Kierunki wymiany z zagranicą województwa katowickiego w okresie I-IX 1990 r.

Pełen tekst

(1)

WOJEWpDZKI .URZĄD. STATYSTYCZNY

KIERUNKI WYMIANY Z ZAGRANICA WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

W OKRESIE I - IX 1990 R.

(2)

SPIS TREŚCI str

U wa gi a n a l i t y c z n e ... 4

U w a g i m e t o d y c z n e ... 1*

SPIS TABLIC

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j u o b r o t u ... 7

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a ł ę z i / w y r o b ó w ... 7

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o na tle k r a j u ... 8

E k s p o r t w ę g l a k a m i e n n e g b ... ... 8

Ek s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o do w y o r a n y c h k r a j ó w ... 9

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j u o b r o t u .... 10

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a > ę z i w y r o b ó w ... 11

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i ... 11

I m port w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g k r a j ó w z a k u p u ... 12

O b r o t y h a n d l u z a g r a n i c z n e g o ... ... 13

(3)

EKSPORT WEDŁUG KIERUNKÓW

w okresie styczeń-wrzesiętf 199®

1989 1990

0 Z S R R H jcSflF 0W LKJRYTN '(¡¡RFM gjfUSTRIA | | SZHRJCttlfl j

H W E W W E I

IMPORT WEDŁUG KIERUNKÓW

u okresie styczeń-urzesień 1990___________

Mm

| WLK.BRYTN Q RFN g ] AUSTRIA g SZUftJCfRIR

llł£ IJWE

(4)

UWAGI ANALITYCZNE

W ciągu trzech kw ar t a ł ó w br. przy u t r z y m u j ą c y m się niskim pozi omi e produkcji p r z e m y s ł o w e j z a n o t o w a n o wzrost eksportu, r o z l i ­ czanego w wa lut a c h w y m i e n i a l n y c h i clearin gac h, na co w płynął m.in.

zm nie jszony popyt kr ajo wy na w yro b y pr z e m y s ł o w e i produkty r o l n i c t w a . Dla wielu p r z e d s i ę b i o r s t w zw ię k s z e n i e e ksp o r t u stanow iło m ożl i w o ś ć p o w s t r zy man ia dal szego o g r a n i c z e n i a p rodukcji. W imporcie natomi ast o b s e rw owa no ob ni ż e n i e zakupów, s z c z e g ó l n i e za ruble transferowe*

W tej sytuacji u zys kan o wys oki e salda o b r o tów handlu z a gr ani czn ego ( 998 min rubli w ob ro t a c h z I. ob sz a r e m p ł a t n i c z y m i 1155 min doi.

USA w obr ota ch z II o b s z a r e m płatni czy m).

Struktura obro tów h a n d l o w y c h w e dłu g kraj ów 'w okr esi e trzech’

kwar t a ł ó w br. uległa pe wn y m zmianom. Naszymi głównymi pa rtnerami handl owy mi w eksporcie, z kt óry mi obro ty st an o w i ą 38% ogółu e k s p o r ­ tu, są: RFN, ZSRR, Wielka Brytania. N a t omi ast głó wnymi krajami naszych za kup ów były ZSRR oraz RFN, z któ rym i obroty s tan owi ły 4 1 H naszego importu.

Wy raź nie wzrósł, w p o r ów nan iu z tym samym o k r es em ub.roku, udział obr otó w zal icz any ch do II obszaru pł a t n i c z e g o (płatności w wa lut ach w y m i en ial nyc h).

Wiele p r z e d s i ę b i o r s t w p olskich, znają c u t r u dni eni a na r y n ­ kach był ego I obszaru pła t n i c z e g o ( płatności w rublach), gwał tow nie się z nich w yco fuj e ,(to kolejna p rzy czy na spadku obrotów) i szuka partner ów na Zachodzie. Dla n i e k t ó r y c h p o l s k i c h p r z e d s i ę b i o r s t w taka sytuacja oznacza d z i ał aln ość w z m i e n i o n y c h r adykalnie w a r u n ­ kach. Utrata d o t y c h c z a s o w y c h r y nk ów i wzros t k o n k ure ncj i p owinny staó się b o d ź c e m d o re str uk t u r y z a c j i zakładów, u n o w o c z e ś n i a n i a p r o ­ dukcji, w dr aża nia n owy c h rozwiązań, p osz u k i w a n i a p a r t e r ó w .

Z a p o w i ed zia na od st ycz nia 1991 r. zmiana rozli cze ń z b y ł y ­ mi krajami soc jal i s t y c z n y m i - c ałk o w i t e pr ze j ś c i e na r ozl iczenia w w alu tac h wym i e n i a l n y c h - wymusi na p r o d u c e n t a c h e k s p o rto wyc h przede wszystkim* po d n i e s i e n i e jakości swo ich wy rob ów i obni żen ie ko szt ów p rodukcji. Będą musieli z apo mni eć o wm us z a n i u sobie n a w z a ­ jem - poprzez zapisy w p r o t o k o ł a c h h an d l o w y c h - t owarów niezbyt atrakcyjnych, często nawet g ors z y c h od k i e r o w a n y c h na rynek krajowy.

(5)

5

W ok res ie s tyc zeń - w r z e s i e ń br. handel za gra niczny w o j e w ó d z ­ twa c h a r a k t e r y z o w a ł y takie zjawiska i tenden cje jak:

W z akresie eksportu:

- Zmni ejs zył się udział ekspo rtu w o j ewó dzt wa w ekspor cie kraju ■ z 21,9* w okresie s ty c z e ń - w r z e s i e ń 1989 r. do "21,3% w trzech k w a r t a ł a c h 1990 r., w tym udział e ksp o r t u do II obszaru p ł a t ­ nic zeg o z 24,3% do 21,5%. Udział e ksp ort u do I obszaru p ł a t ­ nicz e g o wzrósł z 17,7% do 19,0%.

- Wzrósł udzi ał ek sportu do II obsz aPu p łat n i c z e g o w eksporcie woj e w ó d z t w a ogółem z 70,5% za 3 1<w.l989 r. do 83,6% w br.

- Wzrósł eks por t wy rob ów p rze m y s ł u m e t a l u r g i c z n e g o z 26,5% w o k ­ resie sty c z e ń - w r z e s i e ń 1989 r. do 33,5% w od p o w i e d n i m okresie roku bieżącego.

- N astąpił dal s z y spadek udzi ału e ksp ort u p ali w i energii w eks- v por cie w o j e wód ztw a o 5 p u n któ w (z 44,3% do 39,3%).

- Zmni ejs zył się eksport węgla kam i e n n e g o w p o r ó wna niu dó a n a l o ­ gi cz n e g o okresu roku ub ie g ł e g o o 1 895 tys.ton, tj. o 8,4%, przy c zym spadek ek spo rtu do I obs zar u p ł a t n i c z e g o wyniósł 10%, a do II ob sza ru p ł a t n icz ego 7% przy r ó w n o c z e s n y m spadku w y d o ­ by cia węgla o 17,6%.

- W ska ź n i k e fe k t y w n o ś c i fin ans owe j w e k s p o r c i e z większył się w p o r ó w n a n i u z trzema kwart ała mi u b i e g ł e g o roku z 1,05 do 1,13 w roku bieżącym. U p odziale na o b s z ary pł at n i c z e efe kty wn i e j s z y był e k s por t do II o bszaru p ł a t n i c z e g o (wskaźnik 1,00) niż do I obs zar u (wskaźnik 1,76).

* Wsk aźn ik ef ek t y w n o ś c i w eksporcie, s ta n o w i ą c y r elację wartości kr ajo wej e ksp o r t u do jego wa rtości w c e n ach tra n s a k c y j n y c h - jest tym k o r z y s t n i e j s z y im niższe w artości p r z y j m u j e od jedności.

U zak res ie importu:

- Import wo je w ó d z t w a ka t o w i c k i e g o w o k r e s i e st y c z e ń - w r z e s i e ń 1990 r. sta nowił 9 , 0 % importu kr ajowego.

- U d z i3ł importu z II o bszaru p ł a t n i c z e g o wz ró s ł z 6 3,7% za III k w .1989 r. do 83,1% w o d p o w i e d n i m okt e s i e br. i a n a l o g i ­ cznie spadł udział importu z I ob sz a r u z 36,3% do 16,9%.

- Import w oje w ó d z t w a to g łównie import na p otr z e b y bieżące j pr od u k c j i (83,4%). Zwiększył się import i n w e s t ycy jny o około 12 punktów, co wiąże się z n i e w i e l k i m o ż y w i e n i e m g o s p o d a r ­ czym, k tó re w yst ępu je od III kw. br.

(6)

6

- W p o d z i a l e na g rupy gał ęzi w y r o b ó w impor t w o j e w ó d z t w a to g ł ó w ­ nie imp ort wyr o b ó w przemysł!): e l e k t r o m a s z y n o w e g o (53 ,5% ), m e t a l u r g i c z n e g o (23,3* 0, c h e m i c z n e g o (8,6%).

- N a j w i ę k s z y import w o j e w ó d z t w a p r z y p a d ł na: RFN (25,7%), W ł o c h y (16,2%), ZSRR (15 ,5% ) i S z w a j c a r i ę (4,2%).

- W s k a ź n i k f i n a n s o w y WF w i m p o r c i e (tym k o r z y s t n i e j s z y im w y żs ze od j edn o ś c i war toś ci p r z y j m u j e ) wzrósł z p o z . o m u 1,37 do 1,46.

W y j ą t k o w o k o r z y s t n y był w s k a ź n i k WF w o b r o t a c h z I o b s z a r e m p ł a t n i c z y m 3,09.

UDZIAŁ K O ffliO D M A f HANDLU ZAGRANICZNYM .KRAJU

u okresie styczeri - urzc-sień 1993

ł ijojeuodztuo

IMPORT ■ EKSPORT

0

(7)

7 Tabl 1. EKSPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I CKI EGO WEDŁUG ROOZAJU OBROTU

W OKRESIE STY C Z E Ń - W R Z E SIEŃ 1990 R. /bieżące ceny tran sakcyjne/

RODZAJE OBROTU a - w min zł b - w odset kac h

Ogółem Obszar I Obszar II

O G Ó Ł E M ... a 1,8575561 3037808 15537753

b 100,0 100,0 100,0

E ksport towarów i usług

produkcji krajowej ... a 18238886 2866570 15372316

b 98,2 94,4 98,9

Ek spo rt w ramach k o o p e r a ­ cji przemysł owe j z za-

a 65518 24706 40812

b 0,4 0,8 0,3

Eksp ort w ramach s p e c j a l i ­ zacji produkcji pomiędzy

a 170151 131505 38646

b 0,9 4,3 0,2

R eek spo rt p ośredni ... a 64717 5181 59536

b 0,3 0,2 0,4

R ee k s p o r t bazpośredni .... .. 36289 9846 26443

b 0,2 0,3 0,2

Tabl 2. EKSPORT WO JE W Ó D Z T W A K A T O W ICK IEG O WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYRO BÓW W OKRESIE STY C Z E Ń - W R Z E S I E Ń 1990 R.

WY SZC ZE G Ó L N I E N I E Wartośó w ce­

nach transa­

kcyjnych w min zł

Struktura w odsetkach

Wskaźnik efekty­

wności finanso­

wej WF

18575561 100,0 1,13

I obszar płat nic zy ... 3037808 16,4 1,77

II obs zar płat nic zy .... 15537753 83,6 1,00

Wyro by przemysłu:

7308793 39,3 1,14

m e t a l u r g i c z n e g o ... 6221108 33,5 1,19 el e k t r o m a s z y n o w e g o ... 3618005 19,4 1,05

462704 2,5 1,00

m i n e ral neg o ... 158593 0,9 1,00

d rz ewn o-p api ern icz ego .90922 0,5 1,00

l ek kiego ... 286669 1,5 1,02

(8)

T a b l . 2. E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E O L U G G R U P G A Ł Ę Z I W Y R O B Ó W W O K R E S I E S T Y C Z E Ń - W R Z E S I E Ń 1 9 9 0 R. / d o k . /

WY SZCZEGÓLNIENIE Wartość w ce­

nach transakcy­

jnych w min zł

Struktura w odsetkach

Wskaźnik efekty­

wności finanso­

wej WF Wyroby przemysłu

spoż ywczego i pro dukty

rolnictwa ... 864 52 0,5 1,01

Obiekty budowlane ... 309978 1.7 1,00

Towary pozostałe ... 32337 0,2 0,94

Tabl. 3. EKSPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O NA TLE K R A J U 1''

WYSZCZEGÓLNIENIE a - województwo b - kraj

1988 1989 1990

I-IX

w liczbach bezwzględnych I-IX 1989

«100 udział w eksporcie kraju w H 0 G Ó L E M w min zł ^ a 913841 1601065 18575561 1160,2 21,3

b 4038 455 7317681 87221600 1191,9 X

I obszar płatniczy

w min rubli ... a 1589 1491 1447 97,0 19,0

b 8434 8307 7600 91,5 X

II obszar płatniczy

w min doi. U S A ... a 1500 1453 1636 112,6 21,5

b 5908 6121 7624 124,6 X

1/ Wartość w rublach 1 d o l a r a c h o bl icz ono według śr edn ich k urs ó w tych walut za odpowiedni okres. 2/W b ież ący ch cena ch tra nsakcyjnych.

Tabl. 4. EKSPORT WĘGLA K A M I E N N E G O WY SZC ZEGÓLNIENIE

a - w tys. ton

b - analogiczny okres poprze dni ego roku

= 100

1988 1989 1990

I - IX /

0 G Ó L E M ... . a 24572 22655 20760

b 104,4 92,2 91,6

I obszar płatniczy ... a 11385 10149 9134

b 113,1 89,1 90,0

II obszar płatniczy ... a * 13187 12506 11626

b 98,0 94,8 93,0

(9)

T a b l . 5. EKSPORT WOJ E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O DO WYBRANYCH KRAJÓW blVC?r7Crńl M TC KI TC Wartość w walucie płatności

i 1/ finan. Wskaźnik efektywności finansowej Vff a - I-IX 1989

b - I-IX 1990

w liczbach

bezwzględnych odpowiedni okres ub.

roku =100

flyniK ilnan- sowy /saldo w min zł/

I obszar płatniczy

1491,5 93,9 -78157

w min rubli ... a 1,17

b 1446,5 97,0 -2326393 1.77

w t y m :

ZSRR ... a 903,1 98,1 -59788 1,21

b 956,7 105,9 -2051235 2,02

Czechosłow acj a a 208,6 81,4 -10653 1,16

b 229,7 110,1 -102354 1.21

Wę gry ... a 87,4 102,8 -1610 1,06

b 45,7 52,3 -3B028 1,40

Rumunia ... a 87,2 89,6 -4121 1,15

b 56,7 65,0 -52627 1 ,44

Bułgaria ... a 34,5 125,5 -407 1 ,04

• b 22,2 64,3 -542 1,01

II obszar płatniczy

w min doi. USA ... a 1452,6 96,8 -22156 1,02

b 1635,6 112,6 -17993 1,00

w t y m :

RFN ... a 199,7 109,5 -688 1,00

b 356,4 178,5 -14644 1,00

Austria ... a 110,8 96,5 -382 1,00

b 12 B , 9 116,3 690 1,00

Wielka Brytania a 105,6 84,9 -251 1,00

b 131,8 124,8 1446 1,00

F inlandia ... a 86,2 137,0 72 1,00

b 91,1 105,7 5126 0,99

Brazylia ... a 71. * 76,2 -1 1,00

b 85,1 119,2 25114 0,97

a 53,8 94,6 -1 1,00

b 58,1 108,0 574 1,00

Jugosławia .... 3 46,8 126,1 -59 1,00

b 23,5 50,2 -4045 1,02

Włochy a 41,1 68,8 ■ -341 1,01

b 36,4 88,6 382 1,00

Holandia ... a 39,3 117,7 -252 1,01

b 57,3 145,8 -1116 1 ,00

Szwecja ... a 37,0 95,4 • -404 1,01

b 56,5 152,7 -405 1,00

(10)

10' * 4 T a b l . 5. EKSPORT WOJ EWÓ DZT WA KATOWIC KIE GO 00 WYBRANYCH KR AJÓ W/d ok. /

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-IX 1909 b - I-IX 1990

Wartość w Walucie płatności Wynik finan­

sowy /saldo w min zł/

Wskaźnik efektywności finansowej Wr w liczbach

bezwzględnych odpowiedni okres ub.

roku =100 II obszar płatniczy

w min d o i .U S A '/dok ./

w tym r

Jrlandia ... a 35,3 86,3 -222 1,01

b 27,2 77,1 0 1,00

Indie ... aU 34,215,2 438,54 4,4 07 1,001,00 Chiny ... ab 28,831,6 47,491,1 -1530 1,011,00 ■ ZSRR ... a

h 06,0 107,0 _ 1,00 -

U 35,3 41,0 0 1,00

Rumunia ... a

h 13,3 113,7 . 1,00

U 0,9 6,0 0 1,00

Czechosłowacja a

h 8,0 228,6 - 1,00

U '23,8 297,5 131 1,00

T a b l . £. IMPORT WOJ EWÓ DZT WA K A T O W IC KIE GO WEDŁUG RODZAJU OBROTU W OKRESIE I - 1X 1990 R./ bieżące ceny transakcyjne/

RODZAJE OBROTU a - w min zł b - w odsetkach X

Ogółem Obszar I Obszar II

0 G Ó L E M ... a 5638860 954637 4604223 Import na potrzeby

b 100,0 100,0 100,0

bieżącej produkcji ... a 3727432 796030 2931401

Import na potrzeby

b 66,1 83,4 62,6

inwestycyjne ... a 1229783 102034 1127750

h 21,8 10,7 24,1

Import towarów rynkowych a 255240 56224 199016

Import a n t y c y p a c y j n y 1/.’..

b 4,5 5.9 4,2

a 399354 - 399854

Import na reeksport

b 7,1 X ’ 0,5

pośoedni ... 1... a 233

_

233

Import na reeksport

b 0,0 X 0,0

bezpośredni ... a 26310 3419 25969-

\

. b 0,5 0,0 0,6

1/ Zakupy awansow e d o k o n y w a n _* w roku s p r a w o z o a w c z y n z p r a w e m roz

¡yjirnninnjs tych tounrrfw sprawozdawczym. \

na o d o i o r c i'1 k r a j o w y c h w nast p;iYi> rok

(11)

. f ł

T a b l . 7. IMPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O -WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYR OBÓ W W OK RE S I E ST Y C Z E Ń - W R Z E S J E Ń 1990 R.

11

W YS ZCZ EGÓ LNI ENI E

War toś ć (w cenach

t r a n s a k c y j ­ nych CIF) w min zł .

Struktura w odsetkach

Wskaźnik efektywności finansowej WF

o g o'l e m... 5638060 100,0 1,46

I obs zar p łatniczy ..../ 954637 16,9 3,09

II obszar płatni czy ... 4684223 83,1 1,13

Paliwa i energia ... 153242 2,7 1,27

Wyro by przemysłu:

m e t a l u r g i c z n e g o ... 1425346 25,3 2,30 el e k t r o m a s z y n o w e g o ... 3019264 53,5 1,16

c h e m ic zne go ... 485910 8,6 1,1?

m i n e r a l n e g o ... 57660 1,0 1,41

dr z e w n o - p a p i e r n i c z e g o 37884 0,7 1,57-

lekkiego ... 175684 3.1 1,30

Wyroby przemys łu 1

spo żyw cze go

i p rod ukt y rolnictwa 203338 3 ,6 1,21

Obiekty budow lan e ... 184 0,0 1 ,28

Towary pozost ałe ... 80348 1.4 1 ,20

Tabl. 8. IMPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O WED ŁUG WALUTY P Ł A T N O Ś C IV

WY SZC ZEG ÓLN IEN IE a - w min zł2/

b - w min rubli c - w min doi.USA

1988 1989 1990

I IX

w liczbach be zwzględnych I-IX 1989=100

OGÓŁEM ... . a 373148 591582 5638860 953,2

I obszar płatniczy .. . a 144071 214710 954637 444 ,6

b 722 679 455 67,0

II obszar płatniczy .. . a 228277 376872 4684223 1242,9

e 556 485 493 10/,6

1/ Wartość w rublach i dol ara ch obliczo no według średnich kursów tych walut za odpowiedni okres. 2/ W bieżących cenach t r a nsa kcy j­

nych CIF,

(12)

Tabl. 9. I M P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I f K I E G O W E D Ł U G K R A J Ó W Z A K U P U W O K R E S I E STYCZEM-7iRZESIEH 1990 R.

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

W a r t o ś ć w ce­

n a c h t r a n s a ­ k c y j n y c h C I P / w m i n zł

W s k a ź n i k e f e k t y w n o i c i f i n a n s o ­ wej WF

O G Ó Ł E M ... 56.38860 1,46

8 7 5 1 1 6 3,03

1 3 9 5 6 0 1,56

1 5 0 2 5 3 1 , 1 7 -

3 9 0 5 5 1,57

7 818 5 1,26

33431 1, 18

1 44 8 5 2 8 1,15

3 7 1 8 9 3 1,16

1 9 18 19 1,10

2 3 8 8 0 9 1,15

2 1 9 5 8 4 1,11

3 7 3 7 8 1,02

9 1 3 1 1 0 1,12

17 89 1 4 1,15

7 1 8 7 4 1,23

4 5 5 7 2 1,18

(13)

13

Tabl, 10. OBROTY HASDLD ZAGRANICZNEGO .

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1939 1989 1990

• I - IX

0 G 5 Ł E U w min zł

l

913841 1601065 18575561

373148 5 9 15 82 5 6 3 8 8 6 0

54 06 9 3 100 948 3 12936701

I OBSZAR PŁATMCZY

yi min r ub li

-

/1589 1491 1453

772 679 455

817 812 998

II OESZAR PŁATUICZY vr min doi. USA

1500 1453 1648

556 485 493

944

i

968 1155

(14)

UW AGI METODYCZNE

Dane sta tys tyc zne d oty c z ą c e ekspor.tu ob ej m u j ą wartość towa rów i usług w y w i ezi ony ch za gr ani cę w ramac h transa kcj i handlowych.

Dane te zostały o p rac owa ne cen t r a l n i e p rzez Głó wny Urząd S t a t y sty czn y na podstawie systemu ewidencji faktur e k s p o r t o w y c h FE.

Rodzaj obrotu w staty sty ce han dlu za gr a n i c z n e g o

Wł aściwy eksport obejmu je:

- e ksport towarów i usług p rod ukc ji krajowej,

- eksport towa rów w ramach koo p e r a c j i prze mys owej z zagranicą, - eksport tow aró w w ramach s pe c j a l i z a c j i p r odu kcj i p omiędzy k rajami

• RWPG,

- reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wew n ą t r z kraju w r o z l i cze niu d e w i z o w y m w roz umi eni u s t a t y s ­ tyki m i ę d z y n a r o d o w e j nie są z ali czo ne do ek spo r t u w sta.tystyce handlu zagra nic zne go. Ewide ncj a tych d o sta w p r ow adz ona jest obok ewidencji wł a ś c i w e g o eks portu i s łuży do u zg o d n i e n i a z dos taw cam i wielkości e ksp o r t u wewnętrznego.

Obszar płatnic zy

Podział obr otó w wedłu g o b s z a r ó w p ł a t n i c z y c h d o kon ywa ny jest na p od sta wie walut y płatno ści w r e a liz acj i tr ansakcji handlowych.

Do obr otó w z I obs zar em p ł a t n i c z y m zalicza się obroty r o z lic zan e ' w walutac h b.krajów s o c j a l i s t y c z n y c h , tj. u ru bla ch t r ans fer owy ch i c l e a r i ng owy ch i w alutach n a r o d owy ch, do o bro t u z II ob sz a r e m obroty rozli cza ne w w alu tac h k r a jów k a p i tal ist ycz nyc h.

Wartość w cenach t r a nsa kcy iny ch w e k spo rci e

Zawiera wartość towarów i u s ług w złotych na bazie FOS lub franco granica Polski, tj. bez o płat za prz ewó z towaru i jego u b e z p i ecz eni a od granicy po lskiej do miej sca przeznac zen ia. O b l i ­ czenia wartości w cenach tr a n s a k c y j n y c h do ko n u j e się mnożąc wartość w walucie obcej przez o bo w i ą z u j ą c y w dniu w yst a w i e n i a faktury FE kurs waluty według tabeli Kurs ów W a lut NBP.

(15)

15

Wartość w cenach k ra jow ych obejmuje:

- przy e ksp o r c i e re a l i z o w a n y m za p o ś r e d n i c t w e m jednostki handlu za g r a n i c z n e g o - wartość ek spo rtu w k r a j o w y c h cenach zakupu s t o s o ­ wany ch w roz lic zen iu ekspo rte ra z dos taw cą krajowym, tj. w cenach urzędowych, r e g u l o wan ych i umo wn y c h p o m n i e j s z o n y c h o ewentualny zwrot cła i po dat ku obr oto weg o od p o ś r e d n i c h faz produkcji, - przy e k s p o r c i e r eal i z o w a n y m przez p r o d u c e n t a samodzi eln ie w o p a r ­

ciu o o t rz yma ną ko nce sję - wart ość w cen a c h t r ans akc yjn ych p o w i ę ­ kszona o nal eżn ą do pła tę w yró w n a w c z ą i po mn i e j s z o n ą o ewe ntualną m arżę i p row izj ę agenta zagranicznego.

War toś ć w c e nac h krajowy ch jest k a t e g o r i ą sł użą cą do wyliczenia ws ka ź n i k ó w efe kty wno ści fin ans owe j ek spo rtu z punk tu widzenia jednostki handl u z a g r a n i c z n e g o .

Wynik finans owy w eksporcie

Stanowi różnicę mię dzy w a rto ści ą ek sp o r t u w cenach t r a n s a k ­ cy jny ch a w ar toś cią w cenach kr aj o w y c h p o w i ę k s z o n ą ó marżę lub pr owi zję e k spo rte ra i pr ow i z j ę agenta z agr ani czn ego / war t o ś c i ą krajową ekspo rtu /

- wynik f i na nso wy ujemny występuje, jeżeli wartpść w cenach t r a n s a k ­ cyj nyc h jest niższa od wartości k r a j o w e j eksportu,

- wynik finans owy dodatni w yst ępu je jeżeli war t o ś ć w cenac h t r a n ­ sa k cyj nyc h jest wyższa od wartości k r a j o w e j eksportu,

* saldo wynik u fi nan sowego stanowi sumę w y n i ków d od atn ich i ujemnych.

W sk aźnik e f e k t yw nnś ci finansowej /WF/ w eks p o r c i e

Ws ka ź n i k st anowiący relację m i ę dzy wa rt o ś c i ą kra jow ą eksportu tj. w art ośc ią e ksportu w cenach k r a j o w y c h pow i ę k s z o n ą o marżę lub p ro wiz ję ekspo rte ra i pr owi zję agenta z a g r a n i c z n e g o a wartością e ks portu w cenac h transakcyjnych.

WF ob raz uje k oszt uzyskania 1 złotego p r zez j e dno stk ę handlu z a g r a n i c z n e g o .

W P a wartość w cenach k r a j o w y c h * marża wartość eksportu w c e n a c h tra nsa kcy jny ch Im m nie jsz ą od jedności wartość p r z y j m u j e ten wskaźnik, tym większą opł a c a l n o ś c i ą cha r a k t e r y z u j e się eksport.

(16)

Marża /prowizja/

ODejmuje kwotę marży lub prowizji należnej jedno stc e handlu zagranicznego z tytułu d zia łal noś ci handlowej.

Marża /prowizja/ nie może w y s t ępo wać w przy pad ku eksportu, własnej

• produkcji, realiz owa neg o przez jednostki up rawnione do działa lno ści w dziedzinie handlu z ag r a n i c z n e g o i prowadzące d z i ał aln ość produkcyjną, f Wartość ifocrtu » ce-.ach t r a nsa kcy jny ch CIF jest to w artość wyr ażona w złotvrh na warunk ach CIF, tzn. łącznie z kosztami tra nsp ort u i jDeżoieczenia do granicy polskiej.

Wartość importu w cenie t r a n s a k c y j n e j wyliczono jako sumę wartości w cenie zakupu w z łotych i k o s z t ó w tran sak cyj nyc h z a g r a n icz nyc h po mniejszoną o wartość kr edy tu kupieckiego.

Import w cenie zakuou jest to wart ość kon traktowa dostawy w y n ik ają ca \ z pomnożenia wartości w wa lu c i e obcej przez obo wią zuj ący w danym

dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut NBP.

.■.artość imoortu w cenie s pr zed aży jest to w artość o bl icz ona w cenach obowi ązu jąc ych w r o z l i c z e n i a c h jednost ek handlu zagran icz neg o z odbiorcami towarów impo rto wan ych , tj.:

- w cenach urzędowych, a jeżeli cena urzędowa jest ceną d e t a l i c z n ą - wartość towaru w tych cenach, pouriiejszona o marżę handlu wewnętrznego, - w cenach regulo wan ych

- w cenach umownych.

wskaźnik ef ektywności /WF/ w imporc ie określa relację war toś ci importu w cenach sprze daż y do w art o ś c i w cenach t r a nsa kcy jny ch i oznacza:

- w przypadku WF m n i e j s z e g o od 1 import dotowany bądź n i e r en tow ny - w przypadku WF w i ę k s z e g o od 1 import r eal izowany po Cen ach

transakcyj nyc h p o w i ę k s z o n y c h je dyn ie o marżę jedno stk i handlu za granicznego bądź rea l i z u j ą c y d odatnią akum ula cję finansową w postaci ob ciążeń wy r ó w n a w c z y c h , cła i p odatku ob rot owego.

■■>nik finansowy w imporcie s tanowi różnicę pomiędzy w a r t o ś c i ą importu w cenach sprzed aży p o m n i e j s z o n ą o marżę jednostki handl u z a g r a n i czn ego a wartością importu w cenach tr ans akcyjnych.

Dane dotyczące importu z ost a ł y op ra c o w a n e na podsta wie systemu

’».idencji faktur i m p o r tow ych FI.

16

(17)

W U S Katowic«, zam.^7^/90 - Az-

/

(18)

V

Cena 3000,-zl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :