PROJEKTY UNIJNE GMINY CEGŁÓW

Pełen tekst

(1)

PROJEKTY UNIJNE GMINY CEGŁÓW

Tytuł projektu

Program Całkowita wartość projektu

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Gminy Cegłów Etap realizacji

„e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych

oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”.

RPO WM

Działanie 2.1

1 351 462,50 1 148 743,12 202719,38

zrealizowany

Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty

turystycznej Gminy Cegłów

RPO WM

Działanie 6.2

535 658,12 376 055,60 159 602,52

zrealizowany

Przebudowa targowiska w miejscowości Cegłów”

PROW Działanie 321 Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

1 372 885,00 784 330,00 588555,00

zrealizowany

Przebudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowa sieci kanalizacyjnej

w Cegłowie, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz

zakup wozu asenizacyjnego

PROW Działanie 321 Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

4 638 511,31 2 953 697,00 1 684 814,31

zrealizowany

Wykonanie robót odmulenia i wzmocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości

Cegłów”

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

30 750,00 15 228,52 15 521,48

zrealizowany

Festyn Sójka Mazowiecka 2013

PROW Małe Projekty

61 279,67 49 023,73 12 255,94 zrealizowany

Moje przyjazne przedszkole

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1

276 330,00 272 185,05 4 144,95 zrealizowany

(2)

Moja szkoła

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

52 862,00 52 862,00 0,00 zrealizowany

Dziecięca Akademia Przyszłości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

54 072,00 54 072,00 0,00 zrealizowany

„Organizacja konkursów w zakresie edukacji ekologicznej w Zespole

szkolnym w Cegłowie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

11 341,23 9 341,23 2 000,00 zrealizowany

Zakup motopompy oraz pompy szlamowej dla OSP Cegłów

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

34 541,64 17 270,82 17 270,82

zrealizowany

Nauka kluczem do sukcesu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

43 389,40 43 389,40 0,00 zrealizowany

Animator Moje Boisko Orlik 2012

Fundacja Rozwoju

Kultury Fizycznej

18 000,00 9 000,00 9 000,00

zrealizowany

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Mienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

29 000,00 14 500,00 14 500,00 zrealizowany

Kiczki Pierwsze – Dzielnik etap I

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

126 322, 41 50 000,00 76 322,41 zrealizowany

(3)

Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno- społecznego RONDO w Cegłowie wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury

związanej z miejscowością

PROW - Działanie w zakresie Odnowy

wsi

627 906,60 408 394,00 219 512,60 zrealizowany

Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w

miejscowości Podskwarne”

PROW Działanie 33, Odnowa i rozwój

wsi

130 336,40 84 772,00 45 564,40

zrealizowany

Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości

Woźbin i Latowicz- Rozstanki”

RPO WM Działanie 4.2 – projekt partnerki z

Gminą Latowicz

558 170,47 436 489,52 121 681,22

trwa rozliczanie projektu

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cegłów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej

10 287,72 8 744,56 1 543,16

trwa rozliczanie projektu

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 220104 W Mienia

– Posiadały”

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

313 753,55 95 000,00 218 753,55

zrealizowany

„Festyn regionalny Sójka Mazowiecka 2014

PROW Małe projekty

75 409,14 49 799,20 25609,94 zrealizowany

Odnowa i rozwój miejscowości Cegłów

Poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich

PROW Działanie 33, Odnowa i rozwój

wsi

232 115,26 141 533,00 90 582,26 zrealizowany

Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych

PROW Działanie 33, Odnowa i rozwój

wsi

428 404,43 235 988,04 192 416,39 zrealizowany

(4)

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja

przyszłość

POKL Priorytet IX Działanie 9.1

Poddziałanie 9.1.2

73530,00 73530,00 0,00 zrealizowany

Yongster Plus 2014/15

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

Polskiej – Counterpart Fund

4 140,00 2 070,00 2 070,00 zrealizowany

Szkoła dla przyrody – pracownia przyrodnicza jako niezbędny element kształcenia postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

29 963,81 26 571,90 3 391,91 trwa rozliczenie projektu

Wszystko o lesie – Ścieżka edukacyjna jako niezbędny element kształcenia postaw

proekologicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

21 549,60 19 394,64 2 154,96

trwa rozliczanie projektu

Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na ternie Gminy

Cegłów (budynki: ZS w Cegłowie, ZS w piasecznie i UG Cegłów)

Program Operacyjny PLOK w Ramach

Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarki 2019-

2014

1 158 769,00 859 471,00 299 298,00

w trakcie realizacji

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Huta Kuflewska-Wola Stanisławowska

FOGR

185 788,43 92 894,21 92 894,22 zrealizowany

Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej

w Podcierniu

PROW Odnowa i rozwój

wsi

164 171,00 106 777,00 57 394,00 zrealizowany

Remont miejsc postojowych dla turystów od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla

turystów w miejscowości Rudnik

PROW Odnowa i rozwój

wsi

118 449,86 65 664,00 52 785,86 zrealizowany

(5)

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów

Władza Wdrażająca Programy Unijne.

Działanie nr 7.

(8.3)

576 712,89 576 712,89 0,00

w trakcie

realizacji

Budowa Hali Sportowej Program Rozwoju Bazy sportowej

WM 2015

5 043 791,00 3 330 400,00 1 713 391,00

w trakcie realizacji

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W

do Leśniczówki Piaseczno

Współpraca z Nadleśnictwem

Mińsk

224 629,92 150 000,00 74 629,92 zrealizowany

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

75 000,00 37 500,00 37 500,00

trwa rozliczanie projektu

Usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Cegłów

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

37 752,75 32 089,83 5 666,92

trwa rozliczanie projektu

Zakup rozpieraczy kolumnowych oraz ubrań ochronnych typu Nomex

dla OSP Cegłów

WFOŚiGW

31 524,40

15 762,20

0,00 trwa realizacja projektu

Mazowiecka

Komenda

Wojewódzka PSP

15 762,20

Yongster Plus 2015/16

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

Polskiej - Counterpart Fund

4 140,00 2 070,00 2 070,00 trwa realizacja projektu

Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja

prasy osadu na oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

330 019,92 124 308,90 205 711,02

trwa realizacja

projektu

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :