Regulamin konkursu dla szkół podstawowych Siła wiatru siłą mojej gminy

Pełen tekst

(1)

Eco-Wind Construction S.A.

Eco-Wind Construction S.A., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa

tel. +48 22 444 0881 • fax +48 22 395 58 29• NIP 5213506045 • REGON 141635249 • KRS 0000300426 Sąd Rej. dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospod. KRS

Regulamin konkursu dla szkół podstawowych

„Siła wiatru siłą mojej gminy”

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Siła wiatru siłą mojej gminy” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Eco-Wind Construction S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, 02-674 Warszawa, NIP 5213506045, REGON 141635249, KRS 0000300426 Sąd Rej. dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej „Organizatorem” lub „Eco-Wind”).

3. Celem Konkursu jest stworzenie pracy (zwanej dalej „Projektem”), której temat będzie się odnosił do tytułu konkursu „Siła wiatru siłą mojej gminy”.

4. Dopuszczalne są różne techniki wykonania – prace opisowe, prezentacje, prace plastyczne, instalacje, filmy lub inne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od dnia 19 października 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku, przy czym Organizator uprawniony jest do wydłużenia czasu trwania Konkursu lub jego anulowania.

2. W Konkursie może wziąć udział zespół (zwany dalej „Zespołem”) składający się 3 do 5 uczniów (zwanych dalej „Uczestnikami”) pod opieką nauczyciela (zwanego dalej „Nauczyciel-opiekun).

Uczestnicy muszą być uczniami, a Nauczyciel-opiekun pracownikiem jednej ze szkół:

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach

 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

 Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu

 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dubielnie

 Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zegartowicach

 Szkoła Podstawowa im. Jana Slaskiego w Trzebczu Szlacheckim

 Szkoła Podstawowa w Brzozowie

 Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim

 Szkoła Podstawowa w Trzebczyku

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Bartoszewskiego w Pasłęku

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Powszechnych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

 Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie

 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

 Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

(2)

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

 Szkoła Podstawowa w Kożuchach

 Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Opatowie

 Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach

 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

 Szkoła Podstawowa w Biskupicach

3. W Konkursie nie mogą brać udziału zstępni, rodzeństwo lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia do pracowników Organizatora, którzy bezpośrednio biorą udział w organizacji Konkursu lub ocenie Uczestników. Za pracowników uważa się także osoby współpracujące z w/w podmiotami na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

4. Warunkiem udziału jest przesłanie na adres: Eco-Wind Construction S.A., ul. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 5.11.2015 r.:

a) formularza zgłoszeniowego;

b) zgody przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród;

c) oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika dotyczącego utworu zgłaszanego w Konkursie i autorskich praw majątkowych do tego utworu, w szczególności, że utwór ten nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich.

d) zobowiązania do nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora.

5. Prace konkursowe powinny być wysłane na adres: Eco-Wind Construction S.A., ul. ul.

Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 30.11.2015 r.

6. Organizator może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator może też wystąpić do Uczestników lub Nauczyciela- opiekuna o dodatkowe dane lub weryfikować je w innych źródłach.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Na podstawie zgłoszeń, wyboru zwycięskich zespołów dokonuje Kapituła Konkursu wskazana przez Organizatora.

2. Kapituła wybiera jeden zwycięski zespół (zwany dalej „Laureatemi”) spośród zespołów ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem;

jeden zwycięski zespół ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dubielnie, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zegartowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Slaskiego w Trzebczu Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Brzozowie, Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Trzebczyku;

jeden zwycięski zespół ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Bartoszewskiego w Pasłęku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Powszechnych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej;

(3)

jeden zwycięski zespół ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie, Szkoła Podstawowa im.

Zesłańców Sybiru w Kumielsku, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach, Szkoła Podstawowa w Kożuchach;

jeden zwycięski zespół ze szkół: Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby Laureatów.

KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW

1. Wybór Laureatów nastąpi przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny zgłoszonych Projektów:

 Twórcze ujęcie tematu

 Wartość merytoryczna

 Wrażenie artystyczne

 Oryginalność formy

NAGRODY i OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagrodami dla Laureatów w Konkursie są:

a. Nagroda dla szkoły, która zgłosiła zwycięski Zespół: zestaw składający się z rzutnika multimedialnego wraz z tablicą interaktywną (tablica iBoard 82 Dual i rzutnik Benq MX806ST)

b. Nagrody dla uczniów – członków Zwycięskich zespołów: tablet Samsung Galaxy Tab 3 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w formie komunikatu opublikowanego na stronie internetowej

Organizatora: www.ecowind.pl nie później niż do dnia 17 grudnia 2015 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Konkursie.

4. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Wręczenie nagród nastąpi w sposób i w terminie ustalonym z nauczycielami – opiekunami zespołów.

PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

1. Zgłoszenie Projektu do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestników, że przysługują im autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektu oraz, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, a nadto, że Projekt nie był dotychczas nigdzie wykorzystany.

2. Laureat Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie, w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe do Projektu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:

(4)

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo do nieograniczonej w czasie publikacji Projektu, a także do wykorzystania go w materiałach informacyjnych i promocyjnych w Polsce i zagranicą.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Projektu.

5. W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia praw do Projektu na innych polach eksploatacji niż określonych powyżej, Uczestnik w terminie 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Organizatora zawrze umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Organizatora, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny w celu wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy zgłaszający Projekt do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe zebrane będą wyłącznie w formie papierowej bez możliwości przetwarzania w systemie informatycznym, a po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Laureatów, dokumentacja zostanie protokolarnie zniszczona.. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez Kapitułę Konkursu.

5. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpis Uczestnika w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

(5)

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.ecowind.pl. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora (www.ecowind.pl)

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

1. Projekt zgłoszony do Konkursu należy przesłać na adres: Eco-Wind Construction S.A., ul. ul.

Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot z dopiskiem „Konkurs”.

2. Formularz zgłoszeniowy podpisany własnoręcznie przez Nauczyciela-opiekuna Zespołu należy przesłać na adres pocztowy: Eco-Wind Construction S.A., ul. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot z dopiskiem „Konkurs”.

3. Osobą kontaktową reprezentującą Organizatora i udzielającą informacji na temat organizacji Konkursu jest Kinga Wnuk; tel. 22 412 84 44, e-mail: kinga.wnuk@primoadvisory.pl

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :