• Nie Znaleziono Wyników

BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu:

„BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK”

nr: WND-POKL.07.03.00-12-150/09

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

przez

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIS" w Szczucinie

Termin realizacji projektu: 22.02.2010 - 21.02.2011

Szczucin, luty 2010r.

Zasady ogólne

(2)

Regulamin rekrutacji dotyczy projektu „BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK” realizowanego przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIS" w Szczucinie ul. Kościuszki 30, 33-230

Szczucin w okresie 22.02.2010 – 21.02.2011 r.

§ 1

Projekt„BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK” nr: WND-POKL.07.03.00-12-150/09 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

§ 2

1. Projektodawca: Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIS" w Szczucinie

2. Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

§ 3

Kryteria rekrutacji do projektu „BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK”

„Projekt kierowany będzie do osób spełniających obligatoryjnie następujące kryteria:

I. W przypadku osób dorosłych:

osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

II. W przypadku dzieci/młodzieży wsparcie skierowane będzie do:

1. dzieci osób bezrobotnych - tj. których oboje rodzice nie pracują (zaświadczenie z PUP), 2. dzieci osób bezrobotnych - tj. których jedno z rodziców nie pracuje (zaświadczenie z PUP),

3. dzieci pochodzących z rodzin patologicznych /alkoholizm, narkomania/ (opinia Gminnego Komitetu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ewent. szkoły),

4. dzieci pochodzących z rodzin ubogich. Kwalifikowane w ramach tego kryterium będą osoby pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł (oświadczenie rodzica, opiekuna), dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia GOPS (opinia/zaświadczenie GOPS), dzieci, które są niedożywione (opinia wychowawcy klasy), dzieci korzystające z bezpłatnego dożywiania w szkole (zaświadczenie ze szkoły), dzieci, które otrzymywały darmowe podręczniki (zaświadczenie ze szkoły), dzieci, w przypadku których wynikło zdarzenie losowe w znaczący sposób utrudniające normalne funkcjonowanie rodziny (zaświadczenie sołtysa),

(3)

GOPS, opinia wychowawcy klasy), dzieci osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i chronicznie chorych (zaświadczenie lekarskie, opinia GOPS, wychowawcy klasy), dzieci rodziców opuszczających zakłady karne (opinia Policji, wychowawcy klasy), dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego (opinia wychowawcy klasy), dzieci osób zagrożonych eksmisją z zamieszkiwanych lokali (zaświadczenie Urzędu Miasta i Gminy), dzieci osób bezdomnych (opinia Urzędu Miasta i Gminy lub wychowawcy klasy), dzieci mające problemy w kontaktach z rówieśnikami (opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wychowawcy klasy),

6. dzieci matek samotnie wychowujących dzieci (oświadczenie rodzica),

7. dzieci pochodzące z rodzin zagrożonych patologią, u których stwierdzono niewydolność wychowawczą rodziców lub opiekunów (opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wychowawcy klasy),

8. dzieci wychowujące się bez rodziców (oświadczenie opiekuna),

9. dzieci będące członkami grup nieformalnych o charakterze patologicznym (opinia Policji, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, wychowawcy).

§ 4

1. Rekrutacja odbywa się na terenie Miasta i Gminy Szczucin

2. Rekrutacja odbywa się do 28 lutego 2010 r. lub do wyczerpania miejsc;

3. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie głównych list poszczególnych działań projektu oraz list rezerwowych;

4. Listy podstawowe i rezerwowe będą sporządzone zgodnie z § 3

5. Dorośli, dzieci i młodzież zobowiązani są do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu (zał. nr 1) i testu (zał. 1 a). W przypadku niepełnoletności formularz podpisuje: rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka. Podpisanie formularza zgłoszeniowego do projektu jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu. Dorośli, dzieci i młodzież przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji;

6. Poza formularzem zgłoszeniowym uczestnicy projektu zobligowani są również do wypełnienia oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrytacji:

-zgody na przetwarzanie danych osobowych, - o zapoznaniu sie, z regulaminem projektu,

- o uzyskaniu informacji o finansowaniu projektu,

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia i inne informacje związane z rekrutacją dostępne są w Hali Sportowej w Szczucinie ul. Rudnickego 12 i w sekretariacie Gimnazjum im. Bohaterów

Września w Szczucinie ul. Kościuszki 30.

§ 5

(4)

1. Nabór do projektu przeprowadzi komisja, w skład której wejdzie Koordynator Projektu oraz wytypowani trenerzy przez Prezesa Zarządu UMKS ‘JUNIS” .

2. W sytuacji zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby osób dorosłych- preferowane będą te osoby bezrobotne, które zarejestrowane są w PUP od dłuższego czasu niż pozostali kandydaci. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zaświadczenia z PUP.

3. W przypadku dzieci i młodzieży - w pierwszej kolejności kwalifikowane do projektu będą osoby należące do największej liczby ww. kategorii. Jeżeli kandydaci należeć będą tylko do jednej kategorii - w pierwszej kolejności kwalifikowane będą te osoby, które należą do grupy oznaczonej jako wcześniejsza w rankingu, a więc w pierwszej kolejności - dzieci spełniające kryterium nr 1, w następnej - spełniające kryterium nr 2 itd”.

4. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby uczestniczące w projekcie.

Decyzję o włączeniu do uczestnictwa kandydata/-tki z listy rezerwowej podejmie Koordynator Projektu.

5. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń UMKS „JUNIS” w Szczucinie oraz w szkołach do 1 marca 2010r.

§ 6 DZIAŁANIA

1. Zajęcia z badmintona zostaną przeprowadzone w 5 grupach wiekowych:

• Grupa I–Dzieci

• Grupa II–Młodzicy

• Grupa III–Juniorzy Młodsi

• Grupa IV–Juniorzy

• Grupa V–Dorośli

2. Każda z grup będzie liczyć 10 osób. Każda z grup będzie miała zorganizowane zajęcia przez 10 miesięcy, w tym 12 godzin zajęć na miesiąc przez 9 miesięcy. W miesiącu VII zajęć nie będzie, gdyż UMKS „JUNIS” planuje zorganizować obóz rekreacyjno – sportowy. W miesiącu VIII zajęcia odbędą się 2 razy po 2 godziny lekcyjne.

3. W trakcie zajęć realizowane będą: gry i zabawy oswajające z rakietką i lotką, gry i zabawy orientacyjne, gry i zabawy bieżne, gry i zabawy skoczne, gry i zabawy rzutne, gry i zabawy doskonalące odbicie lotki, wybrane elementy techniki gry ,wybrane elementy taktyki.

(5)

4. Zajęcia odbywać będą się w wynajmowanej na potrzeby projektu hali sportowej znajdującej się w Szczucinie przy ulicy Rudnickiego nr 12. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt sportowy niezbędny do realizacji projektu

5. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 godzinne zajęcia „Umiejętnie wykorzystuję wolny czas” w 5 grupach wiekowych .

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Kandydat ma możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

2. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 10% zajęć w ramach projektu po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności; obowiązywać będą na zajęciach - dzienniki zajęć.

3. W wypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia.

4. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego naboru do projektu na zajęcia w obszarze objętym projektem, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Grupy zostaną utworzone w dniu 1.03. 2010r.

6. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK” współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

7. Całą dokumentację przechowuje się do 31 grudnia 2020 r. w siedzibie UMKS „JUNIS”

w Szczucinie, ul. Kościuszki 30 w teczkach spraw przeznaczonych na ten cel.

ZATWIERDZAM

PREZES UMKS”JUNIS”

mgr inż. Krzysztof Bryk

Cytaty

Powiązane dokumenty

respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów. Zjawiska przemocy i agresji są obecne także wśród młodzieży. Do znajomości osoby z otoczenia,

Wójt Gminy powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

sto czterdzieści tysięcy złotych). Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że usługi można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie

NZOZ "Mens Sana" Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Dzienny Oddział Terapii dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych

- 5 000,00 – wstęp na obiekty sportowe w ramach zajęć promujących zdrowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Lędziny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

strukturalną, interakcyjno-komunikacyjną, strategiczną; terapie rodzin systemowe (a w nich: klasyczna szkoła mediolańska, obserwująca system terapia

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z

I już w ławkach wszystkich klas Tropi wiedzę każdy z nas.. Tropimy literki, tropimy cyferki Tropimy przyrodę i