• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA Nr XXV/187/2020 RADY GMINY KRASNE z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA Nr XXV/187/2020 RADY GMINY KRASNE z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020."

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA Nr XXV/187/2020 RADY GMINY KRASNE z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 244.830,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 2.000,00 zł;

b) dochody majątkowe - 242.830,00 zł.

2. Zmiany planu dochodów określa tabela Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 833.241,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 590.411,45 zł;

b) wydatki majątkowe - 242.830,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków określa tabela Nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 588.411,45 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu w związku z jej zwiększeniem w kwocie 3.301.592,86 zł. Jako źródło jego pokrycia ustala się przychody z tytułu:

a) długoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 1.551.672,31 zł (§ 952);

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 1.376.251,18 zł (§ 950);

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 373.669,37 zł (§ 905).

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 588.411,45 zł, w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 588.411,45 zł (§ 950).

2. Ustala się przychody budżetu w związku z jego zmianami w kwocie 4.963.880,86 zł z tytułu:

(2)

a) długoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 1.551.672,31 zł (§ 952);

b) długoterminowych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji komunalnych - 1.662.288,00 zł (§ 952);

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 1.376.251,18 zł (§ 950);

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 373.669,37 zł (§ 905).

PRZYCHODY

Paragraf Nazwa Kwota w zł

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

373.669,37

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.376.251,18 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 1.551.672,31 zł;

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji komunalnych - 1.662.288,00 zł

3.213.960,31

Przychody ogółem 4.963.880,86

§ 5

1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu gminy o kwotę 433.200,00 zł, w tym dla:

a) Gminy Miasto Rzeszów na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na jej terenie - 20.000,00 zł;

b) Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” jako wpłata gminy na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących (lokalny transport zbiorowy) - 400.000,00 zł;

c) jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadania związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne - 13.200,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dotacji z budżetu gminy o kwotę 47.000,00 zł, w tym dla:

a) klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i rozwoju sportu poprzez upowszechnianie go wśród mieszkańców Gminy Krasne, udzielonej w trybie uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania - 27.000,00 zł;

b) Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem jako dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 20.000,00 zł.

3. Zmiany planu dotacji z budżetu gminy określa załącznik nr 1.

(3)

§ 6

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(4)

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/187/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Dochody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan Zwiększenia:

600 Transport i łączność 2.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 2.000,00

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 242.830,00

90095 Pozostała działalność 242.830,00

6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa,

Gmina Krasne”) 242.830,00

Razem: 244.830,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/187/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Wydatki budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan Zwiększenia:

600 Transport i łączność 570.411,45

60004 Lokalny transport zbiorowy 400.000,00

2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań

bieżących 400.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 170.411,45

4300 zakup usług pozostałych 2.000,00

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 168.411,45

801 Oświata i wychowanie 20.000,00

80104 Przedszkola 20.000,00

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 242.830,00

90095 Pozostała działalność 242.830,00

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne, podzadanie: „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4

w miejscowości Malawa, Gmina Krasne” 242.830,00

Razem: 833.241,45

(5)

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/187/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział § Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 100.000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 100.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnem 0 100.000,00

600 Transport i łączność 0 176.630,00

60016 Drogi publiczne gminne 0 153.630,00

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 0 153.630,00

60017 Drogi wewnętrzne 0 23.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy

Krasne 0 23.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410.025,89 160.395,89

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20.000,00 0

6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych

zakładów budżetowych 20.000,00 0

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami 0 13.200,00

6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 0 13.200,00

90095 Pozostała działalność 390.025,89 147.195,89

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Gmina Krasne 390.025,89 0

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Gmina Krasne, podzadanie: „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid.

1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina

Krasne” 0 147.195,89

926 Kultura fizyczna 27.000,00 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 27.000,00 0 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 27.000,00 0

Razem: 437.025,89 437.025,89

(6)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/187/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Zmiany planu dotacji z budżetu gminy na 2020 rok

Dział Rozdział Nazwa jednostki/zadania Kwota dotacji

w zł Rodzaj dotacji Zwiększenia:

Jednostki sektora finansów publicznych:

600 60004 Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

- wpłaty gmin na rzecz związków powiatowo-gminnych na

dofinansowanie zadań bieżących (lokalny transport zbiorowy)

400.000,00 wpłata

801 80104 Gmina Miasto Rzeszów – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych

20.000,00 dotacja celowa

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

900 90026 Zadania z zakresu ochrony środowiska, związane z wymianą pokryć

dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest

pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne

13.200,00 dotacja celowa

Razem: 433.200,00

Zmniejszenia:

Jednostki sektora finansów publicznych:

900 90017 Zakład Usług Komunalnych dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Budowa studni głębinowych S-10 i S-11 ujęcia wody w Krasnem”

20.000,00 dotacja celowa

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

926 92605 Kluby sportowe - na zadania z zakresu kultury fizycznej i rozwoju sportu poprzez upowszechnianie

go wśród mieszkańców Gminy Krasne, udzielonej w trybie Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2011 r. w sprawie warunków

i trybu finansowania rozwoju sportu 27.000,00 dotacja celowa

Razem: 47.000,00 zł

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Na podstawie art. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 z późn.. f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

13.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na pokrycie kosztów realizacji nowego wieloletniego

6 Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły Dział 600, rozdz. 60017,

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych- wykonanie podświetlenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Wojewoda Warmińsko - Mazurski zawiadomił o ustaleniu ostatecznych kwot w zakresie przyznanej dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych na 2007 rok, z

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa

2) limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatkach bieżące o kwotę 31.600,00 zł z tytułu przeniesień między zadaniami oraz zwiększa się wydatki majątkowe

7.W dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 129 521 zł stanowiących dofinansowanie realizacji

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 2.532.187,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa

5.W rozdziale 85219, 85228, 85501, 85502 i 85504 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy

Planując przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Zmienia się przeznaczenie środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2020 rok dla sołectwa Krasne poprzez przeznaczenie kwoty zaplanowanej na

Na terenie Gminy Krasne, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,