ostatni wykład

97  Download (0)

Pełen tekst

(1)

TR

ostatni wykład

M. Kamioski

2017-18

(2)
(3)

ZIARNISTE / MONOLITYCZNE WARSTWY POROWATE

DYSPERSJA MASY w

WARSTWACH POROWATYCH RETENCJA / SELEKTYWNOŚĆ

ROZDZIELCZOŚĆ

(4)

Ziarnista / monolityczna warstwa porowata – dyspersja

miary :

sprawnośd

HETP (H) [m]

;

efektywna dyfuzja

– D

eff

[m

2

/sek]

Efekty / zjawiska - przyczyny

dyspersji

(5)

Referat KIChiPr M. Kamioski 24-11-2016

(6)

V o = V c ּε t

u = w / (F c ּ ε t )

Objętośd „martwa” (V

o

) ziarnistej / „monolitycznej” warstwy porowatej

-- objętośd elucji strefy niesorbowanego trasera, wnikającego do wszystkich porów --

Prędkośd przepływu eluentu (u) w ziarnistej/„monolitycznej”

warstwie porowatej

-- obserwowana z zewnątrz prędkośd elucji strefy niesorbowanego trasera, wnikającego do wszystkich porów, przyjmowana jako średnia prędkośd ruchu

eluentu w kolumnie --

Vc – objętość kolumny (wypełnienia kolumny) [m3]

ּε

t

porowatość całkowita wypełnienia (warstwy porowatej) [1]; ּε

t

często

ok.0.75

w – natężenie przepływu eluentu [m

3

/sek] ([mL/min])

Fc – pole przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny [m2] (π dc2/4)

(7)

PROFIL PRZEPŁYWU PŁYNU w przewodach oraz w przestrzeni międzyziarnowej warstw porowatych ma związek z charakterem dyspersji masy w tych warunkach

A – ruch laminarny (uwarstwiony); B – ruch burzliwy (wirowy)

Re<2300 Re>3000 (10 000)

DYSPERSJA MASY ma miejsce podczas przepływu płynu przez

- przewody rurowe / kapilary transportowe

- warstwy porowate – ziarniste / pakietowe / monolityczne / fluidalne / w reaktorach

dominuje dyfuzja

molekularna

dominują opory przenoszenia masy

mikro-wiry

zmniejszają

dyspersję

(8)

W bogatej literaturze opisu dyspersji masy podczas przepływu płynu w warstwach porowatych mają miejsce dwa podejścia, prowadzące do odrębnych, wzajemnie powiązanych parametrów miary dyspersji.

HETP (H) albo D

eff

H = D

eff

/ u

D

eff

= (µ

2

/ M

12

) u Lc

gdzie: u – średnia prędkość ruchu trasera; w przypadku sorpcji u = u 0 / (1+k) u 0 – prędkość średnia eluentu (u0=Lc/t0); µ2 - drugi moment centralny;

M1-pierwszy moment zwykły krzywej rozkładu stężenia trasera

Podstawowe parametry opisu dyspersji w ziarnistych / monolitycznych warstwach porowatych i wzajemny związek między nimi

W przypadku rejestracji przebiegu rozkładu stężenia niesorbowanego, albo sorbowanego trasera, przemieszczanego w złożu porowatym z prędkością u

stąd :

(9)

Dyspersja masy w warstwie porowatej – związek z parametrami operacyjnymi oraz z profilem przepływu,

1 2 2

D

eff

M

L L

Dyspersja trasera

obserwowana w warstwie porowatej na dystansie L (po czasie τ) od powierzchni

wprowadzenia w formie impulsu Dirac’a

L

H = σ

2L

/ L

u

D

eff

efektywny współczynnik dyfuzji [m2/sek]

H –

wysokość równoważna półce teoretycznej [m]

τ –

czas [sek]

σ

2L wariancja [m2] μ2L

-

drugi moment centralny [m2]

M

1

-

pierwszy moment

zwykły (mediana) [sek]

u –

prędkość przepływu (obserwowana(!)

(10)

W przypadku rejestracji rozkładu trasera na wylocie z warstwy porowatej za pomocą dynamicznego detektora przepływowego o znikomej objętości

martwej przepływowego naczyńka detekcyjnego, podane zależności opisujące dyspersję są słuszne tylko dla wypełnień o wewnętrznie nieporowatych ziarnach, albo – w przypadku ziaren porowatych

wewnętrznie - gdy traser nie jest w stanie wnikać do porów wewnątrz- ziarnowych. W przeciwnych przypadkach do obliczania miary dyspersji należy zastosować następujące zależności

(dla momentów statystycznych wyznaczanych w tych samych jednostkach miar)

H= Lc (μ 2 / (M 1 ) 2 ) D

eff

= (µ

2

/ M

12

) u Lc

H = D eff / u

lub

D eff = H u

, natomiast,

u = L c /t o

gdzie : u [m/sek]– prędkość przemieszczania się trasera w warstwie porowatej między wlotem i wylotem z kolumny o długości Lc [m], gdy tzw. czas martwy kolumny wynosi to [sek] - czas

elucji niesorbowanego trasera, wnikającego do wszystkich porów wewnątrz-ziarnowych

H = (Lc / 5.54) (S

1/2

/l)

2 oraz

N = Lc / H

Dla w przybliżeniu gaussowskich krzywych przebiegu

rozkładu trasera („pików”) można skorzystać z właściwości krzywej Gaussa. Otrzymujemy wówczas na podstawie szerokości kiu w ½ wysokości oraz „dystansu” elucji :

(11)

Dyspersja – osiowa (”aksjalna”) w warstwie porowatej

WARUNEK OCZEKIWANEJ SPRAWNOŚCI KOLUMNY: poprawnie wypełniona

oraz

„tłokowy” profil przepływu

1. Testowanie dyspersji na zasadzie pomiaru poprzez przezroczystą ścianę kolumny z

warstwą porowatą 2. Testowanie dyspersji na podstawie sygnału detektora

HETP = Lc μ

2

/M

12

HETP = (Lc / 5.54) (S

1/2i

/ l

ri

)

2

H= HETP = μ

2L

/M

1L

D

eff

= H u ; u=L

c

/t

r

u – prędkośd elucji trasera

L

(12)

2 2 /

1

)

54 ( ,

5 l

S HL

C

2 2 / 1

) (

54 ,

5 S

l H

NL

C

a As

0,1

b

t

0

uL

C

H= Lc (μ 2 / (M 1 ) 2 )

N= Lc/H = (μ 2 / (M 1 ) 2 ) -1

Obliczanie sprawności (H) porowatego wypełnienia kolumny, liczby półek teoretycznych (N) kolumny wypełnionej, asymetrii pików

- na podstawie szerokości w ½ wysokości pików gaussowskich (S1/2) oraz retencji (l) dla pików opisywanych krzywą Gaussa, lub zbliżonych do krzywych Gaussa

- na podstawie momentów statystycznych : μ2– drugiego momentu centralnego oraz M1- pierwszego momentu zwykłego dla pików nie opisywanych krzywą Gaussa

V

o

= V

c

ּε

t

;

t

o

= w / V

o

= w/(V

c

ε

t

) = w / (F

c

L

c

ּ ε

t

)

ּ ε

t

= ok. 0.75-0.8 V

c

=

Obliczanie / szacowanie - prędkości przepływu eluentu (u) objętości martwej kolumny (Vo), czasu martwego (to (tM))

u = w / (Fc ּ ε

t

)

(13)

Dyspersja stref

zjawisko niekorzystne, jednak, nieuniknione

Zjawiska powodujące dyspersję

(najważniejsze – dla uproszczenia)

- Dyfuzja „wirowa” (A);

- Dyfuzja molekularna (B);

- Opory przenoszenia masy (C) 1. w fazie ruchomej (Cm), 2. w fazie stacjonarnej (Cs)

Równanie Van Deemter’a,

H = B/u + A + Cu C = (Cm + Cs) u

bardziej adekwatne dla LC – równania: Knox’a :

h = B/v + A v

0.33

+ Cv B=0.5; A=2 (1); C=0.1 (0.05) h=H/dp v=udp/Dm

ν - tzw. zredukowana prędkość przepływu eluentu – dyfuzyjna liczba Pecleta (Pe) [1]

DM– współczynnik dyfuzji molekularnej substancji rozdzielanej w eluencie [m2/sek]

dp– średnica ziaren wypełnienia kolumny; wielkość ziaren wypełnienia kolumny [m]

u - liniowa prędkośd fazy ruchomej u=Lc/to

(14)
(15)

DYSPERSJA MASY

Wiele zjawisk przyczynia się do dyspersji stref rozdzielanych substancji Wzrost dyspersji = spadek sprawności kolumny – wzrasta H i spada N Im niższa wartość wysokości równoważnej półce teoretycznej (HETP, H),

tym wyższa wartość liczby półek teoretycznych – tym wyższa sprawność

rozdzielania - także - kolumny

(16)

BC A

H

min

 

C u

opt

B

Zależności najprostsze, aktualne dla CGC

– w przypadku HPLC – aktualne „co do zasady”

(17)

Modyfikacja równania Van Deemter’a - równanie Giddings’a

e m

s i

H u

C u

u C B u

C A

H    

  

 5

1

1

1 1

1

Równanie Van Deemter’a,

H = B/u + A + Cu C = (Cm + Cs) u

h = B/v + A v

0.33

+ Cv

B=0.5; A=2; C=0.1 h=H/dp v=udp/Dm

(18)
(19)

Merck Chimie S.A.S.

25/11/2005 Page 19

Particle size comparisons

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Test silice Si60 40-63 µm Test silice Si60 63-200 µm Test silice Si60 15-40 µm

(20)

POWTÓRZENIE - NAJWAŻNIEJSZE UKŁADY ROZDZIELCZE

• GPC / SEC

• RP / HIC

• NP , HILIC (NP-w),

• IExC – C_exch, A_exch

ROZDZIELANIE - oznaczanie składu / przygotowanie wsadu, próbki / oczyszczanie / otrzymywanie

czystych składników mieszanin

- Skala analityczna / modelowa – semi-preparatywna

/ preparatywna / procesowa

(21)

Mechanizmy rozdzielania

• Warunki wykluczania (chromatografii żelowej) – zróżnicowanie dróg i czasu dyfuzji

składników próbki

• Warunki RP – hydrofobowośd

• Warunki NP – polarnośd, polaryzacja, dyspersja, wiązania wodorowe;

• Warunki IExC – wymiana jonów

• Inne: HIC,HILIC,NP-w,LEC,AC,EC,...

(22)

Oddziaływania - GC / SFC / LC

Faza

stacjonarna

Substancje rozdzielane

Substancje rozdzielane

Składniki eluentu

Faza

stacjonarna

GC

LC

(HPLC, TLC)

SFC

(23)

Gel Permeation: 1958

Zjawisko wykluczania, (permeacji ) zostało odkryte w roku 1958. Następnie szybko wprowadzono kolumnową elucyjną

chromatografię wykluczania, zwaną żelową GPC – Gel Permeation / SEC – Size Exclusion Column Chromatography

(24)

Chromatografia wykluczania (żelowa) GPC/SEC; Mechanizm rozdzielania - zróżnicowanie czasu dyfuzji różnych wewnątrz porów wypełnienia

Wykluczanie Częściowe wykluczanie

Brak wykluczania: Ve określa Vo (VM) - u’

Technika rozdzielania pod względem wielkości

cząsteczek / cząstek w warunkach eliminacji, albo co najmniej -

minimalizacji sorpcji. O rozdzielaniu powinna decydować tylko różnica czasu dyfuzji molekuł / cząstek koloidalnych w przestrzeni porów

wypełnienia kolumny. Idea niemożliwa do realizacji z zastosowaniem TLC – wymaga długiej kolumny.

V

e – objętośd elucji

Badanie prędkości um/z

-

warunki wykluczania – brak wnikania do porów wewnątrz ziaren, bez sorpcji / u’

-

całkowity braku wykluczania – wnikanie do porów bez sorpcji

Objętość elucji (

V

e

)

składników wykluczanych (Vexcl ) określa prędkość międzyziarnową -

u

m/z

, objętość elucji

Vo (VM) określa prędkość - u’

(25)

GPC/SEC

(26)
(27)

Rozdzielanie o charakterze elucyjnym – chromatografia w skali od

analitycznej do procesowej

(28)

t

R

– czas retencji

M M R

t t k t

M R

M R

t t

t t

k k

 

1 2 1

2

2

54 ,

5 

 

 

h R

w N t

k –współczynnik retencji

-współczynnik rozdzielenia

N-liczba półek teoretycznych

2 2

2

1 1

4

1 N

k

R

S

k

 

 

 

Rs -rozdzielczośd pików -zależnośd „teoretyczna”

tM – czas martwy kolumny – retencja substancji

niesorbowanej, wnikającej

do porów wypełnienia kolumny

Informacje „niesione” z chromatogramem i podstawowe zależności

Rs=(t

Rn+1

– t

Rn

) / ½(S

n+1

+ S

n

)

- zależnośd „obliczeniowa”

(29)
(30)

FAZA RUCHOMA

a b

c d

d Rf 1a

d Rf 2b

d Rf 3c

k= ( 1/Rf ) - 1

(31)
(32)

Merck Chimie S.A.S.

25/11/2005 Page 32

In ideal conditions, transposition

from TLC to Flash Chromatography should give such results

Transposition, example 1 Flush Chromatography

(33)
(34)

NP RP

polarnośd polarnośd

hydrofobowośd

hydrofobowośd

(35)
(36)
(37)
(38)

Chromatografia adsorpcyjna Chromatografia podziałowa

Chromatografia jonowymienna Chromatografia wykluczania

(39)
(40)
(41)
(42)

Cukry, kwasy organiczne – HILIC / IExclC (?)

(43)

Powiększanie skali rozdzielania techniką kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej - Skala modelowa

- Skala procesowa

(44)

Ilustracja dwuetapowego postępowania podczas powiększania skali procesu rozdzielania w celu otrzymywania substancji metodami chromatografii w skali preparatywnej lub procesowej. M-skala modelowa rozdzielania, P – skala

preparatywna / procesowa rozdzielania

GPC/SEC

RP / HIC

NP/ NP-w / HILIC

IEC / IPC

Przygotowane „wsadu” : fragmentacja / suszenie rozdrabnianie, homogenizacja,

roztwarzanie / ekstrakcja / ługowanie, filtracja/

dekantacja, wirowanie, NF / UF / MF, LE / CC-LE / CCC / FFF / CC-LE i inne techniki …

M (A)

P

Dobór : dp, Lc, u/w, Ci, Vi, p-ty kolekcji, czas cyklu rozdzielania //

żądana czystośd produktu (ów)

Produkcja

M

Zasady powiększania skali rozdzielania w kolumnowej elucyjnej chromatografii

(nie tylko cieczowej, ale także P-GC, P-SFC)

(45)

Referat KIChiPr M. Kamioski 24-11-2016

?

Testowanie dyspersji w warstwie porowatej kolumny wypełnionej

(46)

Schema of process scale HPLC apparatus; „S.C.” – separating column - 800x150 mm i.d.; „PC”

– „sample pre-purifficaing”

column – 1000 x 200 mm i.d.; P1 – eluent pump; P2 – „sample”

(feed) pump; V – 4-way valve;

PD – pulse damper; D- UV or RI –detektor situated on the by- passe; V’1- V’6 – fraction

collection valves, R – recorder or data system; ST – control

system;

(47)

 Równomierna dystrybucja / kolekcja

 Równomierna „promieniowa” przepuszczalnośd

- tłokowy profilu przepływu płynu w ziarnistej / monolitycznej warstwie porowatej - wypełnienia / reaktora ze złożem porowatym

 Poprawne użytkowanie

, jednocześnie – warunki konieczne dla minimalizacji dyspersji

WARUNKI MINIMALIZACJI DYSPERSJI

(48)
(49)

Ważne

-- optymalna konstrukcja kolumny, zwłaszcza modułu dystrybucji / kolekcji – na/z powierzchni wypełnienia

-- poprawny sposób jej wypełnienia, tzn., stabilne złoże oraz poprawny profil przepływu eluentu w przekroju poprzecznym wypełnienia

Zapewnienie tłokowego profilu przepływu płynu w ziarnistej / monolitycznej warstwie porowatej wypełnienia kolumny / reaktora ze złożem porowatym – warunkiem koniecznym, ale nie warunkiem dostatecznym minimalizacji dyspersji

(50)

2D-HPLC / UPLC

(51)
(52)

Rozdzielanie grupowe

- ważny obszar zastosowao chromatografii cieczowej

- realizowane zazwyczaj dotychczas techniką kolumnową z „klasyczną”

preparatywną kolumną szklaną, z elucją stopniową i oznaczaniem grawimetrycznym,

- coraz częściej warunkach wysokosprawnej chromatografii kolumnowej w skali semi-preparatywnej (P-HPLC) z przepływem zwrotnym eluentu w kolumnie,

albo z systemem kliku kolumn z elucją izokratyczną i z przepływem zwrotnym eluentu w kolumnie

- niekiedy, z wykorzystaniem do rozdzielania wielokolumnowego układu kolumn i różnych sorbentów w każdej z kolumn, w tym, wypełnieo do chromatografii jonowymiennej, ze związanym - dodatkowo – jonem metalu, np,. Ag+

(możliwośd rozdzielania izomerów cis/trans

);

-- w normalnych układach faz (NP), oraz detekcją RID, lub LLSD, lub z elucją gradientową i detektorem LLSD, albo oznaczeniem grawimetrycznym

- do rozdzielania grupowego stosowana też bywa technika planarna (TLC), albo technika TLC-FID.

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(53)

Low volatile petroleum fractions and products - vacuum distillates and their reffining products, vacuum resudue and vacuum residue extracts

- new grouop - type separation and group – type determination procedures

Rozdzielanie grupowe benzyn z przepływem zwrotnym eluentu

UV 260 nm

RID

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(54)

RID

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(55)

UV-VIS / DAD

Styren

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(56)

Chromatogramy oleju napędowego: A – zastosowano kolumnę Spherisorb S5 NH2 spełniającą wymagania normy, ale o niekorzystnej selektywności, i w konsekwencji nie przydatną do

wykonywania oznaczeń składu grupowego, B – zastosowano kolumnę spełniającą wymagania normy i o poprawnej selektywności grupowej (Spherisorb S3 NH2 – szarża produkcyjna sprzed kilku lat). Warunki rozdzielania i detekcji zgodne z normą IP-391-EN-12916; BF – czas

przełączania zaworu elucji wstecznej wyznaczony zgodnie z formułą podaną w normie.

EN 12916 – the column is „to selective” for Grupe-Type Sep.

EN 12916 – the column has optimal selectivity for G-T S ep.

ON RID

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(57)

ON 150

ON 500

ON UV-VIS DD

pirenes

chrysenes olephines

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(58)

Przykład chromatogramu rozdzielania grupowego i identyfikacji grup składników oleju bazopwego z zastosowaniem detektora UV-VIS/DAD

Setki, a nawet tysiące substancji w każdej grupie

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(59)

Chromatograms of group-type separation of base oil SAE 10 – use of multicolumn arrangement no 1: CN+NH2+Cu(NH3)2 columns, reverse eluent

flow, UV – 265 nm and RI detector

TR-TCh - prof M. Kamoski - 2013

(60)

Równowaga sorpcji / desorpcji –

przypadek izoterm Langmuire’a

POJĘCIE

SELEKTYWNOŚCI

ROZDZIELANIA

(61)

Warunki realizacji operacji sorpcji – desorpcji / wymiany jonowej / powinowactwa / katalizy

heterogenicznej

• wsadowo (elucja „czołowa”)

• elucyjnie (elucja „impulsowa”)

okresowo

 w sposób „pół-ciągły” (dwie lub więcej kolumny

„następczo” użytkowane)

 w sposób ciągły (SMB - minimum 8 kolumn

następczo użytkownych, z systematycznym przełączaniem punktu zasilania i odbioru, albo, rotacja kolumny o

walcowej budowie warstwy porowatej)

(62)

SPE (Solide Phase Extraction) z elucją stopniową, albo

wzbogacaniem i elucją

SPE

Przygotowanie próbki / rozdzielanie frakcyjne

(63)

Elucja czołowa

• Eluent ze składnikami rozdzielanymi wprowadza się do kolumny w roztworze ;

• Najsłabiej sorbowane składniki wypływają z kolumny jako pierwsze;

• Są jedynym składnikiem / składnikami otrzymywanym / otrzymywanymi w czystej postaci (po rozdzieleniu od eluentu) Wykorzystywana w praktyce w warunkach SPE / adsorpcji - desorpcji

wykonywanej w trybie wsadowym, np., w celu oczyszczania powietrza,

rozpuszczalników, wody itp.,

(64)

Schemat przebiegu elucji czołowej

(65)

Profil adsorbatu podczas operacji adsorpcji w złożu kolumny

adsorpcyjnej

(66)

Ważne także :

-- oczyszczanie wodoru do procesów rafineryjnych, -- odwadnianie etanolu,

-- oczyszczanie wody z zastosowaniem wymiany jonowej

W tym, ekstrakcja do fazy stałej (SPE) elucyjna chromatografia cieczowa (LC) / Gazowa (GC) / z nadkrytycznym płynem (SFC), jako eluentem – w skali

laboratoryjnej, semi-preparatywnej, preparatywnej oraz procesowej

Ważniejsze zastosowania adsorpcji / wymiany jonowej

(67)

Zasada wykorzystania układu dwóch aparatów (dwóch kolumn) o działaniu okresowym w

operacjach wymiany masy o charakterze sorpcji – de-sorpcji (adsorpcji, wymiany jonowej, absorpcji, chromatografii

elucyjnej, ekstrakcji – ługowania,

… ).

W określonym czasie jedna z kolumn (aparatów) działa jako kolumna rozdzielcza, gdy w tym samym czasie, druga podlega regeneracji / re-

kondycjonowaniu;

Następnie kolumna pierwsza zostaje włączona do działania, a druga podlega regeneracji re- kondycjonowaniu.

Zasada pół-ciągłego

(„pseudo-ciągłego”)

użytkowania aparatury o okresowym działaniu

(68)

Chromatografia elucyjna / adsorpcja - desorpcja jako proces ciągły (MB / SMB)

(69)

Chromatography Workshop

03/06 (Poland) © Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 69

True Moving Bed

(TMB) salad

Batch

Chromatography salad

SMB-Chromatography

basic principle

(70)

Chromatography Workshop

03/06 (Poland) © Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 70

extract (A) feed raffinate (B)

solid fluid

counter-current flow of solid and liquid feed is injected in the centre of the process

stronger retained component is carried with the solid stream less retained component is carried with the fluid stream

SMB-Chromatography

basic principle

(71)

SMB

Simulated Moving Bed

(72)

Chromatography Workshop

03/06 (Poland) © Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 72

SMB-Chromatography

equipment (lab scale)

NOVASEP France

BTS, Germany

(73)

Chromatography Workshop

03/06 (Poland) © Merck KGaA Darmstadt/Germany

Page 73

SMB-Chromatography

equipment (production scale)

Industrial SMB-systems 5 to 8 columns,

up to 1m diameter

(74)

membrana mikroporowata

koncentrat

substancja H2O+

mikrofiltracja - MF recyrkulacja

membrana ultrafiltracyjna

koncentrat

H2O+ sole recyrkulacja

membrana

półprzepuszczalna

koncentrat

H2O odwrócona osmoza / nanofiltracja - RO / NF

membrana dializująca

strumień dializa - D

dialysat zanieczyszczenia

sole sole

elektroliza membrana półprzepuszczalna

gaz

gazy

skoncentrowane rozdzielenie gazów

oczyszczony ciekłe membrany

eluent

stężony eluent + metale H H H H H H+ + + + + +

M M M M M M + + + + + +

ultrafiltracja / nanofiltracja - UF/ NF ewaporacja

produktu (mikrofiltracyjna)

lub nanofiltracyjna

ubogi gaz

wsadowy

oczyszczony

rozpuszczona

TECHNIKI MEMBRANOWE

Schematy ideowe

(75)

„Usytuowanie” technik membranowych wśród różnych technik rozdzielania

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

EGZAMIN

Obowiązuje zarówno „materiał” wykładu, jak i dwiczeo laboratoryjnych, w tym, zawartośd

„wprowadzeo” do instrukcji do dwiczeo laboratoryjnych.

Paostwo są „Inżynierami Technologii Chemicznej”. Proszę o tym nie zapominad !

To zobowiązuje nie tylko do znajomości i zrozumienia fizyko-chemicznych podstaw operacji i procesów jednostkowych separacji / pre-koncentracji / oczyszczania, ale także, do znajomości, a przede wszystkim , do znajomości i zrozumienia schematów ideowych układów aparatury i urządzeo do rozdzielania, a także ich poszczególnych modułów składowych, takich, przede wszystkim, jak pompy, systemy dozowania, moduły funkcjonalne, w których ma miejsce rozdzielanie / wzbogacanie (zagęszczanie / „pre-koncentracja” ), moduły detekcji, zasady rejestracji i przetwarzania danych analogowych do wersji cyfrowej.

Podkreślam – najważniejsza jest znajomości i zrozumienia zasad !!!

Proszę nie uczyd się „wzorów” (zależności matematycznych) i schematów

ideowych na pamięd” ! Podczas Paostwa pracy zawodowej mało potrzebna będzie

pamięciowa znajomośd szczegółów, które w natłoku innych informacji szybko się

zapomina, a które można dziś łatwo znaleźd w Internecie. Przede wszystkim

będzie potrzebna znajomośd i zrozumienie zasad ogólnych !!!

(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :