karta nr 1

44  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Agresja ZSRS na Polskę 17 września 1939 r.

1. Sowieckie samoloty nad terytorium II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 r. Archiwum IPN.

2. Żołnierze Armii Czerwonej rozbierają umocnienia na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, jesień 1939 r. Archiwum IPN.

(2)

Agresja ZSRS na Polskę 17 września 1939 r.

3. Propagandowe zdjęcie wiecu poparcia ludności dla przyłączenia ziem polskich do ZSRS – na plakacie po prawej stronie u góry napis: „Nasza armia to armia, która wyzwala ludzi pracy, J. Stalin”. Ośrodek „Karta”.

4. Polscy żołnierze i policjanci w niewoli sowieckiej, wrze- sień 1939 r. Archiwum IPN.

5. Parada armii sowieckiej na Placu Czerwonym w Moskwie z okazji zajęcia ziem polskich, 1940 r. Archiwum IPN.

(3)

Czwarty rozbiór Rzeczypospolitej

6. Spotkanie żołnierzy sowieckich i niemieckich podczas agresji na Polskę. Archiwum IPN.

7. Parada niemieckich i sowieckich żołnierzy w Brześciu Litewskim, 22 września 1939 r. Archiwum IPN.

(4)

8. Stryj – Niemcy przekazują miasto Sowietom, wrzesień 1939 r. Archiwum IPN.

9. Słup graniczny na niemiecko- -sowieckiej linii demarkacyjnej.

Archiwum IPN.

Czwarty rozbiór Rzeczypospolitej

(5)

Czwarty rozbiór Rzeczypospolitej

10. Opublikowana w so- wieckiej prasie mapa II Rzeczypospolitej przedstawia podział terytorium Polski między ZSRS i III Rzeszę – zgod- ny z tajnym protokołem do paktu Ribbentrop–

–Mołotow, podpisanym 23 sierpnia 1939 r.

w Moskwie. Zbiory An- drzeja K. Kunerta.

11. Sowiecka wersja tajnego protokołu, podpisanego 28 września 1939 r.

przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima Ribbentro- pa i ZSRS Wiaczesława Mołotowa, w którym obie strony zapewniają, że nie dopuszczą do „polskiej agitacji” na okupowanych terenach.

Zbiory Andrzeja K. Kunerta.

(6)

Czwarty rozbiór Rzeczypospolitej

12. Mapa II Rzeczypospolitej z podpisami przywódcy ZSRS Józefa Stalina oraz ministra spraw zagra- nicznych III Rzeszy Joachima Ribbentropa przedstawia linię podziału (IV rozbioru) Polski między ZSRS i Niemcami, zgodną z tajnym protokołem z 28 września 1939 r. Zbiory Andrzeja K. Kunerta.

(7)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

D ow od y zbr od ni

13. Decyzja Biura Polityczne- go WKP(b) z 5 marca 1940 r. o wymordowaniu obywateli polskich, w większości ofice- rów wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. Na wniosku szefa NKWD Ławrentija Berii widoczne podpisy m.in. Stali- na oraz Mołotowa. Archiwum IPN.

14. Fragment listy osób wywożonych z obozu jenieckiego w K zielsku na miejsce kaźni do Katynia pod Smoleńskiem – n ska m.in. generałów Mieczysława Smorawińskiego i Bronisława Bohaterewicza. Zbiory Agnieszki de Barbaro.

(8)

Dowody zbrodni

15. Orzełek wojskowy znaleziony podczas ekshumacji ofiar zbrod- ni katyńskiej. Zbiory Aleksandra Załęskiego.

16. Różaniec znaleziony podczas ekshumacji w Katyniu w 1943 r. Archiwum IPN.

17. Nieśmiertelniki i odznaki wojskowe zamordowanych oficerów WP wydobyte podczas ekshumacji. Zbiory Aleksandra Załęskiego.

(9)

Dowody zbrodni

18. Odznaki z numerami służbowymi funkcjonariuszy Policji Państwowej wydobyte podczas ekshumacji. Zbiory Aleksandra Załęskiego.

19. Łuski nabojów używanych przez Sowietów podczas eg- zekucji w Katyniu w 1940 r., znalezione podczas ekshumacji w 1943 r. Archiwum IPN.

(10)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O fi ar y – K at

20. Gen. bryg. Mieczysła Smorawiński. Zbiory r ny Smorawińskich.

(11)

21. Uwierzytelniony odpis aktu zgonu gen. Mieczysława Smorawińskiego z 1951 r. z datą śmierci 9 maja 1946 r. – wpisywaną w przypadku osób zaginionych podczas wojny w nieznanych okolicznościach. Zbiory rodziny Smorawińskich.

Ofiary – Katyń

(12)

22. Ppor. pilot Janina Lewandowska, córka gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, jedyna kobieta wśród polskich oficerów w obozie kozielskim, rozstrzelana w Katyniu 21 lub 22 kwietnia 1940 r. Archiwum IPN.

Ofiary – Katyń

23. Dyrektor fabryki Zdzisław Kozakiewicz. Zbiory Jolanty Kozakiewicz-Kryszak.

24. Sędzia Władysław Wójtowicz. Zbiory Stowarzyszenia

Katyń w Szczecinie. 25. Ziemianin Kazimierz Gliński. Zbiory Stowarzyszenia

Katyń w Szczecinie.

(13)

26. Pracownik Konsulatu RP w Tuluzie Samuel Wacław Aleksandrowicz. Archiwum IPN.

Ofiary – Katyń

27. Pracownik poczty Władysław Sokołowski. Archiwum IPN.

28. Wykładowca AG w Krakowie Zygmunt Mitera. Archi- wum IPN.

(14)

Ofiary – Katyń

30. Pracownik PKP Zygmunt Wróbel. Zbiory Stowarzysze- nia Katyń w Szczecinie.

31. Przemysłowiec Mieczysław Pio- trowski. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

29. Leśnik z Białowieży Władysław Wielebiński. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

(15)

Ofiary – Charków

32. Lekkoatleta i wykładowca Uni- wersytetu Warszawskiego, dr Julian Gruner. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

33. Nauczyciel w szkole specjalnej Józef Kominek. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

34. Dyrektor fabryki „Stomil” Stefan Dwornik. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

35, Wykładowca fizyki i matematyki w Korpusie Kadetów Karol Bolesław Szczepanowski-Prus. Zbiory Stowarzy- szenia Katyń w Szczecinie.

36. Geometra Ludwik Niezabitowski. Zbiory Stowarzysze- nia Katyń w Szczecinie.

(16)

Ofiary – Charków

37. Naczelnik urzędu skarbowego w Sieradzu Józef Włady- ka. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

38. Ordynator w Szpitalu Starozakonnych w Warsza- wie Bronisław Karbowski. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

39. Prokurent w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych Tade-

usz Sklepiński. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. 40. Technik drogowo-budowlany Mieczysław Zagórski.

Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

(17)

Ofiary – Kalinin

41. Policjant Stanisław Jaroszewski. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

42–43. Gryps więzienny Stanisława Jaroszewskiego.

Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

44. Sowiecka karta pocztowa; adres odbiorcy w języku rosyjskim: obwód podlaski [nieczytelne], Jaroszewska Stanisława; poniżej w języku rosyjskim adres nadawcy:

ZSRR, obwód kaliniński, miasto Ostaszków, skrytka pocztowa nr 37, Stanisław Jaroszewski. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

(18)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O fi ar y – K alinin

45–46. List Stanisława Jaroszewskiego z obozu w Ostaszkowie do żony z 26 grudnia 1939 r. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. 26.12.1939 Ukochana Jaśku Czemu nie odpisujecie! I tak mi strasznie za Wami tęskno, a to że listu nie otrzymuję potęguje tęsknotę, a więc proszę Cię po otrzymaniu tej pocztówki zaraz odpisz. Z czego się utrzymujecie, jak Wasze zdrowie bo ja dzięki Bogu jestem zdrów i o mnie się nie martwcie. Przed Świętami wysłałem list i odpowiedzi nie otrzymałem. Niedziela Wigilijna była u nas mimo wszystko bardzo uroczysta, gdyż wszyscyśmy sobie nawzajem składali życzenia tylko (...) Waszych najdroższych i najbardziej pożądanych życzeń zabrakło i to bardzo żeśmy odczuli. Wysłuchajcie za nas Mszy Świętej. Całuje Was wszystkich jak najserdeczniej po niezliczone razy. Stach p. przodownikowej ucałowanie rączek, dzieciom całusy. Stach 47. List Stanisława Jaroszewskiego z obozu w Ostaszkowie do żony z grudnia 1939 r. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

(19)

48. List Stanisława Jaroszewskiego z obozu w Ostaszkowie do rodziny z 15 października 1939 r. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

Ofiary – Kalinin

(20)

Ofiary – Kalinin

49. Geodeta Bohdan Skrzędziejewski. Zbiory Stowarzysze- nia Rodzina Katyńska w Białymstoku.

50. Telegram Bohdana Skrzędziejewskiego do żony z ży- czeniami imieninowymi. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

51. List Bohdana Skrzędziejewskiego do żony z obozu w Ostaszkowie z 17 stycznia 1940 r. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

(21)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O fi ar y – K alinin

52. Pismo do He- leny Skrzędziejew- skiej, żony Bohdana Skrzędziejewskiego, od Towarzystwa Pomocy Polakom w Londynie, 31 stycznia 1947 r. Zbiory Stowarzysze- nia Rodzina Katyń- ska w Białymstoku. 53. Koperta adre- sowana do Heleny Skrzędziejewskiej, żony Bohdana Skrzędziejewskiego, od Towarzystwa Pomocy Polakom w Londynie, 31 stycznia 1947 r. Zbiory Stowarzysze- nia Rodzina Katyń- ska w Białymstoku.

54. Pismo do Heleny Skrzędziejewskiej, żony Bohdana Skrzędziejewskieg z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku z 5 li pada 1944 r. Zbiory Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.

(22)

Ofiary – Kalinin

55. Pismo do Heleny Skrzędziejewskiej, żony Boghdana Skrzędziejewskiego, z Sądu Grodzkiego w Białymsto- ku z 30 czerwca 1948 r. Zbiory Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.

(23)

Ofiary – Kalinin

57. Pismo do Heleny Skrzędziejewskiej, żony Bohdana Skrzędziejewskiego, z Zarządu PCK w Białym- stoku z 12 marca 1960 r. Zbiory Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.

56. Pismo do Heleny Skrzędziejewskiej, żony Bohdana Skrzędziejewskiego, z Zarządu PCK w Białym- stoku z 30 czerwca 1959 r. Zbiory Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.

(24)

Ekshumacja grobów w Katyniu, 1943

58–59. Egzemplarz „Gońca Krakowskiego” z 16 kwietnia 1943 r. z informacją o odkryciu masowych grobów w Katyniu. Archi- wum IPN.

(25)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN 60. Egzemplarz „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” z 18 kwietnia 1943 r. z z informacją o odkryciu masowych grobów w Katyniu. Archiwum IPN.

Eks hu ma cj a gr ob ów w K at yniu, 1 943

61. Wycinek z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” z fragmentem listy ofiar zamor wanych w Katyniu. Archiwum IPN.

(26)

Ekshumacja grobów w Katyniu, 1943

62. Niemiecki plakat propagandowy rozpowszechniany po odkryciu grobów w Katyniu w 1943 r. Archiwum IPN.

(27)

Ekshumacja grobów w Katyniu, 1943

63–64. Zwłoki polskich oficerów ekshumowanych przez Niemców w Katyniu w 1943 r. Archiwum IPN.

(28)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

Eks hu ma cj a gr ob ów w K at yniu, 1 943

65. Zwłoki polskiego oficera ekshumowanego przez Niemców w Katyniu w 1943 r. Archiwum IPN.

66. Związane sznurem ręce polskiego oficera ekshumowanego przez Niemców w Katyniu w 1943 r. Ar wum IPN.

(29)

Ekshumacja grobów w Katyniu, 1943

68. Gerhard Buhtz kierujący pracami ekshumacyjnymi w Katyniu w 1943 r. pokazuje Międzynarodowej Komisji Lekarskiej dokumenty znalezione przy ciałach ofiar. Archiwum IPN.

67. Żołnierze niemieccy podczas ekshumacji w Katy- niu w 1943 r. Archiwum IPN.

(30)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

W alk a o p ra wd ę

69. Polski zespół naukowy, badający pod kierunkiem dr. Jana Robla przedmioty przy- wiezione przez Niemców z Katynia w 1943 r. Archiwum IPN. 70. Dywersyjne wydanie „Gońca Krakowskiego” z 4 lipca 1943 r. – na stro nr 1 zamieszczono antyniemiecki artykuł Liczba ofiar katyńskich stale wzr sta. Archiwum IPN.

(31)

72. Przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich w Katyniu podczas ekshumacji, początek lat 90. Archiwum IPN.

Walka o prawdę

71. Studzienka na krakowskim Rynku Głównym, przy której Walenty Badylak dokonał samospalenia 21 marca 1980 r. Archi- wum IPN.

(32)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN 74. Matka Boska Katyńska – linoryt Danuty Staszewskiej „Madonna Rozstrze- lanych”, rozpowszechniany przez Instytut Katyński od 1979 r. Archiwum IPN.

W alk a o p ra wd ę

73. Prawdopodobnie Cmentarz Powązkowski w Warszawie, 1981 r. Archiwum IPN.

(33)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O bozy , miejsca k aźni i cment arze

75–76. Zdjęcia z ekshumacji w Charkowie w 1993 r. Archiwum IPN.

77. Ks. prałat Zdzisław Peszkowski podczas ekshumacji, lata 90. XX w. Zbiory Instytutu Katy go w Krakowie.

(34)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O bozy , miejsca k aźni i cment arze – K oziels k

78. Monastyr w Kozielsku – miejsce uwięzienia polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

79. Monastyr w K zielsku – miejsce uwięzienia polsk oficerów zamordo wanych w Katyni Zbiory Krystyny S sonowskiej. 80. Pustelnia w K zielsku – miejsce uwięzienia polsk oficerów zamordo wanych w Katyni Zbiory Krystyny S sonowskiej.

(35)

Obozy, miejsca kaźni i cmentarze – Katyń

81. Płyty nagrobne w Katyniu – w miejscu kaźni i pochówku polskich oficerów wymordowanych przez NKWD. Zbiory Kry- styny Samsonowskiej.

82. Tablice z symbolami czterech religii, których wyznaw- cami byli zamordowani w Katyniu przez NKWD polscy oficerowie. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

83. Ściana-brama z nazwiskami polskich oficerów wy- mordowanych przez NKWD w Katyniu. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

(36)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN 84. Willa NKWD w Katyniu – prawdopodobnie miejsce mordu niektórych ofiar, fotografia z 1943 r. Archiwum IPN.

O bozy , miejsca k aźni i cment arze – K at

(37)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O bozy , miejsca k aźni i cment arze – S tar obiels k

85. Monastyr w Starobielsku – miejsce uwięzienia polskich oficerów zamordowa nych w Charkowie. Zbiory Krystyny Samsonowskiej. 86. Tablica w językach polskim i ukraińskim, upamiętniająca polskich jeńców wojennych wię- zionych w monastyrze starobielskim. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

87. Starobielsk – młodzież na cmentarzu z grobami polskich oficerów zmarły w obozie. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

(38)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O bozy , miejsca k aźni i cment arze – C har w

88. Budynek w Charkowie n miejscu zbro ni popełnionej przez NKWD n polskich oficerac – dziedziniec i pomieszczeni w których mor wano oficerów zostały wysadzo przez Niemcó po zajęciu mi Zbiory Krysty Samsonowski

(39)

Obozy, miejsca kaźni i cmentarze – Piatichatki

89. Aleja na cmentarzu w Charkowie-Piatichatkach – miejscu pochówku polskich oficerów z obozu w Starobielsku. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

90. Dzwon w Piatichatkach – miejscu pochówku polskich oficerów z obozu w Starobielsku. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

(40)

Obozy, miejsca kaźni i cmentarze – Ostaszków

91. Monastyr w Ostaszkowie – miejsce uwięzienia polskich policjantów. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

92. Cmentarz policjantów zmarłych w obozie ostaszkowskim. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

(41)

Obozy, miejsca kaźni i cmentarze – Kalinin (obecnie Twer)

93. Budynek w Twerze, w którym NKWD wymordowało polskich policjantów z obozu w Ostaszkowie. Zbiory Kry- styny Samsonowskiej.

95. Droga prowadząca na miejsce egzekucji polskich jeń- ców w Twerze. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

94. Piwnica Zarządu NKWD – miejsce egzekucji polskich jeńców w Twerze. Zbiory Krystyny Samso- nowskiej.

(42)

Zbrodnia katyńska

Teka edukacyjna IPN

O bozy , miejsca k aźni i cment arze

96. Las w Miedno- je – miejsce pochówku polskich jeńców zamordowa- nych w Kali- ninie. Zbiory Krystyny Sam- sonowskiej.

97A. Otwarcie polskiego cm tarza w Byk 21 IX 2012 r Zbiory Mate Szpytmy. 97. Krzyż na cmentarzu w Bykowni (stan z 2008 r.). Zbiory Krystyny Samsonowskiej. 98. Aleja krzyży na cmentarzu w Kuropatach. Zbiory Krystyny Samsonowskiej.

(43)

Dramat polskich rodzin

99. Żołnierze 132 batalionu Wojsk Konwojowych NKWD z Brześcia nad Bugiem. Batalion ten eskortował pociągi z deportowaną ludnością polską. Zbiory Jana Rutkiewicza.

100. Julia Hryszkiewicz z córką Janiną, deportowane 13 kwietnia 1940 r. z powiatu święciańskiego do Kazachsta- nu. Ośrodek „Karta”.

101. Zesłańcy na Ujskiej Fermie Mołotowskiego Sowchozu w Kazachstanie.

Od lewej: Maria Wierzba (żona policjanta z woj. stanisławowskie- go), jej syn Mieczysław, Andrzej Wandurski, Leopoldyna Urbanow- ska i Maria Wandurska.

W tle budynek mieszkalny zesłańców, maj 1940 r.

Ośrodek „Karta”.

(44)

Dramat polskich rodzin

102. List dzieci do ojca uwięzionego w obozie. Zbiory Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :