• Nie Znaleziono Wyników

publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Program zimowiska

Żyj zdrowo i wesoło”

organizowanego

w Szkole Podstawowej Nr 10 w Ja śle

w dniach 12 – 16.02.2007 r.

Opracowała:

Agnieszka Owczarska

(2)

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Termin zimowiska: 12.02 – 16.02.2007r.

Uczestnicy: 40 uczniów z klas I – VI Opiekun: Agnieszka Owczarska

Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz nie mających zapewnionej opieki w okresie ferii zimowych.

Autorom programu towarzyszy podejście humanistyczne do ucznia, mające na celu rozwój osobowy i umysłowy dzieci. Opracowany został, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój w sferze emocjonalno – ruchowej i wyrównać szanse edukacyjne dzieci z rodzin patologicznych. Ma służyć kształtowaniu nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego.

Treści ujęte w programie oddziałują na wszystkie sfery aktywności poznawczej ucznia dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących i angażujących najróżnorodniejsze sfery percepcji.

Program kładzie nacisk na kształcenie umiejętności pracy w grupie, jest

interdyscyplinarny, rozwija umiejętności ponadprzedmiotowe. Jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej i służy realizacji wybranych

treści ścieżek przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki regionalnej, medialnej i czytelniczej. Realizacja programu kształtuje kulturę

bycia, koleżeństwo, wzajemną życzliwość, pomoc oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

(3)

1. Cele ogólne programu zimowiska „Jak zdrowo, wesoło i dobrze żyć”:

a) kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu,

b) integracje zespołu,

c) edukacja regionalna, medialna i czytelnicza.

2. Cele szczegółowe:

a) preferowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,

b) kształtowanie sprawności fizycznych, umysłowych służących wszechstronnemu rozwojowi,

c) zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii,

d) rozwijanie samodzielności, opiekuńczości, kreatywności i asertywności,

e) kształtowanie właściwych zachowań, nawyków, postaw,

f) zapoznanie uczniów z kulturą regionu, tradycjami oraz dorobkiem kulturowym mieszkańców Podkarpacia,

g) pogłębienie wiedzy z zakresu filmu,

h) wdrażanie uczniów do częstszego obcowania z literaturą.

3. Procedury osiągania celów:

a) gry i zabawy sprawnościowo ruchowe, b) pogadanki,

c) zajęcia praktyczne,

d) konkursy rysunkowe, literackie i muzyczne, e) wycieczka,

f) udział w zajęciach pierwszej pomocy medycznej, g) zajęcia warsztatowe z udziałem harcerzy,

h) praca z komputerem,

i) lekcja czytelniczo - informatyczna w MBP w Jaśle,

j) zajęcia edukacyjno – sportowe w Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

4. Przewidywane efekty:

Uczeń:

− preferuje zdrowy i aktywny tryb życia, właściwie zagospodarowuje czas wolny,

− integruje się w grupie,

− jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi pracować w zespole, jest opiekuńczy wobec młodszych kolegów,

− posługuje się technikami plastycznymi i komputerowymi,

− posiada ciekawe pomysły literackie, plastyczne, jest twórczy,

(4)

− zna metody udzielenia pierwszej pomocy,

− zna cechy dobrego harcerza, piosenki harcerskie, zwyczaje harcerskie,

− stosuje szyfry i znaki w zajęciach terenowych,

− jest sprawny fizycznie, zna zasady fair – play,

− potrafi wesoło bawić się na śniegu,

− rozwija zainteresowania technikami komputerowymi,

− pogłębia zainteresowania czytelnicze,

− posiada podstawową wiedzę z zakresu filmu,

− zna tradycje i dorobek kulturowy regionu.

5. Ewaluacja

Po zrealizowaniu założeń programu zimowiska uczestnicy:

a) wypełniają ankietę oceniającą zajęcia (załącznik nr1), b) prezentują prace plastyczne i literackie,

c) prezentują piosenki, wiersze przez siebie ułożone,

d) otrzymują nagrody za udział w konkursach oraz pamiątkowe upominki.

(5)

HARMONOGRAM

ZIMOWISKA DOCHODZ ĄCEGO 12.02.2007 – 16.02.2007

12.02.2007 (poniedziałek)

GRY I ZABAWY NA NUTK Ę HARCERSKĄ

 zapoznanie z planem zajęć,

 pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska,

 zajęcia i zabawy w stylu harcerskim (techniki harcerskie),

 szkolenie z zakresu samarytanki prowadzone przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle,

 obiad,

 zabawy przy muzyce - aerobik pod hasłem: „Taniec i uśmiech jako sposób na złe dni”,

 turniej tenisa stołowego 13.02.2007 (wtorek)

RAZ NA LUDOWO - ZIMOWISKOWO

 przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

 spotkanie z twórcą ludowym panem Janem Wróblem - warsztaty rzeźbiarskie,

 zajęcia w stadninie koni - pierwsze kroki w siodle, kulig, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy,

 zabawy na śniegu,

 obiad,

 konkurs plastyczno - literacki „Zimowe szaleństwo”

14.02.2007 (środa)

W ŚWIECIE KINA I ROZRYWKI

 spotkanie w szkole,

 przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z autokaru i zachowania się w nim w trakcie jazdy oraz zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

 wycieczka do Rzeszowa - obejrzenie filmu „Artur i Minimki”

w kinie „Helios”, zabawy i gry zręcznościowe w Centrum Zabaw dla Dzieci „Fantazja”, posiłek w Mc Donald‘s,

 powrót do Jasła

(6)

15.02.2007 (czwartek)

W KR ĘGU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po mieście oraz zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

 zajęcia sportowo - ruchowe w sali gimnastycznej

 konkurs muzyczny,

 wyjazd do Muzeum Regionalnego w Jaśle - obejrzenie wystawy etnograficznej oraz ekspozycji czasowej,

 zajęcia czytelniczo - informatyczne w MBP w Jaśle,

 obiad,

 gry dydaktyczne: planszowe, komputerowe

16.02.2007 (piątek)

SPORT TO ZDROWIE

 spotkanie w szkole, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,

 pogadanka na temat obowiązujących zasad BHP na basenie,

 wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle - zajęcia edukacyjne,

 zajęcia na basenie,

 obiad,

 podsumowanie zimowiska- rozdanie nagród, pamiątkowych upominków,

 dyskoteka karnawałowa połączona z poczęstunkiem

(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W krajobrazie tamtejszym wida ć charakterystyczne sylwetki pieców wapiennych, słu żą cych do wypra ż ania wapienia.. Podczas pra ż enia wapienia otrzymano 112kg

Uczniowie mają „grobowe” miny, milczą; każdy wychowanek trzyma w rękach planszę lub transparent z jakimś napisem.. Młodzież ustawia się, pojedynczo, zajmując przestrzeń

• brak grubej tkanki okrywaj ącej 2. Przyporz ądkuj pojęcia do określeń:. Zespół populacji ró żnych gatunków organizmów, powiązanych ze SIEDLISKO sob ą

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje si ę jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczb ę opłacanych podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalno

Gospodarka funkcjonuj ąca w oparciu o mechanizm rynkowy (gospodarka rynkowa) charakteryzuje si ę dominacją prywatnej własności, swobodną możliwością podejmowania działalno

a) ka żda zmiana ceny związana jest ze zmianą popytu b) popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny c) popyt jest wprost proporcjonalny do ceny d) popyt nie zale ży od zmiany cen.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11

Zderzaj ące się masy powietrza unoszą się w układach niskiego ciśnienia.. Po drugiej stronie Oceanu Spokojnego znajduje si ę w