• Nie Znaleziono Wyników

DUCH ŚW IATY A JEZ U S CHRYSTUS W CZW ARTEJ EW ANGELII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DUCH ŚW IATY A JEZ U S CHRYSTUS W CZW ARTEJ EW ANGELII"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

B O C Z N IK I T E 0 L 0 G I C Z N 0 |i § |g I 0 N I C Z N E

T o m X X I V , z e s z y t 1 1977

K S .iH i_ .iK S o H ia S a B i p i r z

DU CH ŚW IATY A JE Z U S C H RY STU S W CZW A R TEJ EW ANGELII

W c z w a rte j E ^ lln g e lii \ k tó ra podobnie ja® E w angelie synoptyczne z a jm u g i się p a ś t |i i ą Je z u sa C h ry stu sa, sp o ty k am y k ilk a w y]|öw ie|§|jlo D u ­ ch u S\m^pyjnji. jSjutpf m ów ił o N im : opisując scdjfię chrztu, k ied y to D uch Ś w ięty z stąp iłjn a - Je z u sa i pozostał n a N im (l,3g-33), w ręzm ow ie^Jezusa z N ikodem em i w ro zw ażap iu 2 n a jej ||j§||jfjgj| m ów i te ż o N im w w y p o ­ w iedzi d o t M c M i l t u (4,23-24), alltakże p rzy w zm ian k ach o s ||r a m e n - ta c h (6,63| |^ 0 ||2 - 2 3 ; 1 J ||5 -8 ); w uw adze, że D f i h Śjl/ięty m iał |j r ć d a n j d o p iero po u ^ b i a m Je z u sa (7,39), i poi jf f i g g j jy fttw sta n iu . jg g y Jez u s p rzek azał D uf|§j|fjw ięteg(§|ppostołom (20.2,2). W przem ó w ien iu n a o statn iej w ieczerzy JjäZl|8Lzapow iedział p rz y jś c id jp u c h a S w ig lig o i Jeg o f u n k c je 3, a w P ie rw sz y m Liście św. J a n a je s t w zm ian k a o Jeg o działalności w śród w ie rn y c h (1 J 2,27; 3,9). J a k w idać, a u to r czw artej E w an g elii m ów ił o D u­

chu Ś w ię ty m vg zw iązk u z osobą Je z u sa S |y s t u s a , p rzed e w szystkim je d n a k m iał n a u w ad ze Jeg o d ziałalność w K ościele. N ie k tó rz y egzegeci są w ięc p r z e k o n a n i , D u c h Ś w ię ty będ zie w K ościele s p e łn ia ł te fu n k cje, k tó re J e z u s sp e łn ia ł podczas sw ojego p o b y tu n a z ie m i4. C hcielibyśm y się p rzek o ­ nać, czy ta k je s t rzeczyw iście (1), a :riiastępnie odpow iedzieć n a p y tan ie, sk ąd pochodzi n a u k a o D u ch u Ś w ięty m i w sp o m n ian e u jęcie Jeg o ro li:

od Je z u sa , ;|!|§§§E|elnej tra d y c ji, czy t e ż od a u t o r aüzJarälrteij E w angelii i li­

stó w (2).

1 N a z w y : „«Kwarta E w a n g elia ”, „E w an gelia św . J a n a ”. „Jan’’ lub „listjfjlw . Jan a”

nas dzieli |

2 J 3 ^ .6 p g ^ $ P o r . R. S c h n alejk e mb u r g. D ie „ situ a tio n sg elö sten ” R ed estü ck e in Joh 3. ZN W 49:1958 s. 88-99; t e n ż e . Joh a n n eseva n g eliu m . Bd. 1. Freiburg 1965 s. 375 n. 393 n.

8 J 14,16-17.26; 15,26-27; 16,7-11.13-15.

* Zob. R. E. B r o w n . T he P a ra clete in th e F ourth G osp el. N T S 13: 1966/67 s. 113-132; t e n ż e . T h e P a ra clete in th e L ig h t of M odern R esearch. S tfiv 4 | | l B | s. 159-16Ö; A. M . K a l t h g a s s e r . D ie L eh r-E rm n erv n g s-B ezeu g u n g s- u n d JjM p M g s- , 1 1 1 1 ! d e s joh a n n e isch en G e ist-P a r a k le te n g e g en ü b er d e r C h ristu s-O ffen baru n g..

Sal. 33:1971 s. 0 0 -0 7 5 ; I. de la P o t t e r i e . L ’E sp rit S a in t d a n s l’E va n g ile d e Jean.

N T S 18:1,971/U2 s. 446-451; E. M a l a t e s t a . The S p irit P a ra c le te in th e Fourth G o sp el. B b 54:i§|73 s. 539-550^A rtykul H. Wimdischa (Jesus u n d d e r G e ist im Joh an ­ n e se v a n g e liu m . W : A m ic itia e C orolla, R. H arris F estsch rift. London 1933 s. 303-318) nie b y ł m i dostępny.

(2)

4 8 K S . i j B H f f l i i G R Y G L E W I C Z

1. To, co H w a rta E w angelia rrppji o D uchu Ś w iętym , gjb^ginuje, poza inform acjam i o zstąp ien iu D ucha jffjfęteg o n a JezifiU ji Jego p rz ek azan iu apostołom , w ypow iedzi a u to ra lu b Je-zusa o pochodfzenjju D u ch a Ś w iętego oraz to, j ze O n udziela życia, uśw ięca’ poucza i bijoni apostołów i w ie r­

n y c h 5. W szystko to w y ra ż a m yśl, że D uch Ś w ięty je s t k o n ty n u a to re m działalności Je z u sa C hrystusa.

T a m y śl zaczęła się przejaw iać, gdy b y ła m o w a o pochodzeniu D ucha Św iętego. T eocentryczne (3,34; 14,16.26; 1 J 3,24; 4,13) i ch ry sto cen ty czn e

^ 8 ,2 6 ; 16,7) w ypow iedzi o zstą p ie n iu D ucha Św iętego w y s tę p u ją w Jan o w ej E w angelii obok ta k ic h sam ych w ypow iedzi o pochodzeniu Je z u sa C h ry ­ stusa. W zm ianki o p osłaniu (p em p o ) bard zo często w Ja n o w y c h pism ach odnosiły się do Jezusa, podobnie ja k słow a „d ać” (np. 3,16; 4,10: didom i) i „zstąp ić” (3,13; 6,38.41.42.51: katabaino), a tak że „ p rz y jść ” (erchom ai) 6.

P rz y pom ocy ty c h sam ych czasow ników , podobnie ja k Si? E w angeliach sy­

noptycznych, k ilk ak ro tn ie w czw artej E w an g elii by ło określone przyjście Je z u sa z n ie b a n a ziemię.

W zw iązku z in te rp e la c ją T om asza i F ilip a apostołow ie dow iedzieli się, Iż p rz e z to, że poznali Jezusa, z n a ją i w id zą B oga O jca (14, 7). T e sam e słow a Jezu s po tem odniósł do D ucha Św iętego. Ś w ia t n ie u z n a łjje z u s a i nie uw ierzył, a w ięc „n ie w idzi an i n ie zn a” D u o h a Św iętego i dlafego n ie może Go otrzym ać; apostołow ie u w ierzy li Jezusow i, z n a ją w ięc D u ch a Św iętego (14,17), a O n n a n ic h zstąpi. Poznanie; to i w idzenie zostało określone ogól­

nie znanym słow em gignosko (14,7.9.17) i dw om a s y n o n im a m i: horao (14,7.9) i theoreo (14,17)!,; w czw artej E w angpłii p iający rp i sp ecjąln e znaczenie. P o ­ n ad to z j e c S t e i i |||i w iern y ch z Bogiem , k tó re było celem p rzy jścia zarów no Je zu sa C hrystusa, ja k i D ucha Św iętego, m ogło dokonać się przez C h ry ­ stusa, a potem przez Du^ha^Swiętego. J a n w y raził je czasow nikam i: „o trzy ­ m ać” 7, „b y ć” 8, „pozostaw ać” 9, a tak że szeregiem p rzy im k ó w połączonych z zaim kiem „ w y ” 10, m ających specyficzne d la czw artej E w angelii znacze­

nie.

Z działalności D ucha Św iętego n a p ierw sze m iejsce w y su w a się u dzie­

lan ie życia. P odobnie ja k J a n m ów ił o Jezusie, że je s t życiem (np. 11,15;

5 Problem , czy s jjjw i|f§ z u s a odnoszą się do sam ych apostołów , czy rów n ież do K ościoła i w iern ych , um aw ia M. J. L agrange (E vangile selon S ain t Jean. 4 ed. Paris 1927 s. 42.4 n.).

6 F. G r y g l e w i c z . S ło w o ciałem się stało. P och odzen ie Jezu sa C h rystu sa w N o w y m T estam encie. Lublin 1976 s. 98-112.

1 J 7,39; 14,17; 20,22; 1 J 2,27: łam bano.

8 J 14,16.17: eim i.

9 J 14,17; 1 J 2,27; 3^1) m eno. Zob. R. S c h n a c k e n b u r g . D ie Joh an n esbriefe.

2 Aufl. Leipzig 1963 s. 105-109; F. G r y g l e w i c z . C hleb, w in o i E u ch arystia w s y m ­ bolice N ow ego T estam en tu . Poznań 1968 s. 118-124.

10 J 14,16: m e th ’h^tnon) J 14,17: p a r ’h y m in i en hym in .

(3)

D U C H S « | | | l | g | K J E Z U S C H R Y S T U S W C Z W A R T E J E W A ^ |f||§ § g ^ g 4 9

14,6; 17,3: zoe) i że „ k tó ry m chce, ty m życia u d ziela” (5,21; por. np. 10,28;

l f p : żębpoieo), ta k odnosi się to ró w n ież do DucHd Świętfego (6,qSi W uśw ięcającej ro§| D u ch a Swięteg© sp o ty k am y rów nież IB g ity n u IJ ję d jjp ła Jezu sa. Tajg j | | t z p o jęciem świątaśin* zfe chrztem , k u lte n O odpusz- c z e n iij i i g rz e c h ó ^ j C ||rz e s t je s t n ard d zeh iem się „z g ó ry ” (3,3.7: anothen), skąd p f th o d z ił J e z u s (3,31)|ja praw dziw y,. „w du§hu i w p ^ f c d z ie ” s p ra -

\ y g |^ a i || k u lt zapovk|pdziarg| g g lf k J e f ||s a z re a liz u je się d zięki D uchow i Sw i^teim u w iK o sc le le 11. p t z y ‘odp^fzęjj^niu grzechów ta k o n ty n u a c ja w y - st|§ p u j||jn a jw y ra 4 § ie j. J e ż u s lp o z a zachętam i, żeby n ie grzeszyć (np. 5,14;

por. 4,29.39), n ie je d n o k ro tn ie o d { |||||3 8 : ludziom g rzech y (np. 8,11; 1 J 1,9), a D u ch Ś w ię ty m ia ł robić toH§§ft> p i l i i apostołów (20,22-23), w ie m y też, ż fjw Jjjiśpiele is tn ia ła p ra k ty k a odpuszczania grzechów . W p rz e d sta w ie n iu tej ro li do Je z u s a i do D u ch a Ś w iętego odniesiono te sam e słow a: hagios p rz y o k reślen iu św{l|ij§§ti i a fie m i tas ham artias o odpuszczeniu grzechów . D ziałalność- D ucha S p ilte g o , zw łaszcza w o sta tn im aspekcie, J a n p rz e d s ta ­ w ił w z o ru ją c się n a ‘Je z u sie . B ó g O jciec po słał Je z u sa n a św ia t po to, aby O n ,J||iiszczy3|§zj^ajeSiabła’’ „ab y każdy, k to w N iego w ierzy, n ie zginął, ale m iał życie w ieczn e’lj|3,16), a św ia t „ b y został p rzez N iego zb a­

w io n y ” (3,17). G dy w ięc O n JSISpą d ziałałn cp |p p rzjB K zał ap o sto ­ łom D u c h a Swigtego. k tó ry r r i p sprawiać,;; b y ich p race b y ły skuteczne, a grzech® wierfgFch p o p ełn ian e p o chrzcie n ie s ta ły się n ie p o k o n aln ą p rz e ­ s z k o d ą » / osiągnięciu ostatecznego celu.

N a jb ffrrie lw Se fu n k c je D u ch a Sw|jfce§j§ tak że n aw iązy w ały |jb n aucza­

n ia J i | i | s | l J i i i i j l u c z y ł 12 i nazy w an o Go nauczycielem (np. 11^28; 13,13);

ró w n ież będzie rffuczał D uch Ś w ię ty (14,26; 1 J 2,27; por. Ł k 12,12). J a k Je z u s n ie czynił lilie od siebie s a m e g o 13, ta k te ż D uch Ś w ię ty ngg będzie głosił w łaąijych nipLk (16,13); ja k Je z u s głosił to, co Bóg M u zlecił, ta k D uch Ś w ię ty b tl| §Bjt t idjttczał ty lk o to, co O n głosił; ja k Jezu s głosił p ra w d ę i ja k sam b y ł pBSwdą (14,6), ta k rów nież; D uch Ś w ięty doprow adzi w ie rn y c h do w szelkiej p ra w d y (16,13), bo sam je s t D uchem p raw d y ; ja k O n zaś u w ie l­

b ił B oga Ojc|i_{jl_7.,4), ta k sam o uw ielb i Go D uch Ś w ięty (16,14). Spom iędzy słów określaj^cytH " n auczycielską działalność D ucha Ś w iętego (16,13-15) do Je z u sa b y ły odnoszone słow a „głosić” (np. 3,11; 6,63: laleo) i „o zn aj­

m ić” 14, do B lju sa rów nież je d n a k odnosiło się słow o „p ro w ad zić” (hode- geo). W praw dzie § § io słow a cz w a rta E w an g elia do Je z u sa n ie odniosła, ale n a u k ę, którąjÓ n-^iiosił i w ed łu g k tó rej w ie rn i postępow ali, n azy w ała d rogą

11 R. S c h a a e J t e n b u r g . D ie A n b etu n g im G eist u n d W a rh eit im L ich te von Q u m ra n - T e a t f l l i b z 3 :1959 s. 88-94.

i* Np. J 8,20; 9 p i p 18,20: didasko.

13 J 5,19. Poniir 7,18; 11,51; 15,4;;|8,34 a fh ea u to u .

14 J ie,13Saä'5: an aggello. Zob. F. M u s s n e r. D ie joh an n eisch e P a ra k letsp riich e u n d die a p o siijSfc/ie T ra d itio n . BZ 5:1961 s. 56-70.

4 — R o c z . T e o lo g .- K a n o n , t. X X IV .

(4)

5 0 K S . F E L I K S G R Y G L E W I C Z

(14,4.5: hodos), a nadto Jez u s sam siebie z tą w łaśnie drogą id en ty fik o w ał (14,6); rów nież m yśl o C h ry stu sie jako przew o d n ik u w iern y ch w drodze do nieba b y ła w p ierw o tn y m K ościele bardzo p o p u larn a 1S. B rak w ięc w zm ian - jgglp Nim jako o tak im przew o d n ik u w ca B l in B Ig§|§ngelii trz e b a uw ażać za rzecz przypadkow ą.

Z arów no m yśl o o brońcy w ie rn y c h p rzed Bogiem , ja k i słow o, k tó re je w yraża, p a ra k le im 16, zostało w J a n egffięłi pism ach oji^ięsione do Jezu sa (1 J 2,1; por. J 14,16) i D ucha Św iętego (14,16.26; 15,26; 16,7). W zw iązku z ty m w y stęp u je r o p ililż to sam o pojęcie g rzechu i t o S H I i jego określenie (16,8.9; 20,23: ham artia). T u je d n a k zachodzi różnica pom iędzy działalnością Je zu sa i D ucha Ś w ię te g o : Jezu s przyszedł nie „po to, żeby św iat sądzić, ale by św iat zbkvös*=:(12,47; por. 3,16; 5 ||4 ; 10,9); D uch Ś w ięty postaw i św iat w s ta n oskarżengg i w y k ę jjp ip g fsjifjp jl (16,8-11).

D u ® Św ięty, ja k z tego w ynika, k o n t y n u u j dzieło Jezusa, nie je st to n ato m iast l S |H p o n iifm y m uosobieniggig17 choćby d jp e g o , że Jezu s był w cielonym S ynem Bożym , D uch S w if ts ' s i e d z i a ł a bez Iprcielenia — przez apostołów i wiernyjdh. Jezu s b y ł osobą, !którą m ożna by ło w idzieć i d o ty ­ kać (1 J 1,1-3; p or|§§jl,14), podczas g |j§ jD u c h Ś w ięty §§|§j je s t w idzialny.

D uch Ś w ięty n ie je ś j też obecnością Jezu sa w Kościele. J e z u s i D uch Ś w ięty nie są postaciam i ta k zw iązanym i ze sobą ja k M ojżesz i Jo z u e lu b Eliasz i Elizeusz 18. Raczej D uch Ś w ięty to osoba, k tó ra będzie k o n ty n u o w ać dzieło Jezusa, a m ięd zy S |ru jfm i św iadczyć, żeNĘSfjrjest C h rjg jilsem , S ynem Bo­

żym, Słowem , k tU fflS a ło się ciałem , o r if j|e d y n y m z b f lp jie le m św ia ta 19.

2. T akie ustawierfjfe sto su n k u D uchaiffw iętego do JeS k śffl ta k a red ak cja w ypow iedzi c z w a A j E w angelii o D ućhu Ś w ięty m , Je g o pochodzeniu i działalności każe postaw ić p y ta n ie : od kofęo pochodzi koncepcja, że D uch Św ięty, choć w zm ieiao n y ch w aru n k ach , po u w ielb ien iu Je z u sa będzie k o n ty n u o w ał w K ościele te fu n k cje, k tó re On spełniał: od sam ego Jezu sa, z tra d y c ji czy od a u to ra czw artej E w angelii?

16 C. S p i c q . V ie ch retien n e et p ć iiB ffn a tio n selon Ze N ou veau T estam en t.

P a r is 1972.

16 Zob. W. M i c h a e l i s . Z u r H erk u n ft des johan n eisch em S paraklet-T itels. CNT 11:1947 s. 147-162; J. G. D e v i e s. T he P rim a ry M eaning of P aracletos. JT S 4:1953 s. 35-38; M. M i g u e n s . El P äraclito. J e r u s ä lim 1963.

17 Zob. I. S i m p s o n . T he H oly S p irit in th e Fourth G ospel, E x p 9:1925 N ° 4 s. 292-299; E. S c h w e r e r . G eg en w a rt des G eistes und escĄMtologische H offnung bei Z arath u stra, sp ä tjü d isch e n G ru ppen , G n o stik e rn und d e n Z eu gen des Neuen T esta m en tes. W : N e o te s ^ n e n tic a . Z ü ric h 1963 s. 178.

18 R. E. B r o w n . The G ospel according to John. N ew YiiSk 1966 s. 1135-1144.

15 C. S p i c q . V ie ch retien n e et pere:gn:ination selon le N ou veau T esta m en t.

s. 92-96. R ó żn ice p o m ięd zy u w ie lb io n y m J e z u se m a D u ch em S w ip y m , p rz e d e w s z y s t­

k im dotyczące ich p rz e b g j£ ß j& w w ie rn y c h , o m ą |f ia M a latas ta 547-550).

(5)

S U C H S W 1 Ę T Y A J E Z U S C H R Y S T U S W C Z W A R T E J E W A I ? f f i K f f l i 5 1

OdpowaBgfc n a to p y ta ip e nie n a l l j y do ła tw y c h , Ja n o w a bow iert|]FĘvgn|

gelia je s t

| | | J

zredagow ana, że tru d n o w n iej rozgraniczyć to, co ,pOchodzi od Jezu sa, od tego, co pfcWätäto w Kościelfe, l u b ! läylko n ależy do a u tö ra czw artej, E w angelii. W m e j Jezusow a; n a u k a j i l t ta k p rze p o jo n a sp ecy - i ię^n^rjj, sppsfft^eiti^myślenia, a tq !zfl:i$w ta k m ocno zw iązane z życiem g m in k ościelnych, jże dzisiaj p ra w ie n ie m a th y m ożliw ości o d d ||^ le n ia tego, co fljfjUfow i .w łą c z n ie Jezu so w e słow a, od kościelnej tra d y c ji, k tó ra tę n au k ę pr^Schijftväjjä;] i od red a k c y jn e g o w k ład u a u to ra, k tó ry w ty m w y p a d k u tr a g y c w k 3 |i[3 iB p |fe p re z e n to w ał. K ażdy asp ek t lig o , co czw arta E w angelia m ów i o D uchu S jiip ty m , m oże m ieć sw oje źródło w je d n y m z ty c h trz e c h etapów , p r z|i§jktj8j|; p r^ jp z ła Je z u so w a n au k a, zanim została sp isan a i do­

ta r ła d l nas. Mgm§jj tak ieg o s ta n u m ożem y w skazać n a p ew n e elem en ty , k tó re z jafrą)i_dożą p raw d o p o d o b ień stw a pozw olą ustalić, co m oże pocho- d i f e j f j tra d y c ji albo od a u to ra czw artej E w angelii.

N ie u lega w ^tdL iw ościiile to, co p rzech o w y w ała k ościelna tra d y c ja , po - c łlld z i od J # f i i | | ; a to, co do ty c h m a te ria łó w zostało w p ro w ad zo n e i co

■w||hich je s t ig w o fflą , z tra d y c ji lu b od a u to r jj czw artej E w angelii ,1O pie- r a |p |g j j | n a tj§§h w y ty czn y ch m u sim y p rzy jąć,! j n lc a ła tre ść n a u k i cTliucjhu Sjf§§ftym pochodzi od Jezusa. Od N iego też pochodzi u jm o w an ie D ucha Ś w iętego jak o osoby, zap ew n e te ż odnoszenie d o 1 N iego ty c h s łó v || k tó re przjifltem odnoszono do Boga; w Ja n o w y m p ff lk a z ie sp o ty k am y d w a tak ie slIjw a ifto o p o ie H P i hodegeo 21. M yśl | j | | | | i j i i H $ D u ch a Ś w iętego i Jego p j 5 j j ś c iu ;;ró w n iy ynusi pochodzić od Jeäu sa. J ęzjs; zapew ne u żyw ał n azw y

„ flu c h S ir ię ty ” (14,26; 20,22), bo b y ła ojbjgg ogólnie u ży w a n a w okresie ju ­ d aisty czn y m , sp o ty k am y ją w te k sta c h z Q u m rsii **, w pism ach ra b in i- stycznyciłi 23, taksjej w y s tę p u je o n a w całym N ow ym Testćunencie. Z ty c h śiairjiych racji, clflć jih e m a ją w ęższy zakres, Je filso w i m ożna p rzy p isać o k reślen ie „D uch ip eaw d y ” (14,17; 15,26; 1 6 ,1 3 ||1 J 4,6); n ie z a le in ie od söapityzm u zachojwianqgo w;..gneckim p rzek ład ziejB aw iązu je ono d q isp e c y - fieznej tre śc i sło w a:„ p ra w d a ” w y rażającej m yśl, że a b so lu tn ą p ra w d ą j ę p ewangelia,; ta r w « k tó rą Je zu s głosił i k tó ra Jeg o d o t g j | | j

K o ś c ||ln a t r ^ j f e j a , do k tó re j n ależała F g u e ż tradjgjpja Ja||pwggch

s0 J 6,63. Zob. R. B u i t m .ą n n . Zoopoieo. TW NT II 876 n.; J. L e a l . Spiritus e t caro in Jo 6,69. VD 30:1952 s. 257-264.

m J 1611. P o r. np. P s 25,4-5; 143,10; Mdr 9,10-12;f t , 10.

2» J. C o p p l l s . Le don d e l’E sp rit d ’apres le M te x te s de Q u m ran e t le qua- tr ie m e E van gile. H^^rti^iohes bi'bliques” 3:lS5i8 s. 209-223; O. B e t z . D er P a ra k let.

L eid en 1963 s. 173-181, I. d e l a P o 11 e r i e. Le P araclet. W: I. de la P o t t e r * S. L y o n n l j p L a ^ f ij s e lo n l’E sprit. P aris 1965 s. 97-105; A. R. C. L e a n e y . yfjjfl J oh an n in e P a ra 4 tefa la n d th e -Q u m n n i Scrolls. W: John and Q um ran. London M M s. 38-61.

23 p S c h ä f ü D ie V o rstellu n g vo m H e ilig e n ^ e is t in d e r rabf||jgfchen. L ite ­ ra tu r. M ü n c & n l f l i l

(6)

5 2 K S . F E L I K S G K Y C fłle W I C Z

gm in, te s ło w n i k tó re pocBffdziły od Jezusa, ale zjfjsw ej stro n y do n ich w niosła pew n e elem en ty w lasnei W okresie sam odzielnego istn ię fiji Kościoła, a w ięc od m o m en tu sm'ierci i u w ielb ien ia Je z u s a do końca p ||H g i ^ g |||p p ę k u , täjla i§pytku j|§§|jh, kttMfzy n ie znali h eb rajsk ieg o języka, a n a co d z iiń p o S H Iw B i się-Tpiecfnhi, n a grecki ję zy k przełożono Jezusow e f f i c a . Z k e ^ ie ln e j^ ira d y p ji w ię jt pochodzi cała szata lite ra c k a

||ifflji|i|e d z i o D uchu Ś w iętym . Nie d a się określić tego, ile dzisiejsSy tek st grecki Jezu§6i§|fch w ypow iedzi zaw d, i ę i / a in te rp re ta c ji n ieu n ik n io n ej p rz y kfildiafe' tłu m fiz e n iu , ile w prow adzono do n ich uściśleń, u w y d a tn ie ń n iek tó ry ch jfc$ektów oraz a d a p tacji koniecznych w now ych w aru n k ach , w którjfch żyły gm iny kościelne, oraz ja k w iele p rz y ty m n aw iązy w an o do w łasnych zw yczajów , k u ltu i iig ty tu c ji, k tó re w y tw o rzy ły się w Kościele.

M odyfgjacje te je d p ik d o ty c z p y ty lk o sza^g1 jg y k o w e j, k tó ra zresztą, ja k się w yB au’. ijB I d spisaniem E w angelii nic b y ła uściślona, gdyż jeszcze ew angS iści i w prow adzali do nif§j pew n e zm iany. Np. w zap ew n ien iu po­

m ocy a B I B l S w ie a b o pod<8jas|l>brony pfiii§ł sądem zam iast słow a „dać”

(Mk 1 3 , 1 1 jHm M t | | , 19) Ł u l||s z (12,12X-Wprąjwadził słow o „nauczać?’ 24.

J a n (14,tS):p0®ji0eił doljsłoWa ^<jlać”, aid Odniósł je n ie do obrony, letnf ra ­ czej do EHieha Św iętego jako otirońcy Jb iu ro w y c h w yznaw ców ; słowo zaś

„nauczać” “w y k o rzy stał tam , gdzie m ów ił, że D uch Ś w ięty przypom ni w szystko, co było przedm iotem Jezusow ego n au czan ia (14,16). W ykorzystał też słowo „głosić” (16,13)ę występującemu.' M k 13,11 i M t 10,19-20, choć nie do obrony je odniósł, l e d l do źródła, sk ąd D uch Ś w ięty będzidiliCzerpał naukę, i do pełnego zak resu tej nauki. Te trz y słow a a u to r czw artej E w an­

gelii przejął z trad y cji i p o w tó rzy ł w sw oim dziele.

R ozgraniczenie w czw artej E w angelii pom iędzy ty m , co p rzek azy w ała kościelna tradycja,iŚB Jym , co było w k ład em a u to ra, je s t tru d n y m p ro b le­

m em , a n a drodze do jego ro zw iązan ia postaw iono zaledw ie p B rw sze kroki.

Są to próbyj okrelfenia słów i zw rotów ch ara k te ry sty cz n y c h dla a u to ra czw artej E w a n g e lii! w y z ip c z y ł ich 33li— g i Schw eizer, ro zszerzył do 50

24fefljiitA2,12: didasko. O dniu D a th a iS w ięte g etŁ u k a sz m ó w ił w inn ym kon tek ście, np. 1 1 , ® \ H n i e d f i e Duch Ś w ię ty będzie św iadczy! o J e zu sie i że ap ostołow ie o N injJłtmifoectw o w yd ają (J 15,Mt|£ ) , jest zbliżona do w y p ó w ied zi M t 1.0J20 (i paralel- nych M k 13.11; Ł k 12,12); oj zwIąziKgh jej z=bja<jyqją m ó w ił Lagrange (jw. s. 412-414).

O D u ch p S w iętyiń iiw; In nych częściach N ow ego T estam en tu poza Janem zob. G. W.

Lampe. T /ią jp c w Spirit,-in th e W ritin g s o f S t. L u ke. W : S tu d ie s in th e G ospels. M e­

m o ria le R. H. L ig h fo o tB iic fo rd 1 9 0 s . 159-200; E. S c h w e i z e r . P n eu m a TW NT VI 3 9 4 - l j |j J. P r y k a. „ S p irit” amfjtĄ,Flesh.’’ in th e Q u m ran D o cu m en ts an d Som e N ew T esta m e n t T ex ts. R evue de Qum ran 5:1965 s. 345-360; A. J a n k o w s k i . Duch M o b U ib iA ica rrä& lvią : p r z y jd ź . Aff-~22,n. ACr 1:1969 s. 83-105: t e n E l. S en s trze c h p r z e n o s m P a w io w ych . SS H T 4:11971 s. 2R|37; t e n ż e . D uch S ip ięty a t z m a r tw y c h ­ w sta n ie d a l. IftjH r 1:1973 s. 63f|?5; H. S. B e n j a m i n . P neum a in Johm an d Paul.

A C o m p a ra tive S tu d y of th e J S ltsIB ilfli P a rticu la r R eferen ce to t’B H oly 'S p irit. B TB 6:1976 sHfe-48.

(7)

d u c h Św i ę t y a j e z u s Ch r y s t u s w c z w a r t e j e w a n g e l i i

5 3

E. R uekstuhl. a do 82 RWHbr o w a f e ł WnWico] K.rERinh w y d aje się jed n ak , że choć greck ie S a w a w ypow iedzi o D uchu Ś w ięty m m ogą pocho­

dzić z llfadycji, to je d n a k z ja k ą ś dozą praw d o p o d o b ień stw a m ożem y a u to ­ ro w i czw artej E w an g elii przj||fisą§ słow a przez niego u lu b io n e 26. Je śli dzięki n im bliżej o k r e ś h i i ||| Ja n o w y w k ład w kościelną tra d y c ję , w te d y jeszcze lep ie j będ ziem y m ogli poznać c z w a rtą E w angelię.

Z a u lu b io n e trz e b a u zn ać te słow a i zw roty, k tó re często w y stę p u ją w czw artej E w an g elii i w J a n a M B H|listach. Dlffelimy je n a pięć g ru p w zależności od ich w ystęp o w aniaj jif an a i w cały m N ow ym T estam encie poza Ja n e m . Do p ierw szej z ty c h g ru p zaliczałby t e słow a i zw roty, k tó re w y s tę p u ją 27 ty lk o w czw artej j S p j B e l i i i w J a n o w y c h lista c h ; są to:

a m en a m en , a fh e a u to u , archon to u kosm ou, ek tou em ou, em fysa o , gen n e- th e n a i e k to u T h eo u , parakletos, p ro sk y n e te s m chrism a. W d ru g iej g ru p ie z duży m p raw d o p o d o b ień stw em zaliczam y do u lu b io n y ch przez J a n a te słow a i zw roty, k tó re u niego częściej w y stg p u ją n iż w in n y c h księgach N ow ego T e sta m e n tu łącznie; są to: alethes (1 7 -i—i 9), ap’arches (12 — 9), g en n eth en a i e k 28, e k to u p n eu m a to s (3 — 2),ko sm o s (102 -— 83), m a rtyreo (43 — 33), m eno (6j'!|3-'51), oudepo (2 — 1). W trzeciej g ru p ie są słowa, k tó |S do J a n o w y c h p raw d o p o d o b n ie należą; są to słow a i zw roty, k tó re w p ra w ­ dzie częściej w y s tę p u ją w N ow ym Testam encie, ale u J a n a m a ją specy­

ficzne, je m u ty łk i!w ła ś c iw e znaczenie; w śród ta k ic h są p rzed e w szystkim : aletheia, ham artia, dika io syn e, e k e in o s 29, e n w połączeniu z zaim kam i, e im i w połączeniu z jfjjęmo, ta erchom ena, krisis, laleo apo, lam bano e k 30, onom a, para to u patrcjH peri, sperm a 31. Z m n iejszą dozą praw d o p o d o b ień ­ stw a (czw arta g ru p a) |§ ||ja n o w e u w ażam y te słow a, k tó re u J a n a lf S S lę - p u ją rzadziej niż w in n y c h księgach Nowego T e sta m e n tu ; są to słow a:

alethinos (13 — 15), anaggello ( 5 —§p), gignosko (82 — 139) 32, doxazo (2jjjJ—

25 E. S c h w e i z e r . Ego eim i. G ottin gen 1939 te 88-97; E R u e k s t u h l . Die lite ra risc h e E in h eit d es J oh an n esevan geliu m s. Freiburg 1951 s. 190-205; W. N i c o l . T h e S e m eia in th e F ourth G ospel. L eid en 1972 s. f p f f j

28 N iek tóre u lu b ion e sło w a autora czw artej E w an gelii zesta w ił JohnsH Ł ( j # . s. 63-67).

27 W o b liczen iach opieram y się na zestaw ach , jak ie zrob ił R. M orgenthaler (.Sta­

tis tik d e r n e u te sta m e n tlic h e n W ortsch a tzes. Zürich 1958).

88 P ra w ie w y łą czn ie u Jana.

29 R. B u ltm a n n (Das E va n g eliu m des Johannes. 17. A u fl. G öttin gen 1962 s. 442) u w aża, że zaim ek ekein os odn osi s ię do dom yśln ego ok reślen ia p a rakletos. S łow o to ostatn i raz przed tem w y stą p iło w w . 7.

30 R u ek stuh l i Nicol; u w a ża ją ka ch a raW eiystyczn yid ia J i n a zw rot lam ban o tina.

31 M usser (jw. s. 58) poza w yliczon ym i tutaj i fflgU(ffi|O TO nnym i za typow o J a n o w e u w aża je szc ze |ł i a £ . : doxazo, kosm os, m a rtyreo , ||$£erj,jk nad to zw ro t a p ’a r­

ches.

32 John ston (jw . s.| $$) u w aża to sło w o za charakterystyczne d la Janow ej lite ­ ratury.

(8)

5 4 K S . |g j l§ § ® H S G R Y G L E W I C Z

3 8 )|||§ |jfao (29 — 33), zoe (49 — 86), theaom ai (9 — 13), thtor&o (28 — 33), horao (39 —!l!5), oupo (13 — 14), päier (155 — 260), p e m p o ~(32 — 47), p i- steuo (107 —41134), hiffjjkfo (33 — 47). Z'b&rdzio m ałą dozą praw d o p o d o b ień ­ stw a (piąta grupjll do Jantjw yh, a raczej §§Ij§§do ogólnie u ż y w an y ch w Kościele słów iS lw rifb w należą t i f którgflw ystępują u J a n a co n ajm n ie j d w a ra z y rzadziej niż w N ow ym T estam er i » : są to ego (469 -S-1407), e n to onom ati (l§J|j§30), «wfoäötfry (3 — 8), jieristera 7), hydor (29“

51), pseudos 3 — 7). W s f jitk ie j|§ine słow a z frag m en tó w o D uchu S p ię ­ ty m uw ażam y §§ pochdp p jce z kościelnej t r ääflcifr w śród n ic h zaś if f l t a tym i, k tó re w y stę p u ją ■§! każdyiB kontekście, ‘-sją- słowa, ktdjte m iały lub m ogły m ieć tre ść relig ijn ą : haima, akouo, a fie m i, baptizo, baptism a, deo- mai, didasko, didom i, dikaios, dynam ai, eiseręhom ai, ekppreuom ai, eleg- cho, Iesous, katiSM ^ ^ S a A o s , krateo, krino, | | go, .piello, hodegeo, oura- nos, p neum a, poreuom ai, proskyneo\ '-rema, s a g :, h yp o m im n esko , chreian echo, C hristos, 8 Jeleo.

S pośród u lu b io n y ch przez J a n a słów i zw g^tów do lin o w y c h trz e b a zaliczyć n a pod staw ie k ry tfE ó w E. R u ck stu h la i W. Nicola: a m en a m e n , a fh e a u to u i g en ń eth en a i e k to u TheBjiŁZ pieäö^szSjIgrlijipy, kathos i m a rtyreo z drugiej, ekein o s i para z trzeciej oraz oupo i hypago z czw artej grupy.

S pośród in n y ch zw rotów w spom niani a u to rz y do Jan o w y ch zaliczają: an w połączeniu z %j$j§.apekrithe bez u zupełniającego słojwa^jp isteu ein eis tina;

k o n stru k c je : houtos estin ho baptizon, td ||m e tjih a eBÜfe to zĘkpoioun, a ta k ­ że ho p em psas ... ekeinos m o i eipen, ho parakletos ... ek e in o ś h y m a s dida- x | | i p o w tó rz e n ie : to p n eu m a katabainon kai m e n o n e p ’auton.

Szczegółowe w ejrzen ie w te k st pozw alaltią;podS ::aw ie zarów no u lu b io - näjffi: słów Jan o w y ch , ja k i k ry te rió w E. R u c k stu h la i W. N icola określić jako Jan o w e nffltępujące słow a i zw ro ty w l , f |- 3 3 : „w ydał ś w ia Ł c tv ib ”,

„ u jrz a ł” (2 razy), „gołębica”, „spoczął” (2 r a z y || „ten, k tó ry m nie posłał”,

„te n jest, k tó ry chrzci” oraz po w tó rzen ie: „D ucha zstępującego i spoczy­

w ającego n ad N im ’’; w 3,5-6.8: „odpow iedział”, „zap raw d ę zap raw d ę” , „ n a ­ rodzić się z” (3 razy), „z D u ch a” (3 razy); w 4|23-24: „czciciele” ifi razy),

„ p ra w d a ’ (2-razy), „p raw d ziw i”, „O jciec” ; w 6,§3: „D uch d aje życie” , „ ja ”,

„życie” ; w 7,39: „w ierzący w niego”, „jeszcze” [nie b y ł dany], „o” [Duęhu].

„jeszcze” [nie ffivielbiony]; w 14,16-17.26: „<B>rońca” (2 razy), „świKt”,

„przeb y w ać” , „O n ”, „prosić”, „O jciec” (2 razy), „w idzieć”, „znać”, (2 razy),

„posłać”, „w m f l n im ien iu ” , „ ja ” oraz zestaw y : „obrońca ... O n” , „w ” z za­

im kiem osobow ym , „ je st ... p rz e b y w a ” ; w 15,26-27: „od O jca” (2 razy),

„O n ”, „św iadczyć” (2 razy), „obrońca” , „od p o czątk u ” , „o m n ie ”, „posłać”

oraz zestaw : „ o b ro ń ca... O n” ; w 16,7-11: „O n ”, „nie w ierzą w e m n ie ”,

„ob ro ń ca”, „wj|ać§|ł tego św ia ta ”, „ św ia t”, „<fy (6 razy), „g rzech ” ® razy),

„ s p r a w ie d liw i« ! (2 razy), „sąd ” (2 razy), ,-,pękłaś”, „iść”, „O jciec”, 7,-Ujrzeć” ,

„ j a ” ; w 16,13-15: „O n ” (2 razy), „m ów ić”, „dd sifebie”, „z m ojego” (2.razy),

(9)

Bu c h ś w i ę t y a j e z u s c h r y s t u s w c z w a r t e j e w aU B E B I I 5 5

„w ziąć z” (2 razy), „ p ra w d a ”, „o zn ajm ić”, „otoczyć chwałą'?, „ob jaw iać”

('S razy) oraz p o w tó rzen ie: „z m ojego w eźm ie i w am o b ja w ili w 20,22-23:

„w eźm ijcie D u ch a Ś w ięteg o ”, „k tó ry m [odpuścicie], „któryną” [zatrzym a­

cie], ^łjthCĄćj’, „g rzech ” ; w 1 J 2,27: „n am aszczenie” (2 raSEyj,: „ trw a ć ”,

„ p ra w d z iw y ’-! »w w as” , „o” [w szystkim ], „k łam stw o ” i 1 4 ® # # : » j e s t ...

trw a ć ” ; w 1 J 3,9: „ trw a ć ”, „n a sie n ie ” ; w X J 5,6-8: „św iadczyć” (2 razy),

„ p ra w d a ” M v ^ i a ” (4 razy).

P o s z u l i i i B i i śladów a u to ra czw artej E w angelii w jego w łasnym dziele n ie m o ż m E H a b a n ijf f iv o d n e osiągnięcia. Z p fŁ so w aS fe je d n a k llż n y c h k ry te rió w d a je m ożliw ość zgodnego z 'rz eczy w isto ścią ro zg ran iczen ia tego, co Ja n o w e , od tego, co pochodziło z tra d y c ji, zw łaszcza że b a d a n ia p rz e p ro ­ w ad zo n e n a p o d staw ie ty c h k ry te rió w d o p ro w ad zają do p ra w ie id en ty cz­

n y c h w y n ik ó w 33. P rz y zastosow aniu je d n a k k ry te rió w E. R u c k stu h la i W.

N icola je s t m n ie jsz y zak res osiągnięć, np. w 4,23-24 i 1 J 2 ,2 7 |® 9 n ie w y ­ k a z u ją o ne żad n y ch Ja n o w y c h śladów .

U lu b io n e J a n o w e słow a, jeżeli n a w e t o puścim y słow a g ru p y czw artej i p ią te j, k tó re m a ją m ałą lu b b ard zo m ałą dozę p raw d o p o d o b ień stw a p rz y ­ n ależn o ści ty lk o do a u to ra czw artej E w angelii, rz u c a ją n a m w iele św iatła n a to, ja k re d a g o w a ł on te k sty p rz e ję te z tra d y c ji. W ykazu® one, że np. w rozm ow ie z N ikodem em w p ro w ad ził op z w ro t „z D u ch a”, w ro z­

m o w ie z S a m a ry ta n k ą zw rócił u w ag ę n a czcicieli B oga i k u lt „w D uchu i w p ra w d z ie ”, B ł o n te ffip p fo w a d z il w yj|§H |ienia d |i p m f |e z stą p ie n ia D u ­ ch a Ś w ięteg o i u w ie lb ie n ia Je z u sa (7,39).

N a p o d staw ie je d n y c h i d ru g ic h k ry te rió w m ożem y pow iedzieć, że z o m a w ia n y c h te k stó w J 6,63 nie w y k a z u je p ra w ie żad n y ch Ja n o w y c h in ­ g e re n c ji, a in te re s u ją c e n a s fra g m e n ty P ierw szeg o L istu są ta k zred ag o ­ w a n e , że w jjjw p ty lk o m eta fo ry c zn e o k reślen ia D ucha Św iętego n ależą do słów w y łą c z n ie Ja n o w y c h . O d w ro tn ą s y tu a c ję zau w ażam y w J 16,7-15, gdzie w sz y stk iJljpodstaw ow e słow a n ależą do a u to ra czw artej E w angelii.

S ty l a u to ra c z w a rte j E w an g elii c e c h u ją obrazow e o k reślen ia, n p . „o b ro ń ­ ca”, inlam asiczeiiife” , „ n a sie n ie ”, specyficzne zw ro ty czasem nagrom adzone obok sieb ie (np. 1,33), w zm ocnienie re fe ro w an e j tre śc i przez zw rócenie n a n ią u w ag i n a p o czątk u zd an ia (np. 3,5) lu b w sam y m zd a n iu p rzez k ilk a­

k ro tn e n a w ra c a n ie do p o d m io tu w częściach p a ra ta k ty c zn ie obok siebie p o sta w io n y c h (np. 15,26), p rzeciw staw ien ia, n p . ciało — D uch (3,6), św ia t — apostołow ie, p rz y jść n ie m oże — je s t ... p rz e b y w a (16,17).

Ja n o w y w k ład w treść p rzek azan ą z tffffy e ji ograniczał się przew ażnie ty lk o do w y sty lizo w an ia, np. słów Jaild C hrzciciela (1,33), teologicznego sfo rm u ło w an ia tego, co dotyczy c h rz tu ||3 ,5 -8 ) i k u ltu (4,23-24), p rzy jścia DijBH^;Sfifi4fe$go 6—17.36},- podai&e w y ja ś n fiń związafcj§l$-jz -i^żftijfeą

88 W yjątek sta n o w i J 7,39, gdzie n ä jljH lB iä o w a w sk azu ją kryteria R uckstuhla i N icola, a na in n e — słow a u lu b ion e p r z e|jlf§ ia .

(10)

5 6

p | H j g Ä ||5 B ||f l |n żjfpia J e z i||^ a o k re sg n , w k tó ry m ąjgł i działał Kościół (7 ,3 9 |l|H :R ä p i sw ych ingerencji;jaiAtor-EMwartej E w angelii u w y d a tn ił zna­

czenie św ia d c z e n ia o osobie Je z u sa C h ry stu sa (1,32-33; 15,26-27) oraz sto­

su n e k D u p h a;Ś w ięteg o ;do Boga O jca j i Je z u sa C h ry stu sa (15,26), a do k ład ­ n iej opraSpwa§iSidową i nailipjici^łlBly działalność D u ch a Ś w iętego (16,7-15).

F rą g p jb n tjife D uchu Swieftlmal'Ü B te m ia äzereg elemejntów ch rzecijań - skiej rfoktryn;.. kLore czw arta Ey/arigelia przekazyw ała, a k tó re pochodzą z tra d y c ji k dMBłfelndtttlub przez m ąiod Jezy sa. P oza n azw am i: ,,D uch” „D uch Ś w ię ty ”, ,,D uch p iS w d jif było to ig rzed e w szy stk im p o jm o w an ie działal­

ności D u c h a ą j l ^ H o n a wzór; d ziałaln o ści Jezusa. D uch Ś w ięty „spoczy­

w ał” n a Jęzuiśię od ch w ili Jego c h rz tu aż do m om entu, k ie d y O n Go p rze­

kazał apostołom ; dlatjego w ie rn i nie m ogli otrzym ać D u ch a Św iętego, do­

póki Jez u s n ie p o w r ó c ttd o Ó jca (7,39; |||§ 7 ). D z ia ła ln o il D ucha Św iętego w K ościele, jä k gtesääE E radjäyjna n a u k a 34 (w k tó re j nie m a Ja n o w y c h in ­ gerencji), p rz e ja w ia | | ę w k ilk u k ie ru n k a c h : O n u d ziela duchow ego życia i je ro zw ija (6,63) p i f l l chrzest, M ir y je s t konieczny do tego, żeby m ożna było w ejść d olfc-ólestw asB o^go (3,5), :p idez:|iturgicÄ jy k u lt (4,23-24) i od­

puszczanie grzechów (20,22-23; 1 J 3,9); O n w ie rn y m u d ziela św iatła, by z r o z u m ie li( p j||||tu s o w ą n aukę, O n w y k aże w in ę tycłj, k tó rz y n ie w ierzą w Jezu sa, Blwtejfe obrońcą w ie ri||rc h U Bogal

J a k w idać z tego, a u to r czwarjtej E w angelii przek azał o trz y m a n y z tr a ­ d y cji zasadniczy zrąb kościelnej n a u k i o D u ch u Św iętym . Jeg o in g eren cje sp o ty k am y w lk o w n iektagych fra g m en tach , przew ażnie zaś polegały one n a ta k im w ysjfflizow aniu tek stu , k tó rlg u w y d a tn ia ło jego teologiczną treść.

N a ty m tle dopiero m ożem y dać dop o w ied ź n a p y tan ie, sk ąd pochodzi ta k ie u ję c ie i* i|i| D ucha Św iętego w K ościele, w zorow ane n a działalności Jezusa. Z n an e z E w ln g e lii k o n tro w e rsje Jezu sa z Ż ydam i, nauczanie, z w ła s z c z a w d ru g iej części Jego publicznej działalności, skierow anej przew ażnie do uczniów w sk azu ją, że n ie ty lk o z tra d y c ji, ale n a w e t od J e ­ zusa może pochodzić m yśl, że św iat n ie m oże przy jąć D ucha Św iętego, oraz sf f i f f i yanie całej JegOEd?iąłaljnj©śii n a K ościół i n a jego człj p f jów, a w ty m specjaln ejzw ró cen ie u w a g f h a p o m o cg jak iej D uch Ś w ię ty udzieli w iern y m , g d y ludzie będą ich prześladow ać. Tę działalność Jezus: m ógł sobie w y - obrazić ja jp llk o n ty n u a c ję "sw ojej działalności. M yśl tę o d Je z u s a p rz e ję ła kościelna tra d y c ja , a u to r tjpaś c z w artej E w angelii przelS§KJfWał ją n a s tę p ­ n y m pokoleniom w iern y ch .

84 P och odzen ie tego słow n ictw a z k ościeln ej tradycji zasygnalizow ał S. Schu lz (U ntersuchungen zu r M ensch en soh n-C hristologie im Joh an n esevan geliu m . G öttingen 1957 s. 149).

(11)

D U C H r j p B Ę T Y « J E Z U S i Ü Ö j j S T U S W | j | | R | | U g ^ : E f l i g i l G E L I I 5 7

DER HEILIGE GEIST j l t l f i j j E S l S CHRISTUS Ig i M igR gN G E L IU M Z u s a f i i m e n f a s l ä f

A u f dem cdótat des f f i ä s ä f e f e e s : und der jaljtfmńeśscheR AupęejEuJtggn über l i i Ajdsanit= und j^falgabera =des H eilig en G e is t e f ib e s o o d e H Ober se|ijjijfj|jfeleb<«i*ł«r =tee ili- igende, b eleh ren d e und b ew a h ren d e F unktion, b ew e ist d er V erfasser, d ass der H eilige G eist d asselb e in d er K irch e erfü llt, w a s C hristus in sein e m ird isch en L eben erfü llte.

D ie B esch reib u n g d er H erku nft der L eh re üb er den H eilig en Geisit und sein er R olle w ird durch d ie A & r en z u g d e sjen ig e n gezeigt, w a s v o n Johan nes, von der kirch lichen T r a d itic » u m w as von Jesu s stam m t. D er V erfasser z ieh t in B etracht d ie von Joh b elie b ten W örter u n d A u sd rü ck e: a u f d iesem G rund h a t er gezeigt, dass d ie jo h a n n lf- sch en In gerenzen in das aus l||fg |j|ic h e n T radition stam m en d e Gut b e treffen fa st nich m eh r a ls die S tilisieru n g; in diesem G u t l i l i S m an auch d ie j e n ig ä ^ lt e ^ B iflie ig e n , die w ah rsch ein lich direk t von Je“sus stam m en.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pokrywę można otworzyć tylko wtedy, gdy wirnik się zatrzyma, zostanie wyświetlony znak S na wyświetlaczu i wirówka zasygnalizuje możliwość otwarcia pokrywy

42 k.r.o., od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do majątku, który był nią objęty, przepisy o współwłasności w częściach ułamko­

If we consider a suspension of non-magnetic particles instead of a magnetic fluid, then the corresponding equation for the transport of vorticity may be obtained by setting M equal

(około 1200) m istrz W incenty podał dokładniejszy opis przyczyn i przebiegu tego tragicznego zatargu; opowieść Kadłubkowa spotykała się jednak od początku XIX

 w przypadku pracy ze ssaniem (czerpaniem cieczy z poziomu poniżej króćca wlotowego do pompy) - przez odpowietrzenie pompy za pomocą instalacji próżniowej

- po upływie nastawionego czasu pracy, wyłącznik czasowy wyłączy wirówkę, - wcześniejszego wyłączenia obrotów wirnika można dokonać przez naciśnięcie przycisku /11/,..

Poniżej przedstawiono główne nowe pojęcia dotyczące urządzeń z kopią elek- troniczną (w skrócie Kopią E). 1) Kopia elektroniczna – kopia wydruków zapisywana

Nie stał się nim również w czasie drugiej w oj­ ny, kiedy stał u szczytu swego powodzenia, był premierem rządu, naczel­ nym wodzem i centralną postacią

niejsze upoważnione są już teraz do ambicyi wszelkich, do ambicyi największych: nie tylko więc uczyć się wszystkiego tego, co mężczyzna umie, ale i stanąć

pamiętać, że bakterie z produktu ERUCA muszą się po oprysku namnożyć na liściach i owocach, zatem należy zabiegi wykonywać odpowiednio wcześniej przed inwazją szkodnika, oraz

Przykładowe możliwe mieszaniny AVALON Pestka Wzrost owoców II: Miedź Extra, Topsin, Sintop, Kaptan, Orthocide, Captan, Kapłan, Mertop, Raptan, Tobias-Pro, Valor, Syllit,

Obraz docelowo trafi do Ugandy gdzie powstaje Wioska Dziecięca Miłosierdzia Bożego budowana przez Wspólnotę Dobrego Samarytanina.. WSZYSTKICH PARAFIAN ORAZ GOŚCI

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright

fenomenach elektronicznej pajęczyny i powiąza- nych tylko szeroko rozumianym polem badaw- czym, jakim jest Internet. Po książce można się spodziewać nieco więcej,

gdzie zasłynął ze zdzierstw i nadużyć, które pozwoliły mu po- tem zakupić willę Cezara w Tiburze (dzisiejsze Tivoli) i założyć sławne ogrody salustiańskie między

7.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i Światło Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej dla

Papież podkreślił, że słowo „Ojcze” wyznacza przestrzeń modlitwy, jeśli bowiem nie czujemy się dziećmi Bożymi to nasza modlitwa staje się pogańska, jest

Podobna aktywność staje się skutkiem takiego myślenia człowieka o samym sobie i naturze, które skupia się wyłącznie na użytkowym podejściu do  rzeczywistości i 

[r]

YouTube wciąż się przeobraża. W ciągu ostatnich ośmiu lat udowodnił, że może być platformą rozwoju kultury oddolnej. Archiwizuje produkcje, daje kanał dla

c Registration error for simulated PAINT and STORM data for different degree of labeling (DOL), mean localization uncertainties ( σ = 4, 8, and 13 nm) and number of localizations

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

Parafrazując autora Medytacji o pierwszej filozofii, można powiedzeć, że z chwilą, gdy człowiek stara się myśleć, że wszystko jest fałszem i nie ma prawdy, albo