Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr 2021/BZP /07/P

Pełen tekst

(1)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 7

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2021 nr 2021/BZP 00009229/07/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 14.10.2021 nr 2021/BZP 00009229/06/P)1 Zamawiający:

Nazwa: Narodowy Instytut Dziedzictwa Krajowy numer identyfikacyjny:2 5262654633

Adres: Kopernika 36/40

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-924 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.nid.pl

Adres poczty elektronicznej: hszczesniak@nid.pl Numer telefonu kontaktowego: +48506364425

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający | państwowa instytucja kultury

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

(2)

1 2 3 4 5 6 7 2 . D O S T A W Y

1.2.1 Dostawa materiałów promocyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

182 981,22 PLN II, III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.2 Dostawa materiałów promocyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

308 395,14 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne 3 . U S Ł U G I

1.3.1 usługa gastronomiczna i cateringowa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

469 765,68 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(3)

1.3.2 Usługa organizacji podróży: hotele, bilety lotnicze

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

801 715,91 PLN I lub II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

TAK

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.3 tłumaczenia pisemne

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

182 538,09 PLN I kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.4 druk publikacji

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

246 645,29 PLN II lub III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.6 usługa fotografii

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

156 900,00 PLN II lub III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

(4)

1.3.7

Wykonanie projektu

architektonicznego- przebudowa i adaptacja Willi"U Dziadka" w Otwocku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

201 300,00 PLN I, II kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.8 Pozyskanie danych o zabytkach do modelowania 3D

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

167 923,98 PLN III, IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

rezygnacja z pozycji

1.3.9

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej ze środków POPC.02.03.02-00-0017/18

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

149 500,00 PLN III,IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.10

PR Krajowy-promocja zadań z Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

191 869,92 PLN II- III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

(5)

1.3.11 PR Krajowy-kampania społeczna

"Zabytki to twoje dziedzictwo"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

165 200,00 PLN II-III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.12 Kampania reklamowa EDD

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

144 915,75 PLN III- IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.14 Usługi wsparcia technicznego

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

478 672,00 PLN III- IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.15

Usługa rozbudowy systemu do gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych o zabytkach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

419 010,57 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

(6)

1.3.16

Usługa digitalizacji 3D i

inwentaryzacji dziesięciu obiektów architektury sakralnej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

415 000,00 PLN IV kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

dodana pozycja

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

(7)

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

2 . D O S T A W Y

2.2.1 dostawa urządzeń skanujących ze środków POPC.02.03.02-00-0017/18

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 258 218,99 PLN I lub II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.2

zakup macierzy dyskowej, rozbudowa systemu zintegrowanego back-up i archiwizacji, dostawa licencji , dostawa wkładek SFP ze środków POPC.02.03.02-00-0017/18

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

641 782,32 PLN I lub II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.3

zakup urządzenia typu FortiGate wraz z usługami wsparcia, zakup licencji, macierzy, serwera i oprogramowania do próbki chmur punktów ze skaningu laserowego

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

545 400,00 PLN I lub II kwatrał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(8)

2.2.4 oprogramowanie upgrade Windows serwer

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

28 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne 3 . U S Ł U G I

2.3.1 usługa digitalizacji ze środków POPC.02.03.02-00-0017/18

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

4 219 077,01 PLN I lub II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.3.4 PR Krajowy - kampania społeczna

"Krajobraz mojego miasta"

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

165 200,00 PLN I lub II kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(9)

2.3.12 usługa skanowania

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

210 000,00 PLN II lub III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Pozycja

Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia

postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;

9) umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

(10)

Sygnatura dokumentu

Data dokumentu 10.11.2021

Skrót dokumentu F15CE0CD3ED6C52A7EEE23B9D28977A3B1007488 Wersja dokumentu 1.1

Data podpisu 10.11.2021 22:35:08

Podpisane przez Bartosz Skaldawski; Narodowy Instytut Dziedzictwa Dyrektor

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.104.37.37.30772

Data wydruku: 30.11.2021

Autor wydruku: Soboniak Paulina (Specjalista)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :