Pełen tekst

(1)

ST-3051 A Seagate 3,5" IDE

W ymiary zewnętrzne i ciężar

w ysokość [m m ] 25,4

szero kość [m m ] 102,1 g łę b o k o ś ć [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0,68

Pojem ność Dysk niesform atow any F o m a t (512B na sektor)

ca łko w ita [M B ] 48,7 40,84

p o w ie rzch n i [M B ] log. 0,05

cylin d ra [M B ] log. 6,8

ście żki [B ] log. 8704

Dop. temp. Pracy Spocz.

P C ] Opóźnienia [m s ]

Średnio 16

nw

TR/TR 3

Max 28

Latency 9,34

Overhead

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 3

c y lin d ró w 820

g ło w ic danych 6

g ło w ic serwo 0

sum a sekto ró w 83640

sekt/ścieżkę 17

Dopuszczalne przeciąż, g ra w it [G ] Dysk zaparkowany

Praca bez błę d ó w B łę d y korygowałne

Prędkość transm isji (M B s ] Dysk <•> B ufor 1,88 B u fo r <■> Host

Po j. zapas. ZBR W rtpre. Re-wrt cu rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto 4 0 ,4 4 , user

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] ON/OFF [*1000] RER UER SER 150

B u fo r dysku [kB ] 32 Prędkość obr. [ 1/min] 3211

Sytem kodowania (2,7)RLL

G ęstość zapisu [TPI] 1792

Pozycjoner V oice Coil

Start / Stop [s]

Poz. hał. [ dBA @ 1m]

Typow y R/W Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W ] 5,300 2,100 0,700 0,700

lin ia +12V [A ] 0,900

lin ia +5V [A ]

(2)

1 — i - RST 0 o GND DB7 • • DB8 DB6 0 0 DB9 DB5 0 0 DBA DB4 0 0 DB8 DB3 0 0 DBC D62 0 O DBD DB1 0 O DBE DBO 0 0 DBF GND o 0 KEY

. . GND

IOW GND

IOR 0 o GND

0 GND IRQ 0 O S16 AD1 0 o PDG AD2 0 0 AD2 c s o 0 0 CS1 DSP 0 0 GND

(') Z tych bnii napęd nie korzysta.

p = c t a ■f 5V

= + 12V

GND E t c

[o o o oj

Ki i d ?

* j - 7 - r j * j i j / J ' ) ) > s j / > jjjj> j / / / T r y v J V 7 »

1

D rug i d ysk w system ie dw udyskow ym (S lave D rive).

J2 ^ J3

Je d y n y d ysk w system ie (S ingle Drive).

J2 ^ J3

P ie rw szy d ysk w syste m ie dw udyskow ym (M aster, S lave Present).

JSJ>

A ktyw n o ść n apędu syg na lizuje w ła sn a d o d a LE D (w b u d o w a n a lub p o d łą c z o n a d o g nia zd a W 1).

J5

%

P ra cuje w ła s n a d o d a L E D (ew. W 1 ) a d odatkow o s y g n a ł a k ty w ­ ności p rz e s y ła n y je s t d o P C linią 39 m agistrali ID E (R e m o te LED).

*

1

Z a re z e rw o w a n a

*

1

D o w y łą c z n e g o użytku prod u ce nta. U rucham ia p ro g ra m sam o- te stu ją cy L ife-T est: g ło w ic e szukają na przem ian c y lid ra 'O’ i ’M a x’.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :