ZAKŁADU FRYZJERSTWA DAMSKIEGO i MĘSKIEGO

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE DLA OFERENTÓW

I. Informacja o zamawiającym i przedmiocie konkursu ofert

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: 20-954, ul. Jaczewskiego 8,

tel. 0-81 72-44-400, fax. 747-57-10

2. Przedmiot konkursu:

wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności:

ZAKŁADU FRYZJERSTWA DAMSKIEGO i MĘSKIEGO

w pomieszczeniu o powierzchni 10,5 m2 zlokalizowanego na niskim parterze SPSK 4;

Czas pracy w ciągu tygodnia ustala indywidualnie Najemca, z zastrzeŜeniem, iŜ zamknięcie naleŜy wyznaczyć nie później niŜ na godz. 2000

II. PoŜądany termin realizacji umowy:

Przez 3 lata, od daty podpisania umowy z moŜliwością rozwiązania przez kaŜdą ze stron za uprzednim 1-miesięcznym wypowiedzeniem, z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy, w przypadku naruszenia przez Najemcę istotnych postanowień umowy, w szczególności w przypadku zalegania z opłatą przez okres dwóch kolejnych miesięcy

III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci Od oferentów wymaga się dostarczenia następujących dokumentów:

1) wyciąg z aktu utworzenia jednostki przystępującej do konkursu potwierdzający prawo do występowania w obrocie i świadczenia usług odpowiadających przedmiotowi konkursu lub - w odniesieniu do osób nie prowadzących działalności gospodarczej - oświadczenie, iŜ w przypadku wyboru oferty i przed podpisaniem ewentualnej umowy zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją podmiotu gospodarczego co najmniej w zakresie działalności objętej przedmiotem konkursu

2) oświadczenie, iŜ oferent nie zalega ze składkami do oddziału ZUS i podatkami dla właściwego organu podatkowego lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty

zaległych płatności - dotyczy jednostek prowadzących działalność gospodarczą 3) opis dotychczas prowadzonej działalności (jeśli taka była prowadzona) - okres świadczenia usług, ich zakres, dostawcy, zleceniodawcy/odbiorcy usług, stan

zatrudnienia, kwalifikacje pracowników, wysokość obrotów za ostatni rok, osiągnięty wynik finansowy

4) charakterystyka planowanej działalności w SPSK 4

PoŜądane jest przedłoŜenie równieŜ innych dokumentów potwierdzających wiarygodność i doświadczenie Oferenta.

IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

Komisja – przy wyborze jednostki wynajmującej pomieszczenia na prowadzenie działalności objętej niniejszym konkursem ofert – będzie brała pod uwagę warunki finansowe zaproponowane przez Oferenta – ryczałt miesięczny za najem pomieszczenia - oraz wiarygodność i doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług odpowiadających przedmiotowi konkursu.

V. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Regina Medyńska – Kierownik Działu Administracyjnego tel. 081-72-44-600 Renata Wadowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. 081-72-44-360

(2)

VI. Składanie ofert

1. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod 20-954, ul.

Jaczewskiego 8, oraz powinna być oznakowana następująco:

"Konkurs ofert - dzierŜawa pomieszczeń”

2. Termin i forma składania ofert.

Oferty naleŜy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie, w Kancelarii ogólnej SPSK-4 na I piętrze lub drogą pocztową (na własne ryzyko), nie później niŜ do dnia 12 stycznia 2015r., do godz. 1200.

Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

VII. Otwarcie ofert, wybór i zawiadomienie o wyniku konkursu.

1.Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2015r. o godz.1215, w Dziale Zamówień Publicznych i Marketingu.(pok. 001)

Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.

Po otwarciu kaŜdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych:

- nazwa oferenta - siedziba oferenta

- cena oferty – wysokość miesięcznego czynszu

Na posiedzeniu niejawnym komisji oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym.

Zamawiający odrzuci oferty jeŜeli:

1) nie spełniają wymogów określonych w niniejszych „Materiałach”

2) oferent nie złoŜył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w

„Materiałach”

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wezwania Oferenta do złoŜenia wyjaśnień co do treści złoŜonej oferty i przeprowadzenia w tym celu indywidualnych rozmów z poszczególnymi Oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyny.

W przypadku, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie jedna oferta, Zamawiający moŜe przyjąć tę ofertę i rozstrzygnąć konkurs, jeśli spełnia ona wymagania Zamawiającego.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Komisję za najkorzystniejszą spośród złoŜonych ofert.

2. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zawiadomienie zostanie wysłane w ciągu trzech dni licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie o powierzchni wskazanej w materiałach konkursowych, usytuowane w budynku SPSK 4.

2. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowane pomieszczenie wyłącznie do prowadzenia działalności określonej przedmiotem konkursu.

3. Zmiana przeznaczenia lokalu lub jego podnajęcie osobie trzeciej stanowi dla Wynajmującego podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

4. Koszty adaptacji i wyposaŜenia pomieszczeń do prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursu pokrywa Najemca.

Środki ruchome stanowiące wyposaŜenie lokalu pozostają własnością Najemcy.

5. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości określonej w złoŜonej przez siebie ofercie

6. Oprócz czynszu najmu, Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłaty za:

a) energię elektryczną – ryczałtem za obliczoną ilość KWh, przy uwzględnieniu zainstalowanej

(3)

b) wodę i odprowadzenie ścieków - 3 m3 wody zimnej i ścieków na kaŜdego zatrudnionego pracownika wg obowiązujących cen za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wody zuŜywanej dla celów usługowych

c) centralne ogrzewanie – w połowie wysokości naliczonej proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu i stawki za ogrzanie 1 m2 powierzchni

7. NaleŜności z tytułu wynajmu pomieszczeń Najemca będzie wpłacał z dołu na rachunek Wynajmującego w ciągu 10 dni od wystawienia faktury za miesiąc poprzedni. W przypadku nieterminowej płatności Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w wysokości 0.1% wysokości czynszu za kaŜdy dzień zwłoki.

8. Zwłoka w zapłacie naleŜności przez okres kolejnych dwóch miesięcy stanowić będzie dla Wynajmującego podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

9. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć uŜytkowane pomieszczenie przed kradzieŜą, włamaniem oraz poŜarem. Za szkody powstałe wskutek nienaleŜytego zabezpieczenia pomieszczeń, odpowiedzialność ponosi Najemca.

10. Ubezpieczenie lokalu obciąŜa Najemcę.

11. Najemcę obciąŜa koszt bieŜących napraw wynajętego pomieszczenia m.in. malowanie, reperacje podłogi, okien, drzwi, usuwanie usterek instalacji elektrycznej itp. Wykonanie prac remontowych przekraczających bieŜące naprawy związane ze zwykłym uŜytkowaniem przedmiotu najmu wymaga wcześniejszej akceptacji (zasadności, zakresu, metody, materiałów, wartości) ze strony Szpitala.

12. Utrzymanie w naleŜytym porządku wynajętego pomieszczenia obciąŜa Najemcę.

13. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem oraz utrzymania czystości i estetycznego wyglądu lokalu oraz spełnienia wszystkich warunków sanitarnych wymaganych przez SANEPID. W przypadku nałoŜenia przez SANEPID kary na SPSK 4 z tytułu niespełnienia powyŜszego wymogu, Najemca zobowiązany będzie do jej zapłaty.

14. Niezachowanie przez Najemcę reŜimu sanitarnego moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy dzierŜawy

15. Po rozwiązaniu umowy Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym ponad następstwa normalnej eksploatacji.

16. Podana w ofercie wysokość miesięcznego czynszu pozostaje stała przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym okresie strony w drodze obustronnych negocjacji będą dokonywały zmiany wysokości czynszu, o nie mniej niŜ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za roku poprzedni, ogłaszany przez GUS w Monitorze Polskim.

17. Zmiana opłat za media następuje z dniem zmiany cen będących podstawą ich naliczania.

18. Wszelkie opłaty i podatki obciąŜają Najemcę.

Wykaz załączników do Informacji dla Oferentów:

1) Wzór Oferty Handlowej – zał. nr 1

(4)

Załącznik nr 1 Nazwa oferenta, siedziba

Oferta Handlowa

Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na wynajem pomieszczeń w SPSK 4 do prowadzenia działalności składam poniŜszą ofertę:

1. Nazwa i adres jednostki Oferenta ...

...

2. Oferuję najem pomieszczeń za wynagrodzeniem, określonym jako ryczałt miesięczny za najem pomieszczenia do wykonywania usług

- fryzjerstwa damskiego i męskiego w wysokości ... zł netto

do którego zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Data sporządzenia oferty ...

4. Informuję, Ŝe zapoznałem się z dokumentami Informacji dla Oferentów oraz dokonałem wizji lokalnej na miejscu świadczenia usług.

Do dokumentów informacyjnych nie wnoszę zastrzeŜeń.

5. Oświadczam, iŜ jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam / nabędę *) uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem.

6. Oświadczam, iŜ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zadania.

7. Oświadczam, iŜ znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

( *) – niepotrzebne skreślić)

………..

podpis osoby upowaŜnionej

(5)

Umowa najmu

zawarta w dniu ……… w Lublinie

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, reprezentowanym przez:

1) Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Krzysztofa skubisa

2) Głównego Księgowego - mgr Hannę Mazurek

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wynajmującym”

a ……….. zwaną w dalszym ciągu umowy „Najemcą”.

o treści następującej:

§ 1

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię 10,5 m2 zlokalizowaną na niskim parterze budynku głównego Wynajmującego.

2. Najemca będzie wykorzystywał wynajmowaną powierzchnię na prowadzenie zakładu fryzjerstwa damskiego i męskiego

3. Zmiana przeznaczenia punktu usługowego lub jego podnajęcie osobie trzeciej stanowi dla Wynajmującego podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

§ 2

1. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt prace remontowe i modernizacyjne wraz ze zmianą aranŜacji wnętrz, o których mowa w złoŜonej przez Najemcę ofercie konkursowej oraz koniecznych dla dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

2. Koszty adaptacji i wyposaŜenia powierzchni do prowadzenia działalności objętej niniejszą umową pokrywa Najemca. Projekt prac modernizacyjnych oraz ich zakres musi zostać zatwierdzony przez Z- cę Dyrektora ds. Technicznych Wynajmującego.

3. Środki ruchome stanowiące wyposaŜenie lokalu pozostają własnością Najemcy.

§ 3

1. Od dnia podpisania umowy Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu (uwzględniający podatek od nieruchomości) w wysokości …………. zł netto (………. zł), do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

2. JeŜeli Najemca będzie korzystał z wewnętrznej linii telefonicznej Wynajmującego –będzie uiszczał opłaty z tytułu wykonywanych połączeń oraz opłaty abonamentowej.

3.Oprócz czynszu najmu, Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłaty za:

1) energię elektryczną – ryczałtem za - obliczoną przez słuŜby techniczne szpitala w pierwszym miesiącu działalności - ilość KWh, przy uwzględnieniu mocy zainstalowanych odbiorników, współczynnika jednoczesności oraz liczby godzin pracy w miesiącu i wg obowiązującej taryfy za energię elektryczną

2) zimną wodę i odprowadzenie ścieków - za 3 m3 wody zimnej i ścieków za kaŜdą zatrudnioną osobę wg obowiązujących cen za zimną wodę i odprowadzanie ścieków wody zuŜywanej dla celów usługowych

3) centralne ogrzewanie – w połowie wysokości naliczonej proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu i stawki za ogrzanie 1 m2 powierzchni

4. Podana w ust. 1 wysokość miesięcznego czynszu pozostaje stała przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym okresie strony w drodze obustronnych negocjacji będą dokonać zmiany wysokości czynszu, o nie mniej niŜ wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za roku poprzedni, ogłaszany przez GUS w Monitorze Polskim.

5. Zmiana opłat określonych w ust. 2 i 3 następuje z dniem zmiany cen będących podstawą ich naliczania.

(6)

6. NaleŜności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Najemca będzie wpłacał z dołu na rachunek Wynajmującego w ciągu 10 dni od wystawienia faktury za miesiąc poprzedni, na podstawie wystawianych rachunków.

7. W przypadku powstania zaległości w uiszczaniu naleŜności – Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek w wysokości 0,1% wysokości czynszu za kaŜdy dzień zwłoki.

8. Zwłoka w zapłacie naleŜności przez okres kolejnych dwóch miesięcy stanowić będzie dla Wynajmującego podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy.

9. W przypadku powstania zaległości w uiszczaniu naleŜności – Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek określonych odrębnymi przepisami.

10. Zwłoka w zapłacie naleŜności przez okres kolejnych dwóch miesięcy stanowić będzie dla Wynajmującego podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z wyłączeniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Najemcy. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest uprzedzić Najemcę o zamiarze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i udzielić dodatkowego 1- miesięcznego terminu do zapłaty.

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć uŜytkowane pomieszczenie przed kradzieŜą, włamaniem oraz poŜarem. Za szkody powstałe wskutek nienaleŜytego zabezpieczenia pomieszczenia, odpowiedzialność ponosi Najemca.

2. Ubezpieczenie lokalu obciąŜa Najemcę.

§ 5

1. Utrzymanie w naleŜytym porządku wynajętego pomieszczenia obciąŜa Najemcę.

2 .Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem oraz utrzymania czystości i estetycznego wyglądu lokalu oraz spełnienia wszystkich warunków sanitarnych wymaganych przez SANEPID. W przypadku nałoŜenia przez SANEPID kary na Wynajmującego z tytułu niespełnienia powyŜszego wymogu, Najemca zobowiązany będzie do jej zapłaty.

3. Niezachowanie przez Najemcę reŜimu sanitarnego moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy najmu.

§ 6

1. W przypadku rozwiązania umowy Najemca obowiązany będzie zwrócić pomieszczenie w stanie niepogorszonym, ponad stan wynikający z normalnej eksploatacji.

Odbiór lokalu nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawicieli obu stron.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj; 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy . 2. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić za obopólnym porozumieniem w kaŜdym terminie.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.

§ 9

Spory, mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu w Lublinie.

§ 10

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Wszelkie opłaty i podatki obciąŜają Najemcę.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :