• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Copied!
40
0
0

Pełen tekst

(1)

SIWZ

zawiera

71

kolejno

ponumerowanych kart

(Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz „JEDZ” nie podlega numeracji)

RZP.271.26.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

w zadaniu na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH :

CZ. A – ZEBRANYCH Z TERENU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI CZ.B - OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA

TERENIE GMINY OŻARÓW MAZ.

Termin składania ofert: 31-08-2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 31-08-2020 r. o godz. 11.30

Zatwierdzam:

...

Burmistrz Paweł Kanclerz

Ożarów Mazowiecki 17-07-2020 r.

(2)

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Dane Zamawiającego – nazwa i adres. ... 3

2. Przedmiot zamówienia – opis oraz informacje ogólne. ... 3

3. Termin wykonania zamówienia. ... 13

4. Tryb udzielenia zamówienia. ... 14

5. Opis sposobu przygotowania oferty oraz informacja o sposobie składania dokumentu - JEDZ ... 14

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. ... 18

7. Warunki udziału w postępowaniu. ... 20

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne dokumenty wynikające z treści SIWZ: ... 22

9. Warunki zawarcia umowy oraz jej dopuszczalnych zmian. ... 29

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ... 30

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. ... 31

12. Wymagania dotyczące wadium. ... 32

13. Termin i miejsce składania ofert. ... 33

14. Termin związania ofertą. ... 33

15. Tryb udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w postępowaniu... 33

16. Termin i miejsce otwarcia ofert. ... 34

17. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty Wykonawcy ... 35

18. Tryb ogłoszenia wyników postępowania, informacje dla wykonawców oraz formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ... 36

19. Ochrona prawna Wykonawców – pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia. ... 38

20. Informacje o podwykonawstwie. ... 38

21. Postanowienia końcowe. ... 39

(3)

3

1. Dane Zamawiającego – nazwa i adres.

Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki tel.: 722-22-07, fax.: 722-18-87

NIP: 118-17-66-202 REGON: 013271269

e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl, e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl, www.ozarow-mazowiecki.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /143206/skrytka Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

2. Przedmiot zamówienia – opis oraz informacje ogólne.

2.1 Przedmiotem zamówienia

(część A)

jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) lub przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych przygotowanych do zabrania w kontenerach w dwóch punktach na terenie Gminy:

a) Umiastów, ul. Umiastowska 41E;

b) Józefów, ul. Fabryczna 8F;

2) podstawienia/wymiany kontenerów KP7 na odpady komunalne w powyższych lokalizacjach;

3) podstawienia pojemników na odpady komunalne i cykliczny odbiór zgromadzonych w nich odpadów ze wskazanych nieruchomości gminnych.

2.1.1. Szacowana ilość odpadów komunalnych w czasie trwania umowy (część A)

– 500 Mg

2.2 Przedmiotem zamówienia

(część B)

jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie:

1) odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych:

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,

b) z Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Problemowych, zwanych dalej GPZOP, c) z punktów zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii lub żarówek;

2) dostarczenia pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady segregowane na nowe nieruchomości jednorodzinne i nowe nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz wymiana pojemników użytkowanych,

3) dostarczenie pojemników na odpady zmieszane oraz na odpady segregowane na tereny zabudowy wielorodzinnej,

4) dostarczenia kontenerów i pojemników do GPZOP.

(4)

4

Wspólny słownik zamówień ( CPV ):

90.50.00.00-2; 90.51.20.00-9; 90.51.10.00-2; 90.51.30.00-6; 90.51.31.00-7; 90.51.40.00-3

2.3 Podstawowe dane ilościowe charakteryzujące Gminę Ożarów Mazowiecki

(dot. części B)

(stan na dzień 30 czerwca 2020 r. według deklaracji mieszkańców):

powierzchnia gminy 71,34 km2

ilość mieszkańców

27 300 (należy uwzględnić wzrost

w czasie umowy o 5 %) ilość mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej

16 700

ilość mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej

10 600

ilość punktów odbioru w zabudowie jednorodzinnej

(na podstawie aktywnych deklaracji)

6 190

ilość punktów odbioru w zabudowie wielorodzinnej

120

ilość punktów odbioru z nieruchomości o charakterze

rekreacyjno-wypoczynkowym

5

Szacowana ilość odpadów komunalnych w czasie trwania umowy

– 10 750 Mg

(należy uwzględnić wzrost w czasie umowy o 5 %)

2.4 Zakres przedmiotu zamówienia

(dot. części A):

2.4.1.A. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) lub przekazanie do zagospodarowania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:

a) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, b) 20 01 01 – papier i tektura,

c) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, d) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, e) 15 01 04 – opakowania z metali,

f) 15 01 07 – opakowania ze szkła.

2.4.2.A. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie wyposażał w kontenery KP7 do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych w sposób selektywny wyznaczone punkty na terenie

(5)

5 Gminy Ożarów Mazowiecki i będzie odbierał do zagospodarowania zgromadzone odpady na zlecenia

telefoniczne.

Miejsca podstawiania i liczba przewidywanych kontenerów:

Umiastów, ul. Umiastowska 41E:

1) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - KP7 - ok. 160 sztuk 2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:

a) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji - KP7 - ok. 4 sztuk Razem: KP7: ok. 164 szt.,

Józefów, ul. Fabryczna 8F:

1) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - KP7 - ok. 60 sztuk 2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny:

a) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji - KP7 - ok. 2 sztuk Razem: KP7: ok. 62 szt.

2.4.3.A. Wykonawca będzie wyposażał wskazane lokalizacje w pojemniki na odpady komunalne oraz będzie odbierał i przekazywał do zagospodarowania wytworzone przez użytkowników nieruchomości odpady komunalne z określona częstotliwością i w terminie uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą:

1) Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165

a) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

b) 20 01 01 – papier i tektura – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

c) 15 01 02, 15 01 04 – opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali – pojemnik 240l, częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

d) 15 01 07 – opakowania ze szkła – pojemnik 120l, częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie;

2) Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2

a) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

b) 20 01 01 – papier i tektura – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

c) 15 01 02, 15 01 04 – opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali – pojemnik 240l, częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

d) 15 01 07 – opakowania ze szkła – pojemnik 120l, częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie;

3) Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 7

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 x pojemnik 1100l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu;

4) Ożarów Mazowiecki, ul. Mazowiecka 12/13

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik 1100l – częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie;

5) Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4

a) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4 x pojemnik 1100l – częstotliwość wywozu:

raz w tygodniu,

b) 20 01 01 – papier i tektura – kontener kp7 – częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie, c) 15 01 07 – opakowania ze szkła – pojemnik 240l – częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie.

6) Józefów, ul. Fabryczna 15

a) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w

(6)

6 tygodniu,

b) 20 01 01 – papier i tektura – pojemnik 770l – częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

c) 15 01 02, 15 01 04 – opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali – pojemnik 240l, częstotliwość wywozu: raz w tygodniu,

d) 15 01 07 – opakowania ze szkła – pojemnik 120l, częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie.

2.4.4.A. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości, o których mowa w pkt. 2.4.2.A i pkt. 2.4.3.A. odpadów komunalnych wyszczególnionych w pkt. 2.4.1.A, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa;

c) odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania należy przekazywać do instalacji komunalnej zapewniającej składowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

d) zrealizowania każdego zlecenia Zamawiającego dotyczącego podstawienia/wymiany pojemników/kontenerów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub w formie elektronicznej;

e) odbioru zapełnionych kontenerów w terminie: 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego;

f) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

g) każdorazowego uprzątnięcia nieczystości, które wskutek załadunku kontenera/opróżniania pojemników wypadły poza pojazd;

h) Wykonawca ponosi koszty związane z kradzieżą lub zniszczeniem, uszkodzeniem pojemników/kontenerów, wynikającymi z ich niewłaściwego użytkowania lub wskutek zdarzeń losowych;

i) reklamacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca będzie realizował w nieprzekraczalnym terminie 48h od momentu zgłoszenia (tel./mail); pod pojęciem reklamacji strony rozumieją niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek punktu przedmiotu zamówienia.

(dot. części B):

2.4.1.B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia harmonogramowy odbiór z nieruchomości, o których mowa w pkt. 2.2 ust. 1) pkt a), transport i zagospodarowanie:

1) 20 03 01 - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym niewielkie ilości ziemi np.

z doniczek czy pielęgnacji ogródka oraz zmieszane odpady powstające podczas zamiatania, porządkowania podwórek, ogródków,

2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, tj.:

a) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

b) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 20 01 01 – papier i tektura;

c) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 20 01 39 – tworzywa sztuczne;

d) 15 01 04 – opakowania z metali, 20 01 40 – metale;

e) 15 01 07 – opakowania ze szkła;

f) 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe.

(7)

7

2.4.2.B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jednorazowy odbiór z nieruchomości, o których mowa w pkt. 2.2 ust. 1) pkt a), w ramach zbiórki objazdowej w terminie i zakresie wskazanym przez

Zamawiającego, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

a) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

b) 20 01 23* – urządzenia zawierające freony;

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

c) 16 01 03 – zużyte opony;

d) popiół.

2.4.3.B. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości, o których mowa w pkt. 2.2 ust. 1) pkt a), odpadów komunalnych wyszczególnionych w pkt.2.4.1.B oraz pkt. 2.4.2.B, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U.2020.797).

2.4.3.1.B. Odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania należy przekazywać do instalacji komunalnej zapewniającej składowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 2.4.4.B. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie wyposażał nowo zamieszkałe nieruchomości oraz nowe nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości

o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że pojemniki do

gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, dostarczone na nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, po zakończeniu umowy przechodzą na własność Zamawiającego. Wykonawca winien skalkulować w kosztach usługi przekazanie pojemników na rzecz Zamawiającego

Przyjmuje się, że w czasie obowiązywania umowy Wykonawca wstawi na nowe nieruchomości jednorodzinne i nowe nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym 375 pojemników o pojemności 120l, 25 pojemników o pojemności 240l, 5 pojemników o pojemności 360l oraz po 20 pojemników o pojemności 120l i 240l, a także 5 pojemników o pojemności 360l na wymianę pojemników już użytkowanych.

UWAGA:***

W kosztach usługi należy uwzględnić dostarczenie/wymianę na każdorazowo wskazane przez Zamawiającego nieruchomości wymienione powyżej liczby pojemników o pojemnościach 120l, 240l i 360l.

W przypadku większego zapotrzebowania Zamawiający poniesie koszty dodatkowo podstawionych pojemników, a Wykonawca poda w ofercie stawkę opłaty za pojemnik każdego rodzaju.

Parametry pojemników:

a) materiał: polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości (PE-HD), odporność mechaniczna na promienie UV, niskie temperatury, chemikalia;

b) certyfikat zgodności z normą PN-EN 840 i atest PZH;

c) zróżnicowanie kolorystyczne i pojemnościowe pojemników:

(8)

8 - na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 120l, 240l, 360l, 770l i 1100l - pojemniki czarne;

- na odpady bio o pojemności: 120l, 240l, i 1100l - pojemniki brązowe lub czarne opatrzone jasnobrązową naklejką z białym napisem „Bio” o wymiarach 40 x 30 cm;

- niebieskie z napisem „Papier” na papier i tekturę: 240l, 360l, 770l, 1100l, 1500l (typu „dzwon”), 2500l (typu

„dzwon”);

- zielone z napisem „Szkło” na szkło opakowaniowe o pojemności 120l, 240l, 1500l (typu „dzwon”), 2500l (typu „dzwon”);

- żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne: 770l, 1100l, 1500l (typu

„dzwon”), 2500l (typu „dzwon”);

d) przeznaczone do przekazania Zamawiającemu na terenach zabudowy jednorodzinnej wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019, w dobrym stanie technicznym i sanitarnym (czyste).

2.4.5.B. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w worki o pojemności 60l i 120l przeznaczone do zbiórki selektywnej. Worki powinny posiadać nadruk z danymi teleadresowymi

Zamawiającego oraz zawierać informacje o sposobie korzystania z nich.

Parametry worków:

a) materiał: folia polietylenowa LDPE lub HDPE, półprzezroczysta o grubości 30-60 mikronów, zapewniającej wytrzymałość worków podczas gromadzenia i odbioru danego rodzaju odpadu;

b) zróżnicowanie kolorystyczne i pojemnościowe worków:

- niebieskie z napisem „Papier” na papier i tekturę o pojemności 120l;

- zielone z napisem „Szkło” na szkło opakowaniowe o pojemności 60l;

- żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” na metale i tworzywa sztuczne o pojemności 120l;

- brązowe z napisem „Bio” na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120l.

2.4.6.B. W zakresie wymagań dotyczących realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

a) na nowo zamieszkałe nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, Wykonawca wstawia pojemnik/dostarcza worki na odpady komunalne w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia (e- mail) przez Zamawiającego;

b) na nowo zamieszkałe nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej Wykonawca wstawia pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia (e-mail) przez Zamawiającego;

c) Wykonawca odbierze pojemnik/i i zaprzestanie odbiorów z nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego jako nieaktywna w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia (e-mail), odebrany/e pojemnik/i z zabudowy jednorodzinnej, będące własnością gminy należy dostarczyć do GPZOP w Umiastowie;

d) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych wystawionych przez mieszkańców,

e) po każdorazowym odbiorze odpadów zmieszanych Wykonawca obowiązany jest od pozostawienia pojemnika w miejscu, w którym pojemnik był udostępniony do odbioru odpadów,

f) po każdorazowym odbiorze worków do selektywnego zbierania Wykonawca uzupełnia ich liczbę poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość lub w altanie nowych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, w sposób niepowodujący rozwiewania, zniszczenia lub zanieczyszczenia worków z zastrzeżeniem, że worki na odpady bio wydawane są każdorazowo

w liczbie maksymalnie 10 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest również do wydania dodatkowych worków (nie dotyczy worków na odpady bio) po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez mieszkańca podczas odbioru odpadów;

(9)

9 g) w momencie odbioru odpadów Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zawartości pojemnika/worka pod kątem zgodności z jego przeznaczeniem. W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone zgodnie z wymogami Regulaminu ucpg Wykonawca odbiera nieprawidłowo oddane odpady zgodnie z zawartością;

h) Wykonawca po stwierdzeniu nieprawidłowości każdorazowo informuje o tym Zamawiającego, potwierdzając ten fakt sporządzoną notatką wraz z dokumentacją w postaci zdjęć lub zapisu wideo, w sposób niebudzący wątpliwości co do zawartości pojemnika/worka, lokalizacji nieruchomości i daty zdarzenia – w ciągu 3 dni roboczych,

i) Wykonawca odbierze wystawione przez mieszkańców, w ramach zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, opakowania kartonowe dużych gabarytów (kartony po telewizorach, komputerach, meblach itp.);

j) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, w ramach zbiórki odpadów biodegradowalnych, gałęzi

niespakowanych w worki, o ile są związane i nie dłuższe niż ok. 150 cm, o objętości porównywalnej do worka na odpady bio, traktując każdą wiązkę gałęzi jak oddany worek,

k) w przypadku przepełnienia pojemnika na odpady komunalne zmieszane i wystawienia dodatkowych worków w zabudowie jednorodzinnej, Wykonawca ma obowiązek odebrać dodatkowo wystawione w workach odpady, l) Zamawiający zgłasza pisemnie (e-mail) wymianę pojemnika na odpady komunalne zmieszane na danej nieruchomości. Wykonawca dokonuje wymiany pojemnika w ciągu 7 dni roboczych po terminie odbioru odpadów z danej nieruchomości,

m) w przypadku regularnego przepełnienia pojemników na odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zwiększy liczbę pojemników lub częstotliwość odbioru odpadów,

n) Wykonawca uprząta zanieczyszczenia powstałe poza altanami i miejscami odbioru odpadów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy pojemniki są przepełnione a w altanie zalegają odpady;

o) w nowo powstającej zabudowie wielorodzinnej częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych dostosowana będzie do potrzeb, w ramach ustaleń pomiędzy Zamawiającym, zarządcą i

Wykonawcą, jednak w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych w części miejskiej gminy w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu,

p) Wykonawca podstawi kontenery i odbierze do zagospodarowania odpady wielkogabarytowe/odpady

biodegradowalne w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego r) Wykonawca ponosi koszty związane z kradzieżą lub zniszczeniem, uszkodzeniem pojemników/kontenerów, wynikającymi z ich niewłaściwego użytkowania lub wskutek zdarzeń losowych, odpowiedzialność dotyczy

wyłącznie pojemników/kontenerów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, s) reklamacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego,

Wykonawca będzie realizował w nieprzekraczalnym terminie 48h od momentu zgłoszenia (mail); pod pojęciem reklamacji strony rozumieją niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek punktu przedmiotu zamówienia. Powyższe dotyczy odbioru sprzed posesji/z altany. W przypadku GPZOP czas reklamacji wynosi 24h od momentu zgłoszenia w dniach otwarcia punktu,

t) w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.

2.5 Zakres przedmiotu zamówienia

(dot. części B)

obejmuje ponadto odbiór odpadów z Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Problemowych (GPZOP), o którym mowa w pkt. 2.1 ust. 1 pkt. b) SIWZ:

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie i w Wolicy

1)W GPZOP Umiastów oraz Wolica zbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;

b) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 20 01 01 – papier i tektura;

c) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 20 01 39 – tworzywa sztuczne;

(10)

10 d) 15 01 04 – opakowania z metali,

20 01 40 – metale;

e) 15 01 07 – opakowania ze szkła, 20 01 02 – szkło;

f) 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe;

g) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe;

h) 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne);

h) 20 01 10 – odzież;

i) 20 01 11 – tekstylia;

j) 20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

k) 20 01 23* – urządzenia zawierające freony, 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione, w 20 01 27, 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, popiół,

odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności strzykawek i igieł;

2) odpady odebrane w GPZOP zostaną zagospodarowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych w Wolicy 1) obsługa GPZOP prowadzona będzie przez Zamawiającego;

2) Wykonawca wyposaży punkt w kontenery według specyfikacji oraz zapewni odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w punkcie odpadów;

3) Wykonawca zapewni wyposażenie punktu w zamykane kontenery:

a) 1 kontener KP-7 na metale i tworzywa sztuczne;

b) 1 kontener KP-7 na papier i tekturę;

c) 1 kontener KP-7 na szkło opakowaniowe;

d) 1 kontener KP-7 na odzież i tekstylia;

oraz kontenery bez klap:

e) 1 kontener KP-7 na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

f) 2 kontenery KP-7 na odpady biodegradowalne;

g) 1 kontener KP-7 na odpady wielkogabarytowe;

h) 1 kontener KP-7 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

i) 1 kontener KP-7 na opony samochodowe;

(11)

11 j) 1 kontener KP-7 na popiół;

4) kontenery podstawiane przez Wykonawcę powinny być oznaczone w zakresie ich przeznaczenia;

5) Wykonawca udostępni kontenery od godziny 9.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, raz w miesiącu we wskazanym terminie;

6) Odbiór/opróżnienie kontenerów/pojemników będzie następował w poniedziałek przypadający po ustalonym terminie otwarcia GPZOP Wolica, z zastrzeżeniem, że w przypadku przepełnienia pojemników/kontenerów odbiór będzie realizowany w piątek lub w sobotę, po wcześniejszym zgłoszeniu (e-mail, telefon) przez Zamawiającego;

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych w Umiastowie

1) Obsługa GPZOP w Umiastowie prowadzona będzie przez Zamawiającego. Punkt w Umiastowie czynny będzie od wtorku do piątku w godz. 11.00-19.00, w soboty w godz. 8.00-16.00 w okresie marzec-październik oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00, w soboty w godz. 8.00-16.00 w okresie listopad-luty;

2) GPZOP wyposażony jest w oznakowane pojemniki/kontenery stanowiące własność Gminy;

3) obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór pojemników/kontenerów z GPZOP po zgłoszeniu (e-mail, telefon) przez Zamawiającego, nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia;

4) odpady odbierane z GPZOP będą każdorazowo ważone przed wywozem z punktu, Wykonawca każdorazowo będzie zobowiązany wjechać załadowanym samochodem na wagę przed wyjazdem z GPZOP. Waga stanowi wyposażenie GPZOP Umiastów;

5) liczba kontenerów i pojemników do odbioru taka sama jak w GPZOP Wolica, odbierane z odpowiednio większą częstotliwością;

6) po każdorazowym odbiorze zapełnionego kontenera Wykonawca podstawia na wymianę swój kontener.

2.6 Realizacja przedmiotu zamówienia

(dot. części B)

, o którym mowa w pkt. 2.1 ust. 1 pkt. c) SIWZ obejmuje z zbiórkęprzeterminowanych leków i zużytych baterii lub żarówek.

Na terenie gminy znajdują się 4 pojemniki na przeterminowane leki oraz 10 pojemników na zużyte baterie lub żarówki.

1) Wykonawca odbierze przeterminowane leki z 4 aptek zlokalizowanych na terenie gminy z częstotliwością co dwa tygodnie;

2) Wykonawca odbierze zużyte baterie lub żarówki z miejsc wskazanych przez Zamawiającego – na zgłoszenie telefoniczne.

2.7 Przedmiot zamówienia składa się z dwóch wymienionych powyżej części: A i B.

2.8 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia na część A i B, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ,

2.9 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania (dot. części A i B):

- wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) - wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020.797).

2.10 Na terenie zabudowy jednorodzinnej (dot. części B) obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych.

2.11 Pojazdy przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia (dot. części A i B) powinny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu),

(12)

12 zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

2.12 Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy (dot. części A i B):

a) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami prawa, b) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

2.13Warunki udzielenia zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 221.000 euro zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą,

- postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zwanej dalej ustawą “u.p.c.g.”

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020.1219),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających (Dz.U.2017.2412),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U.2009.104.868),

- obowiązującymi zapisami prawa miejscowego.

Dot. części B - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz poziomu ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.14 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1,

§ 11 , § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019.1040) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę (dot. części A oraz części B):

a) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji usług, przedłoży Zamawiającemu informację na temat osób zatrudnionych na umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w niniejszej SIWZ,

b) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ( do wglądu ) kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia.

(13)

13 (* w przedłożonych kopiach umów informacje – dane wrażliwe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.2019.1781 powinny być anonimowe, nie podlega temu imię i nazwisko pracownika )

c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z lit. b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług,

d) W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w lit. b, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę z postanowieniem w SIWZ - Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, wynikającego z pkt. 1.a i pkt.1. b druku złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z SIWZ,

e) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w lit. b, nie udokumentuje, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

2.15 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tzn.

polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe na część A, B:

- Wartość zamówienia, o którym mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 10 % wartości zamówienia podstawowego na część A, B,

- Warunki na jakich zostanie udzielone powyższe zamówienie – będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2.16

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu .

2.17Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części A oraz B.

Każdy z wykonawców ma prawo złożenia po jednej ofercie na dowolną liczbę części.

2.18 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.19 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia.

3.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy części A oraz części B):

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (okres 12 miesięcy)

3.2 W razie niemożności rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym powyżej terminie z przyczyn formalnych ( wymogami obowiązujących przepisów prawnych związanych z procedurą przetargową), Zamawiający dopuszcza dokonanie w umowie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. od daty podpisania umowy na kolejne 12 miesięcy.

(14)

14 3.3 Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

4. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zgodnie z:

– przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą,

– postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

5. Opis sposobu przygotowania oferty oraz informacja o sposobie składania dokumentu - JEDZ

5.1 Ofertę oraz oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje podpisem elektronicznym.

5.2 Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, których złożenia do oferty żąda Zamawiający w pkt. 8 niniejszej SIWZ.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz.

1126 ) oraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2018.1993) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2019.2447)

5.3 Warunki formalne sporządzenia oferty:

a) Wymagania podstawowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty.

Celem uniknięcia problemów w toku składania ofert, Wykonawca powinien:

- założyć konto oraz

- wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego ePUAP jeszcze przed przystąpieniem do składania oferty,

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części: A oraz B, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena,

(15)

15 c) ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2020.1173), w sposób umożliwiający jego identyfikację, przy czym Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).

d) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w tym wspólnie ubiegających się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy/ów lub pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby, (Oryginał pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę wystawiającą pełnomocnictwo lub notariusza uwierzytelniającego takim podpisem kopię pisemnego oryginału.

Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawców (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

e) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z tymi wzorami,

f) oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, np. w formacie: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .rtf, .xps, .odt. i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został szczegółowo w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy,

5.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Wykonawcy – uczestnicy danego postępowania powinni zapoznać się z postanowieniami niżej wymienionych dokumentów:

- Regulaminu korzystania z systemu miniPortal, - Instrukcji użytkownika systemu miniPortal – ePUAP,

przez co Zamawiający uznaje, że Wykonawcy akceptują ich zapisy.

5.5 Wszystkie pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip). Maksymalny

(16)

16 rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

5.6. Szyfrowanie ofert:

a) aby prawidłowo zaszyfrować ofertę, Wykonawca pobiera ze strony Zamawiającego lub z systemu miniPortal (bez logowania), ID postępowania i klucz publiczny do zaszyfrowania oferty,

b) aby zaszyfrować ofertę należy pobrać, zainstalować i uruchomić aplikację:

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx, a następnie wybrać część dla Wykonawców. Klucz publiczny Zamawiający udostępnia tylko w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej pod adresem http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/ w zakładce dot. przedmiotowego postępowania wraz z całą dokumentacją postępowania,

c) klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

d) opublikowany formularz postępowania pozwoli na pobranie klucza publicznego oraz ID postępowania – dostępnego po opublikowaniu formularza postępowania

e) nie należy otwierać klucza publicznego w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucze automatycznie zapiszą się w odpowiednim formacie,

f) w sytuacji przypadkowego zapisania pliku w Word lub innym programie należy otworzyć dokument i przekopiować jego zawartość do pliku tekstowego – do Notatnika,

g) klucze można użyć tylko i wyłącznie w ramach udostępnionej aplikacji. Nie należy zmieniać nazwy pliku.

Klucze publiczne mają rozszerzenie ASC i są plikami tekstowymi,

h) jeżeli użytkownikowi zdarzy się skojarzenie pliku kluczy (rozszerzenia ASC np.

z programem Word) zaleca się użycie zewnętrznych narzędzi do usunięcia tego powiązania, np.

http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html,

i) zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty przez ePUAP, (W sytuacjach wyjątkowych – nieprawidłowego funkcjonowania platformy ePUAP dopuszcza się awaryjną możliwość przekazania zaszyfrowanej oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego tj.:

zampub@ozarow-mazowiecki.pl)

j) szyfrowanie ofert zostało szczegółowo opisane w Rozdziale V punkt V.2 Instrukcji użytkownika systemu miniPortal.

5.7 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

5.8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

5.9 Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

5.10 Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich

(17)

17 elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności,

5.10.1 W przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5.10.2 Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa poprzez wyodrębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowanie do jednego katalogu archiwum (ZIP),

5.10.3 w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,

5.10.4 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.12 Informacja o sposobie składania dokumentu - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wg następujących zasad:

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania jednolitego dokumentu

znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/ JEDZ ( https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf )

b) JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania

(w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ,

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu jednolitego dokumentu JEDZ, musi zostać on podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162) i złożony w jednym z następujących formatów przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .rtf, .xps, .odt. Zamawiający zaleca, aby dokument JEDZ wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf.

d) Zamawiający dokona weryfikacji, czy dokument elektroniczny JEDZ został podpisany przez

właściwą/właściwe osobę/osoby, czy podpis jest kwalifikowany oraz czy certyfikat podpisu jest ważny na dzień składania ofert,

(18)

18 e) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

f) Jednolite dokumenty JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przez podmioty udostępniające potencjał, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich,

g) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

h) https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity- europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ESPD (European Single Procurement Document) w formie elektronicznej: http://espd.uzp.gov.pl/

Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:

− Pobrany ze strony internetowej Zamawiającego plik ESPD z rozszerzeniem XML należy zapisać na dysku komputera,

− Następnie otwieramy stronę http://espd.uzp.gov.pl/

− Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą,

− Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.,

− Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" wskazujemy pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem XML,

− Następnie wypełniamy formularz i zapisujemy na dysku twardym (EXPORTUJ),

− Wypełniony formularz ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanymi i dołączyć do oferty,

− Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w JEDZ złożonym w innym postępowaniu o zamówienie publiczne. W takim przypadku należy wykorzystać opcje „Połącz dwa ESPD”.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

6.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, (zwanego w niniejszym postępowaniu JEDZ), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.1.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez:

- miniPortal dostępny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAP dostępny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal

b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności:

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres e-mail:

- zampub@ozarow-mazowiecki.pl

(19)

19 6.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 Oferty oraz oświadczenia, w tym JEDZ o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

6.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.

6.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

6.6 ID postępowania oraz klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, przy czym ID postępowania dostępny jest również na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), natomiast Klucz publiczny do szyfrowania ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

6.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP adres: /143206/skrytka lub

adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zampub@ozarow-mazowiecki.pl

6.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń teleinformatycznych Wykonawcy.

6.9 Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zampub@ozarow-mazowiecki.pl i była opatrzona znakiem postępowania tj.:

RZP.271.26.2020

lub ID postępowania. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) ID postępowania, a nie jego przepisywanie.

6.10 Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia są z ramienia:

1. Referatu Zamówień Publicznych

– Piotr Manarczyk, Bożena Przybylska, Monika Michalska (wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej)

email: zampub@ozarow-mazowiecki.pl, 2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Robert Głazowski, Renata Galbarczyk

(wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia) email: zampub@ozarow-mazowiecki.pl,

6.11 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( art. 180 ust.5 ustawy Pzp )

(20)

20

7. Warunki udziału w postępowaniu.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 17 niniejszej SIWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:

( dotyczy części A zamówienia )

-

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 zł

( dotyczy części B zamówienia )

-

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 400.000,00 zł

* (przy składaniu oferty łącznie na cz. A i B) powyższe kwoty sumują się, w związku z tym Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:

w kwocie min. 450.000,00 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

( dotyczy cz. A zamówienia )

a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - min. 2 usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 100 Mg,

b. dysponował narzędziami oraz urządzeniami technicznymi wymienionymi poniżej:

- min. jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka),

- min. jednym pojazdem przystosowanym do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - min. jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

( dotyczy cz. B zamówienia )

a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - min. 2 usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 3500 Mg,

(21)

21 b. dysponował narzędziami oraz urządzeniami technicznymi wymienionymi poniżej:

- min. trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),

- min. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - min. jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

* (przy składaniu oferty łącznie na cz. A i B) pozostają wymogi Zamawiającego dotyczące części B tj. :

a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - min. 2 usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 3500 Mg,

b. dysponował narzędziami oraz urządzeniami technicznymi wymienionymi poniżej:

- min. trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),

- min. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - min. jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

7.2 Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp).

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 ustawy oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz 8 ustawy.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

9.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

XVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile jest

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw

a) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b)