• Nie Znaleziono Wyników

W Pruszkowie dzieje się coraz więcej...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W Pruszkowie dzieje się coraz więcej..."

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

Irena Szymańska-Horban

W Pruszkowie dzieje się coraz więcej...

Wiele dzieje się w Pruszkowie Otworzyliśmy nowe muzeum -Dulag 121 - wierzymy, że będzie miejscem często odwiedzanym zarówno przez pr uszko wian jak i przyjezdnych; naszym zamierze-niem było uratowanie od zapomnienia losu wygnanych warszawia-ków i pomagających im pruszkowian. Dostaliśmy nowe, świetnie wyposażone pomieszczenie dla biblioteki, ale to nie wszystko...

Odbywają się liczne spotkania organizowane przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa, przez bibliotekę czy Pruszkowskie To-warzystwo Kulturalno-Naukowe.

Wszystkie instytucje kulturalne starają się, by każdy mieszka-niec miasta znalazł coś dla siebie - organizowane są koncerty, spo-tkania z ciekawymi ludźmi, poetami czy znawcami różnych dzie-dzin nauki. Można wymienić ciekawy wykład o wszechświecie prof. Pawła Moskalika (PTKN), czy prof. Marka Drozdowskiego o Ignacym Paderewskim i jego roli w odzyskaniu niepodległości Polski (Muzeum).

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury dba nie tylko o wysoki poziom wykładów, ale i o organizowanie przyjemności dla słuchaczy - wycieczek, wyjazdów do teatru..

Nie możemy nie wspomnieć działalności księdza proboszcza, który stwarza możliwość pogłębienia wiedzy o kościele i wierze - spotkania prowadzi ksiądz Sebastian. Ksiądz proboszcz powo-łał też Formację skupiającą ludzi, którzy pragną uczestniczyć we mszy trydenckiej. Wszyscy zainteresowani mogą w niej uczestni-czyć raz w miesiącu w piątki o godz. 19.30.

(3)

Ostatnio, wśród wydawnictw naszej książnicy znalazła się po-zycja „Stary Pruszków", opracowana przez pana Szymona Ku-charskiego, członka Zarządu PTKN. Było to możliwe dzięki pre-zydentowi panu Janowi Starzyńskiemu, który chętnie finansuje wszystkie wartościowe opracowania o Pruszkowie.

Na spotkaniu, które odbyło się 3 listopada w Muzeum Starożyt-nego Hutnictwa prezydent Pruszkowa rozdał bezpłatnie tę książkę uczestnikom spotkania.

W dniu 11 listopada po uroczystej Mszy świętej za Ojczyznę i złożeniu wieńców pod kopcem Kościuszki i tablicą POW sta-rosta powiatu pruszkowskiego pani Elżbieta Smolińska zaprosiła obecnych do siedziby starostwa, gdzie wyświetlony został film o Dulagu. Pan Zdzisław Zaborski podpisywał swą książkę „Tędy przeszła Warszawa".

A 18 listopada prezydent miasta pan Jan Starzyński przekazał odrestaurowany pałacyk „Sokoła" dwóm paniom dyrektorkom: Młodzieżowego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej.

(4)

Uroczystość otwarcia pałacyku była wzruszająca, nie tylko dla tych, na których czekają nowocześnie wyposażone pomieszczenia, ale i dla tych, którzy tu bywali dawniej... nawet przed wybuchem wojny...

Po oficjalnych wystąpieniach i po wręczeniu Nagrody Prezy-denta za osiągnięcia w dziedzinie kultury (otrzymali je pani Jo-anna Elżanowska i pan Marian Skwara) wysłuchaliśmy pięknego koncertu w wykonaniu Białołęckiej Orkiestry „Romantica", której towarzyszyła gwiazda międzynarodowych scen operowych, śpie-wająca miękkim, aksamitnym sopranem Iwona Tober. Artystka, która swą przygodę z muzyką zaczynała w pruszkowskiej szkole muzycznej, zaśpiewała arie ze znanych operetek, a na skrzypcach grał wirtuoz Teatru Wielkiego Opery Narodowej - Maciej Prze-strzelski.

Po koncercie mogliśmy porozmawiać o wrażeniach przy kawie i herbacie.

Spotkanie skończyło się pokazem sztucznych ogni.

Prezydent zapowiada, że miasto wykupi pałacyk Porcelitu -powstanie tam Centrum Kultury.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autorka uka- zała w nim Maryję jako przestrzeń duchowego życia Błogosławione- go, będącą przestrzenią dojrzewania i owocowania jego duchowości – wskazała na jej

Został również opublikowany w tej sprawie list kilku osób, w którym zostało postawione zasadnicze pytanie czy to miejsce jest odpowiednie dla pomnika:

Ostatnio głośno było o tej placówce w poznańskich mediach nie tylko dlatego, że uro- dziły się w niej kolejne trojaczki.. Otóż zakończona została kolejna ważna inwestycja

Opisywany powyz˙ej rozkwit dramatu biblijnego w Wielkiej Brytanii mies´ci sie˛ w ramach szerszego ruchu, jakim jest odrodzenie dramatu religijnego i powrót dramatu do kos´cioła..

Poinformujcie  sąsiadów,  osoby  pracujące  w  zaprzyjaźnionych  sklepach,  w  których  od  lat  wasz  bliski  robił  zakupy.  Opowiedzcie  im  o 

Właśnie z powodu owej aktywności organizacyjnej Zarząd Główny PFJ zdecydował się przekształcić tutejszy klub w oddział Federacji, powołując równocześnie

Kiedy światło dociera do tylnej części oka, przemieszcza się wzdłuż wiązki nerwów znajdujących się w siatkówce.. Otrzymane obrazy są następnie przekazywane do mózgu

Kolejnym ważnym socjolo- gicznym pojęciem – którego treść na naszych oczach zmienia się w sposób niezwykle istotny – jest pojęcie uspołecznienia, defi niowanego

The concept presented in [8] that “science might somehow be conducted isolation and occasionally deliver objective information” is adopted in this study so that the components

Liber fundationis episco- patus Vratislavienis (Codex diplomaticus Silesiae t. Oczywiście chodzi tu o daninę tygodniową.. Dokument nasz stwierdza wyraźnie, że chodzi

Verder is verondersteld dat bij de reactie de aromaten gekraakt worden in de verhouding waarin deze verbindingen in het reactiemeng- sel aanwezig zijn.. 6.2.3

Autor trzyma się bezpośrednich źródeł i tam, gdzie nie znajduje w nich w y ­ raźnej odpowiedzi na .postawioną kwestię, zwykle kapituluje ograniczając się do

Za czym jako pasterz i pleban tamecznego miasta dosic czyniąc powinności' swej, a rozszerzeniu itej ekskiudowanej już z łaski Bożej sekty zabiegając i onej

W niedzielę podpowiadamy zajęcia na basenie „Aktywne Lato na Błękitnej Fali, koncert promenadowy w NCPP, gdzie usłyszymy zespół Zakuka oraz spotkanie z autorem

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z ponad 100-letnią tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią jako autonomiczna jednostka.. W swojej historii

Since the basic research is conduced mainly at publicly funded universities, nowadays the new phenomena in knowledge creation (Mode 2 or industrial science described

4.7 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy małoletniego biorącego udział w Konkursie), o których mowa w

Cassoni [20] określa proces równoległy jako dwie symetryczne interakcje między tera- peutą i klientem oraz między terapeutą i superwizorem. Według Cassoni [20] pojęcie

Opisane wyżej projekty oraz inicjatywy pokazują, że nawet w małej pod- górskiej wsi można realizować różnego typu przedsięwzięcia społeczne, któ- re przyczyniają

Kandydaci na prezydenta (z jednym wyjątkiem) prześcigali się w przekonywaniu swoich potencjal- nych wyborców, że najlepszym gwarantem ich bez- pieczeństwa zdrowotnego jest

[Tomassen] Zaimek „ów" odmienia się zarówno przez przypadki, jak i rodzaje ( i jeszcze liczby ;P) [Bart] nie jestem ekspertem w dziedzinie naszego języka, ale pisze się

Kilka minut przed końcem zajęć nauczyciel prosi uczniów, by na karteczkach wyrazili swoje opinie na temat lekcji: Co Ci się szczególnie podobało podczas lekcji. Co można

Jeżeli okres się spóźnia, może to oznaczać, że kobieta jest w ciąży.. Może wykonać test ciążowy, aby