Handel wewnętrzny w okresie I-III 1983 roku

Pełen tekst

(1)

eta/

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Dojjż^tku^łużbowe^o Egz. N r -2 V_______

HANDEL WEWNĘTRZNY

W OKRESIE I - III 1983 ROKU

i

Katowice maj 1983

i

(2)

ł

Z I A Ć U M O W O I n i

Z a r o

K r o p Z n a k

„W ty«-

tl

tya. Min ■ t ' i

U w a g

k a /-/ - cjawlako ni* wyatfpuje.

/O/ - ajawlako latnlaje, Jednakie w lloAolaoh anlejaayoh od lloab, która aoglyby być wyraftona uwldooanlonyal « tablloy anakan1 cyfrowymi, np.i Jeiell produkoja wyrażona Jeat * tyalącaoh ton /* llosbaoh oaikowltyoh/, snak /O/ otnaoaa, ia produkoja

• dany« przypadku ula oaiąga 0,5 tya. ton.

k a /•/ - »upalny b r a k inforaaojl, albo b r a k Informacji wiarygodnyoh.

fx/ - wypełniania rubryki, aa wi g l ę d u n a uk ł a d tablloy, Jeat nla- aotllwe lub niecelowa«1

- oanaoaa, ia nie podaje alf wat y a t k lo h składników auny ogólnej.

i:

412X1KJSZS SKRÓTY

alotyoh 1 ■ litr

tyaląo a ■ aatr

■lllon ' a2 m a o t r kwadratowy

tona aat. ■ attuka

a. Niektóre dane llocbowe nają obarakter tynosaaowy 1 nogą uleo tulano«

w pólnlajaayo^ opraoowanlaoh Wojewódzkiego Urafdu Statystyoanego.

t

(3)

SPIS cs3rcsaE33 = Et r eSc i S t r .

Uwagi metodologiczne ... , ... . 3 Uwagi analityczne ... ... ... 4

*s .

Sprzedaż w uspołecznionych jednostkach- handlu detalicznego rynkowego

według organizacji ... 7

Struktura sprzedaży w uspołecznionych jednostkach handlu detalicznego

rynkowego ... ... 9

Sprzedaż vn zakładach gastronomicznych oraz placówkach żywienia pr zy­

zakładowego ... 10

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz placówkach żywienia przy­

zakładowego według o r g a n i z a c j i ... ... 11

Sprzedaż napojów alkoholowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego rynkowego i przedsiębiorstwach gastronomicznych ... ' 11

» Zapasy towarów w p rz ed siębiorstwach handlu rynkowego według orga niz a­

cji ... 12

Zapasy wybranych towarów ż yw no ściowych w prz e dsiębiorstwach handlu

rynkowego oraz średnie ceny ... ... ... 13

Zapasy wybranych towarów n io ży wnościowych w przedsiębior stw ach handlu

rynkowego oraz średnie ceny ... 13

Zaopatrzenie województwa w niektóre towary ... 16

Publikację opracowali pracownicy Oddziału Handlu i Usług:

mgr Oorosława Kurek Dorota Strupowaka Adam Kaiser

M ał gorzata Feliks

(4)

z a p a s y ¡:yr'.L i cu.-.i.u . ¡c’.;.!.:.,: -(H. : v;/ :n ;ia;:d l u r y n k o w e g o

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 19GO-1'j32 Stan na koniec kwartału

ZAPASY TKANIN W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1980-1982

Stan na koniec kwartału

(5)

U W A G I M E T O D O L O G I C Z N E BaB&asBBsa3BaBSS8B8BSB8aa38e83Baa8kaBaaie

Opracowanie zawiera informacje statystyczne dotyczące handlu detalicznego rynko­

wego, z akładów gastronomicznych otwartych i zamkniętych oraz zaopatrzenia rynku.

W związku ze stosowaniem w praktyce statystyczno-ekonomicznej jednoznacznego n a ­ zewnictwa oraz jednolitej interpretacji pojęć występujących w statystyce handlu w ewnę­

trznego i usług, podoje się ważniejsze określenia występujące w niniejszej publikacji.

1. S PR ZEDAŻ W USPOŁECZNIONY M H/tf-IDLU DET AL IC Z NYM RY N KOWYM

Do uspołecznionego handlu detalicznego rynkowego zalicza się przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego i detaliczno-hurtowego oraz punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez p rzedsiębiorstwa handlu hurtowego rynkowego i organizacjo niehandlowe takie jak: organizacje społeczne, zakłady przemysłowe.dokonujące sprzedaży towarów przeznaczonych głównie dla ludności.

S przedaż w pr z e dsiębiorstwach handlu detalicznego obejmuje wyłącznie wartość sprze­

daży towarów /łącznie ze sprzedażą w sklepach komisowych oraz placówkach prowadzonych na zasadach umowy agencyjnej/. Nie zalicza się tu wpły w ów ze sprzedaży znaczków poczto ­ wych i skarbowy ch , b i le tó w na środki komunikacji miejskiej, opłat radiofonicznych i za uczestnictwo w grach liczbowych i sportowych oraz wpł y wów ż tytułu świadczonych usług.

Część sprzedaży detalicznej towarów stanowi tzw. sprzedaż pozarynkowa> to jest % sprzedaż Jednostkom gospodarki uspołecznionej, między innymi konsumentom zbiorowym, tj.

u r z ę d o m . i n s t y t u c j o m , ż ło bk om ,p rz ed sz ko lo m. d ok o nuj ą cym zakupu towarów dla potrzeb ich bieżącej działalności /nie do dalszej ods p rze d aży / w przed siębiorstwach handlu de­

tal iczno-rynkowego.

W tablicy dotyczącej struktury sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego papierosy i z apałki zaliczono do towarów nieżywnościowych. Dynamikę s prze ­ daży w cenach stałych wyliczon o na podstawie w s k a źni k ów zmian cen detalicznych podanych przez Departament Badań S po łe cznych GUS. Pędstawę dla tych ws ka ź n i k ó w jest okres luty- grudziert 1982 rok.

Z, S P R ZEDAZ W US P OŁ E CZNIONYCH ZAKŁA DA CH G A S T R ONO M ICZ N YCH I PLACÓWKACH 2Y WIE NIA PR ZYZAKŁADOWEGO

Do przedsię b i o rs tw gastronomicznych zalicza się przedsiębiorstwa podległe org a­

nizacjom handlowym, prowadzące zakłady gastronomiczne otwarte/ dostępne dla ogółu kon­

sumentów/ oraz placówki ż/wienia przyzakładowego.

Sprzed a ż w zakładach ga s tro nomicznych obejmuje wartość sprzedaży towarów oraz war­

tość wp ływ ó w z tytułu św iadczonych usług / za działalność rozrywkową, za organizowanie przyjęć poza zakładem, opłaty za korzystanie z telefonu, z szatni itp/.

Dane w tablicy nr 3 i 4 obejmują sprzedaż w uspołfecznionych zakładach gastron omi ­ cznych otwartych /tj. dostępnych dla ogółu konsum e ntó w / oraz placówek żywienia przy za­

kładowego, prowadzonych zarówno przez pr ze ds i ębiorstwa gastronomiczne, jak i przez Jednostki niehandlowe /organ iza c je społeczne 1 inne/.

Nie obojnują natoaiaet sprzedaży placówek żywienia przyzak ładow ego prowadzonych przez zakłady pracy we w łaenya zakreele.

3. ZAPASY TO W AR b W W HANDLU RYNKOWY! i ,

Zapasy towarów w handlu rynkowym obojmują zapasy w magazynach wykazywane według 3iedziby przedsiębiorstwa oraz zapasy w punktach sprzedaży d e t a l i c z n e j , zgodnie z lo-

(6)

4

kalizację tych punktów /bez towarów w drodzo/.

4. ZAOPATRZEŃIE WOJEWÓD Z TWA W NIEKTÓRE TOWARY

Tablica nr 9 obejmuje zakup towarów przez przedsiębiorstwo handlowe, przeznaczo­

nych na p otrzeby województwa katowickiogo - z przemysłu, od przedsiębiorstw handlu zagranicznego i pozostałych źródeł.

U W A G I A . N A L I - T Y C 2 N E a ssBcB=saea«Bss&3S3s3S8cssaasaa=c

¿YTUAC 'J,\ PI EN' IĘZN 0— RYM KOWA

Globalne p rz y c h o d y C//pioniężne ludności w I kwartale br osiągnęły wartość 130,8 nld złotych z czego 95,2 nld zł to przychody z tytułu wynagrodzeń za pracę.21,0 mld zł to świadczenia społeczne, a zaledwie 2,2 mld złotych stanowię dochody ludności wiejskiej ze sprzedaży p roduktów -rolnych. Przychody pieniężne w stosunku do I kwartału ubiegłego roku wzrosły o 30,0 nld zł / o 2 9 , 7Ji/. Wzrost przy c hodó w z tytułu wynagrodzeń przewyż­

sza o 6 punktów wzrost wypłat z tytułu świadczeń społecznych. Tak więc cięgły wzrost cen jest nadal znacznie wię kszym problemem dla ludzi starszych - emerytów i rencistów.

»

Przychody pieniężne rozdysponowano w 6 7 , no zakup towarów w 8,0;j na zakup usług a 1 3 >l,j przychodów powiększyło zasoby pieniężne ludności. Mimo.żo dynamika przychodów jest znacznie nifsza od dynamiki w y dat k ów to jednak zanotowano niekorzystne zmiany w rozdysponowaniu przycho d ów gdyż wzrósł udział przychodów "odłożonych" / w IV kwartale 1982 roku na zasoby przeznaczono 10,3;^ przychodów/.

Na zakup towarów w uspołecznionych j edn o stkach handlu detalicznego przeznaczono w I kwartale 7 8,4 mld zł, w zakładach ga stronomicznych i placówkach żywienia p r zyz a ­ kładowego obroty wyniosły 7,4 mld zł. Po raz pierwszy od ponad roku odnotowuje się wzrost sprzedaży w cenach porównywalnych. Nale ży jednak pamiętać, że jest to wzrost w stosunku do 1982 roku,w którym podaż towarów była wyjątkowo niska. Sytuacja jest jednak zróżnicowana w różnych sektorach handlowych. W handlu .spółdzielczym sprzedaż w cenach porównywalnych nadal spada, przy czym w WZGS “S amopomoc Chłopsko" w stosunku do I kwartału 1982 roku spadła o około 4;j. Oznacza to p r z e d e wszystkim pogorszenie z aopatrzenia wsi gdyż jest ona obsługiwona głównie przez handel gminnych spółdzielni.

1 ' . ‘

Wzrostowi sprzedaży towarzyszy niewielki ale stopniowy wzrost zapasów. Dynamika zapasów przewyższyła dynamikę sprzedaży / w cenach b i eżęcych/ o 17,9 punk ta . Poprpwio ulega również zaopatrzenie ale przy "wysuszonym" rynku nie widać tego/na półkach s k l e ­ powych .Odbudowa zapasów za pe w n i a j ę cych\normalne funkcjonowanie rynku będzie trwała

Jeszcze długo. . /

Porównanie struktury sprzedaży w bieżgcyr. i ubiegłym roku po przeliczeniu na ceny po r ównywalne/ z okresu luty-grudzioń 1932r/ przedstawia poniższa tabelka:

Żywność

Towary n i e ż y w n o -ciowe

L a t a , Ogółem Alkohol konsump-

cyjno niokonsuo- pcyjno

1982 .100,0 41,9 13,3 41,7 3,7

1983 100,0 39,5 13,2 43,8 3,5

. \ \ *

Oak widać wzrós ł udział sprzedaży towarów niażywnościowych konsumpcyjnych co dodatkc wo świadczy o pewnej poprawie sytuacji rynkowej.

a/ >ane dotyczące pr zychodów i wy da t k ó w p ien i ężnych ludności podano na podstawie informacji Oddziału Wojew ódzkiego Ń8P.

(7)

I

Zaopatrzenie województwa prawie wo wszystkie artykuły konsumpcyjne uległo poprawie w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Najwyższy ilościowy wzrost dostc.'.

zanotowano w następujących artykułach: pralki i wirówki eloktryczne, chłodziarki

i zamrażarki domowe,maszyny do szycia domowe, zegarki osobiste, aparaty fotograficzne, m o t o c y k l e ,rowery.zestawy radiomagnetofonowe.magnetofony atareofoniczne i opony do pojazdów samochodowych osobowych. Obniżyły się natomiast dostawy: naczyń aluminiowych, kuchni g a z o wy c h , odbiorników radiofonicznych.gramofonów elektrycznych, mydeł toaletowych zapałek,tkanin bawełnianych i obuwia z ćholewką tekstylną. Dostawy towarów nieżywnościo- wych z re alizowano w I kwartale br przewyższyły nawet dostawy z analogicznego okresu 1979 roku w większości artykułów. Od dostaw w 1979 roku niższe były dostawy: naczyń kuchennych.kuchni gazow yc h, od bi or ni kó w radiofonicznych /bez zestawów radiomagnetofo- nowych/ zarówno stereofonicznych jak i przenośnych turystycznych oraz tkanin bawełnianych jedwabnych i lnianych.

Mimo wzrostu dosta w w ielu artykułów n ież y wnościowych rynek charakteryzuje się wciąż dużym stopniem niezaepokojenia. Podstawowym problemem są tkaniny i odzież.

Narosły w tej dziedzinie zn.iczne niedobory asortymentowe^nie eliminują ich więc niewielkie w zrosty dos ta w w I kwartale br. Sytuację w tym zakresie lepiej cha rak tery­

zuje poziom zapasów. C o prawda w stosunku do ub.roku zapasy wi elu towarów wzrosły^

jednakże porównanie ich poziomu do stanu ł 1979 roku.kiedy handel pracował jeszcze

w normalnych warunkach daje bardziej p ra widłowy obraz sytuacji rynkowej . '.'ielkoćć zapasów na koniec I kwartału br stanowiła od 10 do 50 procent stanu zapa sów z 1979 roku.

Nielicznym w yjątkiem s ą :

“ pralki i wirówki elektryczne.gdzie zapas jest duży, ale jest to wynik pozorny gdyż są to najczęściej pralki ”na z a p i s y “, a ponadto ponad '¿5% za pas ów automatów pralni_

czych bębnowych Jest w posiadaniu Prz e dsiębiorstwa Z a opatrzenia Górniczego,

“ aparaty fotograficzne, które zo względu na trudności w nabyciu mater iał ów f otogra­

ficznych nie maję obecnie wielu n ab ywców i 2 0 ¿2% stanu zapasów w województwie n a l e ­ ży do P r ze d s iębiorstwa Z ao patrzenia Górniczego,

~ maszyny do szycia d o m o w e , k t ó r e , aż w 8 3 , są zapasami Przedsi ębi orstw a Zaopatrzenia Górniczego.

; . I

Podobnie Jest z wieloma innymi artykułami poszukiwanymi na rynku - ich dystrybutorem jest Prz e dsiębiorstwo Zaopat rz en ia Górni c zeg o ,ni e są więc dostępne dla ogółu ko nsumen­

tów. W tym specyficznym przedsiębiorstwie handlowym występuję nawet zapasy nadmierne w dywanach i chodnikach, wyr obach dziewiarskich, wyrobac h futrzarskich 1 odzieży ekórzanej oraz w meblach.

5

Rozwój sytuacji na rynku wskazuje, że postęp w osiąganiu równowagi Jest procesem niezwykle trudnym. Uzewnętrzniają się na nim dwie przeciwstawne tendencje»

Sedna to wyso k i wzrost pr zychodów pieniężnych ludności, kreujących popyt na towary i Druga - to ograniczono możliwości wzrostu produkcji i dost aw towarów na rynek.

W rezultacie utrzymuje się duża skala nierównowagi popyt na wiele towarów przewyższa ich podaż,

(8)

6

TOWARY ŻYWNOŚCIOWE

Sprzedaż żywności w I kwartale br osiągnęła wartość 29,7 mld złotych, przy czyn nadal prawie całą sprzedaż żywności prowadzi handel spółdzielczy / 9 2,7^ udziału/

Wartość sprzedaży żywności wzrosła w stosunku do I kwartału 1902 roku, ale w cenach porównywalnych jest to wzrost Minimalny - zaledwie o 1,6/i. Zmianie w stosunku do I k wa r­

tału ubiegłego roku uległa struktura zaopatrzenia w żywność.

Wzrosły dostany mięsa i jego przetworów

serów /doj r z e w a j ą c y c h ,topionych i twarogowych/

masła cukru

cukierków nipczekoladowanych pieczywa cukierniczego trwałego

nieczekoladowanego

Obniżyły się dostawy drobiu i przetworów dro­

biowych

ryb i przetworów rybnych jaj spożywczych

tłuszczów ro&linnych i zwierzęcych mąki i makaronu kaszy i ryżu herbaty i kawy

Spadek dostaw nie powoduje trodności w realizacji kart zaopatrzenia

gdyż zaobserwowano rezygnację z zakupu mąki, kasz i ryżu głór/nie w wyniku posiadania zapasów domowych, natomiast wzrost dostaw masła umożliwił cięściową jogo sprzedaż w zamian tłuszczów. Wzrost zaopatrzenia w cukierki umożliwił odstąpienie od ich regla­

mentacji, nadal jednak występują braki czekolady na karty dla dzieci.

Zapasy ilościowe towarów żywnoś c iow y ch w p rzedsiębiorstwach handlu rynkowego ulegają ciągłym zmianom. Na koniec I kwartału 1983 roku w stosunku do -stanu na dzień 31 III 1982r wzrosły zapasy kaszy i herbaty - spadły zapasy: konserw mięsnych,mąki, ryżu, makaronu, kawy naturalnej i cukru. Natomiast w stosunku do stanu na początek bieżącego roku wzrosły zapasy makaronu, kawy i herbaty.

Wzrost z apasów kawy nie powoduje pojawienia się Jej w handlu gdyż prawie w całości przeznacza się ją na za opatrzenie za kła d ów gastronomicznych.

Sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła w I kwartale br 15,5 mld zł, wzrosła więc w stosunku do ubiegłego roku o 179,Oij licząc w cenach bieżących i o 19;.', licząc w cenach porównywalnych. Z tej wartości w handlu detalicznym sprzedano napojów alkoho­

lowych za 12,7 mld zł, a w gastronomii za 2,8 mld zł. Mimo tego wzrostu sprzedaży w stosunku do I kwartału 1982 roku spożycie na poj ó w alkoholowych ze źródeł uspołecz­

nionych było niższe od rekordowego pod tym względem 1930 roku. Zapasy n apojów alkoho­

lowych w końcu marca stanowiły wartość o około 50^ wyższą niż w końcu marca ubiegłogc roku oraz trzykrotnio wyższą niż w końcu ubiegłego roku.

TOWARY NIE Z Y ■ .T i 0& CI OWE

Sprzedaż towarów niożywnościowych wyniosło w I kwartale 36,0 mld złotych, z t^go sprzedaż towarów konsumpcyjnych 33,5 mld zł, a sprzedaż towarów niekon3urapcyj- nych 2,5 mld zł. W stosunku do I kwartału ub.roku sprzedaż towarów konsumpcyjnych

wzrosła / w cenach porównywa l nyc h / o 15,0^ natomiast sprzedaż towarów niokonsumpcyjnych zaledwie o 0,5^.

1

(9)

7

Podjęta przoz Rodę Ministr ó w uchwał-“, o Centralnym Planie Rocznym /CPR/ na 10-';.* r>, określa perspektywy rozwoju gospodarczego kraju, w tyn również sytuacji rynkowej, któr kształtować się będzie pod wyraźn y m wpływom burior ograniczających rozwój produkcji.

Dalszo ożywienie i większy wzrost produkcji przewiduje ąię w tych przemysł-ch,które opioraję się głównie na surowcach krajowych oraz dostarczanych przoz Zwieź- k ¿'odziać!, i , i inne kraje socjalistyczne. Nie będzie niestety możliwo uzyskanie pełnego z .pokojcni

potrzeb rynku w zakresie wiolu towarów. Nie bidzie możliwy również tak potrzebny

w większych rozmiarach przyrost zapa só w w handlu. W ustaleniach planu chodzi o n, ;.v rau­

towanie niezbędnego poziomu w yż ywionio ludności oraz poprawę zaopatrzenia . ni zLvdnc dla codziennego użytku artykuły przemysłowe. Realnoś ć przyjętych założeń zapewnić powinien nowo wprowadzorfy system umów rządowych oraz programy operacyjne.

W sytuacji niedostatku towarów musi być utrzymany system reglamentacji określo­

nych artykułów, gwarantujących powszechną dostępność do towarów i w miarę sprawiedliwy poziom spożycia różnych grup społecznych.

Nawet wzglę d ni e wysoka wi e lkość produkcji nie gwarantuje jeszcze.że potrzeby różnych regionów zostanę zaspokojono w zbliżonym stopniu. P r z e m y ł dość często korzyst z faktu,że jest monopolistę i nie dba o w miarę równomierne zaopatrzenie 'wszystkich województw. Z tych też względów zachodzi konieczność utrzymania centralnego sterowania zaopatrzeniem rynku w artykuły ży wn ościowo i przemysłowo,mające podstawowe znaczenie dla zaopatrzonia ludności. Obrót tymi artykułami będzie podlegać obowiązkowi pośrednict., jednostek handlowych, co powinno wykluczyć nierzadko dotychczas praktykowane transakcjo wymi e n n e między poszczególnymi zakładami produkcyjnymi. Jak również zatrzymywanie w województwach towarów produkowanych na ich terenie.

Zi ntensyfikować również należy oddziaływanie na przemysi w obszarze jakości

produkowanych towarów. W nowych przepisach obo w iąz u jąc y ch w 1983 roku*zawarto silniejsze zachęty do poprawy Jakości, a jednocześnie bardziej dotkliwe konsekwencje przy jej

obniżeniu. Producenci maję między innymi prawo do pobierania wyższych cen za towary posiadające znak jakości “y" i ”1"- są również ob o wiązani obniżyć cenę niższego gatunku w porównaniu z wyższym. Mad przestrzeganiem tego przepisu czuwać będę instytucje kont ro l ­ ne, natomiast p r z ed siębiorstwa handlowe winny zaostrzyć wymogi jakościowe i bardziej rygorystycznie jo egzekwować.

Tabl.l S P R Z E D A Ż VI US POŁEĆ ZN IONYCH JE D NOS T KAC H HANDLU DET ALICZ NEG O RYN KG..EGO WEDŁUG ORGANIZACJI

1982 1983

I-III W YSZCZEGÓLNIENIE

ogółem k onsumen­

tom indy­

widualnym

jednostkom g o spo­

darki uspo łec z­

nionej w tysiącoch złotych

/ceny bieżące/

I-III 1982

=100

w tysiącach złotych /ceny bieżące/

ij oprze- doży ogółem O G & Ł E M ...

P R Z E D S IĘB I OR S T W A HANDLU D E T A L I C Z N E G O ...

Mi n i s ter s two Handlu Wow-

49 9 14976 78412073 157,1 75603593 2808480

3 ,6 48232196 75274989 156,1 72505660

i 2769329 3,7

nętrznogo i U s ł u g ... 10675387 19822663 185,7 18768894 1053769 5,3

(10)

Tobl.l SPRZEOA2 W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH IIANOLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO 17EDŁUG ORGAN IZ/ĆCI / cci./

19G2 1903

I-III WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem • konsumen­

tom indy­

w i dua l­

nym

J ednoc-tkom g ospo­

darki uspołecznio­

nej

\ w tysiącach złotych

/ ceny bieżące/

I-III 1902

=100

vi tysiącach złotych /ceny bieżące/

w sprze dąży ogółem Ministerstwo Handlu W e w ­

nętrznego i Usług / d o k. /

i Przedsiębiorstwo Gastro­

nomiczno-Handlowe

112695 200537 177,9 197246 3291 1,6

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami .

✓ _ 932231 365307 566924 60.8

W o jew ódzkie Przedsiębior­

stwo Handlu Wewnętrznego 9868056 12802146 129,7 12370337 431C09

1 v 3,3 Przedsiębiorstwo Dony

Towarowe " C en t r u m " ... 512475 853100 166,5 847208 5972 0,7 Centralna S kładnica Har-

52174 73761 141,4 50665 15096 20,5

P rzedsiębiorstwo P aństwo­

we “Moda P o l s k a “... 103141 188020 182,3 108020 Przedsiębiorstwo Obrotu

Częściami Z a m iennymi

“A r d o m “... 5993 11569 193 ,0 10773 796 6,9 P rzedsiębiorstwo Z a o p a ­

trzenia G ó r n i c z e g o ... 2 0 8 5 3 O/ 4761219 4731338 29831 0,6 Minist ers t wo Kultury

i S z t u k i •»••»•••*•«•••*• • 285111 4807 5 4 160,6 372064 108690 22,6 PP “Dom K s i ą ż k i " ... 241885 413246 170,8 319597 93649 22,7 Centrala Handlowa Prze­

mysłu M u z y c z n e g o ... 31251 4 0297 128,9 26518 13779 34,2 PP Ozie ła Sztuki i Antyki

“Deca* ... 11975 27211 227,2 25949 1262 4,6

Urząd Gospodarki Morskiej 252011 396090 157,2 396090

Centrala Rybna ... 252011 396090 157,2 396090 - -

Minist ers t w o Hutnictwa

i F-rzemyołu Maszynowego 1413656 2404520 170,1 2311208 93312 3,9 Centrala Tech n iczno-Han­

dlowa Motoryzacji “Pcl-

m o z b y t “. ... . 1248808 2164410 173,3 2085966 78444 3,6 Ce ntrala Techniczno- Han ­

dlowa Elektroniki “Uni- trá —Serwis

1

164848 240110 145,7 225242 14868 6,2

Ministerstwo Przemysłu

Ch e micznego i Lekkiego 9110 10484 115,0 10484 -

Pr zedsiębiorstwo Obrotu Wy r obami Przemysłu C h e ­ mii Gospodarczej

" P o l l e n a . 9110 10484 115,0 10434

CZSS "Społom" ...

w t y m :

'wSS "Społem" Katowice

2365135 7

>3647373

36026680 36019575

152.3 152.3

35265093 35250168

761587 760407

2,1 2,1 CZ3R "Samoporaoc Chłopska" 7462236 10330610 130,5 9923375 415235 4,0

(11)

Tabl.l SPRZEDAŻ W US POŁEĆ ZNIONYC H JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO 171:DŁUG ORGANIZACJI /doki,/

1982 1933

I-III •

w y s z c z e gDl n i e n i e

ogółem konsumen*-

tom Indy­

widualnym

Jednostkom g ospo­

darki usp ołecznio­

nej

w tysiącach złotych / ceny bieżące/

I-III 1982

«=100 w tysiącach złotych /ceny bieżące/

i 3prze^

Jaży jgółem Centrala Spółdzielni

O grodniczych i Pszczelar-

1321488 1622617 122,8 1530231 1

92386 ’ 5,7 R S W “P r a 3 a - K s ią ż k a-Ruch“ 2622730 3398876 129,6 3179396 2^9480 6,5 Centr a lny Zwigzek S p ó ł ­

d zielczości P r a c y . ... 60357 85552 141,7 85552 C entralny Związek S p ó ł ­

dzielni R ękodzieła L ud o­

wego i Artyst/czfnego

119135 197867 166,1 190051 7816 4,0

Centra l ny Zwiąizek S p ó ł ­

dzielni I n w a l i d ó w ... 359610 490276 136,3 473222 17054 3,5 O R G A N IZACJE S P O Ł EC ZNE... 14864 21759 146,4 ' 1 76 97 4062 18,7 POZOSTAŁE J E D N O S T K I ... 1667916 3115325 186,8 3080236 35089 1.1 /n p. z akł a dy przemysłowe

prowadzące sprzedaż Mi nisterstwo Przemysłu

Chem i czn e go i Lekkiego 347451 683956 196,8 667313 16643 2,4 Ministe r st w o Leśnictńa

i Przemysłu Drzewnego 260243 237095 91,1 234339 • 2756 1.2

a/ P rzedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górn icz e go rozpoczęło swoją d ziałalność w miesiącu

kwietniu 1932 roku. »

Tabl.2 ST R U K T U R A SPRZED AZ Y W USPOŁECZ N IO N YCH J EDN O STKACH HANDLU DETALIC ZNE GO RYN K O W E G O W 1983 ROKU

I-III

WYSZCZEG b L NI E NI E towary

ogółem

żywność napoje alko h o l o ­ we

nieżywno- ściowe k o n s u m p ­ cyjne

niożywnościo- we niekonsur1- pcyjne

W TYSIĄ C ACH 1Ł0TYCH O G b Ł E M ... ... 78412073

2 5920625

29683729 2156445

12734600 33453131 23099219

2540613 440961 224000

w tym:

Mi n isterstwo Handlu

Wewnętrznego i Usług 19822663 1542253 224000 17642744

♦ 413666 Handel spółdzielczy.... 52469689 27527284 125106U0 10332153 2099652

w t y m :

CZSS "Społem ... 36026680 22230028 10153412 3643240 -

CZSR "Samopomoc C h ł o p ­

ska" ... 10330610 3913293 2213582 2304751 1906984 H andel organizacji spo-

21759 ~ - 21759 -

(12)

10

Tobl.2 STRUKTURA 3Pr:ZfcO.\iY W USPOŁECZNIONYCH 3E0N0S-TKACII HANDLU 0ETALIC2NEC0 , RYNKOWEGO IV ln U3 ROKU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III

ooiłen towary

, żywność napojo .

alkohoR)wo konsump­

cyjne

nieżywno* nlażyWno Celowo oclotło nlo-

conaunpcyj-

w o d s e t i c a c h

o g ó ł e m,... 100,0 37,9 16,2 42.7

100,0 0,3 0.9 89.1

w t y m : /

Ministerstwo Handlu Wewnę­

trznego i Usłlig... . 100,0 7,3 1.1 89,0

100,0 52,5 23,8 19,7

w t y m : •

100,0 61,7 28,2 10,1

CZ3R “Samopomoc Chłopska" 100.0 37,9 21,4 22,3 Handel organizacji społecz-

100,0 - - 100,0

3,2 1,7

2.1 4.0

10,4

DYNAMIKA - ccny bieżęco /I-III 1902=100/

157,1 137,5 250,9 150,4 119,1

183,4 3 razy 12 razy 170,2 140rezy

w tym:

Ministerstwo Handlu Wew­nętrznego i Usług... 185,7 11 razy 12 razy 167,7 \

146,7 130.8 247,3 137,1 98,5

w t y m :

CZSS Spoceni ... 152,3 131.5 248,3 1 3 6 , •) -

CZSR "Samopbmoę Chłopska/ 138,5 134,5 237,8 143,2 94,8 Handel organizacji społecz-

146,4 - - 14C ,4 -

DYNAMIKA- ceny stałe /I-III 1982=100/

OGÓŁEM... 107.8 101,6 107,2 115,0 100.5

133,1 292,8 6 razy 123,6 l?5ro?y

w tym:

Ministerstwo Handlu Wew­

nętrznego i Usług... 134,7 8 razy 6 razy 121,7p -

98,2 96,7 105,7 99,5 S3 ,1

if t y m :

CZbS Społem ... 99,4 97,2 106,1 99,4

CZSR "Samopomoc Chłopska** 96,1 99,4 101,6 103,9 00,0

Handel organizacji społecznychl06,3 - - 106,3 \

Tabl.3 SPRZEDA2 W ZAKŁADACH GASTRONOf¡ICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ZY’.Vi;

PPZYZAiCŁADOWCGO NI A

WYSZCZEGÓLNIENIE •

1902 1983 1982 1903

I - III w tysigcach złotych

/ceny bieżgco/

I-III

1982=100 w odsetkach OG^ŁEt i.

w tym s

zakłady prowadzone systemom ogencyjnym...

Placówki żywienia przyzakłado­

wego

4742387 3210262 741157

7381499 5147504 802755

155,6 159,9 119,1

100,0 67,9 23,0

100,0 69,7 17,1

a/ Uoz wartoóci sprzedaży placówek żywienia przyzakładowego prowadzonych przoz zakłady pracy wo własnym zakresie.

\

(13)

11

Tabl.4 S PRZEDA 2 W ZAiCŁADACH G A S TROfiOtIICZNYCH ORAZ PLAC&WICACH ŻYW I E N I A PRZYZAICŁA- DOWEGO WEDŁ UG ORGANIZACJI

1932 1985

I-III

w y s z c z e g ó l n i e n i e

ogółem

zakłady gastro­

nomiczne

placówki żywienia przyzakła­

dowego ®/

I-III 1982

= 100 vi tysiącach złotych- /ceny biożgce/

47 42 38 7 7381499 5147504 2233995 155,6

Przedsiębiorstwa G a stro­

nomiczne : 4650300 7215352 4902590 2232762 155,2

Ministerstwo Handlu

Wewnę trz n e go i Usług 131600b/ 1313630 3000 1310630 lOrazy Przedsiębiorstwo Z a o ­

patrzenia Górniczego '

1190830 1190830 X

Przedsiębiorstwo Gast r ono m i cz n o- H andlo­

we " K o n s u m y "4 ^. 131600 122800 3000 119800 93 ,3 CZSS "Społem ... » * 3875942 4825175 3909321 915854 124.5 CZSR “Samopomoc Chłopska" 575404 989026 9S2748 6278 171,9

67354 87521 87521 129,9

Przedsiębiorstwo Prze- m ysłowo-Handlowe "Cen-

6132 10079 10079 164,4

Przedsiębiorstwo W a g o ­ nów Sypi a ln y c h i R e s - “

tauracyjnych " W A R S “...* 61222 77442 77442 . 126,5

Organizacje społeczno.... 27612 59516 58449 1067 215,5

64475 106631 106465 166 165,4

a/ Bez wartości sprzedaży placówek żywienia prowadzonych przez zakłady pracy wo własnym zakresie, b/ Bez placówek żywienia p rz yzakładowego Przeds.Zaopatrzenia Górniczego,

które powstało dopiero od 1 IV 1982 roku. Placówki te ujęte sę w 1982 roku w C Z S 3 " S p o ł a m ” Tabl. 5 S P RZ E D A Ż N A P C O O W A LKO H OLO W YCH V PRZEDSięBI O RST WACH HANDLU DeT/.LICZNEuu-

RYNKOW E GO I PRZEDSIĘB IO RS TW AC H G A S T R ONO M ICZ N ICH W OKRESIE I KWA RTAŁU 1983 R

WYSZCZ EG Ó L N IE NI E 1982 1983

w tysigcach złotych /ceny dataliczne/

I-III 1982

=100 O G & Ł E M ... 5560112

5076390 4089237

15515137 12734600 10153412 29333 42236 2705 4496 187466 2213582 101370 2780537 2078908

279.0 250,-9 248,3 196.1 198,5 156 .0 8 razy 237,8X HANDEL D E T A L I C Z N Y ...

WSS “S p o ł e m " ... ...

PDT “C o n t r u m “... 14961 21281 1725503 107 930949 17627 483722 316805 Wojewódzkie P r z ed s iębiorstwo Handlu We wnętrznego

Pr zedsiębiorstwo Zaopatrzen i a Gó rn iczego...

G A S T R O N O M I A ... 6 razy WSS "S p o ł e m " ... 7 razy Przedsiębiorstwo Z aopa trzenia Górniczego... 6964

26301 32233

1104 610869

122.6 WZGS "Samopomoc Chłopska" ... . 129691 • 477,2 ORGANIZACJE S P O Ł E C Z N E ... 5948 16309 274 ,2 INNE O R G A N I Z A C J E ... 4977 26000 • 5 razy

(14)

12

Tabl.6 Z A P A S Y TOWARÓW W PRZED. ¿BIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WEDŁUG 0RGANi.ZAC.3I Stan w dniu 31 III

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE W tysiącach zł

/ceny bieżęce/

stan w dniu 31 III 1 982-100

udział w zapa­

sach ogółem w %

o g6ł e m ... 237906o8 41624411 1/5,0 100,u

w ty«:

MINIS T ERS T WO HANDLU WEW N Ę T R Z N E G O I U S Ł U G *{.

7564178 95/1.11>2 1 26,b 23,0 5793513 20413251 352,3 49,U Wojenodzkle P rzedsiębiorstwo Handlu Wew-

4 9 9 4 6 1>3 9511/63 198,4 22,o lt>3505 461239 300, S 1.1 CPH W Zakł a d Obro tu Artykułami Papierniczy-

394909 525211 133,0 1.3

C a n t r a m a ¡składnica Harcerska ... 50439 84060 1 66,7 0, 2 P rzedsiębiorstwo Państwowo "Koda P o l s k a ” 45130 123713 274,1 0 , 3 P rze d siębiorstwo Obrotu Częśc ia mi Zauion-

423 5 5120 120,9 0,0

P rzedslębiorstwo Zaopatr ze ni a Gó rniczego 95302 2858441 X 6,9 Przedsiębiorstwo Gast ronoaiczno-Handlowo

55335 90923 164,3 0, 2

PHS Z-d Obrotu Spożywczymi Tow a ram i Inpor-

2708769 - 6,5

P rza d siębiorstwo H urtu S p o ż yw cz eg o • - 3839815 - 9,2 Przeds i ębi o rs t w o Handlu Opałem i Materia-

•m 204197 • 0,5

2^7724 355219 . 143,4 0,9 PP -Do« Księżki" ... 232086 339890 146,5 0 ,8 PP "Desa" Dzieła Sztuki i Antyki ... 10741 10970 102,1 0,0 Centrala Handlowa Przeaysłu Muzy czne go .. 4897 4359 89,0 0,0 MINISTERSTWO HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNO-

1535303 . 1040401 67,8 2,5

Centrala Techniczno-Handlowa Motoryzacji

14613 25 952380 65,2 2,3

Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki

/3778 88021 119,3 0,2

URZ£0 G OSPOD ‘ r?KI M O R S K I E O ... 177088 95312 53,8 0 , 2

1770 8 8 95312 53,8 0,2

CZSS "SPOŁEM" ... /.762807 0227656 107,5 19,8 w tym:

7 647987 8223927 107,5 1 9 , U

3459967 5420310 156,7 13,0

INNE R ESORTY ... 4814281 60/2262 126,1 14,6 w tymj

Przedsiębiorstwo Obrotu Wvrobami Przemysłu

Chemii Gospodarczej “Pollen..." ... 4252 6109 143,7 0,0 Zjednoczenie P rzedsiębiorstw Zaopatrzenia

1897/9/ 24b3183 129,8 5,9

1432641 2420310 168,9 5,8

W ojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza ... 4129 62 7186 56 174.0 1.7 Regionalny Zwięzek Spółd zielni Inwalidów

i 94017 102199 193,8 0,4

/ R o k 1982 nla obejmuje PHS Zakładu Obrotami Spożywczymi Towarami Importowanymi w C h o ­

rzowie. \

(15)

13 Tabl. 7 ZAP A SY W Y BRANYCH T O W A R Ó W ŻYWNOŚCIOWYCH W P RZEDSIĘBIORSTWACH HAN DLU RYNKOWEGO

o r a z Śr e d n i e c e n y - stan w dniu ‘31 i i i

\ 4 G RUPY TO W A RÓW

Dednostka miary

1982 1983

wykonanie stan w dniu 31 III 1982-100

stan w dniu 31 III

Konserwy mięsne, szynki i łopatki t 208,8 78,3 3/,5 10,8

w puszkach tys.zi 39691 21889 55.1 51,3

z=£/kg 190 280 14/.4 4 7 4,6

t 6640,3 4/96,8 72,2 114, b

tys.zi 154831 11302 71,9 - j ?, Z

zi/kg 23 23 100,0 328,6

t t>519,3 6663,5 102,3 225,/

tys.zi 226219 164397 72./ 742,0

zi/kg 3t> 25 71*4, 3 12, i

t 5564,3 1118,9 20,1 83,3

tys.zi 160264 ¿2053 20,0 •2bl,4

zi/kg ) è9 29 10Û,0 29u,U '

t , 1932,0 1239,u 64 ,i 101, /

tys.zi 10045b 7U382 7U,0 290,3

zi/kg 52 57 ¿09,6 2 b 5 ,0

t 1 5 0 1 /,u 14134,6 y4,l 152,/

tys.zi 69*06:» ^,b557/4 t 93,8 616,6

zi/kg 4/ 4 6 y /,9 383,3

tys.zi j.4ab55? 2122964 142,6 3b/,4

tys.zi 9b0582 1440*71 146,5 180,0

W i na i miody pitne krajowe ilmpor-

tys.zi 196533 270862 140,9 73,4

Konserwy z ryb t r w a ł e ... .. tys.zi 24282 39198 161,4 57,5

Kawa naturalna*^ / b e z domieszek/. t 56,0 67,0 119,6 14,3

tys.zi 33434 210410 . 6razy 75,7

zi/kg 598 3140 5razy 531,3

t 214,5 167Ę.1 Srazy 660,5

tys.zi 4 5999 879892 19razy 14razy

zi/kg 214 524 244,9 215,6

tys.zi 27390 31887 116,4 Cr-;:v

x / ftok 1 982 nie obejmuje PHS Za kła d u Obr ot u Spożywczymi Towarami Importowanymi w Chorzowie.

T a b l . 8 ZAPA b Y W Y B R A N Y C H TOW A R Ó W NIEZYW NOS C IOW Y CH W PRZE DSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKO­

WEGO / b e z z a p a s ó w nadmie rn yc h/ O RAZ §REDNIE CENY. Stan w dniu 31 III.

W YSZ C ZE G Ó L N I E N I E Dednostka miary

1982 1983

wykonanie

stàn w dniu 31 III 1982-100

stan. w dniu 31 III 1979=100

Tka ni ny i dzianiny bawełniane tys.m 801 693 86,5 11,0

/ba w e ł n o p o d o b n e / tys.zł 72158 99278 137,0 26,3

zł/m 90 143 158,9 238,3

Jedwabne 1 jedwabnopodobne ... tye.m 284 329 115,8 9,8

tys.zł 4 2058 76506 181,9 25,5

\ zł/m 148 233 157,4 261,8

tye.m 184 458 248,9 26,4

tys.zł 91106 254629 279,5 37,3

zł/m 495 556 112,3 141,1

tye.m 588 264 44,9 16,6

ty«.zł 4 38 8 9 52169 118,9 1.1

z V « 7^ 198 264,0 250,6

(16)

14

T a bl. U ZAP AS Y W YBRANYCH TO WA RÓ W NIE2YWNC&CIOWYCH W PRZEDSIfcBIORSTWACH HANDLU RYNKO­

W E G O /baz zapas ó w nadmiernych/ OfiAZ ŚREDNIE CEN Y Stan w dniu 31 III /cd./

V 1

WY SZCZEGÓLNINIb NIE Jednostka miary

1982 1983

t

wykonanie stan w

dniu 31 III 1982»lu0

stan w dniu 31 III 1979-100 Dywany i chodniki /bez s ł o mi a­

nych i r o g o ż y n o w y c h / ... . tya.zł 64538 374807 6razy 185,6 Wyroby ażurowe / f iranki/ ... tys.zł 29126 58239 200,0 65,5 Wyro b y przemysłu odzieżowego tys.zł 682893 1973730 289,0 69,6 w tyraj

tys.zł. 222909 647443 290,5 68,6

tys.zł 31241/ 921455 294,9 74,9

tys.zł 379585 809842 213,3 44,0

tys.zł 88695 14436« 162,8 41,5

w tym:

tys.p. 4 97,4 816 1 64, 2 42,9

tV3.Zł 5 0442 92292 183,0 66,2

zł/p 10' 113 107,6 154,8

Obuwie

z cholewkę skórzaną z tworzyw tys.p. 593,3 1331,1 225,4 t>9,7

s ztucznych i syntetycznych tys.zł 311939 1160016 371,9 12/,2

zł/p 526 872 16b,8 212,/

tys.p 41, U 53,5 130,5 43,1

tys.zł 4969 1390« 27y,y 122,3

zł/p 121 260 214,9 2y2,4

tys.p. 99,7 12y,l 12 9,5 22,7

tys.zł 16230 287/0 17/, 3 57,2

zł/p 163 223 136,8 250,6

Wyrob y futrzarskie i oaziez ekó •

tys.zł 78813 339516 4razy 160,0

Meble z drewna, wikliny oraz me

ble z innych mate ri ał ów ... t y 3 . Z £ 32ul61 53/085 163,7 104,8

Naczynia kuchenne i gospodarcze tys.szt 128 47 3o,7 11,5

aluminiowe tys.zi 18490 11109 60,1 3/,3

z ł / s z t . 144 236 163,9 32/,8

N aczynia kuchenne 1 gospodarcze tys.szt 2U 6 ' /9 38,3 10,4

emaliowane z blachy stalowej tys.zł 212^9 1 632 2 76,8 40,1

z ł / s z t . * 103 207 201,0 383,3

Kuchnie gazowe x p i o k a r n i k i e m . . 3 Z t . 3240 11467 353,9 178,2

tys.zł 25322 64059 253,C 363,0

zł/szt 7815 5586 71,5 203,6

Pralki i wirówki elektryczne... ezt 8228 1/310 210,4 184,6

tys.zł 102670 301520 293,7 788,8

zi/azt 12478 17419 1 39,6 4 2 7, 5

w tym: automaty p ra lnicze,bębno szt 3828 8169 213,4 398,5

we domowe tys.zł 86175 235642 273,4 lOrazy

zł/ezt 22511 28846 128,1 253,3

Chłodziarki 1 z a mrażarki domowe szt. 2121 6571 309,8 22,1

tys.sz 34911 117906 337,2 56,2

zł/szt 16460 17943 109,0 254,0

szt 5495 3734 68,0 13,4

¿ys.zł 20564 13118 63,8 28,9

- zł/szt 3742 3513 93,9 215,1

szt 695 897 129,1 31,2

tys.zł 2896 4212 145,4 88,2

zł/szt 4167 4697 112,7 282,8

(17)

15

Tabl. 8 ZAPASY WYBRANYCH T O W A R Ó W NIEŻYWNOfiCIOWTCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKO­

WEGO /bez zapasów nadmiernych/ OR A Z ŚREDNIE C E N Y Stan w dniu 31 I l l / ^ o k . /

1982 1983

WYSZC ZE G ÓLNIENIE Dednostka

miary wykonanie

stan w dniu 31 III 1982=100

sten w dniu 31 III 1979-100

szt 1/71 6676 377,0 43b,6

tys.zł 23891 129b86 542,8 1 7 razy

zł/szt 13490 19426 144,0 410,7

szt 4 0 5 23 40/^2 100,5 37,8

tys.zł 149895 194865 130,0 73.1

zł/szt 3699 4784 129,3 193,2

w tyn

szt 1795

i

3398 189,3 80,5

tys.zł 27462 80525 293,2 91,3

sz/szt ir.299 23698 154,9 104,3

szt 6207 12119 195,2 b2,2

* tys.zł 175536 496661 282, y 27.4,0

zł/szt 28? 80 4 0982 144,9 450,9

M agnetofony 1 dyktafony powszech szt 4296 159b2 3/1,6 /1,5

nego użytku tys.zł 51271 24278/ 5razy 243,5

zł/szt 11935 15210 12/,4 340,3

w tym

szt 1218 5425 4r azy 87,5

tys.zł 23594 144227 6razy 325,6

zł/3zt 19371 26586 137,2 3/2,1

Gramofony elektryczne w obudowie szt 2304 1389 60,3 17,6

tys.zł 1 5362 8551 5b,7 37,4

zł/szt 6668 6156 92,3 212,8

S zk ło stołowe 1 galanteryjne tys.zł 110180 328450 298,1 216,9 Porcelana stokowa 1 galanteria

tys.zł 4 7 8 5 2 160499 335,4 1/2,3

Porcelit stołowy i galanteria

tys.zł 11801 4 211 8 356, y 325,0

tys.zł 1 8999 4 1014 215,9 93,8

P roszki i granulki do prania.... t«jny 218/,8 5487,4 250,8 216,1

tys.zł 134169 809541 brązy 9razy

z i / k g bl 148 • 242,6 ą razy

M y dło toaletowe 1 specjalne w ka tony 143b,4 2844,2 198,0 138.0

w a łk a ch tys.z* 24/328 721964 291,9 451.fi

zł/kg 1 7 2 254 147,/ 325,6

szt 538 1037 192,8 1 13,2

tys.zł 22375 72502 324,U. . 6razy

# zł/szt 41589 69915 16«,1 6razy

szt 298 472 158,4 5,4

tys.zł 5b27 11803 20 2,b 20,u

zł/szt 1^554 25006 127,9 36/, 4

Rowery noraalne ałodzleZowe 1 szt 6137 9446 15.5,9 39,2

dziecięce tye.zł 30419 48870 12 7,2 94.2

zi/ezt 6260 51/4 82,7 242,1

szt 5*39 4 2/38 7rary B36.4

tys.zł lyb58 13/521 /razy 8razy

zł/ezt 3310 3218 97, 2 256,8

■In szt. 1198 83/ 69,9 122,2

tys.z* 1647C99 12/31/0 7/,ó 3/9,0

zł/szt. 1 2 200,0 465,1

tys.zł *7443 8/119 89,4 bO/,5

(18)

16

Tabl. 9 zaopatrzenie w o j e w ó d z t w a w n i e k tSr e t o w a r y

GR UPY TOWARÓW

9 1982 1983

J ednost­

ka miary

I - III w liczbach bez­

względnych

I-III 1982 -100

I-III 1979 -100 tys.szt

tys.zł

533 60385

644 119735

124,6 198,3

51,8 309,4 tys.szt

tys.zł

113

23830 82

16477 72,6

■69,0

2'3,7 74,9 tys.szt

tys.zł ęi

13952 113

19463

124,2 139,5

104.6 310.7 szt

tys.zł

8938

69026 2567

19954 28,7

28,9 53,4 136,5 8Zttys.zł 26913

298355 60221

915490 223.8

306.8 232,7 594,3 szt.

tys.zł 13263

237323 24061

657230 181,4

276,9 232,5 536,2 szt

tys.zł

19366

69928 27701 93794

143.0

134.1 1G6,7 68,2 szt

tys.zł

fa27

2858 780

3660 124,4

128,1 2C0,5 853,1 szt

tys.zł 11935

140181 4 1 7 2 2

766185 349,6

54t>,6 326,6 749,2 szttys.zł 8051

11024/ 18629

334643 231.4

303.5 282.9 108.9 6Zttys.zł

83488

108281 204591

284719 245,1

262,9 317.3 4 36.3 szt

tys.zł 9561

28226 22087

S7883

231,0

346,8 278,9 lOrazy szttys.zł 918

30932 1*08

135457

207.8

3 47.9 1*5,5 U r a z y szt

tys.zł

16b2

37173 1771

44365 106, b

119,3 82,2 265,3 szt

tys.zł

1 5912 88855

33 830

164929 200,0 184,5

121,1 324,7 szt

tys.zł

69505 273506

51581 259534

74. ?

94,9 64,6 169,8 szt

tys.zł

5750

Z7352 /006

109576 121, U

141, 7 82,3 281,0 szt

tys.zł

36391

92750 31285

90894 8o,0

*8,u

77,4 153,0 szt

tys.zł

202*2

b58oll 31981

1238509 157.6

221.7 133,/

475,0 szt

tys.zł

12166

176779 23383 48 82 3 2

192.2

270.2 12b,6 337,3 szt

tys.zł

10043

14*340 27410

4b8361 272,9

427,0 441,2 l/razy szt

tys.z* 15185

16b/2/

2568/

414bu7

16*, 2

248,7 125,*

511,7 ezt

tys.zł

90o324847 1U856 28bll/

224,U 315,0

302,5 lOrazy szt

tys.z* 4/51

33911

4 106 29541

06,4 87.1

104,7 273,*

tys.zi 33524 297/4 88,8 61,b

t

tys.zł 15422

1309011 18/07

21*5781. 121.3 167,7

242/4 7 razy Naczynia kuchenna 1 gospodarcze emaliowane

z blachy stalowej

Naczynia kuchenne i gospodarcze aluminiowe Naczynia 1 wiadra ocynkowane z blachy sta­

lowej

Kuchnie gazowe z piekarnikiem ...

Pralki 1 wirówki elektryczne ...

w tym automaty pralnicze bębnowe domowe Odkurzacze elektryczne ...

Froterki elektryczne ... .

C h ł o dziarki 1 zamrażarki domowe ...

Maszyny do szycia domowe ...

Zegarki osobiste

Apa ra ty fotograficzne •• •• • • • • • ... . Motocykle ...

Moto r owe r y ...

Rowery normalne, z motorkiem, wyścigowe;

młodzieżowo, dziecięce dwukołowe 1 specjal­

ne

Odbiorniki, radiofoniczne /bez z a stawów radi o-magnetofonowych/

w tyra;atereofoniczne ...

przenośne turystyczne ...

Odbior n ik i telewizyjne ...

w tym z ekranem do odbioru czarno-białego Ze sta w y radiomagnetofonowe ...

Magnetofony 1 dyktafony powsze ch ne go użytku w tym stereofoniczne

G r am of o ny elektryczne w obudowie ...

Farby 1 lakiery ...

Środki do mycia 1 prani. ...

(19)

17 Tabl. 9 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TCWARY /cd./

1982 1983

G R U P Y TOWARÓW J edn o s t ­

ka I-III

miary

w liczbach bez­

względnych

I-III 1982

«100

I-III 1979

»100 Środki do mycia i prania /do k . /

w tym: - proszki i granulki do prania .. t 8188 13058 isn ,c ?7 4.5 tys.zł 480667 138WD51 288,8 9razy - Bydła toaletowe i s pecjalne ... t 4326 3581 82,8 261,6

w kawałkach tys.zł 688468 67 90U 2 98,6 6 razy

Opony p ojazdów s a mo chodowych osobowych.... tys.szt 23 46 200 ,0 1 0 0,5

tys.zł 4/220 130529 2/6,4 233,2

tys.zł 191525 268401 140,1 208,0 Porcelana stołowa i galanteria porcelanowa tys.zł 128 206 177543 138,5 221,4 Porcelit s tołowy i galanteria porcelitowa tys.zł 4 0115 65438 163,1 322,4 Meble z drewna, w ikliny oraz meble z częś­

ciowym zas t osowaniem innych mate ri ał ów ... tys.zł 1981550 2243505 113,2 236,5 tys.zł l S A O Ź * 105534 68,5 659.-5 Tkaniny i dzianiny:

tys.ra 2900 2741 94,5 60,8

tys.zł 346663 39-3938 113,6 176,3

tys.ra 959 1403 146,3 115,3

tys.zł 4 1 4 653 6400/6 154,4 173,5 \

tys.m 1034 1126 100,9 66,1

' / tys.zł 144953 202/71 139,9 1 52,2

tys.ra 933 1029 110,3 9u ,5

tys.zł 103113 155730 160,7 245,0 Dywany i chodniki / b e z s ło mianych i rogoży-

tys.zł 201169 916121 455,4 597,3 tys.zł 160845 161456 100,4 153,4 tys.zł 1 179196 161 1532 136,7 159,3 tys.zł 2120971 3892058 183,5 226,7 w tyms - okrycia z tkanin /ł ą cz n ie z okry­ tys.szt 37? 4/0 115,2

ciami na futrze i z folii/ tys.zł 663043 10/0376 161,4 235,2

tys.szt 1016 1467 1-4,4 151,5

tys.zł 980820 1966420 200,5 256,1 tys.zł 240259 41925 8 168,9 170,6 Obuwie

z cholewkę skórzanę, z tw orz y w sztucznycf

i sy nt etycznych /na podeszwie skórzanej J tys.par 1468 2514 171,3 156,1

nieskórzanej/ tys.zł 970805 23511579 £42,2 454,2

z cholewkę tekstylnę na podeszwie skó­ tys.par 1025 877 85 ,6 9b, 5

rzanej i nieskórzanej tys.zł 250471 218225 87,1 243,0

tys.par 111 164 147,/ 143,9

tys.zł 20209 33513 165,8 245,7

tys.par '214 506 143,0 y5,6

tys.zł 33496 54208 161,8 255,8

W y r o b y futrzarskie oraz odzież skórzana .. tys.zł 285633 0/0855 304, y 395,0 Mięso, podroby i przetwory mięsne /łęcznie t 4 53 06 50827 112,2 72,0 z potrawami kulinarnymi 1 garmażeryjnymi/ ty3.zł 7653131 11473176 149,9 360,6 mięso eurowe / b ez w y r o bó w garmażeryjnych. ’ t 17*14 21344 119,1 63,1 tys.zł 2893646 426E300 147,5 351,0 wyroby garmażeryjne z mięsa surow ego ora;

potrawy kulinarne i garmażeryjne gotowe ćwieże 1 mrożone ze zwierzęt rzeźnych i

>

t 173 2ł? 161,2 X

dziczyzny tys.zł • ?U5b9 4 5920 65,1 X

(20)

10

T o b l . 9 ZAO^ATTIZCfJie w NIŁiCTfcrtE TOWARY / c d . /

Ocdnor; t ko niary

1902 1903

GKUPY T OlWibW I-III

w liczbach bez­

względnych

I-III 1902

= 100

I-III 1979

= 300

\ t 4115

102549 4704

202240 109.0

154,6

m a r

tys .zł 430,4

konserwy mięsno .szynki i łopatki

w puszkach t

tys.zł 1263

242116 1271

350796 116,0

144,8 46,2 217,E wędliny /z końskimi baz p o d r o ­

bowych/ t

tys.zł

17702 4013495

19503 6201954

109,7 154,5

77,6 408,1 wędliny podrobowe / z końskimi/

/

t

tys.zł 3565

250736

3718

323466 102,9

129,0 143,3 51,9

Tłuszcze zwierzęco surowe i topiono

konsumpcyjne t

tys.zł 5381

405940 4393

443693 01,6

109.3 102, G 339,3

Drób bity.podroby i przetwory z dro biu

1

t

tys.zł 7043

756123 3102

590686 44,0

79.2 31,9

118,5

£ 1 1 1R^n P.Q

tys.zł Xi. J*) / X

1394893 1677450 120. o 422,0 Ryby i przotwory rybno spożywcza«....* * t 7400

596508 6633

793715 /

08,7

133,1 103, G 3 / 5 ’, 3 tys.zł

w tyn: ryby morskie i s ł o d k o w o d n e , świeże i mrożone

. /

t

tys.zł 3 170

100368 1329

101570 41.3

5 5 , Z 85,5 290,9 śledzie solone ... t 62

2837

259

31719 417.7

llrozy 42 4

tys.zł 267,4

t tys .zł

540

63984 660

135438 123.7

211.7 45,4

144,3 Mleko spożywczo n o r n a l i z o w a n o ... ty3.1

tys.zł

93961 7G2755

16523

023935 81,4

105.3 105.4 3 0 9 .5 Sery d o j r z o w a j n c e ... r 2971

464056

3114

625914 104 .8 134,.9 5 3 0 ,6

tys.zł 13^,6

Sery i sorki twarogowe niedojrzewn- jęco

t tys.zł

4119

260910 4109

393947 101,7

140.5 117,3 544.7

t 6340

1315457 7052

2115600 111,1

160,8 07.1

362.5 tyu.zł

t 26250

525362 22815

*441531

1 4,1

PS20nn3 ... ty oi .zł 04.0 389 ,7

(21)

19 T a b l . 9 ZAOPATT’ZcfJIE IVOOEWbDZTV.’A W NIEKT&RE TOWARY /dok./

GRUPY TOWARbW

fjpdnnnt« 1902 1903

W C Ul 1 u o l ko

miary I-III

w liczbach bez­

względnych

I-III 1982

= 100

I-III 1979

= 100

t 0726 8538 97,8 118,0

tyr-.i: 253469 211212 83,3 448,1

t 2738 2140 78,2 118,4

ty .z 134567 122278 90,9 370,9

t 1886 1359 72,1 68,3

tys .zł 56545 38425 68,0 213,5

Pieczywo / ż y t n i e , m i e s z a n e , p s z e n n e / . ... t 72554 67859 93,5 105,4

tys.zł 1576051 1503040 95,4 285,6

t 24104 24974 103 ,6 108,4

ty«? ,zł 998809 1156588 115,8 469,0 tys.zł 4103475 8831397 215,2 403,8

tys.zł 2582703 5942590 230,1 469,6

Wina i m iody pitne krajowe i importowa ■tys.l 5112 6136 120,0 101,3

ne tys.zł 770067 1366609 177,5 289,8

t 7783 6332 • 81,4 121 ,1

tys.zł 1678126 705141 42,0 459,5

t 3312 4331 130,8 147,3

tys,zł 313947 564032 179,7 5 raz'

t 3342 1860 55,7 30,5

* tys.zł 805219 564162 70,1 70,7

Pieczvwo cukiernicze trwałe /bez czeko t 3113 3700 118,9 118,4

ła d o wan e go/ tys.zł 302879 459247 151,6 327,1

Herbata naturalna luzem i paczkowana t 760 509 67,0 133,6

tys.zł , 158736 240952 151,8 29,1

Kawa naturalna palona luzem i p acz k o ­ t 5 8 8 382 65,0 27,0

wana tys.zł 350668 649416 185,2 197,1

t 7687 4513 58,7 72,1

tys.zł 33732 27401 81,2 316,8

tys.zł 2105813 2606416 119,2 240,2

min szt 2401 2573 107,2 97,6

tys.zł 2133945 25909 70 121,4 239,7

W U S Katowice, xam.3v /83 *»C A*f

Í

(22)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :