SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

1 Miasto Kalety

ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety Tel. 34 352-76-30 Fax: 34 352-76-35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich

Górach i Radzionkowie.

Zawartość dokumentacji:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. Załączniki:

1) Oświadczenia wykonawcy 2) Wzory ofert

3) Wzory umów

Kalety, dnia 24.07.2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(2)

2 Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich

Górach i Radzionkowie„

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

I. Zamawiający:

Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2

42-660 Kalety Tel. 34 352-76-30

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z koniecznością złożenia osobnych ofert na każde zadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej

„ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych mieszczących się w Tarnowskich Górach i Radzionkowie w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

Przedmiot zamówienia dzieli się na poszczególne zadania:

1) ZADANIE NR 1: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie wraz z opieką uczniów z Truszczycy i Drutarni do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach przy ul. Jana Brzechwy 2 w dni nauki w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 1 .

a) Dowóz do szkół:

Ilość uczniów objęta dowozem: 18

Godzina dowozu: na 7.55 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach Godziny odwozu: 12.25 – do Drutarni

13.20 – do Drutarni

(3)

3 13.35 – do Truszczycy

Miejsca zbiórki:

 Truszczyca: ul. Dębowa (obok leśniczówki) – 9 uczniów

 Drutarnia: ul. Dolna 1

ul. Koszęcińska 37 9 uczniów ul. 3 Maja 92

b) Dowóz do przedszkola:

Ilość uczniów objęta dowozem: 4

Godzina dowozu: na 8.00 do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach ul. Jana Brzechwy 2 Godzina odwozu: 12.10 – do Drutarni

Miejsca zbiórki:

 Drutarnia: ul. Dolna 1

ul Koszęcińska 37 ul. 3 Maja 92

2) ZADANIE NR 2: Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwiezienie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6 oraz Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego przy ul. 1 Maja 4 na trasie Drutarnia – Kalety w dni nauki w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2.

Ilość uczniów objęta dowozem: około 25

Przystanki:

Drutarnia: ul. Koszęcińska 37 (obok Świetlicy Środowiskowej)

Kalety: ul. Żwirki i Wigury 2 (naprzeciw Urzędu Miasta) lub ul. 1 Maja 20

Zamawiający najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów, wraz z wykazem tras.

W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.

W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.

Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Godziny dowozu i odwiezienia winny być skorelowane z harmonogramami zajęć obowiązującymi w szkołach (należy zapewnić dojazd na przystanek w Kaletach pomiędzy godz. 7.30 a 7.50 oraz dwa kursy powrotne pomiędzy godz. 12.00 a 15.00).

3) ZADANIE NR 3: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie.

(4)

4 Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwiezienie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 oraz Szkoły Specjalnej w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w dni nauki w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3.

Ilość uczniów objęta dowozem: do 11

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowskich Górach: do 8

Do Szkoły Specjalnej w Radzionkowie: do 3

Godzina dowozu: na 7.55 do obu w/w placówek

Godzina odwozu: Po zakończonych zajęciach dydaktyczno – opiekuńczych ok. godz. 15.30

Miejsca zbiórki: każde dziecko (wg imiennej listy) odbierane jest z miejsca zamieszkania od rodzica lub opiekuna i trafia tam po zakończonych zajęciach.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Należy składać osobne oferty na poszczególne zadania.

V. Termin wykonania.

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie od 01 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust.1, pkt 1 SIWZ oraz złożenie dokumentów określonych w cz. VII ust.1, pkt 2 SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust.1, pkt 1 SIWZ;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust. 1, pkt 1 SIWZ oraz złożenie dokumentów określonych w cz. VII ust.1, pkt 3 SIWZ;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust. 1 pkt 1 SIWZ ; 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VII ust. 2 SIWZ.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

(5)

5 VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ);

2) licencję lub promesę udzielenia licencji o transporcie drogowym.

3) wykaz pojazdów (autobusów), którymi wykonawca świadczyć będzie dowóz uczniów (do każdego zadania osobno)(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);

3. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie, zobowiązany jest do dołączenia kompletu dokumentów w takiej liczbie, w jakiej składa oferty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, jednak każda ze stron niezwłocznie na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2. W korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą należy powoływać się na znak sprawy SM.4464.2.2012.

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Sekretarz Miasta Kalety mgr inż. Dariusz Szewczyk, pok. 21 w godz. 8.30-14.30.

IX. Termin związania ofertą.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu dla każdego zadania, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

2. Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.

(6)

6 3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem wykonawcy.

4. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis i ewentualnie pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

5. Wzory ofert stanowią załączniki nr 7,8,9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oferta musi być złożona w opieczętowanej gwarantującej jej nienaruszalność nieprzejrzystej kopercie.

7. Koperta powinna być oznaczona:

(adresat) – Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety – Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie”

Z dopiskiem : „nie otwierać przed 02.08.2012r. do godz. 10.00

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

9. Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem.

10.W ofercie należy podać:

a) Dla ZADANIA NR 1:

- cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych) – za jeden miesiąc; cena powinna uwzględniać przewóz przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras określonych w SIWZ – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;

- cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych) – za jeden miesiąc; cena powinna uwzględniać przewóz przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras określonych w SIWZ – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;

b) Dla ZADANIA NR 2:

- cenę netto za jeden bilet miesięczny (w złotych) – z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

- cenę brutto za jeden bilet miesięczny (w złotych) – z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

c) Dla ZADANIA NR 3:

- cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych) – za jeden miesiąc; cena powinna uwzględniać przewóz przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras

(7)

7 określonych w SIWZ – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ;

- cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych) – za jeden miesiąc; cena powinna uwzględniać przewóz przewidywanej liczby uczniów według wykazu tras określonych w SIWZ – zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ;

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, na poszczególne zadanie, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety do dnia 02.08.2012r. do godz. 9.50

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.

2. Cena musi być podana w złotych cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca w cenie uwzględni przysługujące uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych ulgi ustawowe za bilety miesięczne.

4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów.

5. Wartość zadania ogółem powinna uwzględnić koszty:

a) wykonania całego zakresu zadania łącznie z wykonaniem pełnej usługi.

b) sprawowanie opieki podczas usług przewozowych

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne zadania) stosowane będzie następujące kryterium:

- Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena brutto za miesięczną dostawę biletów w liczbie wskazanej przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) – 100%

2. Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.

3. Ilość punktów według powyższego kryterium przyznawana będzie (oddzielnie na każde zadanie) według wzoru (dotyczy oceny przez jednego członka komisji):

X/Y x 100=P

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

4. Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana.

5. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

(8)

8 b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, albo nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty- jeżeli zawiadomienie nie zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wniesienia odwołania umowa zostanie zawarta po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) złożono tylko jedną ofertę lub

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

7. Umowa wykonywana będzie przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie możliwa za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zaproponowania innej osoby o nie gorszych kwalifikacjach niż określone w SIWZ.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

(9)

9 umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie,

2. Wzory umów stanowią załączniki nr 1,2,3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W przypadku zmiany ilości dzieci dowożonych w ramach niniejszej umowy, dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Kaletach poinformuje o tym Przewoźnika przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Przewoźnik dokona stosownej zmiany ilości dostarczanych biletów.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku zmian w ilościach przewożonych uczniów na podstawie wykupionych biletów miesięcznych na danej trasie, wcześniejsze odwożenie najmłodszych uczniów, jak również niewielkie korekty tych dowozów podyktowane różnymi imprezami szkolnymi i okolicznościowymi, np. święto szkoły, rekolekcje wielkopostne, zawody sportowe, remonty w szkołach, itp.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Należy składać osobne oferty dla każdego zadania.

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Nie dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

(10)

10 XXIII. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :