Pełen tekst

(1)

ST-138N Seagate 3,5" SCSI

W y m ia ry z e w n ę trzn e i c ię ża r

w ysokość [m m ] 41,4

s z ero ko ść [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1 c ię ż a r [k g ]

P ojem ność D y s k n ie sfo rm ato w an y F o m ia t (5 1 2 B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 36,20 30,15

p o w ie rz c h n i [M B ] 0,05

cylindra [M B ] 7,63

ścieżki [B ] 13312

Dop. temp. P rac y Spocz.

PC]

O p ó źn ien ia [m s ] Ś red n io 0: 40, ver. 1

FLW T R /T R

M a x

L a te n c y 8,33 O ve rh e a d

G eom etria napędu

d y skó w 2

c y lin d ró w 615

g ło w ic danych 4

g ło w ic serw o 0

su m a sektorów user 63139, total 63960

s e k tś c ie ż k ę 26

D o p u s zc za ln e przeciąż, g ra w it [G ] D ysk za p a rk o w a n y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P ręd k o ś ć tra n s m is ji fM B/s]

D ysk <■> B u fo r 0,94 Szyna S C S I: s y n c / (async) (1.5) Poj. zapas.

Z B R

N ieza w o d n o ś ć B łę d y (x x ■>1 na Exx)

M T B F [*1000h ] M TTR [m in ] CDL pa ta ] O N /O F F [*1000] R E R U ER S E R 150

B u fo r d y s k u [kB ]

P ręd ko ść obr. [1 /m in ] 3600 S ytem ko d o w a n ia (2,7)RLL G ęstość z a p is u [T P I] 824

P o zy c jo n e r Stepper

S tart / S to p [s ] Poz. h a ł. [dB A @ 1m ]

Typow y R /W C / y y f r M ax Spin-up Id le S tan d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 9,000 29,000

lin ia + 12V [A ] 0,350 2,000

lin ia + 5 V [A ] 0,900

(2)

1 — GND © o DBO GND © o DB1 GND o © DB2 GND o © DB3 GND © e DB4 GND o © DB5 GND © o DB6 GND o 0 DB7 GND o o DBP GND © « GND GND 0 0 GND RES a © RES OPN © o TRM RES o o RES GND o 0 GND GND 0o ATN GND o © GND GND o « BSY GND « o ACK GND o o RST GND « o MSG GND © o s a

GND o © C/D GND o o REQ GND © © I/O

+ 12V GND (12V) GND (5 V) + 5V

Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

D C

A

Praca bez kontroli Praca z kontrolą

PE f t ? parzystości. PE pg] parzystości.

SCSI-łD 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :