Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gmina.chelm.pl

Chełm: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm Numer ogłoszenia: 324582 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, woj.

lubelskie, tel. 082 5637363, faks 082 5637793.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi

polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych w sezonie zima 2014 - 2015 roku. Zakres

przedmiotu zamówienia obejmuje 8 części: Część 1- Zadanie 1 obejmujące sołectwa: Janów, Podgórze, Henrysin Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 450. Część 2- Zadanie 2 obejmujące sołectwa: Stołpie, Tytusin, Nowosiółki, Nowosiółki-Kolonia, Ochoża-Kolonia, Józefin, Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 400. Część 3- Zadanie 3 obejmujące sołectwa: Staw, Parypse, Horodyszcze-Kolonia, Horodyszcze Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 400 . Część 4- Zadanie 4 obejmujące sołectwa: Okszów, Stańków, Nowiny, Wólka Czułczycka, Zarzecze Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 450 Część 5- Zadanie 5 obejmujące sołectwo: Srebrzyszcze, Koza-Gotówka Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 250 Część 6- Zadanie 6 obejmujące sołectwa: Zawadówka, Rudka, Żółtańce, Żółtańce-Kolonia Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu -400 Część 7- Zadanie 7

obejmujące sołectwa: Pokrówka, Strupin Duży, Strupin Mały, Strupin Łanowy, Rożdżałów, Krzywice Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 450 Część 8 - Zadanie 8 obejmujące sołectwa: Depułtycze Królewskie, Depułtycze Królewskie-Kolonia, Stare Depułtycze, Nowe Depułtycze, Wojniaki, Uher, Weremowice, Zagroda, Ludwinów Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 550 Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków

(2)

atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu

potwierdzone przez upoważnione osoby w gminie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia oprócz sprzętu wymaganego również sprzętu ciężkiego np.: spycharki, równiarki, ładowarki typu FADROMA. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na inne zadanie niż wymienione w umowie, w przypadku stwierdzenia takiej

konieczności przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych, 2) równoczesne

rozpoczęcie świadczenia usług wymaganym sprzętem - niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego, 3) samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu- po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji 4) usuwanie śniegu z dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu

pieszych, 5) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 6) wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy

umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, 7) wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu, 8) zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50 % zamówienia podstawowego, stosownie do art. 67 ust.1 pkt 6

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

(3)

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu - na zadanie nr 2, 3, 5 i 8 - pługiem ciężkim, na zadanie nr 1, 4, 6 i 7 pługiem ciężkim i lekkim Przez pług ciężki rozumiemy : pojazd samochodowy o ładowności powyżej 8 t z napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny Przez pług lekki rozumiemy: pojazd samochodowy/ciągnik o ładowności do 6t z napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny Wykonawca składający oferty na kilka zadań winien dysponować odrębnymi jednostkami sprzętu dla poszczególnych zadań. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 4 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(4)

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ) Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ) Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

(5)

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, 2) zmiana terminu obowiązywania umowy Zmiana umowy przewidziana dopuszczalna jest na następujących warunkach: 1) do punktu 1 - stawka i kwota podatku VAT ulega zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzającego zmianę; 2) do punktu 2 - uzależniona od występowania okresów z opadami śniegu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 22-100 Chełm Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 22- 100 Chełm sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 obejmujące sołectwa: Janów, Podgórze, Henrysin Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 450..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm- zadanie 2.

(6)

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 obejmujące sołectwa: Stołpie, Tytusin, Nowosiółki, Nowosiółki-Kolonia, Ochoża- Kolonia, Józefin, Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 400..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm- zadanie 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 obejmujące sołectwa: Staw, Parypse, Horodyszcze-Kolonia, Horodyszcze Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 400 ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4 obejmujące sołectwa: Okszów, Stańków, Nowiny, Wólka Czułczycka, Zarzecze Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 450.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 obejmujące sołectwo: Srebrzyszcze, Koza-Gotówka Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 250.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 6 obejmujące sołectwa: Zawadówka, Rudka, Żółtańce, Żółtańce-Kolonia Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu -400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

(7)

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 7.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 7 obejmujące sołectwa: Pokrówka, Strupin Duży, Strupin Mały, Strupin Łanowy, Rożdżałów, Krzywice.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chełm - zadanie 8.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 8 obejmujące sołectwa: Depułtycze Królewskie, Depułtycze Królewskie-Kolonia, Stare Depułtycze, Nowe Depułtycze, Wojniaki, Uher, Weremowice, Zagroda, Ludwinów Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu - 550.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :