PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJW DROŁTOWICACHZakres działań

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik nr 3 do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Drołtowicach

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM

2020/2021 W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROŁTOWICACH

Zakres działań

CELE SZCZEGÓŁOWE: SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI WYCHOWANIE

PATRIOTYCZNE

- Rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny, miejscowością, regionu i narodu oraz korzeniami i rozwojem rodzimej kultury, folklorem, mieszkańcami i teraźniejszością.

Uroczystości i imprezy okolicznościowe tj. wystawy, festyny

Lekcje wychowawcze Lekcje przedmiotowe Lekcje muzealne

Cały rok Nauczyciele, wychowawcy

SU Rada Rodziców

- Uczenie poszanowania świąt, rocznic, symboli i tradycji. Lekcje religii

Uroczystości i imprezy okolicznościowe Lekcje wychowawcze Lekcje przedmiotowe Spotkania przedświąteczne z uczniami Rekolekcje

Uczestniczenie w świętach kościelnych i państwowych (reprezentowanie szkoły w świętach państwowych)

Cały rok

XII, IV III Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy,

SU

D. Balcer, A. Wojtasik ks P. Wesołowski

Dyrektor, Opiekunowie SU

- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, poznanie praw i obowiązków obywatelskich.

- Dostarczenie wiedzy na temat historii narodu polskiego, symboli państwowych, najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i Polski.

- Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury narodowej.

- Budzenie dumy ze swojego kraju, jakim jest Polska.

Udział w akcjach charytatywnych

Wycieczki i wyjazdy do miejsc kultu religijnego i państwowego Udział w uroczystościach kościelnych

Udział w obchodach Święta

Cały rok SU

Wychowawcy ks P. Wesołowski ks P. Wesołowski,

dyrektor

(2)

- Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.

- Rozwijanie ludzkiej solidarności i dążenia do pokoju. Niepodległości w Sycowie Udział w obchodach

Konstytucji 3 Maja w Sycowie Wyjazdy do Domu Dziecka w Bierutowie

XI, V

XII

J. Wojtas, D. Błach

A. Wojtasik J. Wojtas

- Kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i tożsamości narodowej.

Gazetki tematyczne

Konkursy tematyczne z historii, WOS, j. polskiego Przedstawienia

okolicznościowe

Cały rok Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowi

- Dokumentowanie historii szkoły. Strona Internetowa

Kronika szkoły

Współpraca z prasą lokalną

Cały rok Wszyscy nauczyciele E. Dobrzak

D. Balcer

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE BEZPIECZEŃSTW O

- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

- Zapoznawanie ucznia z niebezpieczeństwami cywilizacyjnymi i sposobami ich uniknięcia.

- Dostarczenie wiedzy o środkach odurzających i substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich używania.

Spotkania z pielęgniarką, pedagogiem, policją, specjalistami

IV

Cały rok Pielęgniarka Pedagog - K. Wojciechowska

Dyrekor - Zapobieganie zażywaniu różnych używek przez uczniów.

- Uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających (papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych).

- Uświadamianie uczniom konsekwencji prawnych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Pogadanki na temat uzależnień i zagrożeń współczesnego świata

Spotkania z pedagogiem, specjalistami

Prowadzenie warsztatów profilaktycznych nt. Uzależnień Organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi nałogami (Członkowie Klubu Abstynenta w Sycowie )

Zachęcanie młodzieży do udziału w akcjach profilaktycznych:

Cały rok Wychowawcy

K. Konopko Pielęgniarka Pedagog - K. Wojciechowska

Dyrektor

(3)

- Dzień bez papierosa - Światowy Dzień walki z AIDS

- Sycowskie Dni Trzeźwości - Uświadomienie rodzicom zagrożeń, objawów i skutków

uzależnień oraz konsekwencji prawnych używania przez uczniów środków psychoaktywnych.

Pogadanki z rodzicami podczas zebrań klasowych

Spotkania ze specjalistami np.

policją

Cały rok Wszyscy nauczyciele Dyrektor Pedagog K. Konopko - Kontrolowanie terenu szkoły podczas przerw i zajęć

pozalekcyjnych. Dyżury Cały rok Wszyscy nauczyciele

Dyrektor Pedagog - Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu działań profilaktycznych

w klasach. Szkolenia nauczycieli np. nt.

Skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem

uzależnieniom

Cały rok Wszyscy nauczyciele Dyrektor

Pedagog K. Konopko

- Poszerzenie informacji o cyberprzemocy.

-Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Lekcje wychowawcze

Udział w akcjach edukacyjnych np. „Dzień Bez Internetu”

Cały rok Wychowawcy

Pedagog - K.

Wojciechowska K. Konopko - Wykształcenie u ucznia nawyku zdrowotnego i bezpiecznego stylu

życia. Opieka pielęgniarki szkolnej

Udział w akcji „Śniadanie daje moc” - Jemy zdrowo i

kolorowo w klasie

Cały rok Pielęgniarka A. Wojtasik Wychowawcy

- Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia.

- Promowanie aktywności fizycznej i alternatywy na spędzanie czasu wolnego.

Spektakle profilaktyczne Rozmowy w klasach na lekcjach wychowawczych, lekcji przyrody, biologii, w-f Udział w zawodach sportowych Wycieczki rowerowe, biwaki, inne formy promujące spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu

Wyjazdy na basen

Cały rok Wszyscy nauczyciele

(4)

- Kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ich konsekwencji.

Spektakle profilaktyczne Rozmowy w klasach na lekcjach wychowawczych Spotkania z pielęgniarką

Cały rok Wszyscy nauczyciele

- Kształtowanie umiejętności rozróżniania czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na rozwój człowieka.

- Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn, profilaktyki i leczenia różnych chorób.

Spektakle profilaktyczne Akcje np. Dzień Zdrowia Rozmowy w klasach na lekcjach wychowawczych Spotkania z pielęgniarką

Cały rok Wychowawcy

P. Dziębor Pielęgniarka

- Zapoznanie i przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur związanych z COVID – 19.

- Uświadamianie rodziców, uczniów o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszystkich procedur obowiązujących w szkole związanych z pandemią COVID- 19.

Zapoznanie pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców z procedurami

Przestrzeganie wprowadzonych w szkole procedur

W okresie

pandemii Wszyscy

Dyrektor, wychowawcy

- Kształtowanie motywacji bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących

bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zwłaszcza na korytarzu i w przejściu sali gimnastycznej oraz podczas dojazdu dzieci do i ze szkoły oraz na świetlicy szkolnej.

- Wskazywanie miejsc mogących stanowić zagrożenie (pobliskie jezioro, tereny budowy, ruchliwa jezdnia, urządzenia elektryczne itp.).

- Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowania ich zdrowia i troska o ich bezpieczeństwo.

- Dostrzeganie konieczności szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia i wypadku.

Organizowanie pogadanek nt.

bezpieczeństwa na zajęciach świetlicowych i na godzinach wychowawczych.

Zapoznanie z regulaminem boiska szkolnego, placu zabaw, sali gimnastycznej, świetlicy Pogadanki z policjantem i wychowawcami

Przygotowanie do karty rowerowej

Oznakowanie rowerów Zapoznanie z drogami ewakuacji

Próbna ewakuacja Udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich Konkurs powiatowy ”Ruch drogowy”

Konkurs kuratoryjny ”Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze”

Cały rok

IX, na każdych zajęciach

Cały rok V-VI

IX II - VI

Wychowawcy, dyrektor szkoły,

opiekunowie dowozów, opiekunowie świetlic

Wychowawcy, opiekun sali gimnastycznej, opiekunowie świetlic

K. Konopko, E. Mencel Dyrektor szkoły

E. Dobrzak E. Mencel

(5)

Konkurs ”Uczę się bezpiecznie żyć

- Rozwijanie elementów udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pokaz pierwszej pomocy Udział w konkursach szkolnych i poza szkołą

Cały rok E. Dobrzak

- Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania.

- Rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi, włączanie ich w życie klasy i szkoły

- Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.

WDŻ

Lekcje przyrody, biologii Lekcje wychowawcze Lekcje religii

Cały rok N-le przedmiotowi, wychowawcy

- Zapobieganie zjawiskom agresji przemocy w rodzinie i w szkole. Dzień Ofiar Przemocy Pogadanki z wychowawcami, pedagogiem, policjantem Dzień Zdrowia

Cały rok K. Wojciechowska, E. Mencel, dyrektor,

wychowawcy

- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych, umiejętności mówienia „nie”.

Pogadanki z wychowawcami,

Pedagogiem Cały rok Pedagog,

wychowawcy

- Uświadomienie zagrożeń związanych z BHP.

- Przestrzeganie zasad BHP. Zapoznanie z zasadami BHP na

zajęciach.

Przypominanie o zasadach BHP podczas zajęć, na świetlicy i podczas przerw.

IX Cały rok

Opiekunowie sali gimnastycznej,

komputerowej i opiekunowie świetlic,

nauczyciele przedmiotowi, dyrektor szkoły - Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Apele informacyjne i porządkowe

Udział w programach i akcjach

Cały rok Wszyscy

- Modelowanie zachowań poprzez postawę wszystkich

pracowników szkoły. Apele informacyjne i

porządkowe

Cały rok Wszyscy

(6)

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

Dzień Ziemi

Gazetka na szkolnym korytarzu

IV

Cały rok A. Wojtasik D. Balcer - Wdrażanie do podejmowania działań służących poprawie stanu

środowiska. Udział w konkursach szkolnych

i poza szkołą o tematyce ekologicznej i przyrodniczej Udział w konkursach plastycznych szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich

Cały rok Wszyscy

- Kształtowanie proekologicznych stylów życia.

- Propagowanie idei ochrony przyrody.

- Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z zagospodaro- wania surowców wtórnych.

Akcje ekologiczne i charytatywne

Zbieranie nakrętek plastikowych

Zbiórka makulatury i zużytych baterii

Udział w akcjach i konkursach Lekcje wychowawcze

Cały rok SU

Wszyscy

-Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. -Realizacja projektu „Mój przyjaciel-PIES” w VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”

Dzień Zwierząt,

Spotkanie z weterynarzem, Zbiórka karmy, wyjazd do schroniska w Boguszycach Pogadanki,

Udział w konkursach i akcjach

Cały rok

IX- XII

A. Wojtasik Wszyscy

WYCHOWANIE KULTURALNE I INFORMACYJNE

- Promowanie kulturalnego zachowania się na co dzień.

- Wdrażanie do przestrzegania norm , zasad społecznych i moralnych.

Pogadanki na temat zachowania na przerwach, lekcjach, wycieczkach, wyjazdach, spacerach.

Wpajanie zasad savoir -vivre oraz zasad fair-play Spektakle profilaktyczne Dzień Życzliwości

Cały rok Wszyscy

- Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych

i zainteresowań czytelniczych. Wyjazdy do teatru, kina,

biblioteki Cały rok Wszyscy

(7)

Spotkania z ciekawymi ludźmi - Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania ze środków

masowej komunikacji.

- Rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką regionalną, narodową oraz innych narodów.

Wyjazdy do muzeum, galerii sztuki itp.

Wycieczki

Cały rok Wszyscy

- Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej i z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników.

„Dzień Bezpiecznego Internetu”

Pogadanki z wychowawcami Spotkania z pedagogiem, specjalistami

II K. Konopko

Pedagog Dyrektor

- Wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny oraz

szacunku do starszych. Spotkania przedświąteczne

z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca

Dzień Papieski, religia Pogadanki, lekcje wychowawcze Zajęcia z etyki

XII I V X Cały rok

Wszyscy

- Rozwijanie kompetencji matematycznych. Udział w kołach zainteresowań Udział w konkursach:

Dzień Tabliczki Mnożenia Konkurs Sudoku

Cały rok A. Forniewska

- Rozwijanie zainteresowań uczniów. Konkurs czytelniczy:

„ Dzienniczek lektur” kl. I - III

„Zdolny Ślązaczek”

Konkurs wiedzy z j.

niemieckiego kl. VIII

Konkurs na najciekawszą dynię z okazji Halloween V- VIII Konkurs wiedzy pożarniczej Konkurs recytatorski kl. I- III i IV- VIII

Konkurs j. angielskiego kl. I -III

„Omnibus” dla kl. II- III

Cały rok Wszyscy

(8)

Konkurs wiedzy o Sycowie Zawody sportowe

Udział w konkursach

pozaszkolnych - Rozwijanie kompetencji informatycznych. Zajęcia komputerowe

Zajęcia kół informatycznych Udział w konkursach Wykorzystanie tablic interaktywnych

Korzystanie z e- podręczników, e-booków

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

Praca z programami

edukacyjnymi i multimedialnymi.

Cały rok K. Konopko

Wszyscy nauczyciele

- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Spotkania z bibliotekarką Lekcje w bibliotece

Udział w Narodowym czytaniu Balladyny J. Słowackiego kl.

V- VIII

Zeszyty lektur w klasach I-III Kąciki czytelnicze

Wyjazdy do teatru

Cały rok T. Dakowska A. Wojtasik, D.

Balcer, D. Błach, Wszyscy nauczyciele

- Motywowanie uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania zadań domowych na świetlicy szkolnej.

Pasowanie na czytelnika

Zajęcia świetlicowe Cały rok Opiekunowie świetlicy WYCHOWANIE

SPOŁECZNE - Tworzenie w klasie więzi w grupie uczniowskiej w atmosferze życzliwości, zaufania i tolerancji.

- Integracja klasy, przydział obowiązków w klasie.

Imprezy integrujące klasę Wycieczki, wyjazdy

Wybory Samorządu Klasowego

Cały rok IX

Wychowawcy

- Zaznajomienie i przypomnienie ucznia z jego prawami

i obowiązkami zawartymi w statucie szkoły. Wybory do SU

Apel Prawa Człowieka VI

XII SU

E. Dobrzak

(9)

- Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

- Kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach z rówieśnikami.

- Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz samooceny.

Lekcje wychowawcze

Zajęcia świetlicowe Cały rok Wychowawcy

Opiekunowie świetlicy

- Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wybory.

- Uczenie rozwiązywania problemów i radzenia sobie z niepowodzeniami.

Lekcje wychowawcze Pogadanki z pedagogiem Spotkania ze specjalistami

Cały rok Wychowawcy

Pedagog Dyrektor - Wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci

z trudnościami w nauce. Zajęcia w ramach PPP;

Pogotowie świetlicowe Pomoc koleżeńska

Cały rok Dyrektor

Specjaliści Wszyscy nauczyciele - Wpajanie szacunku do szkoły , tworzenie obyczajowości szkolnej,

podtrzymywanie tradycji i zwyczajów. Dzień Edukacji Narodowej Pasowanie na ucznia – spotkanie uczniów kl. I z rodzicami

Dzień Chłopaka

Międzynarodowy Dzień Kropki kl. I-III i IV- VII

Andrzejki

Spotkanie wigilijne w klasach z uczniami Walentynki z podziałem na grupy Dzień ofiar przemocy Dzień Wiosny – Dzień Odkrywania Talentów Dzień Kobiet w klasach Dzień Zdrowia- pogadanka z pielęgniarka i lekarzem Dzień Ziemi- konkurs

plastyczny Dzień Życzliwości

Dzień Matki 0- III

X XI

IX XI XII

II

III IV IV XI V VI

Wychowawcy A. Krzywania – Łacina

E. Dobrzak Wychowawcy

Wychowawcy Wychowawcy

SU K. Wojciechowska

E. Dobrzak A.

Krzywania- Łacina P. Dziębor A.Wojtasik A. Wojtasik E.Mencel A. Kowalczyk Wychowawcy, opiekun świetlicy

(10)

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Konkursy, zabawy w klasach Udział w Dniach Sycowa Reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych

VI Cały rok

- Wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy

i społeczności lokalnej. Udział w działaniach

klasowych, szkolnych i lokalnych

Cały rok Wszyscy

- Kształcenie wrażliwości uczuciowej w stosunku do osób chorych.

- Kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi.

-Wolontariat

Współpraca z Domem Dziecka w Bierutowie

Współpraca z Oddziale Opieki Paliatywne w Sycowie Wykonanie kartek

świątecznych i przekazanie osobom chorym na Oddziale Opieki Paliatywnej w Sycowie

Przygotowanie paczek świątecznych

Udział w akcjach charytatywnych np.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

„Pomóż i TY” Rozprowadzanie cegiełek

Rozprowadzanie kartek świątecznych

Pomoc koleżeńska

Cały rok Dyrektor

Wychowawcy Nauczyciele Opiekunowie SU

- Zacieśnienie współpracy z rodzicami.

- Uświadamianie rodzicom obowiązków wynikających z chodzenia dziecka do szkoły i odpowiedzialności za edukację dziecka;

- Wspieranie rodziny ucznia w zakresie zadań wychowawczych poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

- Włączenie rodziców do realizacji określonych zadań.

- Dążenie do partnerskich relacji nauczycieli z rodzicami na platformie współtworzenia życia szkolnego.

Udział rodziców w wyjazdach, wycieczkach, imprezach szkolnych

Warsztaty z rodzicami i dziećmi- Ozdoby Choinkowe

Cały rok Dyrektor

Wychowawcy Nauczyciele

-Informowanie rodziców na bieżąco o zachowaniu dzieci

sprawiających trudności. Informacje pisemne,

telefoniczne, ustne na Cały rok Dyrektor Wychowawcy

(11)

- Zachęcanie rodziców do pracy z dziećmi w domu, rozmawianiu z dziećmi o problemach, motywowanie do kontroli wyników w nauce.

- Udzielanie rodzicom na bieżąco informacji o życiu szkoły oraz pozyskiwanie ich opinii na ten temat.

spotkaniach i zebraniach Spotkania ze specjalistą, pedagogiem szkolnym Dziennik elektroniczny Strona Internetowa Szkoły Gazetki szkolne

Nauczyciel Pedagog

-Współpraca z aktywem Rady Rodziców. Aktywizowanie rodziców do organizacji imprez

klasowych i szkolnych Pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły

Pozyskiwanie sponsorów

Cały rok Dyrektor

Wychowawcy Rada Rodziców

- Pedagogizacja rodziców. Zebrania ogólne, spotkania

z wychowawcami oraz rozmowy indywidualne Spotkania ze specjalistami

Cały rok Dyrektor

Wychowawcy Rada Rodziców

Realizacje poszczególnych działań będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie.

Figure

Updating...

References

Related subjects :