: G D

Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę C e G D

i nic już nie zamknie mi ust!

Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie, nie zatrzyma mnie już!

2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia!

Żaden Goliat nie może z nim równać się! /x2

30. B ę dziemy ta ń czy ć , b ę dziemy ś piewa ć d B C d B C d Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe.

d B C d Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, B C d

spotkamy się w Nowym Jeruzalem.

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe.

(16)

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas Przed Ojcem Swym, przed Adonai.

g d C a d Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg.

Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się!

31. Blisko, blisko

h G e Fis h Blisko, blisko, blisko, jesteś Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe.

h G e Fis

I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie, łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

32. Bili Go trzcin ą E H A E H A

Bili Go trzcina i pluli Mu w twarz mówili: ,,prorokuj, który to uderzył Ciebie z nas.”

A On choroby nasze niósł, cierpienia nasze wziął na Krzyż byś Ty mógł żyć, bym ja mógł żyć. Czy o tym wiesz.

Czy mówił Ci już kiedyś ktoś, że to Twój i mój grzech przybił Go.

Czy o tym wiesz? Czy o tym wiesz?

33. Blues Maryjny A fis A fis A E E7 1. Trudno Ci w życiu, masz serce zbolałe, pamiętaj Matkę masz.

A fis A fis A E A A7 To Matka jedyna wciąż czuwa nad Tobą i pociesza kiedy jesteś sam.

Ref: D fis D fis

O Maryjo Matko ma, dobrze to, że Ciebie mam, A D E

to Twój Syn Bóg i Zbawca nasz.

D fis D fis Sam za Matkę Ciebie dał, więc z radością idę w świat A E A

Aby ludziom miłość Bożą dać.

2. Ona cię miłuje, z tobą się raduje i pociesza gdy zwątpienia przyjdzie czas A kiedy ma ojczyzna pogrążona w potopie, to nadzieją i obroną jesteś jej.

(17)

34. B ł ogos ł aw duszo moja Pana (Gwadelupe) Ref: d B G A

Błogosław duszo moja Pana, Boże mój, o Panie mój!

d G d G d G d G 1. Jaśnieje w niebie Twój tron blaskiem oświeca ziemie! /x2 2. Będę radował się w Panu miła mu będzie pieśń moja!/x2

(potem idzie w górę H i zmiana do e C A H) 35. B ł ogos ł aw duszo moja Pana (TGD) Ref: E cis D fis A Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie Jego najświętsze imię.

E cis D fis A (E) Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 fis A

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, E

Leczy wszystkie twoje choroby.

Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby.

On napełnia twoje życie dobrem,

Aż odnowi się twoja młodość jak u orła.

fis

Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się.

D H

On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie!

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym.

On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu.

Jak wysoko niebo jest nad ziemią

Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją.

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie On jak polny kwiat.

Kiedy mocniej wiatr zawieje znika po nim ślad!

Ref: Błogosław duszo….

Błogosławcie Pana –wszyscy aniołowie! E Błogosławcie Pana – wszyscy Jego ludzie! cis

(18)

Błogosławcie Pana –wszystkie Jego działa! D Błogosławcie Go! fis A

36. B ł ogos ł awieni mi ł osierni cis A E D A E

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.

E H Fis A H Cis Pomoc moja od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest.

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć.

Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć

Ref. E H cis A E H Fis 4-3 Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

3. Gdyby Pan nie odpuścił win, któż by się ostać mógł?

Lecz On przebacza, czyńmy przeto jak nasz Bóg.

4. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał, „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch, niech to widzi świat.

A H cis A H A Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż.

A H cis A H cis I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.

A E fis D A E H4-3 Ref. Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

37. Błogosławiona jesteś Maryjo d a g d g A7

Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana.

d g d F g A7 d On wielkie rzeczy w Tobie dokonał. Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało.

Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy się błąkamy w ciemności.

Do światła wiary prowadź na nowo, drogą świętości.

(19)

38. B ł ogos ł awię Cię G D e C

1. Błogosławię Cię kiedy ziemia wydaje plon G D C gdy obfitość Panie zlewasz Swą błogosławię Cię . Błogosławię Cię gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćbym przez pustkowie szedł, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

Ref: G D e C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię Cię.

G D e D C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię święte Imię Twe.

2. Błogosławię Cię kiedy słońca blask oświeca mnie, to co dajesz mi, najlepsze jest, błogosławię Cię.

Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cierń, chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię.

Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

39. Błogosławione jest imię Twe D fis G A

Błogosławione jest Imię Twe, /2x

G A fis h I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.

G e A Tyś jedynie Panem jest.

D fis G B C

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.

Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki. D Powstań chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.

40. Bo góry mogą ustąpić C F

Bo góry mogą ustąpić /x2, i pagórki się zachwiać. /x2 d F a G Ale miłość moja, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie.

(20)

C F C...

Mówi Pan.

41. Bo Góry mog ą ust ą pi ć (tak mówi Pan) fis E fis E

1. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, Ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.

Ref: Tak mówi Pan, tak mówi Pan, tak mówi Pan, Który kocha ciebie, ciebie, ciebie i mnie.

2. Choćby matka, która kocha dziecko z swego łona opuściła je, To ja Bóg ojciec wszechmogący nigdy, nigdy nie opuszczę cię.

3. Bóg kocha cię osobiście, bezwarunkowo kocha cię.

Bóg kocha cię miłością ojca, dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

42. Bo jak ś mier ć pot ęż na jest mi ł o ść D G D A D Bo jak śmierć potężna jest miłość a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

D G D G A D Żar jej, to żar ognia, płomień Pański.

h A D h A Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

43. Bo nikt nie ma z nas

D G e A Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma.

D G

Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem.

e A D Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.

44. Bo ż a rado ść jak rzeka G C G

1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D

Boża radość wypełnia duszę mą (alleluja!).

G G7 C c

(21)

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D G

Boża radość wypełnia duszę mą.

Ref: G a D G C G Ram pam pam parararara...

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka...

4. Boża radość, miłość, pokój...

45. Bo ż e Twa ł aska nad nami jest G D C G D C

Boże Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż.

a e D a e G D

Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech.

G D C My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej.

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.

46. Bo ż e Ty jeste ś moc ą d g d C d

Ref. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej!

d B d 1. Prowadź mnie Panie ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich prawd.

Tyś mi mój Panie tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz!

2. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel.

Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, Rozprosz szczęściem strach.

3. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją. Mocą w klęski dnia.

Łaska Twa zmyje mojej duszy zbrukanie Syna Twego Krwią.

47. Bóg Adonai e C G D Panie, któż jak Ty, od wieków jest Twój tron, na wieki są Twe dni.

Morza chwalą Cię, góry wznoszą pieśń, Tyś najwyższy jest.

ref. C e D C D Bóg Adonai - od poranka aż po zmierzch cała ziemia Tobie śpiewa. G Bóg Adonai - całe niebo chwali Cię Jedynemu Bogu chwała, /x2 cześć.

(22)

48. Bóg i tylko On

D h D h G A h G A D Bóg i tylko On, Bóg i tylko On. Panem moim jest jedynym, Panem moim jest na wieki.

49. Bóg, nasz Pan e h C D e C D e Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. /x 2 Więc uwielbij Go. /x 4

50. Bóg da ł czas na nadziej ę d C g A

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwo, Czas na radość i na śpiew i na ciszę w kościołach widnych.

Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale.

Oto droga by iść, co dzień dalej i dalej.

Ref: F C d B g C Mogę dzielić wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw.

F C d A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc.

2. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić nasze serca i naszą marność Damy kłosy a On spali plewy oddzieli ziarno.

Będzie sądzić z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej.

Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.

51. Bóg jes t dobry (Mocni w Duchu) Ref: H E Fis H E Fis

Nie, nie, nie lękaj się, nie, nie poddawaj się H E Fis fis/cis E Fis Bo dobry Bóg jest tu On ze wszystkiego wyciągnie cię!

H Fis E H Fis E 1. Zapytasz: po co świat? Zapytasz: po co ja?

H E Fis gis/dis E Fis Zauważ może, że Ktoś stworzył cię z miłości bo tak kocha cię.

2. Kolejny wieczór sam, powoli dosyć masz.

Usiądź może, bo Ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię.

3. Tak czasem trudno wstać, z radością życie brać.

Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz!

(23)

52. Bóg kocha mnie G e C D

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem raduje się każdym moim gestem ALLELUJA!! Boża radość mnie rozpiera OOOO!!

53. Bóg jest tu D fis G A Bóg jest tu, Bóg jest tam! Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!

Światłem jest, w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos!

G A G A D Bóg jest tu, dobry jest! /x 2 W każdy czas!

54. Bóg nie umar ł Jezus ż yje D A D

Bóg nie umarł Jezus żyje/ x3.

A

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, D A D

On zawsze z tobą jest.

55. Bóg tak umi ł owa ł ś wiat D G A D

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, Aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał.

Oo Jezus, Jezus, Jezus...

56. Bóg wskazuje cel D A h fis

Bóg wskazuje cel nawet tam gdzie sensu brak . G D G A On kocha mnie i sprawia, że nigdy nie zagubię się G D G A On prowadzi mnie zawsze przy Nim kroczyć chcę.

G D h fis G A D Z miłością swą na każdy dzień On wskazuje sens, On wskazuje cel g D g D

On na pola i pustkowia mnie prowadzi, Gdzie rzeki swoim szumem nucą pieśń.

G A D fis h G A D

Niebo uwielbia Go, gwiazdy Mu składają hołd, Gdzie cały świat chwały śpiewa psalm .

(24)

57. Bywają chwile, gdy jes tem sam D h e A 1. Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się.

Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ref:

O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów.

2. Wszystko w mym życiu jest takie proste, bo Ty mi Matko pomagasz w nim.

Są jednak chwile, że jest mi ciężko i jakże trudno samemu żyć.

3. Miłość do Ciebie jest tak jak gwiazda, którą zapalasz, gdy smutno mi.

Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy abym mógł z Tobą na zawsze być.

58. By ć bli ż ej Ciebie chc ę D G D A

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, D G D A D z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.

D A Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, D G D A D Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień.

Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,

gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.

być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

(25)

5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.

Po nocy krętych dróg i strasznych snów.

Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew, Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

59. Ca ł a ziemio ś piewaj mu G C G C G D G

1.Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał, Ludu Boży śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Ref: D e Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest chwały, Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest czci, F G F D Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska na wieki trwa.

2. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Wierni Jego tańczcie wraz - tańczcie wraz dla Króla chwał.

3. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

W dłonie swe, klaszczcie wraz - klaszczcie wraz dla Króla chwał.

60. Chcę być Twoim ziarnem G a C G

Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie.

e h C G Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!

G D a G D Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy, taki mały będę kochał Ciebie!

Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim.

Chcę miłością stać się w Twoim sercu!

Odpocznij we mnie Umiłowany mój, Moja miłości, moje wszystko!

Odpocznij we mnie, mój Ukochany (G) Wejdę w zmartwychwstanie nie spostrzegłszy śmierci.

(26)

61. Chcemy s ł ucha ć Ci ę fis cis D E 1. Twoje słowo jak lampa dla stóp, co oświetla nam życie, fis cis

Pozwól poznać smak Twoich słów D E H h I wylewaj obficie swego Ducha .

D E A D E cis Ref. Chcemy słuchać Cię, w miłości Twej stawać się D E D E Podobnymi do Ciebie, niech słowo Twe wzejdzie, D E Fis

Weź serca i przemieniaj je!

Daj nam poznać Cię, tak wsłuchać się w prawo Twe, Byśmy byli gotowi, niech słowo Twe zrodzi Prawdziwe owoce wśród serc.

2. Twoje słowo dla duszy jak miód, co dzień karmisz do syta, Tak pouczaj i kieruj swój lud,

Byśmy doszli do Prawdy - Twego Syna.

3. Twoje słowo to wcielony Pan, cała nasza nadzieja.

Tajemnice Twe poznać nam daj, Że to słowo od zawsze było Bogiem.

4. Twoje słowo - obosieczny miecz, co ma moc nas uwolnić.

Złego ducha oddalaj precz,

Naucz nas stale czerpać z tego źródła.

5. Twoje słowo to prawda i Duch, w Twojej łasce nas wiedziesz.

Miej w opiece, Panie nasz Ruch, W uwielbieniu wznosimy głos do Ciebie.

62. Chc ę przes t ą pi ć Jego pr ó g D G D h

Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym D G A

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.

D G D h Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Bóg, G A D Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

(27)

D G D h G A D D7 Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.

D G D h G A D Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

63. Chcę widzieć Cię w życiu mym h A D G

1. Jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty Zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść bo

REF.: G A G A Chcę widzieć Cię w życiu swym wywyższonego, chcę widzieć Cię w życiu. /x2

2. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce

Gdy oceniam innych bez miłości Zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę.

3. Gdy boję się o to, co pomyślą inni Zatrzymaj mnie, ważne jest , co myślisz TY Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce

Bridge: h G A Bo tylko Twoja jest chwała Twoja jest chwała I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam. /x2

64. Chc ę uwielbia ć Twoje imi ę A7 d A7 d A7 d

Chcę uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych, D g C F B g A7 Bo Ty sam jesteś święty, wielbi Cię Izraela hymn.

d A7 d A7 d Dziś wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc, D g C F B g A d Chwała Twemu imieniu, w niebie i na ziemi, w sercu mym.

Laj, laj, la, la, la, la, laj, laj ….

(28)

65. Chc ę wywy ż sza ć Imi ę Twe E A H E A H Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

E A H A E Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług

E A H Gis7 cis A H E Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, Chcę wywyższać Imię Twe.

66. Chlebie najcichszy Ref.: G D C D

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem.

G D a e Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność e C G D 1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem /x2 Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom / x2

2. A ułomki chleba, które zostaną. /x2 Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2

67. Chlebie żywy łamany drzewem Krzy ża h A G Fis G h(Fis) 1. Chlebie żywy, łamany drzewem krzyża. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię Ref.: D A G h

Jezus to nasz Pan Uwielbiajmy Go /x2

2. Baranku Boży, chodzący dolinami serc. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

Słowo przedwieczne, które ciałem stało się. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię.

68. Chlebie ż ywy a d a d a Chlebie żywy do mnie przyjdź, chlebie żywy do mnie przyjdź, a d a E F Pragnę Tobą zawsze żyć, pragnę Tobą zawsze żyć, F G C E a

Bo umieram kiedy nie ma Cię,

(29)

F G C E F Przyjdź i nakarm sobą mnie, przyjdź i nakarm sobą mnie.

G C E a F G a Bo umieram kiedy nie ma Cię, Przyjdź i nakarm sobą mnie.

69. Chodzi ł e ś Panie po ziemi D A D D7 G D A 1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.

D Fis h G D e A To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś.

I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak jak dawały.

Więc w swoje ręce weź mnie o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały.

Ref. D fis G H7 e A D A Daję Ci serce moje Panie, daję Ci silne ręce moje D fis G H7 e A D A Dodawaj sił mi nieustannie by udźwignęły świat. (ku Tobie) 2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś.

O Panie naucz człowieka tej sztuki, By sercem patrzył, miłował i bronił.

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni.

70. Chrystus Pan Bo ż y Syn A fis h E7

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się, A D

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał.

A h A Ażebym znał mój ogrom win i wiedział że

E Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

A fis h D E Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój, Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.

A fis Wywyższony bądź, Boży Baranku

h E A Przed Twym Tronem dziś najwyższy składam hołd .

(30)

71. Chrystus Pan karmi nas Ref: e H7 G H7 e C e Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

e a e C e h e 1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego.

Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną.

By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej.

On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny Wobec tego, kto mu służy i chce zostać jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża.

Każdy zamiar może zburzyć, który pychą mu ubliża.

6. W mocy jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego.

Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama.

Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał.

72. Chrystus Pan przyszed ł na ś wiat d C B A d 1. Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas.

d C B A F Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.

Ref: g C F A Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę, d B A d

Za to, że tak słabo wierzę przepraszam Cię.

2. On miłością nam kazał żyć i tak służyć uczył nas,

Do królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi stać się uczniem Twym, pozwól iść mi drogą Twą.

Pomóż mi pokochać cały świat, pomóż zwalczyć wszelkie zło.

73. Chwalcie Go nieba C a

Chwalcie Go nieba i wszystko co w Nim, zastępy aniołów oddajcie Mu cześć.

F C

Cała ziemio chwal Go.

Chwalcie Go święci i co oddech ma, chwalcie Go wody, pustynie i deszcz, chwalcie Króla Królów

(31)

Ref:

Wielki w mocy, wielki w chwale, wielki w łasce, potężny Król nieba.

Wielki w boju, wielki w cudach, święty, święty Król, Wszechmogący Bóg. /x2 74. Chwalimy Pana dziś

D e A D G D Chwalimy Pana dziś/x2, za łaskę którą daje nam /x2 Chwalimy Pana dziś/x2, za Jego moc /x2

D7 e A D h e A D G D Stajemy przed Tobą z otwartym sercem, nasze życie Panie dajemy Ci/x2

75. Chwalcie słudzy Pańscy Ref.: D A D G

Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana!

h fis G A Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana! /x2 G fis

1. Niech imię Pana będzie błogosławione, e D

teraz i na wieki,

G fis Od wschodu aż do zachodu słońca, e A niech będzie pochwalone imię Pana.

2. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała,

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

CODE: D A D G D Uwielbią Ciebie ziemię, uwielbią Ciebie.

h fis G A Uwielbią Ciebie morza, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie nieba, uwielbią Ciebie.

Uwielbią Ciebie ludy, uwielbią Ciebie.

(32)

76. Chwała Bogu Ojcu a G a G

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn.

a G F G a Chwała Tobie Duchu tworzysz jedno w Nich F G a Śpiewajmy Alleluja, Alleluja! Alleluja. /x2

77. Chwal ę Ciebie Panie A cis

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.

D h G E Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe. /x2 Ref. A fis

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, D h D E Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą i życiem.

Daj mi poznać swoje drogi bym nie zbłądził nigdy już. / x2

78. Chwalcie Pana niebios e

Ref. Chwalcie pana niebios, chwalcie go na cytrze.

D h C e

Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. /x2 e

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla, D h C e Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.

Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.

Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

(33)

On dał ci życie, On dał ci wszystko, Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

79. Chwalić chcę mego Pana e D e

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę a C D e

Jemu me serce śpiewa nową pieśń.

e D e Głosić chcę chwałę Boga najwyższego C D e

On wlewa pokój w serce me. /x2

a D e a H7 Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu Chrystusowi chwała, cześć!

a D e C H7 W Duchu Świętym - cześć i uwielbienie Bogu w Trójcy chwała, cześć!

80. Chwa ł a Tobie Panie A D A E A D A E

1. Biali, czarni i mulaci, Latynosi i Azjaci,

Eskimosi i Indianie, wszyscy chwalą Ciebie Panie.

fis cis D A

Ref.: Chwała Tobie Panie. Tak było, tak jest i tak zostanie.

2. Na Saharze i w Pekinie, w Buenos Aires i w Cieszynie, W Nowym Jorku i w Bombaju, chwalą Ciebie w każdym kraju.

3. Wcześnie rano i o zmroku, o dowolnej porze w roku, W poście albo w karnawale, nie ma dnia gdy Cię nie chwalę.

4. Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą Ciebie Boże.

Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą Ciebie Boże.

81. Chwa ł a Tobie S ł owo M ą dro ś ci Ref.: D A D G D A

Chwała Tobie, Słowo Mądrości, Boże żyjący wśród nas, h G A h A h

Panie historii, Panie przyszłości.

h A G A 1. Ty jeden masz słowo potęgi i myśl.

(34)

G A G A fis h Ten błogosławiony, kto słucha słów Twoich, bo będzie żył.

2. Ty jeden masz drogę wolności i moc.

Ten błogosławiony, kto idzie za Tobą, bo będzie żył.

3. Ty jeden masz życie na wieki i cud.

Ten błogosławiony, kto Tobie uwierzy, bo będzie żył.

4. Ty jeden masz słowo przymierza i znak,

Ten błogosławiony, kto ufność ma w Tobie, bo będzie żył.

82. Ci co zaufali Panu D h

Ci co zaufali Panu odzyskują siły, G A D

otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.

Ci co nie ufają Panu tracą wszystkie siły

Otrzymują skrzydła jak wróble, biegną ze zmęczeniem.

83. Ci. Którzy Jahwe ufają D A G A D A G A

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon.

Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki /x2.

O góry otaczają święte miasto Jeruzalem, Tak Jahwe otacza swój lud.

I teraz i na wieki i teraz i na wieki.

Modlę się o miłość, miłość, miłość/x 2 (pokój, wiarę, radość) Dla wszystkich nas.

84. Cichy zapada zmrok a G C d F C E

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.

a G C d F a Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.

C F d G C E Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.

a d E a Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

(35)

2. Panie nim w twardy sen wpadnę tak proszę Cię. /x2 Jutro znowu jak dziś nowy obudź nam dzień, Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl.

3. W ciszy mroku i mgle Panie mój wołam Cię. /x2 Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,

Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

85. Cieszcie si ę , weselcie si ę Ref.: d a F C F C d

Cieszcie się, weselcie się, śpiewajcie i grajcie Mu. /x2 F C a d F G

1. Zagrajcie Panu nową pieśń, albowiem cuda nam uczynił.

F C F C a d On zbawił nas, objawił się, On wierny jest dla Izraela.

2. Rozraduj cała ziemio się, śpiewajcie Mu przy wtórze cytry.

Przy dźwięku harfy weselcie się, wobec Boga, On jest naszym Królem.

3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe, niechaj góry wołają radośnie.

Przychodzi Pan by sądzić nas, On okaże swoją sprawiedliwość.

86. Ciesz ę si ę Jezus zbawi ł mnie E H7 E

1.Cieszę się Jezus zbawił mnie, Cieszę się Jezus zbawił mnie.

A H7

Cieszę się bo Jezus zbawił mnie.

cis A H7 E Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie . 2. Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie /x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie . 3. Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie/x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie.

4. Będę go uwielbiał Jezus zbawił mnie/x3 Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie.

(36)

87. Cisza G D C D

W ciszy szukam słów by podziękować za twą miłość W ciszy jest Bóg, tam zawsze szukam Go.

W ciszy serca brzmi, pokorne Fijat mojej duszy, W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych.

W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę.

I życie składam swe Ty w ciszę zmieniasz je.

Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej.

Nie szukam pustych słów, bo ciszą jest mój Bóg, Bo ciszą jest mój Bóg, On jest Panem mym.

88. Czcijmy Jezusa D G A D G A

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go/x 4

D A h A h Powstał z martwych, powstał z martwych i On żyje na wieki już.

A h

Powstał z martwych, powstał z martwych,

A DG A Więc razem się radujmy, świętując zmartwychwstania ten dzień.

89. Co ś si ę ś wi ę ci G h C D

1. Święta Panna nad pannami czuwa dniami i nocami, Już niejedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie.

Święty Krzysztof cały blady - dziś otwarcie autostrady, A Tadeusz, zresztą Juda zawsze mówi, że się uda.

Ref: G C D G C D To dla mnie i dla ciebie, święci orędują w niebie.

G C D C D G To dla mnie i dla ciebie, święci orędują w niebie.

2. Święty Błażej ma sposoby, by gardłowe zmóc choroby.

A gdy zgubisz coś cennego zaraz wal do Antoniego.

Jak bez grosza być bogatym? Święty Józef zna się na tym.

Hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki.

3. Młodzi są przyszłością świata, Bosco Jan się z nimi zbratał.

Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może.

(37)

Wszyscy święci bez wyjątku, od soboty aż do piątku, Wypatrują mnie i ciebie, by się z nami spotkać w niebie.

90. Co za rado ść us ł ysze ć dzi ś Ref: E A E Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią: pójdziemy do domu Pana.

E A E H E Do twych bram o Jeruzalem już idę, na skrzydłach zbliżam się.

E fis A H 1. Miasto Jeruzalem wysoko wzniesione, jest mieszkanie Boga twierdzą umocnione.

2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia, by dziękować Bogu za dar wybawienia.

3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach.

4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci, niechaj dobry Ojciec łaską ich wzbogaci.

91. Czekam na Ciebie dobry Bo ż e a d G G7 C E 1. Czekam na Ciebie dobry Boże, przyjdź do mnie Panie pośpiesz się, a d a E a Niechaj mi łaska Twa pomoże, chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref: d a E a A7 Przyjdź do mnie Panie mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się.

d a E a Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas Panie swoim Ciałem. Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

92. Diabeł się wścieka

D A D G A Diabeł się wścieka, bo powód ma, diabeł się wścieka bo powód ma,

D

Diabeł się wścieka bo powód ma,

G D A D Jezus żyje w sercu mym, moje grzechy są odpuszczone.

(38)

Więc śpiewam alleluja, bo powód mam /x3

Jezus żyje w sercu mym, moje grzechy są odpuszczone.

93. Do Ciebie Panie wo ł a dusza moja G C G C G D C G

Do Ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me

Gdy nie ma Cię moje serce ogarnia lęk, przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie.

e C G D e C G D Jezu, pragnę blisko Ciebie być, Jezu, w Twych ramionach się skryć.

e C G D e C G Słodycz Twą poznawać co dnia przy sercu Twym trwać.

94. Dobra Matko, Królowo Jasnej Góry G (G7) a

1.Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry

D7 G Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.

G (G7) a Nie potrafię podziękować za Twe serce, D7 D Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.

Ref.: G (G7) a Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną D7 G W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną G (G7) a Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach, G D G

Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.

2.Gdy upadam Ty wyciągasz do mnie ręce, Gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe.

Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie Z Tobą Matko tak radosne serce me.

3.Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo.

I zginęła by za nimi Twoja twarz, Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją,

Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.

(39)

95. Do mnie wróć e D C D e

Do mnie wróć, zbawię Cię, cała ziemio! / x2 G D H7 e D C/e

Bo jam jest Pan i twój Bóg jedyny / x2

Przyjdźcie tu, zbawi was, przyjdźcie do Pana / x2 Bo On wasz Pan i wasz Bóg jedyny / x2

96. Do góry nogami (Magda Anio ł ) G D e C

1. Kto chce wielkim być – ten małym niech się stanie.

Kto chce królem być – ten sługą niech zostanie.

Kto chce skarby mieć – niech sercem się bogaci.

Kto chce życie mieć – niech życie swoje straci.

Ref: G F CD G F CD Bo tak mówiąc między nami, Wszystko jest do góry nogami.

G F CD e F Fis Bo tak mówiąc między nami, Wszystko jest do góry nogami.

2. Kto chce mądrym być – ten dzieckiem niech się stanie.

Kto chce pierwszym być – ostatnim niech zostanie.

Kto chce siłę mieć – w słabości niech jej szuka.

Kto chce wiecznie żyć – do nieba niech zapuka.

BRIDGE : D e C D e C D Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości

Takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z Nieba.

3. Kto chce pięknym być – niech piękno w sobie nosi.

Kto chce sławnym być – o sławę nich nie prosi.

Kto chce wszystko mieć – niech wszystko porozdaje.

Kto chce pokój nieść – niech walczyć nie przestaje.

97. Dotkn ął mnie dzi ś m ó j Pan D G D G D A D

Dotknął mnie dziś mój Pan i radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.

(40)

98. Dotknij, Panie, moich oczu E H7 cis A H7

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem, Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie.

99. Droga (Magda Anio ł ) a F

A dróg tysiące wszędzie tak było jest i będzie G E

a droga Twoja Panie niech moją pozostanie.

a F C G

1. Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód łatwo czy trud . Czy słońce czy deszcz, motyl czy kleszcz, upał czy mróz, stresik czy luz.

Ref: a F C G

Ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzucę.

ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto meta w niebie.

a E ja idę, ja idę.

2. Czy woda czy piach, spoko czy strach, cukier czy sól, uśmiech czy ból Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód, łatwo czy trud.

100. Duchu Ogniu, Duchu ż arze Ref: g d Es F Duchu Ogniu, Duchu żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, B Es c Es D F Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień Twojej łaski.

B D g c D F 1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość, B G7 c D g D W ciemność rzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu, Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem.

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem.

(41)

101. Duchu Ś wi ę ty pouczaj mnie e h e h

Duchu Święty pouczaj mnie, Duchu Święty poprowadź mnie.

C D e C D e Chcę iść za Tobą Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty.

102. Duchu Ś wi ę ty przyjd ź C a

Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas.

Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.

F C

I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych.

F G

Ojcze oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.

Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie.

I niech zawsze już gości w duszy mej

103. Duchu Ś wi ę ty tchnienie Ojca F B F

1. Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.

Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

d a B F Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, B F C jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

2. Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.

Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Prowadź mnie, prowadź mnie...

104. Duchu Ś wi ę ty wo ł am przyjd ź Duchu Święty wołam przyjdź, /x2 A

bądź jak ogień duszy mej, /x2 e bądź jak ogień w ciele mym, /x2 D rozpal mnie. A D A

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :