Handel zagraniczny województwa katowickiego w okresie I-IX 1989 roku

Pełen tekst

(1)

Ус/

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W OKRESIE I - IX 1989 ROKU

1989

(2)

SPIS TREŚCI jk

■— ■ — . •* s t r «

U w a g ł - а г ц И t y c z n e ... , ... 3 Uwagi m e t o d y c z n e ... 17

i SPIS TABLIC \

E k s p o r t w o j e w ó d z t wa k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j ó w o b r o t u . . . 6

; W; ’ . . . i

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a ł ę z i w y r o b ó w 6

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o na t l e k r a j u ... ... 7

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i . . 8

E k s p o r t w ę g l a k a m i e n n e g o ... 8

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g k r a j ó w s p r z e d a ż y . . 9

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o do w y b r a n y c h k r a j ó w w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i ... 11

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j ó w o b r o t u . . . . 13

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a ł ę z i w y r o b ó w 13

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i . . . 14

I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g k r a j ó w z a k u p u ... 15

D o r o t y h a n d l u z a g r a n i c z n e g o ... 16

O p r a c o w a ł a mgr D o r o t a D o n i e c

WUS Kotowlce, zem. 3 4 i Ь С b ' 5

(3)

U W A G I A N A L IT Y C Z N E

W o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1989 r . w w y m i a n i e t o w a r o w e j u s p o ł e c z n i o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o z z a g r a ­ n i c ę u z y s k a n o n a s t ę p u j ę c e w y n i k i :

W z a k r e s i e e k s p o r t u

- Z m n i e j s z y ł s i ę u d z i a ł e k s p o r t u w o j e w ó d z t wa k a t o w i c k i e g o w c k c o o r c i e k r a j u z 2 2 , 6 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1988 г . Co 2 1 , 9 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1989 r . , w t ym u d z i a ł e k s p o r t u do I I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o z m n i e j s z y ł s i ę z 2 5 , 3 4 do 2 4 , 3 4 .

- W z r ó s ł u d z i a ł e k s p o r t u do I I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w e k s p e r c i e w o j e w ó d z t w a o g ó ł e m z 6 7 , 4 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1988 r . do 7 0 , 5 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1989 r . , z m n i e j s z y ł s i ę n a t o m i a s t u d z i a ł e k s p o r t u do I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o o 3 , 1 p u n k t u , t j . z 3 2 , 6 4 do 2 9 , 5 4 .

- Tempo w z r o s t u e k s p o r t u / w b i e ż ę c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h / b y ł o n i ż s z e n i ż w a n a l o g i c z n y m o k r e s i e u b . r . / o o k o ł o 12 p u n k t ó w / - w p o r ó w n a n i u z o k r e s e m s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1988 г . e k s p o r t w z r ó s ł o 7 5 , 2 4 , a w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1988 r . z w i ę k s z y ł s i ę o 8 7 , 0 4 . R ó w n o c z e ś n i e wy ż s z e b y ł o tempo w z r o s t u e k s p o r t u do I I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o / 8 3 , 4 4 / n i ż do I o b s z a r u / 5 8 , 3 4 / .

- L i c z ę c w a r t o ś ć e k s p o r t u do I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w r u b l a c n , a do I I o b s z a r u w d o l a r a c h USA, w y s t ę p i ł s p a d e k e k s p o r t u dc I o b ­ s z a r u o 6 , 1 4 , a do I I o b s z a r u o 3 , 2 4 .

- E k s p o r t p r z e d s i ę b i o r s t w u s p o ł e c z n i o n y c h w o j e w ó d z t wa k a t o w i c k i e g o t o g ł ó w n i e e k s p o r t t o w a r ó w i u s ł u g p r o d u k c j i k r a j o w e j / 9 7 , 6 4 e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a / .

- W z r ó s ł u d z i a ł e k s p o r t u p a l i w i e n e r g i i w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a z 4 1 , 4 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1988 r . do 44 , 3 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e r i 1989 г . o r a z wy r o bó w p r z e m y s ł u m e t a l u r g i c z n e g o z 1 9 , 5 4 do 2 1 , 5 4 . S p a d ł n a t o m i a s t u d z i a ł e k s p o r t u wy r o bó w p r z e ­ m y s ł u e l e k t r o m a s z y n o w e g o z 3 1 , 5 4 do 2 6 , 5 4 .

- Z m n i e j s z y ł s i ę e k s p o r t w ę g l a k a m i e n n e g o w p o r ó w n a n i u z a n a l o g i ­ cznym o k r e s e m u b . r . o 1917 t y s . t , t j . o 7 , 8 4 , p r z y czym do I o b ­ s z a r u p ł a t n i c z e g o w y s t ą p i ł g ł ę b s z y s p a d e k - o 1 0 , 9 4 , a oo I I - a - s z a r u o 5 , 2 4 , p r z y r ów n o c z e s n y m s p a d k u w y d o b y c i a w ę g l a k a m i e n ­ n e g o w k o p a l n i a c h w o j e w ó d z t w a o 5 , 7 4 .

(4)

- P r z e d s i ę b i o r s t w a w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o e k s p o r t o w a ł y w ł a s n e w y r o b y i u s ł u g i do 1 0 * k r a j ó w .

- E k s p o r t do k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h s t a n o w i ł 3 8 , 6 4 e k s p o r t u w o j e ­ w ó d z t wa , a do k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h 6 1 , 4 4 .

- O d b i o r c a m i p r z e w a ż a J ę c e j c z ę ś c i e k s p o r t o w a n y c h t o w a r ó w i u s ł u g b y ł y m . i n . : ZSRR, RFN, S z w a j c a r i a , A u s t r i a , W i e l k a B r y t a n i a , | F i n l a n d i a , C z e c h o s ł o w a c j a i B r a z y l i a .

- Ok r e s t r z e c h k w a r t a ł ó w b r . z a m k n i ę t o w w o j e w ó d z t w i e s t r a t ę na e k s p o r c i e w w y s o k o ś c i 1 0 0 , 3 ml d z ł / w a n a l o g i c z n y m o k r e s i e u b . r . s t r a t a w y n i o s ł a 4 4 , 4 ml d z ł / , p r z y czym w e k s p o r c i e do I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o s t r a t a w y n i o s ł a 7 8 , 2 ml d z ł / w a n a l o g i ­ cznym o k r e s i e u b . r . 4 1 , 3 ml d z ł / , n a t o m i a s t do I I o b s z a r u 2 2 , 1 ml d z ł / w a n a l o g i c z n y m o k r e s i e u b . r . 3 , 1 ml d z ł / . - Ws k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e j WF w e k s p o r c i e , o b r a z u j ę c y

k o s z t u z y s k a n i a 1 z ł o t e g o , w y n i ó s ł 1 , 0 6 / w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e - s i e r t 1988 r . - 1 , 0 5 / . W p o d z i a l e na o b s z a r y p ł a t n i c z e e f e k t y w ­ n i e j s z y b y ł e k s p o r t do I I o b s z a r u / w s k a ź n i k 1 , 0 2 / n i ż do I o b s z a r u / w s k a ź n i k 1 , 1 7 / .

W z a k r e s i e i m p o r t u

- I m p o r t w o j e w ó d z t wa k a t o w i c k i e g o w o k r e s i e s t y c z e ó - w r z e s i e ń 1 9 8 9 r . s t a n o w i ł 9 , 5 4 i m p o r t u k r a j o w e g o .

- Tempo w z r o s t u i m p o r t u / w b i e ż ą c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h C I F / b y ł o z n a c z n i e n i ż s z e n i ż w a n a l o g i c z n y m o k r e s i e u b . r . / о o k A o 18 p u n k t ó w / i w y n o s i ł o 5 8 , 5 4 .

- U d z i a ł i m p o r t u z I I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w z r ó s ł z 6 1 , 2 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e ń 1988 г . do 6 3 , 7 4 w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e ń 1 9 8 9 r . i a n a l o g i c z n i e s p a d ł u d z i a ł i m p o r t u z I o b s z a r u o 2 , 5 p u n k t u , t j . z 3 8 , 8 4 do 3 6 , 3 4 .

- I m p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o t o g ł ó w n i e i m p o r t na p o t r z e b y b i e ż ą c e j p r o d u k c j i / 8 0 , 9 4 i m p o r t u w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o / . - W p o d z i a l e na g r u p y g a ł ę z i wy r o bó w i m p o r t w o j e w ó d z t wa k a t o w i c k i e ­

go t o g ł ó w n i e i m p o r t wy r o bó w p r z e m y s ł u : m e t a l u r g i c z n e g o , e l e k ­ t r o m a s z y n o w e g o i c h e m i c z n e g o , k t ó r e s t a n o w i ł y 8 1 , 7 4 i m p o r t u o g ó ł e m w o j e w ó d z t w a / w o k r e s i e s t y c z e ń - w r z e s i e ń u b . r . 8 5 , 8 4 / . "

- L i c z ą c w a r t o ś ć i m p o r t u z I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w r u b l a c h , a z I I o b s z a r u w d o l a r a c h USA, w y s t ą p i ł z n a c z n y s p a d e k i m p o r t u z I obszaru

(5)

0 1 2 , 0 4 , a z I I o b s z a r u о 1 2 , 8 4 .

- I m p o r t z k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h s t a n o w i ł * 1 , 9 4 , a z k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h 5 8 , 1 4 I m p o r t u o g ó ł e m w o j e w ó d z t w a Zw o k r e s i e s t y c z e r i - w r z e s i e ń 1988 r . u d z i a ł y t e w y n o s i ł y o d p o w i e d n i o 4 4 , 3 4 1 5 5 , 7 4 / .

- N a j w i ę k s z y i m p o r t w o j e w ó d z t w a p r z y p a d a ł n a : ZSRR, RFN, A u s t r i ę , C z e c h o s ł o w a c j ę , NRO, W i e l k ę B r y t a n i ę , W ł o c h y , S z w a j c a r i ę

1 J u g o s ł a w i ę .

UDZI AŁ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM KRAJU W OKRESIE STYCZEN-WRZESIEN 1989 R.

I m p o r t

E k s p o r t

WOJEWÓDZTWO katowi cki: .

2 1 , 9 4

(6)

O b s z a r I I RODZAJE OBROTU

a - w m l n z ł b - w o d s e t k a c h

Og ó ł e m O b s z a r 1

OGÓŁEM ... a 1601065 4 7 1811 1129254

b 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

E k s p o r t t owa r d w 1 u s ł u g • 1562367 4 3 5376 1126991

p r o d u k c j i k r a j o w e j b 9 7 , 6 9 2 , 3 9 9 , 8

E k s p o r t w. r ama ch k o o p e r a c j i a 7713 6414 1299

p r z e m y s ł o w e j z z a g r a n i c a b 0 , 5 1 . 3 0 , 1

E k s p o r t w r amach s p e c j a l i ­

z a c j i p r o d u k c j i p o m i ę d z y a 307 38 30021 717

k r a j ami RWPG ь 1 , 9 6 , 4 0 , 1

R e e k s p o r t p o ś r e d n i ... a 247

ш

247

b 0 , 0 X 0 . 0

T ab i . 2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1 - IX 1989 b - I - I X 1989

W a r t o ś ć w bi eżgcych cenach t r ansakcyj nych

S t r c k t u r a w odset ­ kach

Wska źn i к е f е к t у - w n o ś c I

f i n a n - s o w e j WF w m l n z 1

ana I o - 9 I c z n y o k r e s u b . r

= 100

OGÓŁEM ... 913841 1 8 7 , 0 1 0 0 , 0 1 , 0 5

b 1601065 1 7 5 , 2 1 0 0 , 0 1 , 0 6

1 • o b s z a r p ł a t n i c z y • 2 9 8043 1 9 0 , 1 3 2 , 6 1 , 1 4

b 471811 1 5 8 , 3 2 9 , 5 1 , 1 7

1 1 o b s z a r p ł a t n i c z y . . a 6 1 5798 1 8 5 , 5 6 7 , 4 1 , 0 1

• -

b 1129254 1 8 3 , 4 7 0 , 5 1 , 0 2

P a l i w a i e n e r g i a . . . . 377374 1 6 7 , 9 4 1 . 4 1 , 0 3

b 708 58 3 1 8 7 , 8 4 4 . 3 1 , 0 2

(7)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1 - I X 1988 b - 1 - I X 1989

W a r t o ś ć w bi eżących

cenach t r ansakcyj nych W s k a i n i <

e f e k t y - wn o ś с i

f i n a n - sowe j w m i n z 1

a n a l o ­ g i c z n y okres ub. r .

• 1 0 0

St r u kt u r a w odset ­ kach

W y r o b y p r z e m y s ł u !

m e t a l u r g i c z n e g o ... a 178108 2 2 1 , 4 1 9 , 5 1 , 1 4

b 3 4 4 7 3 0 1 9 3 , 6 2 1 , 5 1,1.8

e l e k t r o m a s z y n o w e g o . . . a 288 24 6 2 0 0 , 7 3 1 , 5 1 , 0 1

b 424791 1 4 7 , 4 2 6 , 5 1 , 0 4

c h e m i c z n e g o ... a 24806 2 0 3 , 5 2 , 7 1 , 0 1

b 41194 1 6 6 , 1 2 , 6 1 , 0 0

m i n e r a l n e g o ... a 6255 1 7 8 , 4 0 , 7 1 , 0 8

b 10747 1 7 1 , 8 0 , 7 1 , 0 1

d r z e w n o - p a p i e r n 1 c z e g o a 2257 2 1 3 , 1 0 , 2 1 . 0 7

Ь 3939 1 7 4 , 5 0 , 2 1 , 0 2

l e k k i e g o ... a . 13895 1 8 4 , 6 1 , 5 " . 0 8

b 24137 1 7 3 , 7 1 . 5 1 , 1 7

Wy r o b y p r z e m y s ł u

s p o ż y w c z e g o 1 pro<*J<ty a 1949 1 2 9 , 8 0 , 2 1 , 5 2

r o l n i с t wa b 8501 4 3 6 , 2 • 0 , 5

O b i e k t y b u d o w l a n e a 17929 1 4 6 , 9 2 , 0 O , 98

Ь 28830 1 6 0 , 8 1 , 8 i , 0 0

T o w a r y p o z o s t a ł e ... a 3023 1 5 6 , 6 0 , 3 1 , 0 0

Ь 5 613 1 8 5 , 7 0 , 4 '•.CO

T a b i . 3 . EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO NA TLE KRAJU W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 1989 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w o j e w ó d z t w o b - k r a j

W a r t o ś ć w b i e ż ą c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h

w mi n z ł w o d s e t k a c h u d z i a ł w e k s p o ­ r c i e k r a j u w h

O G Ó Ł E M ... a 1601065 1 0 0 , 0 2 1 , 9

b 7317681 1 0 0 , 0 X

I o b s z a r p ł a t n i c z y . . a * 7 1 8 1 1 2 9 , 5 1 7 . 7

b 2663381 3 6 , 4 X

I I o b s z a r p ł a t n i c z y a 1 1 2 92 5 * 7 0 , 5 2 4 , 3

b »654300 6 3 , 6 X

(8)

WYSZCZEGÓLNIENIE

' T987 1988 19B9

1 - IX a - w m l n z ł

b - w m l n r u b l i

с - w m i n d o i . USA w l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h I - IX 1 9 8 8 * 1 0 0

O G Ó Ł E M

...

488664 9 1 3841 1 601065 1 7 5 , 2

1 o b s z a r p ł a t n i c z y a 156770 2 9 8 04 3 ■ 471811 1 5 8 , 3

Ь 1391 1589 1491 9 3 , 9

11 o b s z a r p ł a t n i c z y . a 331894 6 1 5 79 8 1129254 1 8 3 , 4

с 1324 1500 1453 9 6 , 8

1/ W a r t o ś ć w r u b l a c h I d o l a r a c h o b l i c z o n o w e d ł u g ś r e d n i c h k u r s ó w t y c h w a l u t za o d p o w i e d n i o k r e s . 2 / W b i e ż ą c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h .

t a b i . 5. EKSPORT WĘGLA KAMIENNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w t y s . t

b - a n a l o g i c z n y o k r e s u b . r . * 100

1987 1988 1989

" X I - IX

O G Ó Ł E M ... • 23527 24572 22655

b 9 0 , 2 1 0 4 . 4 9 2 , 2

1 o b s z a r p ł a t n i c z y ... 10068 11385 10149

b 8 8 , 7 1 1 3 , 1 8 9 , 1

1 1 o b s z a r p ł a t n i c z y ... 13459 13187 12506

b 9 1 , 3 9 8 , 0 9 4 , 8

(9)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Г - I X 1988 b - I - I X 1989

Wa • t o i d w bi eżących

cenach t r ansakcyj nych Wynik f inansowy / sal do/

w min zl

Wskaźnik efektywności

f i nansowej w mi n zł ł f

ana logi czny okres ub. r,

» 100

OGÓŁEM ... 91 3841 1 8 7 , 0 - 4 4 4 4 2 1,0.5

b 1601065 1 7 5 , 2 - 1 0 0 3 1 3 1 , 0 6

O b s z a r 1 ... ... 298043 1 9 0 , 1 - 4 1 2 9 7 1 , 1 4

b 471811 1 5 8 , 3 - 7 8 1 5 7 1 , 1 7

w t y m :

ZSRR ... 172637 2 1 2 , 2 - 3 1 8 4 3 1 , 1 8

b 285 69 0 1 6 5 , 5 - 5 9 7 8 8 1 , 2 1

C z e c h o s ł o w a c j a . . a 48052 1 8 1 , 5 - 4 0 6 9 1 , 0 8

к . b 6 5 979 1 3 7 , 3 - 1 0 6 5 3 1 , 1 6

NRD ... 33148. 1 7 9 , 7 79 1 , 0 0

b 47305 1 4 2 , 7 - 1 0 7 1 , 0 0

Wę g r y ... 15945 1 4 7 , 9 - 6 5 7 1 , 0 4

b 27657 1 7 3 . 5 - 1 6 1 0 1 , 0 6

Rumun 1 a ... 18253 ' . 145, 8 - 3 8 6 3 1 , 2 1

b 27572 1 5 1 , 1 - 4 1 2 1 1 , 1 5

Bu 1 g a r l a . . . 5155 1 1 9 , 9 - 7 1 1 , 0 1

- b 10910 2 1 1 , 6 - 4 0 7 1, 0 4

O b s z a r I I ... 615 79 8 1 8 5 , 5 - 3 1 4 5 1 , 0 1

b 1129254 1 8 3 , 4 - 2 2 1 5 6 1, 0 2

w t y m :

RFN ... 74837 2 0 0 , 3 279 1 , 0 0

b 155253 2 0 7 , 5 - 6 8 8 1 , 0 0

S z w a j c a r i a ... 56383 2 7 4 , 2 - 2 4 1 2 1 , 0 4

b 113035 2 0 0 , 5 - 1 5 4 6 3 1 , 1 4

A u s t r i a ... 47109 1 7 0 , 2 - 6 4 1 , 0 0

b 86121 1 8 2 , 8 - 3 8 2 1 , 0 0

(10)

WYSZCZEGÓLNIENIE

War t oi d w bi eżących

cenach transakcyj nych Wynik finansowy

Wskaźnik ef ekt ywx) $ci a - 1 - I X 1988

b - I - IX 1989 w min zł

anal ogi czny okres ub. r.

- 100

/ s a l d o / w mi n zł

f inansowe j V\F

OBSZAR I I / d o k . /

W i e l k a B r y t a n i a a 51 068 2 1 2 , 8 - 4 1 3 1 . 0 1

b 82076 1 6 0 , 7 - 2 5 1 1 , 0 0

F i n l a n d i a ... a 25804 2 1 9 , 0 - 3 8 1 , 0 0

b 6 7 0 06 2 5 9 , 7 72 1 , 0 0

B r ą z y I i a ... a 38477 2 1 4 , 7 175 1 , 0 0

b 55496 1 4 4 , 2 - 1 1 , 0 0

B e l g i a ... a 23364 2 0 8 , 3 204 0 , 9 9

b 41812 1 7 9 , 0 - 1 1 , 0 0

J u g o s ł a w i a ... a 15233 1 6 7 , 0 - 2 3 0 1 , 0 2

b 36384 2 3 8 , 8 - 5 9 1 , 0 0

Wł o c h y ... a 24525 1 0 4 , 6 - 2 0 0 3 1 , 0 8

b 31944 1 3 0 , 3 - 3 4 1 1 , 0 1

Ho I and i a ... a 13708 2 0 1 , 9 - 3 8 3 1 , 0 3

b 30585 2 2 3 , 1 - 2 5 2 1 , 0 1

S z w e c j a ... a 15946 2 4 5 , 4 - 1 1 9 1 , 0 1

b 28784 1 8 0 , 5 - 4 0 4 1 , 0 1

I r I and i a ... a 16798 1 8 6 , 1 - 1 8 1 , 0 0

b 27428 1 6 3 , 3 - 2 2 2 1 . 0 1

I n d i e ... a 3216 1 4 8 , 5 - 5 8 1 , 0 2

b 26551 8 2 5 , 6 7 1 , 0 0

C h i n y ... a . 27345 1 0 1 , 4 815 0 , 9 7

b 24579 8 9 , 9 - 1 5 3 1 , 0 1

ZSRR ... a 33019 1 9 5 , 7 1 , 0 0

b 66817 2 0 2 , 4 - 1 , 0 0

Rumun i a ... a 4797 2 3 7 , 0 0 1 , 0 0

b 10308 2 1 4 , 9 - 1 , 0 0

C z e c h o s ł c w a c j a . . . a 1442 4 0 1 , 7 18 0 , 9 9

b 6217 4 3 1 , 1 - 1 , 0 0

t

(11)

WYSZCZEGÓLNIENIE Wa г t o ś ć w wal uci e pł a t n ości a - 1 - I X 1988

b - I - I X 1989

w 1 Iczbach bezwzg1ędi ych

anal ogi czny okres ub. r. »100

I OBSZAR PŁATNICZY

w m l n r u b l i ... ... a 1 5 8 9, 1 1 1 4 , 2 .

b 1 4 9 1 , 5 9 3 , 9

w t y m i

ZSRR ... 9 2 0 , 5 1 2 7 , 6

b 90 3 , 1 9 8 , 1

C z e c h o s ł o w a c j a ... 2 5 6 , 2 1 0 9 , 1

b 2 0 8 , 6 8 1 , 4

NRD ... 1 7 6 , 7 1 0 8 , 0

b 1 4 9 , 5 8 4 , 6

Wę g r y ... 8 5 , 0 8 8 , 9

b 8 7, 4 1 0 2 , 8

Rumun l a ... 9 7 , 3 8 7 , 6

b 8 7 , 2 8 9 , 6

B u ł g a r i a ... 2 7 , 5 7 2 , 2

b 3 4 , 5 1 2 5 , 5

I I OBSZAR PŁATNICZY

w m l n d o i . USA ... 1 5 0 0 , 2 1 1 3 , 3

b 1 4 5 2 , 6 9 6 , 8

w t y m i

RFN ... 1 8 2 , 3 1 2 2 , 3

b 1 9 9 , 7 1 0 9 , 5

S z w a j c a r i a ... 1 3 7 , 4 1 6 7 , 5

b 1 4 5 , 4 1 0 5 , 8

Au s t r i a ... 1 1 4 , 8 1 0 3 , 9

b 1 1 0 , 8 9 6 , 5

(12)

Tabi . 7. EKSPORT 'WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1 / / d o k . /

WYSZCZEGÓLNIENIE W a r t o # w wal uci e p ł a t n o ś c i

a - 1 - I X 1988 b - I - IX 1989

w 11czbach bezwzględnych

anal ogi czny okres ub. r..*100

11 OBSZAR PŁATNI CZY w m i n d o i .

W i e l k a B r y t a n i a ...

USA / d o k . Z

1 2 4 , 4 1 3 0 , 0

b 1 0 5 , 6 8 4 , 9

r i n l a n d i a ... 6 2 , 9 1 3 3 , 8

b 8 6 , 2 1 3 7 , 0

B r ą z y 1 i a ... 9 3 , 7 1 3 1 , 0

b 7 1 , 4 7 6 , 2

B e l g i a ... 5 6 , 9 1 2 7 , 3

b 5 3 , 8 9 4 , 6

J u g o s ł a w i a ... 3 7 , 1 1 0 1 , 9

b 4 6 , 8 1 2 6 , 1

W i o c h y

...

5 9 , 7 6 3 , 9

b 4 1 , 1 6 8 , 8

Ho 1 and i a ... 3 3 , 4 1 2 3 , 2

b 3 9 , 3 1 1 7 , 7

S z w e c j a ... 3 8 , 8 3 7 , 0

1 * 9 , 8

b 9 5 , 4

1r 1 and i a ... 4 0 , 9 3 5 , 3

1 1 3 , 6

b 8 6 , 3

I n d i e

...

7 , 8 9 0 , 7

b 3 4 , 2 4 3 8 , 5

C h i n y ... 6 6 , 6 6 1 , 9

• b 3 1 , 6 4 1 , 4

ZSRR ... 8 0 , 4 1 1 9 , 5

b 8 6 , 0 1 0 7 , 0

Rumu n i a ... 1 1 , 7 1 4 4 , 4

b 1 3 , 3 1 1 3 , 7

C z e c h o s ł o w a c j a ... 3 , 5 2 5 0 , 0

b 8 . 0 2 2 8 , 6

1/ Лаг t o ś ć w r u b l a c h I d o l a r a c h o b l i c z o n o w e d ł u g ś r e d n i c h k u r sów t y c h w a l u t za o d p o w i e d n i o k r e s .

(13)

Tab I t 8. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJÓW OBROTU W OKRESIE STYCZEŃ - WRZESIEŃ 1989 R. ( b i e ż ą c e c e n y t r a n s a k c y j n e C I F )

O b s z a r I I WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w m i n z ł b - w o d s e t k a c h

Og ó ł e m O b s z a r 1

O G Ó Ł E M ... • 5 9 1 58 2 2 1 4 71 0 376872

ь - — 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

I m p o r t na p o t r z e b y а 4 7 8 61 5 183932 294683

b i e ż ą c e j p r o d u k c j i Ь 8 0 , 9 8 5 , 7 7 8 , 2

I m p o r t na p o t r z e b y

I n w e s t y c y j n e ... а 5 7 027 21914 35113

Ь 9 , 6 1 0 , 2 9 , 3

I m p o r t t o w a r ó w r y n k o w y c h а 37587 8864 28723

Ь 6 , 4 4 , 1 7 . 6

I m p o r t a n t y c y p a c y j n y ^ ... а 17596 - 17596

Ь 3 , 0 X 4 , 7

I m p o r t na r e e k s p o r t

p o j r e d n l ... а 707 - 707

Ь 0 , 1 X 0 , 2

I m p o r t na r e e k s p o r t

b d z p o i r e d n 1 ... .. • 50 - 50

ь 0 , 0 X 0 . 0

1 / Z a k u p y awansowe d o k o n y w a n e w r o k u s p r a w o z d a w c z y m z pr a we m r o z d y ­ s p o n o w a n i a t y c h t o w a r ó w na o d b i o r c ó w k r a j o w y c h w n a s t ę p n y m r o k u s p r a w o z d a w c z y m .

T a b i . 9 . IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość w bieżących cenach t r ansakcyj nych

CIF St r u k t u r a

w odsetkact

Wskaźnik efektywność f inansowe j b - I - IX 1989 Vf

w mi n zl

anal ogi czny okres ub. r .

» 100

O G Ó Ł E M ... a b

3 7 3 1 * 8 591582

1 7 6 , 3 1 5 8 , 5

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

1 , 1 8 1 , 3 7

I o b s z a r p ł a t n i c z y . . . a 1 * 4 8 7 1 1 5 8 , 5 3 8 , 8 - 3 6 , 3

1 , 2 3

b 2 1 * 7 1 0 1 4 8 , 2 1 , 7 4

I I o b s z a r p ł a t n I c z y . . a 2 2 8277 1 8 9 , 9 6 1 , 2 1 , 1 5

b 376872 1 6 5 . 1 6 3 , 7 1 , 1 6

(14)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1 - IX 1 S 8 8 . b - I - IX 1989

Wartość w bieżących cenach t r ansakcyj nych

CIF S t r u k t u r a

w odsetkach

Wskaźnik ef ekt ywności

f Inansowej Y f

w mi n zł

anal ogi czny okres ub. r .

= 100

P a l i w a I e n e r g i a ... a 15686 1 5 0 , 6 4 . 2 1 , 4 1

b 3 1 068 1 9 8 , 1 5 . 2 1 , 2 8

Wy r o by p r z e m y s ł u !

met a I u r o I c z n e g o ... a 132891 1 6 6 , 0 3 5 , 6 1 , 0 2

b 206 83 3 1 5 5 , 6 3 5 , 0 1 , 4 7

e l e k t r o m a s z y n o w e g o . . . a 133555 1 7 8 , 8 3 5 , 8 1 , 2 5

b 198613 1 4 8 , 7 3 3 , 6 1 . 2 3

с hem i c z n e g o ... a 48917 1 8 5 , 2 1 3 , 1 1 . 1 7

b 85161 1 7 4 , 1 1 4 , 4 1 , 3 8

mi n e r a I n e g o ... a 11777 1 8 8 , 3 3 , 2 1 , 2 2

b 12209 1 0 3 , 7 2 , 1 1 , 2 6

a r z e w n o - p a p i e r n i с zego a 3461 1 8 4 , 7 0 , 9 1 , 3 4

b 5325 1 5 3 , 9 0 , 9 1 , 2 7

l e k k i e g o ... ... a 11405 1 7 6 , 7 3 , 1 1 , 7 2

b 23941 2 0 9 , 9 4 , 0 1 , 9 7

Wy r o b y p r z e m y s ł u

s p o ż y w c z e g o i p r o d u k t y a 12225 3 3 6 , 5 3 , 3 ■ 1 , 2 9

r o l n i c t w a b 22617 1 8 5 , 0 3 , 8 1 , 2 3

T owa r y p o z o s t a ł e ... a 3231 1 7 6 , 4 0 , 8 1 , 1 4

b 5815 1 8 0 , 0 1 , 0 1 , 4 1

Tab i . 10. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO №DLUG WALUTY PŁATNOŚCI ^

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w m i n z 1 ^ b - w ml n r u b l i С - w m i n d o i . USA

1987 1988 1989

1 - I X

W l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h I - IX 1988 * 100

o g ó ł e m

...

2 11 61 7 3 7 3148 5 9 1 58 2 1 5 8 , 5

1 o b s z a r p ł a t n i c z y a 914 29 144871 2 1 4710 1 4 8 , 2

b 811 772 679 8 8 , 0

(15)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w m l n z ł 2 / b - w m l n r u b l i с - w m l n d o i . USA

1987 1988 1989

I - I X

w l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h I - IX 1 9 8 8 - 1 0 0

И o b s z a r p ł a t n i c z y . . . 120188 479

2 2 8277 556

376872 485

1 6 5 . 1 8 7 , 2

1/ W a r t o ś ć w r u b l a c h I d o l a r a c h o b l i c z o n o w e d ł u g ś r e d n i c h k u r sów w a l u t za o d p o w i e d n i o k r e s 2 / W b i e ż ą c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h C I F .

Tab I . 1 1. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1 - I X 1988 b - 1 - I X 1989

ASrt ość w bieżących ce­

nach t r ansakcyj nych CIF Wsk a 7 n i к e f e k t y w n o i c I f i nansowe j w min zl WF

anal ogi czny okres ub. r.

■ 100

O G Ó Ł E M ... a 373148 1 7 6 , 3 1, 18

b 591582 1 5 8 , 5 1 , 3 7

KRAJE SOCJALISTYCZNE . . . a 165425 1 6 2 , 2 1 , 2 3

b 247921 1 4 9 , 9 1 , 6 7

w t y m :

ZSRR ... a 83101 1 5 1 , 0 1 , 2 0

b 124262 1 4 9 , 5 1 , 7 2

C z e c h o s ł o w a c j a ... a 23979 1 9 7 , 6 1 . 2 5

b . 34298 1 4 3 , 0 1 , 4 5

NRD ... a 20189 1 6 8 , 8 1 . 2 3

b 32070 1 5 8 , 8 1 , 6 9

J u g o s ł a w i a ... a 13215 203 , 0 1 , 3 0

b 2 4726 1 8 7 , 1 1 . 2 1

Rumun l a ... a 7387 1 7 6 , 1 1 , 2 3

b 11109 1 5 0 , 4 2 , 3 8

Wę g r y ... a 7423 1 4 9 , 0 1 , 3 7

b 9432 1 2 7 , 1 2 . 4 1

B u ł g a r i a ... a 2547 1.14,6 1 , 3 3

b 5404 2 1 2 , 2 1 , 4 7

(16)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wartość w bi eżących ce­

nach t r ansakcyj nych CIF W s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c I a - 1 - I X 1988

b - I - IX 1989 w min zl

anal ogi czny okres ub. r . - 100

f I nan sowe J WF

KRAJE SOCJALISTYCZNE / d o k . /

C h i n y ... a 5709 1 5 3 , 4 1 , 2 3

b 3339 5 8 , 5 1 , 4 7

KRAJE KAPI TALI STYCZNE ... a 207723 1 8 9 , 5 1 , 1 4

b 343661 1 6 5 , 4 1 , 1 6

w t ym:

RFN ... a 5 6 9 40 1 8 7 , 9 1 , 2 5

b 910 56 1 5 9 , 9 1 , 1 7

A u s t r i a ... a 22951 1 7 8 , 5 1 , 3 0

Ь 46738 2 0 3 , 6 1 , 2 7

W i e l k a B r y t a n i a ... a 13721 1 6 0 , 9 1 , 1 3

b 30539 222 ,6 1 , 1 4

W ł o c h y ... a 16231 1 4 7 , 6 1 , 2 9

b 30473 1 8 7 , 7 1 , 3 8

S z w a j c a r i a ... a 13875 2 0 1 , 2 1 , 2 1

b 2 6 600 1 9 1 , 7 1 , 2 2

F r a n c j a ... a 17260 2 4 5 , 2 1 , 2 1

b 24 173 1 4 0 , 1 1 , 1 2

B r a z y l i a ... a 30848 2 0 2 , 6 0 . 5 8

Ь 21545 6 9 , 8 0 . 3 2

T a b i . 12. OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1987 1988 1989

I - IX

O G Ó Ł E M w mi n z t .

E k s p o r t ... 488664 9 1 3841 1601065 I m p o r t ... 2 1 1617 3 7 3 14 8 5 9 1 58 2 S a l d o ... 2 7 7047 540693 10094 8 3 1 OBSZAR PŁATNI CZY w m i n r u b l i

E k s p o r t ... 1391 1589 1491 I m p o r t ... 811 772 679 S a l d o ...■... 580 817 812 I I OBSZAR PŁATNICZY w m i n d o i . USA

E k s p o r t ... 1324 1500 1453 I m p o r t ... 479 556 485 S a l d o ... 845 944 968

(17)

U W A G I M E T O D Y C Z N E

Dane e t a t y s t y c z n o d o t y c z ą c e e k s p o r t u o b e jm u ję w a rto ś ć to w a ró w 1 u s łu g w y w ie z io n y c h z a g r a n i c ę w ram ach t r a n s a k c j i han­

d lo w y c h . Dane te z o s t a ł y o prac o w a n e c e n t r a l n i e p r z e z Główny U rz ę d S t a t y s t y c z n y na p o d s ta w ie sy s te m u e w i d e n c j i f a k t u r e k s p e rto w y c h FE R o d z a j o b r o t u w s t a t y s t y c e h a n d lu z a g r e n lc z n e g o

W ła ś c iw y e k s p o r t o b e jm u j e :

- e k s p o r t to w a ró w i u s łu g p r o d u k c j i k r a j o w e j ,

- e k s p o r t to w aró w w ram ach k o o p e r a c j i p rz e m y s ło w e j z z a g r a n i c ę , - e k s p o r t to w a ró w w ram ach s p e c j a l i z a c j i p r o d u k c j i p o m ię d zy k r a ­

ja m i RWPG,

- r e e k s p o r t p o ś r e d n i , - r e e k s p o r t b e z p o ś r e d n i, - e k s p o r t b u d o w n ic tw a .

D o staw y w e w n ę trz k r a j u w r o z l i c z e n i u dewizowym o b e jm u ję i - d o s ta w y to w a ró w p o c h o d z e n ia k ra jo w e g o na c e l e e k s p o r t u wewnę­

t r z n e g o o r a z d o s ta w y do PHZ " B a l t o n a * na z a o p a t r z e n i e s ta t k ó w p o l s k i c h i p la c ó w e k d y p lo m a ty c z n y c h ,

- s p r z e d a ż na c e l e e k s p o r t u b u d o w n ic tw a ,

- s p r z e d a ż to w a ró w p o c h o d z e n ia k ra jo w e g o d l a p r z e d s i ę b io r s t w z a g r a n ic z n y c h d r o b n e j w y tw ó r c z o ś c i / f i r m y p o l o n i j n e / , p r z e d s i ę ­ b io r s t w m ie s z a n y c h z u d z ia łe m k a p i t a ł u z a g r a n ic z n e g o w P o ls c e o r a z d la in d y w id u a ln y c h k r a jo w y c h o d b io rc ó w n ie z a r e j e s t r o w a ­ n ych w s y s te m ie REGON,

- d o s ta w y w ram ach pomocy b e z p ł a t n e j .

D o staw y w e w n ę trz k r a j u w r o z l i c z e n i u dewizowym w r o z u m ie n iu s t a ­ t y s t y k i m ię d z y n a ro d o w e j n ie eę z a l i c z a n e do e k s p o r t u w s t a t y s t y c e h a n d lu z a g r a n ic z n e g o . E w id e n c ja ty c h d o s ta w p ro w a d zo n a j e s t obok e w i d e n c j i w ła ś c iw e g o e k s p o r t u 1 s łu ż y do u z g o d n ie n ia z d o s ta w c a m i w i e l k o ś c i e k e p o r t u w e w n ę trz n e g o .

E k s p o r t na ra c h n e k w ła s n y /d o s ta w c y - p r o d u c e n t a /

O zn a c za s p r z e d a ż to w aró w 1 u a łu g k o n tra h e n to m z a g r a n ic z n y m na ra c h u n e k d o s ta w c y - p r o d u c e n ta za p o ś r e d n lc te m j e d n o s t k i han­

d lu z a g r a n ic z n e g o na p o d s ta w ie umowy k o m is o w e j b ęd ź p r z e z p ro d u ­ c e n t a s a m o d z ie ln ie na p o d s ta w ie o tr z y m a n e j k o n c e s j i . Za p o ś re d ­ n ic t w o j e d n o s t k a h a n d lu z a g r a n ic z n e g o o t r z y m u je p r o w i z j ę , k t ó r a s ta n o w i e le m e n t k o s z tó w p r o d u c e n t a .

(18)

E k s p o r t na ra c h u n e k phz / . j e d n o s t k i h a n d lu z a g r a n ic z n e g o /

O zn a c za e k s p o r t to w a ró w i u s łu g n a b y ty c h p r z e z t a J e d n o s t k i od d ostaw có w k r a jo w y c h na p o d s ta w ie umowy kup na - s p r z e d a ż y po o k r e ś la n y c h c e n a c h k r a jo w y c h . i Na p o k r y c i e k o s z tó w z w ią z a n y c h z r e a l i z a c j ą e k s p o r t u na s w ój ra c h u n e k 1 w y g o s p o d a ro w a n ie z y s k u . J e d n o s tk a h a n d lu ^ z a g r a n ic z n e g o o t r z y m u je m a r ż ę .

O b s z a r p ł a t n i c z y

P o d z i a ł o b ro tó w w e d łu g o b s z a ró w p ł a t n i c z y c h dokonyw any J e s t na p o d s ta w ie w a lu t y p ł a t n o ś c i w r e a l i z a c j i t r a n s a k c j i h a n d lo w y c h . Do o b ro tó w z I o b s za re m p ła t n ic z y m z a l i c z a s i ę o b r o t y r o z l i c z a n e w w a lu t a c h k r a jó w s o c j a l i s t y c z n y c h , t j , w r u b la c h t r a n s f e r o w y c h 1 c le a r in g o w y c h 1 w a lu t a c h n a ro d o w y c h , do o b r o t u z I I o b s za re m o b r o t y r o z l i c z a n a w w a lu t a c h k r a jó w k a p i t a l i s t y c z n y c h .

W a rto ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y jn y c h w e k s p o r c ie

Z a w ie r a w a r t o ś ć s p r z e d a ż y to w a ró w i u s łu g w z ł o t y c h na b a z i a FOS lu b f r a n c o g r a n ic a P o l s k i , t J . b e z o p ł a t z a p rz e w ó z to w a ru 1 Jego u b e z p i e c z e n i a od g r a n ic y p o l s k i e j do m ie js c a p r z e z n a c z e n i a . O b l i c z e n i a w a r t o ś c i w c e n a c h t r a n s a k c y jn y c h d o k o n u je s i ę m nożąc w a r to ś ć w w a lu c i e o b c e j p r z e z o b o w ią z u ją c y w d n iu w y s t a w ie n ie f a k t u r y FE k u r a w a lu t y w e d łu g t a b e l i K ursów W a lu t NBP.

'■kartość w ce n a c h k r a jo w y c h o b e jm u je :

ł

p r z y e k s p o r c ie re a liz o w a n y m z a p o ś re d n ic tw e m J e d n o s t k i h a n d lu z a g r a n ic z n e g o - w a r to ś ć e k s p o r t u w k r a jo w y c h cen a c h za k u p u s to s o w a n y c h w r o z l i c z e n i a c h e k s p o r t e r a z d o s ta w c ą k ra jo w y m , t j , w c e n a c h u rz ę d o w y c h , re g u lo w a n y c h i umownych p o m n ie js z o ­ nych o e w e n tu a ln y z w r o t c ł a 1 p o d a tk u o b ro to w e g o od p o ś r e d n ic h f e z p r o d u k c j i ,

- p r z y e k s p o r c ie r e a liz o w a n y m p r z e z p r o d u c e n ta s a m o d z ie ln ie w o p a r c iu o o tr z y m a n ą k o n c e s ję - w a r to ś ć w ce n a c h t r a n s a k c y j ­ n ych p o w ię k s z o n ą o n a le ż n ą d o p ła t ę w yrów naw czą 1 p o m n ie js z o ­ ną o e w e n tu a ln ą m arżę i p r o w i z j ę a g e n ta z a g r a n ic z n e g o .

W a rto ś ć w ce n a c h k ra jo w y c h J e s t k a t e g o r i ą s łu ż ą c ą do w y l i c z e n i a wskaźników e f e k t y w n o ś c i f in a n s o w e j e k s p o r t u z p u n k tu w id z e n ia J e d ­ n o s t k i h a n d lu z a g r a n ic z n e g o .

(19)

U w a g i m e t o d y c z n e 19 M a r ż a / p r o w i z j a /

O b e jm u je k w o tę m arży lu b p r o w i z j i n a le ż n e j J e d n o s tc e h a n d lu z a g r a n ic z n e g o z t y t u ł u d z i a ł a l n o ś c i h a n d lo w e j. M a rż a / p r o w i z j a / n ie n o że w y s tę p o w a ć w p rz y p a d k u e k s p o r t u w ła s n e j p r o d u k c j i , r e a ­ liz o w a n e g o p r z e z J e d n o s t k i u p ra w n io n e do d z i a ł a l n o ś c i w d z i e d z i ­ n i e h a n d lu z a g r a n ic z n e g o i p ro w a d zę c e d z i a ł a l n o ś ć p r o d u k c y jn ą .

N a le ż n o ś ć d o s ta w c y

-=./--.. O b e jm u je w a r t o ś ć n a le ż n ą d o s ta w c y z t y t u ł u s p r z e d a ż y na e k s p o r t , w y n ik a ją c ą z umowy z e k s p o r t e r e m . W p rz y p a d k u e k s p o r t u r e a liz o w a n e g o na ra c h n e k J e d n o s t k i h a n d lu z a g r a n ic z n e g o / p h z / J e e t t o w a r t o ś ć w y k a za n a w f a k t u r z e s p r z e d a ż y w y s ta w io n e j p r z e z d o s t a w c ę , a w p r z y p a d k u s p r z e d a ż y na ra c h u n e k w ła s n y / n a ra c h u ­ n ek d o s t a w c y / , J e s t t o w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y jn y c h p o m n ie j­

s z o n a o m a rżę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a , p r o w i z j ę a g e n ta z a g r a n i c z ­ n e g o , w y d a t k i k r a jo w e 1 d ew izo w e p o n ie s io n e p r z e z e k s p o r t e r a w z w ią z k u z r e a l i z a c j ą k o n t r a k t u w i m i e n i u w y kon aw cy, a t a k ż e p o m n ie js z o n a o e w e n tu a ln e o b c i ą ż e n i a w yrów naw cze lu b p o w ię k s z o n a o e w e n t u a ln ą d o p ł a t ę w y ró w n a w c zą .

W y n ik f in a n s o w y w e k s p o r c ie

S ta n o w i r ó ż n ic ę m ię d z y w a r t o ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k ­ c y j n y c h , a w a r t o ś c i ą w c e n a c h k r a jo w y c h p o w ię k s z o n ą o m a rżę lu b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a i p r o w i z j ę a g e n ta z a g r a n ic z n e g o ( w a r t o ś ­ c i ą k r a jo w ą e k s p o r t u )

- w y n ik fin a n s o w y d o d a t n i w y s t ę p u j e , J e ż e l i w a r to ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y jn y c h J e s t w y żs za od w a r t o ś c i k r a j o w e j e k e p o r t u , - w y n ik f in a n s o w y u jem ny w y s t ę p u je , J e ż e l i w a r to ś ć w c e n a c h t r a n ­

s a k c y jn y c h j e e t n iż s z a od w a r t o ś c i k r a j o w e j e k e p o r t u ,

- s a ld o w y n ik u fin a n s o w e g o e ta n o w i sumę w y n ik ó w d o d a t n ic h i u je m ­ n y c h .

W s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e .1- / W F / w e k s p o r c i e

W s k a ź n ik s ta n o w ią c y r e l a c j ę m ię d zy w a r t o ś c i ą k r a jo w ą e k s p o r ­ t u , t j . w a r t o ś c ią e k s p o r t u w c e n a c h k r a jo w y c h p o w ię k s z o n ą o n a r ż ę lu b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a i p r o w i z j ę a g e n ta z a g r a n ic z n e g o a w a r t o ­ ś c i ą e k s p o r t u w e o n a c h t r a n s a k c y j n y c h . _

(20)

‘.VF o b r a z u j e k o s z t u z y s k a n i a 1 z ł o t e g o p r z e z j e d n o s t k ę h a n d l u z a g r a n i c z n e g o .

w a r t o ś ć w cenach k r a j g w v c n * m a r ż a

” w a r t o ś ć p k s p o r t u w e o n a c h t r a n s a k c y j n y c h

In m n i e j e z ę o d j e d n o ś c i w a r t e t e p r z y j m u j e t e n w s k a ź n i k , t ym w i ę - k t z ę o p ł a c a l n o ś c i ą c h s r a k t o r ' z u j c c i ę e k s p o r t .

W a r t o ś ć I m p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h c i r J e s t t o w a r t o ś ć w y r a ż o n a w z ł o t y c h na w a r u n k a c h C I F t z n . ł ą c z n i e z k o s z t a m i t r a n ­ s p o r t u 1 u b e z p i e c z e n i a d o . g r a n i c y p o l s k i e j , w a r t o ś ć i m p o r t u w c e n i e t r a n s a k c y j n e j w y l i c z o n o j a k o sumę w a r t o ś c i w c e n i e z a k u p u w z ł o t y c h 1 k o s z t ó w t r a n s a k c y j n y c h z a g r a n i c z n y c h p o m n i e j s z o n ą 0 w a r t o ś ć k r e d y t u k u p i e c k i e g o .

I m p o r t w c e n i e z a k u p u j e s t t o w a r t o ś ć k o n t r a k t o w e d o s t a w y , w y n i ­ k a j ą c a z p o r n o ż c r . i • w a r t o ś c i w w a l u c i e o b c e j p r z e z o b o w i ą z u j ą c y w d a n y m d n i u k u r s w a l u t y w z ł o t y c h w g . T a b e l i K u r s ó w W a l u t N B P .

. ю гt o s ć i m p o r t u w . i , s p r z e d a ż y j e s t t o w a r t o ś ć o b l i c z o n a w c e n a c h o b o w i ą z u j ą c y c h w r o z l i c z e n i a c h j e d n o s t e k h a n d l u z a g r a n i ­ c z n e g o z o d b i o r c a m i t o w a r ó w i m p o r t o w a n y c h , t j . :

- w c e n a c h u r z ę d o w y c h , a J e ż e l i c e n ą u r z ę d o w ą j e s t c e n a d e t a l i ­ c z n a - w a r t o ś ć t o w a r u w t y c h c e n a c h , p o m n i e j s z o n a o m a r ż ę h a n d l u w e w n ę t r z n e g o ,

- w c e n a c h r e g u l o w a n y c h , , .

- w c e n a c h u m o w n y c h .

W s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i / V J F / w i m p o r c i e o k r e ś l a r e l a c j ę w a r t o ś c i i m p o r t u w c e n a c h s p r z e d a ż y d o w a r t o ś c i w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h 1 o ż r a c z a :

- w p r z y p a d k u SVF m n i e j s z e g o o d 1 i m p o r t d o t o w a n y b ą d ź n i e r e n t o w n y , - w p r z y p a d k u '.7F w i ę k s z e g o o d 1 i m p o r t r e a l i z o w a n y p o c e n a c h

t r a n s a k c y j n y c h p o w i ę k s z o n y c h j e d y n i e o m a r ż ę j e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o b ą d ź r e a l i z u j ą c y d o d a t n i ą a k u m u l a c j ę f i n a n s o w ą w p o s t a c i o b c i ą ż e ń w y r ó w n a w c z y c h , c ł a i p o d a t k u o b r o t o w e g o .

. y n i k f i n e n s o w y w i m p o r c i e s t a n o w i r ó ż n i c ę p o m i ę d z y w a r t o ś ć ;, i.p? r t u i. k i n a c h s p r z e d a ż y p o m n i e j s z o n ą o m a r ż ę j e d n o s t k i h a n z a g r a n i c z n e g o , a w a r t o ś c i ą i m p o r t p w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h u a n o d o t y c z ą c e i m p o r t y z o s t a ł y o p r a c o w a n e n a p o d s t a w i e s y e w i d e n c j i f a k t u r i m p o f o w y c h K I .

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :