Pełen tekst

(1)

ST-1057A Seagate 3,5" IDE

W ym iary z e w n ę trzn e i ciężar w ysokość [m m ]

szerokość [m m ] g łę b o k o ś ć [m m ]

cię ża r [kg]

P o je m n o ś ć D ysk n ie sfo rm ato w an y Form at (512 B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 51,1

p o w ie rz c h n i [M B ] cylindra [M B ]

ścieżki [B ]

Dop. temp. P ra c y S pocz.

M O p ó źn ien ia [m s ]

Ś red nio 18

R /W

TR /TR 6

M ax L aten cy O verhead

O rganizacja Fizyczna L o g ic rn a

dysków 2 3

c y lin d ró w 1024

g ło w ic danych 3 6

g ło w ic serw o s u m a sekto ró w

sekt/ścieżkę 17

D o puszczalne p rz e c ią ż g ra w it [G ] D ysk z a p a rk o w a n y

P raca bez b łę d ó w B łę d y k o ryg o w aln e

P rędkość tra n s m is ji m / s ] D ysk <■> B u fo r 1 ... 1,5 B u fo r <■> H o s t

Poj. zapas. Z B R W rtp re . R e-w rt curr L and, z o n e C M O S -typ

n/d n/d auto user

N iezaw o d n o ść B łę d y (x x ->1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] CDL [la ta ] O N /O F F [•1 0 0 0] R ER U E R S E R 150

B ufor dysku [k B ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3528

Sytem k odow ania RLL

G ęstość z a p is u [T P I] 1300 P o zyc jo n e r V oice Coil S ta rł / S to p [s ]

Poz. h a ł. [dBA @ 1m ]

T ypow y R W M ax S p in -u p Id le S tan d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 8,000

lin ia + 12V [A ] 0,700 2,000

lin ia + 5 V [A ] 0,400 0,630

(2)

1

1 —

R S T 0 o G N D D B 7 0 0 D B 8 D B 6 0 0 D B 9 D B 5 0 o D B A D B 4 0 0 D B B

D B 3 D B C

D B 2 o o D B D

DB1 o o D B E

DBO o o D B F

G N D K E Y

o o G N D

IO W 0 0 G N D

IO R o o G N D

* 0 0 *

O 0 G N D IR Q o o S I 6 A D 1 o o P D G A D 2 o o A D 2

CSO O 0 C S 1

D S P 0 o G N D

(* ) Z t y c h lin ii n a p ę d n ie k o rz y s ta .

. K U L

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

J2 ^ J3

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

J2 ^ J3

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

Aktywność napędu sygnalizuje w łasna dioda LED.

s

Pracuje w łasna dioda LED a dodatkowo sygnał aktywności przesyłany jest do PC linią 39 magistrali IDE (Remote LED).

*

b

Zarezerwowana.

* &

Do wyłącznego użytku producenta. Uruchamia program samotes- tujący Life-Test: głowice szukają n a przemian cylidra ’O' i 'M ax’.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :