Zapytanie w sprawie podania ceny

Download (0)

Full text

(1)

Zespół Szkół w Boniewie Boniewo dnia 30.09.2021 r.

ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo tel/fax 542840125

………

………

Zapytanie w sprawie podania ceny

1. Dyrekcja Zespołu Szkół w Boniewie zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny na zakup 1 tony węgla kamiennego eko-groszek (granulacja 8 do 25 mm, wartość opałowa min.27.000 kJ/kg, wartość opałowa min.25.000 kJ/kg

- zawartość popiołu max 8%, zawartość siarki maks. 1%

)

wraz z dostawą i rozładunkiem.

I. Zamawiający:

Zespół Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo tel/fax 542840125 NIP: 888 311 68 56, REGON: 341321869 II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie jednorazowo do 10t węgla dwóch sortymentów eko-groszku do Zespołu Szkół w Boniewie, wraz z dostawą i rozładunkiem .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 wartość opałowa sortymentu – min 27 MJ/kg

 zawartość popiołu – do 8%

 zawartość siarki – do1%

 granulacja – 8 – 25 mm

 wilgotność całkowita – do 8 %

 inne:

 partia dostawy – 3 do 5 ton

 cena zakupu obejmuje koszt węgla, koszt transportu i rozładunku węgla.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w sezonie zimowym od 20.10.2021 r. do kwietnia 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:30.

III.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 godziny od daty złożenia zamówienia w sezonie zimowym 2021/2022 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

(2)

Oferta powinna być:

 opatrzona pieczątką firmową,

 posiadać datę sporządzenia,

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres Zespołu Szkół w Boniewie do dnia 08.10.2021 r. do godz.10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2021 r. o godzinie 10n:30 w Zespole Szkół w Boniewie ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo – kancelaria szkoły.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie internetowej;

www.zsboniewo.pl VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 cena ofertowa 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły Zbigniew Łuczak

 nr telefonu: 513 083 977

 adres email: sp.boniewo@interia.pl IX. Załączniki

 wzór formularza ofertowego,

 oświadczenia

 z art.25a ust1. –ustawy Pzp – podstawy wykluczenia

 z art.25a ust1. –ustawy Pzp – warunki udziału w

postępowaniu

(3)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO" informuję, że:

o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo – reprezentowany przez dyrektora szkoły - Zbigniewa Łuczaka.

o Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych*, w osobie pana Pawła Modrzejewskiego, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2020/2021 dla Zespołu Szkół w Boniewie”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";

o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

o

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

o konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

o

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

o posiada Pani/Pan:

-

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO***;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

o nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

(4)

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglądy interesu publicznego /Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Figure

Updating...

References

Related subjects :