• Nie Znaleziono Wyników

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego"

Copied!
39
0
0

Pełen tekst

(1)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

1

Chorzów, dnia 01.02.2021 roku

Numer sprawy: 23/B/TI/20

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawa: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową budynku nr 33 "ŻYRAFIARNIA" na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania zmieniając i wyjaśniając treść SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, ze Zamawiający pokryje koszty dostawy i montażu materiałów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się (filtry w centralach wentylacyjnych, łożyska silników wentylatorów, itp.).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że koszty o których mowa w niniejszym pytaniu są po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Proszę o uszczegółowienie danych dot. roślin egzotycznych.

- czy wysokości roślin podane są z donicą

- które rośliny mają występować w formie krzaczastej, a które na pniu

- czy gwarancja na 84 miesiące ma również obejmować rośliny. Jeżeli tak, to proszę o podanie warunków gwarancji. Co w przypadku gdy zaniechanie wystąpi po stronie Inwestora tj. roślina zostanie przelana lub ususzona. Proszę również o informację kto będzie wykonywał prace pielęgnacyjne w trakcie trwania gwarancji

- jak postępować w przypadku braku dostępności danego gatunku - czy zamawiający dopuszcza zamianę rośliny na inną.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że forma rośliny powinna być zgodna z wzorcem danego gatunku bez modyfikacji. Prace pielęgnacyjne po posadzeniu będą wykonywane przez pracowników ZOO, gwarancja na rośliny wynosi 12 miesięcy z wyłączeniem pojawienia się chorób roślin. Zamawiający dopuszcza zamianę gatunku przy braku dostępności na inny gatunek po uzgodnieniu.

Zamawiający informuje, że wysokość roślin podana jest bez donic. Udzielona odpowiedź skutkuje zmianą rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 5.3 SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on

(2)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

2

„Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, która wygasa po upływie 84 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.

Z tym, że okres gwarancji i rękojmi dla roślin wynosi 12 miesięcy.

Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym”

Zmianie ulega również treść załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy w ten sposób że w §11

„Gwarancja i rękojmia” po ust. 5 dodaje się ust 5a w brzmieniu „Gwarancja na rośliny jest udzielana na okres 12 miesięcy”.

Pytanie nr 9:

Proszę o doprecyzowanie co zamawiający rozumie pod pojęciem „terrarium szklane” które mają znajdować się na środku STREFY TERRARIÓW. Proszę o podanie parametrów, sposobu otwierania, rodzaju materiału z jakiego ma zostać wykonany itp.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że małe terraria będą wykonane w technologii akwarium całoszklanego.

Wykonawca winien przyjąć 10 sztuk terrariów całoszklanych o pojemności 380L każde (ścianki ze szkła grub.8mm) i wymiarach 80x80x60cm (przedmiar poz.2.125 – przedmiar rev. D).

Pytanie nr 10:

Czy zakres oferty ma obejmować napełnienie wodą zbiorników, czy pozostaje to po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że zakres oferty ma obejmować napełnienie wodą zbiorników w celu sprawdzenia ich szczelności i braku ubytków wody oraz sprawność instalacji uzdatniania wody.

Pytanie nr 11:

Proszę o wydanie detali dotyczących świetlików. Na przekrojach oraz elewacjach świetlik ma zostać wykonany jako kopułowy, natomiast w dokumentacji brak tego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że świetliki mają być przesklepione łukiem na kierunku równoległym do krótszego boku. Załączono dodatkowy rysunek A.10.1 – zestawienie świetlików z określonymi parametrami technicznymi.

(3)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

3

Pytanie nr 12:

Proszę o wydanie inwentaryzacji budynku przeznaczonego do rozbiórki. Jeżeli zamawiający nie dysponuje takimi dokumentami to proszę o udostępnienie zdjęć stanu istniejącego.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi opracowaniami i ani dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego.

Pytanie nr 14:

Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczących kaskad wodnych. Proszę o podanie parametrów, a także informacji w którym punkcie przedmiaru mają zostać wycenione.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że kaskady wodne zostały ujęte w instalacji LSS (dobrane pompy obiegowe w zestawieniu osprzętu). Ukształtowanie kaskad będzie wykonane z materiału skalnego uzupełnionego sztuczną skałą.

Ukształtowanie kaskady zostało ujęte w poz.2.81 Montaż okładzin w technologii sztucznej skały.

Instalację wody należy wycenić w poz.1.100 przedmiaru instalacji sanitarnych Rev.D

Pytanie nr 15:

Proszę o uszczegółowienie danych dot. Woliera dla Ar. Proszę o udostępnienie rysunków detali oraz wymaganych parametrów. Proszę również o wskazanie w którym punkcie przedmiaru znajduje się ta pozycja.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że konstrukcja woliery została pokazana na rys.A.21., który zostanie udostępniony wraz z niniejszą odpowiedzią w przedmiarze robót budowlanych poz.2.121 (przedmiar rev. D). Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 16:

Proszę o uszczegółowienie danych dot. kurtyny łańcuszkowej. Proszę o udostępnienie rysunków detali oraz wymaganych parametrów. Proszę również o wskazanie w którym punkcie przedmiaru znajduje się ta pozycja.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że dołączono rysunek A.22 pokazujący zasadę wykonania kurtyny.

(4)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

4

użycie łańcuszka o innym splocie).

Pytanie nr 17:

Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiarów o pozycje które mogą wynikać z powyższych pytań.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 18:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji pomostu obserwacyjnego. Brak danych odnośnie warstw pomostu – w projekcie zostały wydane wyłącznie belki konstrukcyjne i słupy.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że płaszczyznę ruchu pomostu tworzyć będą krawędziaki dębowe o przekroju 140x60mm przykręcane do górnej płaszczyzny belki nośnej z przerwami 1,0 cm.

Pytanie nr 19:

Proszę o odpowiedź, czy można w kosztorysach zmieniać nazwy robocizny, materiałów i sprzętu, pozostawiając główną nazwę pozycji oraz jej obmiar bez zmian? Czy można dodawać materiał w środku konkretnych pozycji kosztorysu?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający nie dopuszcza zmian o których mowa w przedmiotowym pytaniu.

Pytanie nr 20:

Brak w przedmiarach instalacji ogrzewania podłogowego – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że instalacja ogrzewania podłogowego została ujęta w przedmiarze instalacji sanitarnych poz.2.26 „Analogia-Montaż ogrzewania podłogowego z rur PE-RT…”

Zestawienie kształtek, złączek i rozdzielaczy w pliku PDF „Las deszczowy – PW IS – instalacja OP – obliczenia+zest materiałów” , załączonego do PW.

Pytanie nr 21:

Brak w przedmiarach technologii źródła ciepła – proszę o uzupełnienie.

(5)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

5

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że źródłem ciepła dla obiektu jest istniejąca kotłownia gazowa w pawilonie Antylop.

Pytanie nr 21a:

Brak w przedmiarach instalacji solarnej – proszę o uzupełnienie Odpowiedź na pytanie nr 21a:

Zamawiający informuje, że instalacja solarna została ujęta w przedmiarze robót instalacji sanitarnych poz.1.85.

Pytanie nr 22:

Proszę o wyjaśnienie zapisów z paragrafu 11 GWARANCJA I RĘKOJMIA wzoru umowy przedstawionych poniżej:

“4. Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 84 miesięcy od daty odbioru końcowego.

5. Gwarancja na roboty budowlane obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, w tym zamontowane materiały urządzenia i instalacje, przy czym okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia jest równy gwarancji i rękojmi udzielanej przez ich producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące.”

Czy Zamawiający wymaga, aby gwarancja na urządzenia wynosiła min. 24 miesiące tj.

Gwarancja producenta, niezależnie od gwarancji na roboty budowlane.

Proszę również o informację po czyjej stronie pozostają serwisy, konserwacje, wymiany zużytych części itp. W trakcie trwania okresu gwarancji tj. 84miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to gwarancji i rękojmi, co wynika z brzmienia § 11 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ): „…przy czym okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia jest równy gwarancji i rękojmi udzielanej przez ich producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące.”

Zamawiający zwraca również uwagę na zmianę zapisów przedmiotowego paragrafu wzoru umowy dokonanych w związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wyjaśnienie jakie grubości bloczków z betonu komórkowego należy uwzględnić w kosztorysie. Przedmiar zakłada grubości 36,5cm, 24cm i 8cm, w projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający wyjaśnia, że projekt zakłada użycie następujących grubości bloczków:

(6)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

6

24,0cm – ściany konstrukcyjne wewnętrzne, przemurowania w części dla wydr.

8,0cm – ścianki działowe pomiędzy terrariami (wypełnienie szkieletu stalowego) Pytanie nr 24:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji dachu i kładki z drewna klejonego z rzutami i przekrojami ww. konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że elementy konstrukcji dachu zostały zestawione oraz zwymiarowane na rysunkach 1-07 oraz 8-01 projektu konstrukcji. Elementy drewniane oraz stalowe kładki widokowej zostały zestawione na rysunkach 2-40 do 2-46 projektu konstrukcji.

Pytanie nr 25:

Dot. pozycji 2.55 w Przedmiarze Budowlanym – Prosimy o sprecyzowanie ilości potrzebnych przesłon dachu szklanego.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający informuje, że powierzchnia dachu została podzielona na 24 sekcje o wymiarach 350x700cm. Możliwy jest inny podział w celu dostosowania do możliwości technicznych wybranego do realizacji systemu.

Podział na sekcje zacieniania wynika z przyjętego w projekcie systemu. Jeżeli oferent przyjmie do wyceny inny system, o innej maksymalnej powierzchni segmentu, to ilość sekcji ulegnie zmianie.

Pytanie nr 26:

Ze wzglądu na różnice w udostępnionych przedmiarach PDF a ATH. Prosimy o wyjaśnienie który z przedmiarów wykonawca ma przyjąć jako ostateczny i dołączyć do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiarów.

Pytanie nr 27:

Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający przy sprawdzaniu kosztorysów ofertowych nie będzie weryfikował podstawy wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji podstawy wyceny w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, np. w wypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny.

(7)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

7

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przed podpisaniem niniejszej umowy wnieść część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek na 3 miesiące przed planowany zakończeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

W przedmiarze wentylacji izolacja poszczególnych układów jest określona jako wełna 50mm. Według projektu (zestawień materiałów oraz opisu technicznego), niektóre elementy mają być izolowane wełną 30mm, a niektóre jeszcze dodatkowo obudowane płaszczem z blachy ocynkowanej. Z uwagi, że nie można dokonywać zmian w kosztorysach, prosimy o odpowiedź, w której pozycji uwzględnić płaszcz ocynkowany i czy wycenić wszystkie układy w jednej grubości izolacji, tj. 50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający informuje, że instalacja wentylacyjna N1,N2 i N3 poza maszynowniami, oprócz izolacji termicznej wymaga ze względów estetycznych wykonania obróbki blacharskiej.

Dla ujednolicenia należy wycenić wszystkie izolacje z wełny grub. 50mm.

Pytanie nr 30:

Projekt wentylacji. Prosimy o potwierdzenie, że wentylator wywiewny dachowy o średnicy D500 (nr elementu Aw-25) ma być w wykonaniu standardowym.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający potwierdza, że wentylator wywiewny dachowy o średnicy D500 (nr elementu Aw-25) ma być w wykonaniu standardowym.

Pytanie nr 31:

Prosimy o wskazanie dokumentu (zestawienia), według którego należy wycenić pozycję nr 22 z przedmiaru instalacji sanitarnych: "22. Analogia - Kształtki do rur wielowarstwowych wg zestawienia"

lub o dodanie zestawienia do projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający informuje, że do PW Instalacji sanitarnych jest dołączony plik PDF „ Las deszczowy – PW IS – instalacja wody i cwu – wyniki ogólne+zest materiałów”, w którym są zestawienia elementów instalacji wody zimnej i ciepłej.

(8)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

8

Prosimy o wskazanie dokumentu (zestawienia), według którego należy wycenić pozycję nr 27 z przedmiaru instalacji sanitarnych: "27. Analogia - montaż kształtek i złączek o połączeniach gwintowanych w rurociągach, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wg zestawienia" lub o dodanie zestawienia do projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający informuje, że do PW Instalacji sanitarnych jest dołączony plik PDF „ Las deszczowy – PW IS – instalacja wody i cwu – wyniki ogólne+zest materiałów”, w którym są zestawienia elementów instalacji wody zimnej i ciepłej.

Pytanie nr 33:

Gdzie należy przewidzieć kształtki dla kanalizacji z rur PVC? Pozycje przedmiaru od nr 48-55 nie zakładają kształtek (zostały usunięte z wnętrza pozycji KNR), pozycje te obejmują jedynie rury.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający informuje: Kształtki dla kanalizacji z rur PVC Dn 50-110 należy wycenić w pozycjach kosztorysowych 1.59 do 1.61Kształtki dla kanalizacji z rur PVC Dn 160 należy wycenić w pozycji kosztorysowej 1.54 (dodano składnik naliczający kształtki).Kształtki dla kanalizacji z rur PVC Dn 200 należy wycenić w pozycji kosztorysowej 1.55 (dodano składnik naliczający kształtki).W ramach odpowiedzi na przedmiotowe pytanie Zamawiający załącza zmodyfikowane przedmiar zawierający pozycje kosztorysowe, o których mowa w niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 34:

Przedmiar instalacji sanitarnych. Prosimy o podanie parametrów odwodnienia liniowego dla poz. nr 64

"Analogia - ułożenie odwodnienia liniowego w pom. zaplecza". Prosimy o podanie szerokości i materiału rusztu, wysokości odwodnienia i klasę obciążenia. Prosimy o wskazanie, na którym rysunku to odwodnienie się znajduje i czym mają być odprowadzone z niego ścieki (jakim kanałem, do której studzienki).

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający informuje, że odwodnienie liniowe projektowane jest w pomieszczeniu zaplecza gospodarczego 06 oraz w korytarzu gospodarczym 09 (wzdłuż ścian z drzwiami dostepowymi do terrariów). W pozycji 1.64 przedmiaru w nakładach RMS do tej pozycji , korytko zostało opisane jako

„korytko odwodnienia liniowego 130x100x1000 pokrywa aluminium” i takie należy wycenić.

Odwodnienie liniowe z pom.09 spiete jest kanałem Dn160 ze studnią S2 na zewnątrz budynku, natomiast odwodnienie liniowe z pom.06 podejściem Dn110 i Dn160 do studni zewnętrznej S1. (rys.

S.6).

(9)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

9

Pytanie nr 35:

Prosimy o odpowiedź, w której pozycji przedmiaru instalacji sanitarnych wycenić "Wpust uliczny PCV450 z osadnikiem i wylotem PCV200" ?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający informuje, że studnia z wpustem to pozycja 1.97 Przedmiaru instalacji sanitarnych, Połączenie ze zbiornikiem – pozycja 1.93 Przedmiaru instalacji sanitarnych.

Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie, że materiałem z którego mają być wykonane przewody wentylacyjne (oprócz przewodów tekstylnych) jest stal ocynkowana.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

.

Zamawiający potwierdza, że przewody wentylacyjne (oprócz przewodów tekstylnych) są wykonane w stali ocynkowanej.

Pytanie nr 37:

Instalacje sanitarne. Prosimy o podanie nazw elementów ponumerowanych na rysunku pompowni ścieków nr S.9. Brakuje legendy do rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający informuje, że treścią rysunku S.9 jest zestawienie parametrów pompowni i zobrazowanie tych parametrów (np. rzędnych poszczególnych wlotów) na rysunku przykładowej studni. Elementy składowe wybranej do realizacji studni będą się różnić od tych pokazanych na rysunku stąd ponumerowane odnośnikami elementy składowe pokazanej na rysunku studni nie są przedmiotem rysunku S.9.

Zamawiający informuje ponadto, że dodano legendę do rysunku S.9 w przesłanym załączniku.

Pytanie nr 38:

Instalacja wentylacji. Prosimy o podanie, które elementy wentylacyjne mają być w wykonaniu pod siłownik (do współpracy z siłownikiem). Szczególnie chodzi tu o przepustnice powietrza, dla których siłownik jest wydany w projekcie automatyki central wentylacyjnych, bez wskazania które dokładnie elementy z projektu wentylacji chodzi.

(10)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

10

Zamawiający wskazuje elementy wentylacyjne do nastawy ręcznej N1/7,N3/17,Aw/13,Ww/8, N2/39,N2/22,N2/42,N2/31,N2/84 – pozostałe elementy wykonane pod siłownik.

Pytanie nr 39:

Instalacja wentylacji. Prosimy również o podanie stref wentylacyjnych (ich ilość, parametry powietrza w danej strefie oraz jakie pomieszczenia dana strefa obsługuje) według których następuje regulacja temperaturowa przez przepustnice strefowe. Jaki jest algorytm sterowania strefami przez centralę?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający informuje, że są 4 strefy podobnie jak 4 centrale: kubatura lasu deszczowego , strefa podwójnej elewacji, pomieszczenia wydry olbrzymiej i pomieszczenie uzdatniania wody basenowej.

Parametry opisane w opisie technicznym.

W układ chłodzenia powietrza została wyposażona tylko centrala NW1. rys.W8. Do centrali NW2 nie doprowadzamy wody lodowej. Algorytmy sterowania układem wentylacyjnym podane są w projekcie automatyki.

Pytanie nr 40:

Na rysunku W7 jest rozrysowane podłączenie chłodnicy centrali wentylacyjnej N2. W opisie nie ma nie ma informacji aby centrala była wyposażona w chłodnicę. Czy należy doprowadzić instalacje wody lodowej do centrali NW2?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający informuje, że na rysunku W7 jest schemat zasilania NAGRZEWNIC.

W układ chłodzenia powietrza została wyposażona tylko centrala NW1. rys.W8 Do centrali NW2 nie doprowadzamy wody lodowej.

Pytanie nr 41:

Którędy ma prowadzić trasa prowadzenia instalacji wody lodowej po dachu czy wewnątrz budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający informuje, że trasa prowadzenia instalacji wody lodowej biegnie po dachu.

Pytanie nr 42:

Brak w przedmiarze instalacji z rur stalowych dla chłodnicy centrali N2, jeżeli konieczne jest doprowadzenie chłodu do centrali prosimy o aktualizację przedmiaru.

(11)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

11

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający informuje, że centrala N2 nie ma chłodnicy.

W układ chłodzenia powietrza została wyposażona tylko centrala NW1. rys.W8 Do centrali NW2 nie doprowadzamy wody lodowej.

W układ chłodzenia powietrza została wyposażona tylko centrala NW1. rys.W8 Do centrali NW2 nie doprowadzamy wody lodowej.

Pytanie nr 43:

Czy instalacje wody lodowej prowadzonej na dachy należy obudować płaszczami z blachy ocynkowanej?

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający potwierdza, że instalacje wody lodowej prowadzonej na dachy należy obudować płaszczami z blachy ocynkowanej.

Pytanie nr 44:

Czy w wycenie należy uwzględnić podpory dachowe typu big-foot dla prowadzenia instalacji wody lodowej?

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający wyjaśnia, że instalację po dachu można przymocować do podkonstrukcji agregatu wody lodowej.

Tak, należy przyjąć podpory dachowe typu Big-foot.

Pytanie nr 45:

W przedmiarach dot. instalacji wody lodowej brak jakiekolwiek armatury, automatyki regulacyjnej i sterującej, pomp obiegowych dla central wentylacyjnych. Jeżeli nie można samemu korygować przedmiarów proszę o informację w jakiej pozycji należy przyjąć wycenę tych materiałów lub proszę o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający informuje, że w specyfikacji i na schematach rys W8 armatura jest wyspecyfikowana, natomiast agregat ma system sterowania zabudowany fabrycznie.

Układ wody lodowej pracuje w oparciu o pompę obiegową zabudowaną w module hydraulicznym skraplacza (parametry w karcie doborowej urządzenia dołączonej do projektu). Nie projektuje się dodatkowej pompy dla układu wody lodowej.

Pytanie nr 46:

Proszę o informację jaką ilość glikolu dla instalacji wody lodowej należy uwzględnić w wycenie? Brak w przedmiarze tej informacji w udostępnionym projekcie.

(12)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

12

Zamawiający informuje, że ilość glikolu zależna będzie od zastosowanego agregatu i musi odpowiadać specyfikacji technicznej tego urządzenia.

Pytanie nr 47:

Z jakiego materiały należy przyjąć izolację dla instalacji wody lodowej?

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający informuje, ze materiał dla instalacji wody lodowej został określony w dokumentacji – spieniony kauczuk syntetyczny.

Pytanie nr 48:

W przedmiarze dot. instalacji wentylacji brak pozycji dot. przebić w ścianach i stropach, prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający informuje, że wszystkie przebicia przegród przez instalacje wentylacji planowane są w projektowanych przegrodach budynku i muszą być wykonane w trakcie wznoszenia poszczególnych przegród (ściany, stropy).

Pytanie nr 49:

Czy Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty, które nie były uwzględnione w przedmiarach?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty, które nie były uwzględnione w przedmiarach, gdyż Zamawiający przewidział we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) wynagrodzenie ryczałtowo-kosztorysowe – definicję wynagrodzenia zawiera odpowiedź na pytania zamieszczona na platformie przetargowej w dniu 03.12.2020 r.

Pytanie nr 50:

Czy Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych koniecznych do wykonania robót dodatkowych, o ile ich wykonanie będzie zgodne z przepisami prawa.

(13)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

13

Pytanie nr 51:

Proszę o podanie w jaki sposób projektant przewiduje łączyć elementy konstrukcyjne drewniane - rygiel oraz słup ram drewnianych widocznych na rysunku branży konstrukcyjnej nr 8-01.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający informuje, że szczegóły poszczególnych połączeń elementów z drewna klejonego zostaną uzgodnione z wybranym do realizacji Producentem konstrukcji. Wybór technologii producenta należy do wykonawcy przy założeniu zachowania jej zgodności z dokumentacją postępowania.

Pytanie nr 52:

Prosimy o podanie czy konstrukcje drewniane należy zabezpieczać impregnatami grzybobójczymi.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający wskazuje, ze konstrukcja drewniana musi być zabezpieczona w warunkach wytwórni adekwatnie do warunków użytkowania (środowisko o wysokiej wilgotności – 75%), musi być zabezpieczone impregnatami grzybobójczymi.

Pytanie nr 53:

Drzwi wymienione w Przedmiarze Budowlanym poz. 2.88 Dg1, Dg2 i Dg3 nie zostały ujęte w Zestawieniu Ślusarki Otworowej rys.10. Prosimy o uzupełnienie ww. drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający informuje, że uzupełniono zestawienie stolarki otworowej rys.A.10.

Pytanie nr 54:

Zestawienie Ślusarki Otworowej uwzględnia drzwi D5 w systemie zabudowy kabinowej, natomiast w Przedmiarze Budowlanym nie są ujęte ani ww. drzwi, ani ścianki systemowe HPL. Prosimy o uzupełnienie projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający informuje, że uzupełniono zestawienie stolarki otworowej rys.A.10 oraz przedmiar poz.2.123

Pytanie nr 55:

Dot. pozycji 2.99 Przedmiaru Budowlanego - Prosimy o uzupełnienie o rysunki podkonstrukcji agregatu chłodniczego na dachu części niskiej. Czy agregat jest częścią zakresu?

(14)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

14

Zamawiający informuje, że agregat jest ujęty w przedmiarze instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Podkonstrukcję agregatu należy wykonać na bazie elementów systemu Big-foot w sposób wynikający z gabarytów i ciężaru przyjętego do realizacji urządzenia.

Tak, agregat wody lodowej jest częścią zakresu ( przedmiar wentylacji i klimatyzacji poz.14.5).

Parametry techniczne wg karty doborowej załączonej do projektu.

Pytanie nr 56:

Dot. pozycji 2.108 Przedmiaru Budowlanego – Prosimy o następujące informacje nt. krat pomostowych:

rodzaj krat pomostowych: zgrzewane (z prętem łączącym fi 5,2 mm) czy prasowane (z płaskownikiem łączącym 10x2 mm), wielkość oczka: np. zgrzewane 34x38 mm, prasowane 33x33 mm, przekrój płaskownika nośnego: 30x2 mm, 30x3 mm czy większy? wymiary samych krat ( zwymiarowana jest tylko konstrukcja, przydałoby się zestawienie krat).

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający informuje, że należy wycenić kraty pomostowe z tworzywa sztucznego wys.30mm, wielkości oczka 33x33mm, kolor szary. Wymiary krat trzeba zestawić na podstawie rysunków 2-36 do 2-39.

Tak, agregat wody lodowej jest częścią zakresu ( przedmiar wentylacji i klimatyzacji poz.14.5) . Parametry techniczne wg karty doborowej załączonej do projektu.

Pytanie nr 57:

Pomost do karmienia wydr - Prosimy o uzupełnienie wymiarów samej kraty pomostowej (z załączonego rysunku nie można jednoznacznie określić wymiarów samej kraty pomostowej), czy krata ma mieć wycięcia?

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający informuje, że do poszycia pomostu do karmienia wydr należy użyć kraty pomostowej z tworzywa sztucznego o grubości 30mm, oczkach 33x33mm, kolor szary. Krata taka jest łatwa w obróbce i wszelkie docięcia i dopasowania wykonuje się na budowie w trakcie montażu. Krata nie ma wycięcia. Wycięcie winno być wykonane na budowie w trakcie realizacji.

Pytanie nr 58:

Dot poz. 2.90 Przedmiaru Budowlanego – Prosimy o podanie parametrów technicznych desek podłogi kładki widokowej.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Płaszczyznę ruchu pomostu tworzyć będą krawędziaki drewniane o przekroju 140x60 mm przykręcane do górnej płaszczyzny belki nośnej z przerwami 1,0 cm.

(15)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

15

Pozycja 2.90 została już pod tym względem zmieniona (poz.2.93 Rev D przedmiaru ogólnobudowlanego).

Pytanie nr 59:

Prosimy o rysunki detali i połączeń fasady szklanej z elementami konstrukcyjnymi z drewna klejonego.

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Zamawiający informuje, że charakterystyczne węzły fasady i dachu szklanego pokazano na rys.A.11., który w wersji zmienionej stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Elementy kotwiące fasadę do konstrukcji drewnianej (aluminiowe marki z otworami kompensacyjnymi) są tam widoczne. Elementy te dobiera i wydaje do realizacji Dostawca fasady.

Pytanie nr 60:

Prosimy o rozszerzenie informacji nt. kurtyny łańcuszkowej widocznej na rzucie przyziemia.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający informuje, że rysunek A.22 pokazujący zasadę wykonania kurtyny zostaje opublikowany jako integralny element niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie załącza się zmodyfikowany o pozycję o poz.2.124 przedmiar robót budowlanych (dopuszcza się użycie łąńcuszka o innym splocie).

Pytanie nr 61:

Czy w zakres dostaw wchodzi generator ozonu? Jeżeli tak to proszę o podanie jego parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający potwierdza, że generator ozonu wchodzi w zakres zamówienia, a jego parametry oraz osprzęt zostały określone w zestawieniu elementów instalacji LSS.

Pytanie nr 62:

Prosimy o potwierdzenie czy instalacja LSS jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Zamawiający potwierdza, że instalacja LSS jest w zakresie przedmiotu zamówienia i została ujęta w przedmiarze robót instalacji sanitarnych (pozycja 1.100 – elementy instalacji do wyceny wg zestawienia w projekcie instalacji LSS.).

Pytanie nr 63:

Prosimy o udostępnienie pełnych badań geologicznych.

(16)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

16

Zamawiający informuje, że badania geologiczne są zacytowane w opisie części konstrukcyjnej dokumentacji.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę?

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Zamawiający posiada przyjęte zgłoszenie budowalne prac rozbiórkowych.

Pytanie nr 65:

Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zamawiający informuje, że projekt rozbiórki nie był objęty opracowaniem. Prace na podstawie zgłoszenia budowlanego.

Pytanie nr 66:

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejących budynków oraz zewnętrznych nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki-brak możliwości weryfikacji przedmiaru dotyczącego demontaży i rozbiórek.

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Zamawiający informuje, że inwentaryzacja istniejącego budynku nie stanowi odrębnego opracowania.

Została wykonana w sposób szkicowy do użytku wewnętrznego Pracowni w celu przygotowania dokumentacji projektowej. Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji budynku ani zewnętrznych nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 67:

W przedmiarze budowlanym pozycja 2.1 należy wycenić wykonanie badań geofizycznych. Proszę o potwierdzenie że w przypadku stwierdzenia jam zapadlisk lub innych anomalii prace związane z ich usunięciem będą traktowane jako dodatkowe ( brak możliwości oszacowania na etapie przetargu).

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Wszelkie prace, których na etapie składania oferty pomimo zachowania należytej staranności nie dało się przewidzieć będą traktowane jako dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(17)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

17

Pytanie nr 68:

Proszę o potwierdzenie że wybiegi zewnętrzne przy budynkach nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Zamawiający informuje, że wycenić należy wykonanie wybiegu dla wydr (przy budynku technologii wody).W poszczególnych pozycjach przedmiaru zawarte są takie elementy jak ściany, ogrodzenie, zbiornik, okładziny sztucznej skały, podłoże.

Pytanie nr 69:

Proszę o potwierdzenie że konstrukcję zewnętrznych nawierzchni utwardzonych należy wykonać wg przedmiaru robót. Brak w projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Zamawiający potwierdza, że prace objęte zapytaniem należy wykonać wg przedmiaru robót.

Pytanie nr 70:

Proszę o potwierdzenie że w zakres zamówienia nie wchodzi ogrzewanie terrariów ( dodatkowe lampy, ogrzewanie podłogowe lub inne).

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi ogrzewanie terrariów, są one poza zakresem z uwagi na brak wytycznych funkcjonalnych dla poszczególnych terrariów.

Pytanie nr 71:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o automatykę do sterowania temperaturą , wilgotnością, wentylacją.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający informuje, że przedmiotowa automatyka została ujęta w przedmiarze instalacji wentylacyjnej jako pozycja scalona.

Pytanie nr 72:

Proszę o potwierdzenie czy aranżacja wybiegów jest w zakresie zamówienia ( zakres większy niż okładzina z sztucznej skały, podłoża na poszczególnych wybiegach i terrariach). Jeśli tak prosimy o dodatkowe informację i uzupełnienie przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający informuje, że w zakresie wykonania aranżacji wybiegów wycenić należy okładziny ze sztucznej skały, podłoże, nasadzenia zielenią). Wszystkie te prace są sprzedmiarowane w pozycjach

(18)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

18

pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 73:

Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych podłoża pod nasadzenie roślin. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający informuje, że pod nasadzenia przewidziano zasyp ziemią ogrodniczą uniwersalną zmieszaną

w proporcjach 50/50 z granulatem keramzytowym o frakcji 10mm (grubość warstwy rodnej 150cm).

Przedmiar poz.2.115. Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 74:

Czy wszystkie rośliny mają być sadzone bezpośrednio w podłożu czy któreś np. w donicach.

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający informuje, że wszystkie rośliny należy posadzić bez donic.

Pytanie nr 75:

W pozycji 2.110 jest wykonanie nasadzeń w hali ekspozycji ok. 500szt wg zestawienia Architektury.

Zestawienie zawiera 434szt roślin. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zamawiający informuje, że należy wycenić rośliny z zestawienia (434 szt.) Nakład w przedmiarze skorygowano (poz.2.113).Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 76:

Na rysunku architektonicznym A2 w pomieszczeniu w ekspozycyjnym 08 nawierzchnia opisana jest jako presbeton/humus/kora. Proszę o wskazanie obszarów z poszczególnymi nawierzchniami. Przekroje nie zawierają żadnego opisu dla tych obszarów.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający informuje, że z nawierzchni z presbetonu Inwestor zrezygnował. Pozostaje wykonanie zasypu z humusu oraz warstwa z kory na ścieżkach dla zwiedzających. W przedmiarze dodano poz.2.115 Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

(19)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

19

Pytanie nr 77:

Proszę o wskazanie które pozycje przedmiaru robót dotyczą nawierzchni z pytania powyższego. (76).

Jeśli nie ma prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający informuje, że uzupełniono w przedmiarze poz.2.115 Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 78:

Prosimy o udostępnienie wzoru karty gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający informuje, że wzór karty gwarancyjnej został dodany do dokumentacji i zamieszczony na platformie przetargowym w dniu 03.12.2020 r., analogicznie jak w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 79:

Jaki okres gwarancji dotyczy roślin ? Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 80:

Kto w okresie gwarancyjnym będzie zajmował się pielęgnacją roślin?

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 81:

W projekcie architektonicznym znajdujemy jedynie zestawienie roślin bez wskazania ich lokalizacji.

Nie ma żadnych zabezpieczeń dla roślin w obszarze wybiegów. Jak będą wyglądały kwestie gwarancji dla rośli jeśli mają do nich dostęp zwierzęta ?

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający informuje, że niektóre gatunki zwierząt żerujące na drzewach muszą mieć bezpośredni kontakt z roślinnością (leniwce, wyjce). Pozostałe zwierzęta generalnie nie niszczą roślinności.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń roślin dokonanych przez zwierzęta.

(20)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

20

Z uwagi na ewentualne kwestie gwarancyjne proszę o potwierdzenie że zaprojektowane warunki ( temperatura, wilgotność, oświetlenie, nawadnianie) są optymalne dla gatunków roślin wykazanych w zestawieniu architektury.

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający potwierdza, że warunki hodowlane dla dobranych roślin są spełnione

Pytanie nr 83:

Czy woliera dla Ary jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak prosimy o przekazanie detali i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

Pytanie nr 84:

Czy wyposażenie dla niepełnosprawnych jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający informuje, że wyposażenie dla niepełnosprawnych jest w zakresie zamówienia.

Uzupełniono w przedmiarze robót budowlanych poz.2.120 Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 85:

Czy wyposażenie sanitariatów ( np. uchwyty na papier, ręczniki, dozowniki, szczotki, lustra itp. są) w zakresie zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru. "

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający informuje, że wyposażenie sanitariatów jest w zakresie zamówienia. Uzupełniono w przedmiarze robót budowlanych poz.2.120 Zamawiający zmienia treść przedmiaru budowlanego zmieniając treść istniejących pozycji oraz dodając nowe.

Pytanie nr 86:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek 3.3.1 b) SIWZ dotyczący doświadczenia potencjalnego kierownika budowy, jeżeli osoba zaproponowana na to stanowisko wykaże się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru na obiekcie o powierzchni zabudowy spełniającej wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 86:

(21)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

21

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku.

Zgodnie z brzmieniem SIWZ : Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy):

- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę budynku o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 850 m2, w ramach jednej umowy/kontraktu.

Pytanie nr 87:

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu , gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert w postępowaniu.

Pytanie nr 88:

Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych str. 25: „W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów określonych w kolumnie sposób udokumentowania na etapie przetargu (wraz z ofertą). W celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych lub równoważne, które należy dostarczyć wraz z ofertą”. W związku z powyższym, czy do oferty należy dołączyć dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty, świadectwa badań) ?

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Wymienione w powyższych pytaniach dokumenty należy przedłożyć na etapie realizacji inwestycji.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pkt 4 Opisu technicznego instalacji elektrycznych otrzymuje brzmienie: „W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi

(22)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

22

udokumentowania na etapie realizacji umowy. W celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych lub równoważne, które należy dostarczyć na etapie realizacji umowy”.

Pytanie nr 89:

Zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej str. 10 „Dodatkowo, firmy biorące udział w przetargu zobowiązane będą do przedłożenia aprobat technicznych, certyfikatów dopuszczających

„MATERIAŁ SKALNY” do bezpośredniego kontaktu z ludźmi i zwierzętami”. W związku z powyższym, czy do oferty należy dołączyć ww. dokumenty ?

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Wymienione w powyższych pytaniach dokumenty należy przedłożyć na etapie realizacji inwestycji.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pkt 5.5 Opisu technicznego branży architektonicznej otrzymuje brzmienie: „Dodatkowo, firmy biorące udział w przetargu zobowiązane będą do przedłożenia na etapie realizacji umowy aprobat technicznych, certyfikatów dopuszczających

„MATERIAŁ SKALNY” do bezpośredniego kontaktu z ludźmi i zwierzętami”.

Pytanie nr 90:

Dotyczy projektu wykonania nasadzeń: czy wysokości podane są z donica czy bez?

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 91:

Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy rośliny np. fikusy mają być w formie na pniu czy forma krzaczasta?

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 92:

Ze względu na bardzo wysoki koszt niektórych form roślinnych (duża wysokość i rozpiętość) zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści zastosowanie mniejszych form tych gatunków?.

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mniejszych form.

Pytanie nr 93:

Zgodnie z projektem np. przy palmach jest podana tylko wysokość , brak wysokości pnia. Można

(23)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

23

zastosować wysoką , wybujałą roślinę drugiego gatunku np. 300 cm cała roślina z małym pniem lub pierwszy gatunek wysoki pień , krótkie liście i też 300 cm. Proszę o doprecyzowanie jakich form roślinności oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Zamawiający proponuje przyjęcie 50% palm z wysokim pniem (pień - 2/3wysokości rośliny) i 50%

z niższym pniem i szeroką koroną (pień - 1/2wysokości rośliny).

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający dysponuje projektem rozbiórki istniejących obiektów?

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Pytanie nr 95:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

Pytanie nr 96:

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza pojęcie „okna przepędowe” w fasadzie? Czy przyjąć należy zwykłe okna o podanych wymiarach, otwierane na zewnątrz z napędem elektrycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Zamawiający informuje, że okna mają służyć w przyszłości po zrealizowaniu II Etapu inwestycji do połączenia ekspozycji wewnętrznej obiektu z wolierami zewnętrznymi. Dlatego wymagana jest możliwość całkowitego rozwarcia okna (90 stopni). Otwieranie na zewnątrz – TAK. Napęd elektryczny – TAK.

Pytanie nr 97:

Czy wysokości podane są z donica czy bez? ( w przypadku sadzenia w donicy)?

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

(24)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

24

Nie ma informacji czy np. fikusy mają być w formie na pniu czy forma krzaczasta?

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 99:

Przedziały wysokości roślin są bardzo duże . 100 cm to niekiedy kilka tysięcy Euro. Proszę o potwierdzenie że do oferty należy przyjąć minimalną wysokość.

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Zamawiający żąda wyceny roślin spełniających wymagania zawarte w dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 100:

Przy palmach jest podana tylko wysokość , brak wysokości pnia. Można dać wysoką , wybujałą roślinę drugiego gatunku np. 300 cm cała roślina z małym pniem lub pierwszy gatunek wysoki pień, krótkie liście i też 300 cm ,a cena parę razy większa.

Odpowiedź na pytanie nr 100:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 93.

Pytanie nr 106:

W związku z informacją zamieszczoną w Dziale Architektura – Opis techniczny, p.5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, cytuję: Projektowana przebudowa pawilonu żyraf ma na celu dostosowanie obiektu do hodowli i prezentacji gatunków fauny i flory występujących w biotopie Ameryki Południowej w strefie klimatycznej obejmującej obszary lasów deszczowych…… Z racji wielopoziomowego układu prezentowanego biotopu pod ekspozycję zaprojektowano wysokie pomieszczenie typu halowego z podłożem przygotowanym do wykonania nasadzeń roślinności wysokiej i średniowysokiej, przedstawiam poniżej prośby dotyczące przedmiotowej zieleni przeznaczonej do budynku "ŻYRAFIARNIA", tj.:

Odpowiedź na pytanie nr 106:

Niniejsze pytanie stanowi preambułę do pytań zarejestrowanych pod numerami 107 - 111. Odpowiedź na pytanie wynika z odpowiedzi udzielonych na pytania nr 107-111.

(25)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

25

Pytanie nr 107:

Prosimy o dosłanie projektu zieleni, który jest kluczowym elementem przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uwzględniającym następujące informacje: rodzaj podłoża przeznaczonego do poszczególnych nasadzeń, miejsca nasadzeń wraz z drenażem, odprowadzeniem wody, doprowadzeniem wody do podlewania roślin, ewentualnie informację na temat ich nawadniania ( system manualny? automatyczny?), sposób rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin, wykończenie powierzchni nasadzeń, okres i wymagania dotyczące pielęgnacji gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, plan nasadzeń powstanie w trakcie realizacji obiektu w momencie ustalenia końcowej aranżacji poszczególnych stref ( wybiegów ). Plan będzie uzależniony od docelowej obsady zwierzęcej oraz tego jakie rośliny będą osiągalne na rynku.

Przedstawione zestawienie roślin stanowi bazę do wyceny prac i zabezpieczenia środków na realizację zadania. Docelowo w ramach zabezpieczonych środków możliwe będą przesunięcia pomiędzy poszczególnymi gatunkami roślin tak aby ostatecznie powstał trzypiętrowy układ biotopu, który będzie rozwijany w trakcie użytkowania obiektu.

Podłoże do nasadzeń będzie przygotowane w sposób jednakowy na całej powierzchni ekspozycji z wyłączeniem strefy terrariów i zbiorników.

Do nasadzeń został przewidziany zasyp warstwą rodną (ziemia ogrodnicza uniwersalna 50%+keramzyt podkładowy 50% objętości) do poziomu -1,5m (wybieg wewnętrzny dla wydr -1,0m). Taka miąższość podłoża jest wystarczająca dla wysokich nasadzeń jak i mniejszych sadzonek.

Z uwagi na brak występowania płytkich wód gruntowych w obrębie budynku oraz przepuszczalne podłoże nie ma konieczności wykonywania warstw drenarskich pod nasadzenia.

Nawadnianie nasadzeń przewidziano w oparciu o pięć pętli nawadniających (wąż kroplujący z kompensacją ciśnienia ) zasilanych z wewnętrznej instalacji wodociągowej, poprzez elektrozawory sterowane sterownikami nawadniania współpracujące z czujnikami wilgotności podłoża w obrębie danej pętli (układ ujęty w przedmiarze Robót Instalacji Sanitarnych poz.1.111

Pytanie nr 108:

Prosimy o dosłanie przedmiaru robót dotyczących zieleni, gdyż jeden punkt przedstawiony w przedmiarze dot. robót budowlanych jest niewystarczający ( w Zestawieniu nasadzeń podana jest ilość 434 sztuk )

2.110 Analiza własna Wykonanie nasadzeń w hali ekspozycyjnej o zróżnicowanej wysokości roślin w ilości ok.500szt wg zestawienia w PW Architektury 1,0000 kpl

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający informuje, że należy wycenić rośliny oraz ich nasadzenie z zestawienia (434 szt.) Nakład ( sumaryczną ilość) w przedmiarze skorygowano (poz.2.113). Pozostałe elementy wg informacji w odpowiedzi na pytanie 107.

(26)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

26

Prosimy o dosłanie rysunków z dokładnym zaznaczeniem miejsc przeznaczonych pod zieleń oraz ich gatunkowym rozmieszczeniem, dodatkowo prosimy o brakujące przekroje miejsc nasadzeń pokazujące głębokość miejsc/donic z roślinami, warstwy podłoża, odprowadzenie nadmiaru wody itp.

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Odpowiedź jak do pytania 107.

Pytanie nr 110:

Prosimy o podanie okresu płatnej usługi pielęgnacji zieleni, gdyż związanie jest to gwarancją udzielaną na posadzone rośliny?

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Zamawiający informuje, że prace pielęgnacyjne po posadzeniu po stronie ZOO, gwarancja do 1 roku z uwagi na możliwość pojawienia się chorób roślin. Rośliny mogą pochodzić z różnych źródeł i po posadzeniu i adaptacji do nowych warunków mogą ujawnić się choroby grzybowe i pasożytnicze ( np.

owady będące szkodnikami roślin).

Pytanie nr 111:

Proszę o załączenie zestawienia więźby z elementów drewnianych klejonych.

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Zamawiający załącza rysunek złożeniowy konstrukcji dachu -rys. 1-07 PW Konstrukcji Zestawienie elementów – rys. 8-01 PW Konstrukcji.

Pytanie nr 112:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na roboty budowlane na okres 84 miesięcy, przy czym okres gwarancji na dostarczane urządzenia jest równy gwarancji udzielanej przez producenta tych urządzeń, nie krótszy jednak niż 24 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to gwarancji i rękojmi, co wynika z brzmienia § 11 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ): „…przy czym okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia jest równy gwarancji i rękojmi udzielanej przez ich producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące.”

(27)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

27

Pytanie nr 113:

"Prosimy o weryfikację przedmiaru sztucznych skał. Z naszych obmiarów wynika, że powierzchnia sztucznych skał powinna wynosić 1233,60 m2 (powierzchni płaskiej). W przedmiarze uwzględniono 704,7 m2."

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Zamawiający informuje, że po weryfikacji powierzchni przeznaczonej do licowania okładziną ze

„sztucznej skały” oraz doliczeniu wykonania wolnostojących formacji skalnych wzdłuż pomostu dla zwiedzających ustala się ostatecznie do wyceny powierzchnię 906,0m2 ze współczynnikiem krotności 1,5. Korekta została uwzględniona w przedmiarze Robót Budowlanych poz.2.81 (przedmiar rev. D).

Pytanie nr 114:

W przedmiarze budowlanym w pozycji 2.81 jest 704,7m2 sztucznej skały. Po wstępnej analizie wychodzi dużo większa płaszczyzna do obłożenia 1375m2 bez współczynnika zwiększającego na formowanie nieregularnych kształtów. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę gdyż jest to bardzo cenotwórcza pozycja.

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Odpowiedź jak do pytania 113.

Pytanie nr 115:

Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób będzie rozliczana powierzchnia sztucznych skał, wg powierzchni rzutu z krotnością 1,5 czy powierzchni rozwinięcia ?

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Zamawiający informuje, że rozliczenie będzie wg powierzchni rzutu z krotnością 1,8. (przedmiar rev D).

Pytanie nr 116:

Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób jest wykończona część płaska wybiegu zewnętrznego dla wydr.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Zamawiający informuje, że rośliny dla wydr przewidziana jest plaża piaszczysta. Podbudowa będzie wykonana z urobku z wykopu pod zbiornik. Wierzchnia warstwa będzie wykonana z 20cm warstwy piasku.

(28)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

28

Czy wysokości podane są z donicą czy bez?

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający informuje, że wysokości roślin przyjąć z donicą.

Pytanie nr 118:

Nie jest podane czy wiele z tych roślin np. fikusy mają być w formie na pniu czy forma krzaczasta?

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający informuje, że forma rośliny powinna być zgodna z wzorcem danego gatunku bez modyfikacji.

Pytanie nr 119:

Rozpiętość wysokości są podane bardzo duże 100 cm to niekiedy kilka tysięcy Euro. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Wykonawca winien przyjąć do wyceny środkową wartość przedziału wysokości podanej w zestawieniu roślin.

Pytanie nr 120:

Przy palmach jest podana tylko wysokość , brak wysokości pnia. Można dać wysoką , wybujałą roślinę drugiego gatunku np. 300 cm cała roślina z małym pniem lub pierwszy gatunek wysoki pień , krótkie liście i też 300 cm , a cena parę razy większa. Bardzo ważne jest żeby Państwo doprecyzowali wykaz roślin. W innym przypadku oferty będą nierówne. Sama wysokość w sporych granicach nic tu nie daje.

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Odpowiedź jak do pytania nr 93.

Pytanie nr 121:

Proszę o przesłanie projektu zieleni wraz z rozmieszczeniem gatunków roślin na rzucie, kompletnymi opisami oraz legendą.

(29)

Dofinansowanie w ramach Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013).

29

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Odpowiedź jak do pytania 107.

Pytanie nr 122:

Dobór gatunkowy roślin, czy rośliny zostały dobrane do projektu w sposób świadomy ze znajomością przede wszystkim tego czy są trujące czy też nie. ( cześć jest silnie trująca)

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Zamawiający informuje, że rośliny rośliny dobrane w zestawieniu są istotne z punktu widzenia przedstawienia różnorodności biotopu prezentowanej strefy klimatycznej. W tym zestawieniu ujęte zostały gatunki trujące, jednak ich nasadzenia będą wykonane w strefach niedostępnych dla zwierząt, szczególnie roślinożernych.

Pytanie nr 123:

Kto ponosi odpowiedzialność za zwierzęta które ulegną zatruciu na skutek nieprawidłowego doboru gatunkowego jaki mamy obecnie w zestawieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Odpowiedź jak do pytania 122.

Pytanie nr 124:

Prosimy o przesłanie przekrojów donic/obszarów gdzie mają być sadzone rośliny. Obecnie w doborze znajdują się rośliny z 3 pięter o rożnych parametrach gdzie każde piętro wymaga innej głębokości sadzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Odpowiedź jak do pytania 107.

Pytanie nr 125:

Proszę o informację czy Zamawiający będzie chciał odzyskać jakieś materiały z wyburzanych budynków ? Jeśli tak czy Zamawiający zrobi to we własnym zakresie ?

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Zamawiający informuje, że odzyskanie materiałów z wyburzanych budynków będzie po stronie Wykonawcy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

dla Części 7: Zamawiający uzna warunek określony w pkt 6.1.2 za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający dysponuje wszelkimi prawami autorskimi do Pierwotnego Projektu Tymczasowego Pawilonu w zakresie koniecznymi do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę.

Jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie

Czas trwania stażu zawodowego 1. Staż zawodowy będzie trwać 6 miesięcy kalendarzowych. Staż zawodowy będzie odbywać się w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8

• Wysokość worka (wpływająca na szerokość folii przed jej złamaniem na tzw. „trójkącie” oraz na szerokość roboczą maszyny) 390-760 mm (szerokość robocza 800

(Dz.U. Nr 223, poz.1655) i Wytycznych Programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach

b) wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem (Beneficjent nie weryfikuje

Przedsiębiorca, który otrzymał specjalistyczne wsparcie towarzyszące, ma obowiązek dokonania zwrotu kwoty stanowiącej wartość otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami