Wojciech Furman PUBLIKACJE DZIENNIKÓW REGIONALNYCH NA TEMAT AKTYWNOŚCI DEPUTOWANYCH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z PODKARPACIA

Pełen tekst

(1)

ARTYKUŁY „Polityka i Społeczeństwo” 7/2010

Wojciech Furman

PUBLIKACJE DZIENNIKÓW REGIONALNYCH NA TEMAT AKTYWNOŚCI DEPUTOWANYCH

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z PODKARPACIA

Przedmiotem artykułu są publikacje dzienników „Nowiny” i „Super Nowości” z okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. dotyczące działań podejmowanych przez obu eurodeputowanych z Podkarpacia w drugim półroczu 2008 r. na forum Parlamentu Europejskiego (PE) oraz w okrę- gach wyborczych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu działania te znalazły odzwierciedlenie w publikacjach regionalnych dzienników. Materiałem badawczym będą informacje za- czerpnięte z witryny internetowej Parlamentu Europejskiego, odniesione następnie do zawartości internetowego archiwum obu dzienników.

1. Typy aktywności eurodeputowanych

W odbywanej po raz pierwszy w Polsce wiosną 2004 r. kampanii wy- borczej do PE kandydaci na eurodeputowanych wskazywali na trzy główne motywy skłaniające ich do ubiegania się o mandat. Zapowiadali, że będą (1) godnie reprezentować nasz kraj oraz (2) walczyć o środki europejskie dla regionu i (3) bronić interesów kraju przed zakusami UE. Mniej mówili natomiast o wzmacnianiu integracji europejskiej oraz o działaniach na rzecz interesów całej Europy (Bobiński 2007: 10).

Polscy eurodeputowani jako jedyni powołali w PE narodowy Klub Polski. Zauważono wprawdzie, że ta nazwa nawiązuje do polskich klu- bów poselskich, jakie działały w parlamentach państw zaborczych, jednak można też wskazać na zalety funkcjonowania takiego klubu.

Pozwala on na systematyczne konsultowanie przygotowywanych aktów prawnych, wychwytywanie w nich spraw ważnych dla Polski i ustala-

(2)

nie wspólnej strategii działania. Przykładem udanych działań polskich eurodeputowanych podczas kadencji PE 2004–2009 może być wpływ na przyjęcie dyrektywy patentowej oraz uchwalenie rezolucji krytycz- nej wobec gazociągu pod Bałtykiem. Przykładem niepowodzenia jest kształt dyrektywy usługowej, która miała zliberalizować rynek usług w Europie (Libicki, Szynkowski 2008).

Eurodeputowani obecni są również na krajowej scenie politycznej.

Pod tym względem można wskazać na trzy typy ich aktywności (Ćwiek-Karpowicz, Kaźmierkiewicz, Pucyk 2007: 89–94):

• aktywiści – mocno kojarzeni z własną partią ze względu na pełnione funkcje oraz obecność w krajowej debacie publicznej (na przykład Adam Bielan, Michał Kamiński);

• komentatorzy – osoby o wyraźnym profilu zawodowym, zaangażowa- ne w przedstawianie swojego stanowiska w mediach (Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański);

• eksperci – koncentrujący się na wybranym obszarze polityki Unii Euro- pejskiej oraz na działalności w terenie (Jerzy Buzek, Jan Kułakowski).

Możliwe jest łączenie działań wedle każdego z powyższych typów.

Zakładamy wstępnie, że aktywność w terenie cechuje obu eurodeputo- wanych z Podkarpacia, czyli że reprezentują trzeci typ aktywności.

W kampanii poprzedzającej odbyte w czerwcu 2003 r. referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej eurosceptycy wskazy- wali na groźbę powrotu hegemonii obcych mocarstw, a zwolennicy integracji na to, że Unia jest potrzebna Polsce do wykonania zadań, których sami wykonać nie możemy, głównie dla zapewnienia bezpie- czeństwa oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego.

Przypomnijmy ówczesne główne argumenty zwolenników integra- cji: obniżenie bezrobocia, lepsze perspektywy życia dla następnych pokoleń, przyspieszenie rozwoju gospodarczego, swoboda poruszania się i osiedlania, poprawa materialnych warunków życia, umocnienie pozycji Polski w Europie i świecie.

Eurosceptycy wskazywali na następujące istotne zagrożenia: Pol- ska zostanie wykupiona przez obcy kapitał, integracja będzie nieko- rzystna dla rolnictwa, Polska nie jest przygotowana do integracji, grozi nam utrata suwerenności, polska gospodarka jest zbyt słaba, by sprostać unijnej konkurencji, wynegocjowano niekorzystne warunki integracji (Ściegienny 2005: 61–62).

Frekwencja podczas referendum wyniosła 58,85%, z czego 77%

głosujących poparło akcesję Polski do Unii Europejskiej, a 23% było temu przeciwnych. W ciągu kolejnych czterech lat udział osób popie- rających integrację wzrósł do poziomu 88%. Poparcie dla akcesji wi-

(3)

doczne jest we wszystkich grupach społeczno-demograficznych oraz w elektoratach wszystkich partii cieszących się największym poparciem społecznym. Wprawdzie w pierwszych dwóch latach od przystąpienia Polski do UE przeważało przekonanie, że więcej skorzystały na tym państwa „starej Europy”, ale w roku 2007 po raz pierwszy większość ankietowanych uznała, że beneficjentem integracji jest przede wszyst- kim Polska. Ankietowani przez CBOS wskazywali na poprawę ko- niunktury gospodarczej, zwiększenie eksportu polskich firm i napływ funduszy unijnych. W społecznej ocenie na integracji najwięcej skorzy- stało rolnictwo i firmy prywatne. Polska postrzegana jest przez respon- dentów jako państwo bardziej bezpieczne. Wśród skutków integracji wymienia się też poprawę stanu środowiska naturalnego, stanu dróg i infrastruktury, podniesienie poziomu wykształcenia i lepsze przestrze- ganie prawa (CBOS BS/66/2008).

2. Metoda badania i dobór próby

Okres objęty badaniem rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 31 grudnia 2008 r. Nie będzie to zatem szczególny okres kampanii przed wyborami do PE, a zwyczajna, choć dostatecznie długa faza życia politycznego.

Ma ona jednak znaczenie, ponieważ postawy polityczne nie kształtują się z dnia na dzień, lecz raczej w dłuższych okresach.

W segmencie prasy codziennej dzienniki regionalne należą do naj- bardziej poczytnych na obszarze swego rozpowszechniania. Liczby umieszczone w tabeli 1 wskazują, jaki procent reprezentatywnej próby respondentów odwiedzanych w domach przez ankieterów deklarował czytanie danego tytułu prasowego.

Tabela 1. Czytelnictwo prasy w regionie podkarpackim w okresie od czerwca do listopada 2008 r.

Tytuł Procent respondentów

„Nowiny” 20,32

„Fakt” 13,73

„Super Nowości” 11,91

„Super Express” 8,35

„Anonse” 8,28

„Gazeta Wyborcza” 8,15

„Przegląd Sportowy” 3,81

„Rzeczpospolita” 3,22

„Echo Dnia” 3,01

Źr ó d ł o : Polskie Badania Czytelnictwa, „Press” 2009, nr 2, s. 97.

(4)

Dwa tytuły wybrane do analizy różnią się formą własności. „Nowi- ny” są jednym z dziewięciu tytułów grupy wydawniczej Media Regional- ne, stanowiącej własność brytyjskiego koncernu Mecom. „Super Nowo- ści” należą do niewielkiej grupy dzienników regionalnych wydawanych przez stosunkowo małe lokalne spółki lub przedsiębiorców prywatnych.

Daje to podstawę do postawienia dodatkowego pytania o to, czy między treściami publikacji obu dzienników występują dostrzegalne różnice.

Oba dzienniki mają ten sam format tabloidu, ich objętość wynosi od 24 do 28 stron od poniedziałku do czwartku oraz do 36 stron w wy- daniach weekendowych.

Tabela 2. Przeciętna liczba sprzedanych egzemplarzy w okresie od stycznia do maja 2008 r.

Tytuł Sprzedaż

„Nowiny” 29 803

„Super Nowości” 15 937

Źr ó d ł o : Ranking sprzedaży dzienników regionalnych, „Press” 2008, nr 8, s. 68.

Analizie będą podlegały wszystkie materiały dziennikarskie (poza płatnymi ogłoszeniami) na temat PE i obu eurodeputowanych, jakie ukazały się w obu dziennikach w okresie wybranym do analizy i zo- stały umieszczone w ich internetowych archiwach, jak również dzia- łania obu eurodeputowanych figurujące w witrynie PE. Klucz katego- ryzacyjny obejmie wyliczone poniżej formy aktywności eurodeputo- wanych.

A. Działania w PE:

1. projekty rezolucji, 2. sprawozdania,

3. wystąpienia na posiedzeniach plenarnych, 4. interpelacje,

4. opinie,

6. deklaracje pisemne.

B. Działania w okręgu wyborczym:

1. wystąpienia publiczne, 2. inne działania.

Zakładamy wstępnie, że informacjom o działaniach eurodeputowa- nych będą towarzyszyły interpretacje, oceny i prognozy dotyczące tych działań.

(5)

3. Aktywność eurodeputowanych według witryny Parlamentu Europejskiego

Bez wnikania w merytoryczną treść działań w PE obu eurodeputo- wanych z Podkarpacia, co wymagałoby odmiennej analizy, przedsta- wimy w tabeli 3 zapis ich aktywności, jaki daje się odczytać z interne- towej witryny PE.

Tabela 3. Aktywność eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim w okresie od 1 VII do 31 XII 2008

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Projekty rezolucji 29 4

Sprawozdania

Wystąpienia na posiedzeniach

plenarnych 26 13

Interpelacje 2

Opinie

Deklaracje pisemne 3

Źr ó d ł o : www.europarl.europa.eu/members/

Przykładowe projekty rezolucji zgłoszone przez grupę posłów, wśród których był M. Janowski, dotyczyły sytuacji w Zimbabwe oraz opanowania wzrostu cen energii. Projekty rezolucji zgłoszone z udzia- łem A. Zapałowskiego dotyczyły sytuacji w Gruzji, sytuacji na Białoru- si, przygotowań do szczytu UE – Indie oraz wspomnianego już wzrostu cen energii. Tematami przykładowych wystąpień na posiedzeniach plenarnych PE były: prezentacja programu prezydencji francuskiej oraz reakcja UE na światowy kryzys finansowy (M. Janowski) lub koordy- nowanie systemów zabezpieczenia społecznego oraz reforma polskich stoczni (A. Zapałowski). Obie interpelacje złożone przez grupę posłów, wśród których był M. Janowski, dotyczyły deklaracji „Sumienie Euro- py a komunizm”. Deklaracje pisemne złożone przez grupy posłów, wśród których był M. Janowski, dotyczyły uniemożliwienia powstania w Holandii „partii pedofilów”, ogłoszenia Europejskiego Roku Wo- lontariatu oraz organizacji terrorystycznych działających w Pakistanie.

Porównanie aktywności obu eurodeputowanych w ich okręgach wyborczych na podstawie ich osobistych witryn internetowych byłoby utrudnione, ponieważ w okresie objętym analizą tylko A. Zapałowski miał swoją witrynę, w której przedstawiał działania w okręgu wybor- czym. M. Janowski uruchomił swoją witrynę dopiero pod koniec 2008 r.

(6)

Ponieważ informacje o działaniach A. Zapałowskiego umieszczone w jego witrynie w znacznym stopniu pokrywają się z informacjami publikowanymi w dziennikach regionalnych, dlatego bez większego uszczerbku dla prawomocności wyników badania zawartość tej witryny zostanie pominięta.

4. Dzienniki regionalne o aktywności PE i eurodeputowanych

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności mediów jedną z powinności dziennikarzy jest traktowanie odbiorców jako świado- mych obywateli, którzy powinni zdobywać dostateczną orientację w wydarzeniach, aby na tej podstawie móc podejmować przemyślane i przedyskutowane z innymi obywatelami decyzje wyborcze. Masowe media dostarczają materiałów do dyskusji oraz stanowią znaczące, choć nie jedyne forum takich dyskusji.

4.1. Działania Parlamentu Europejskiego

W obu dziennikach wybranych do analizy informacje spoza regio- nu zajmują tylko jedną kolumnę, na której umieszczane są wiadomości z kraju i ze świata. W tak skromnym serwisie zwykle brakuje miejsca na doniesienia o działalności PE i zapewne dlatego w analizowanym okresie tylko w „Super Nowościach” znalazły się zaledwie dwie infor- macje. Pierwsza z nich dotyczyła decyzji PE o obniżeniu cen zagra- nicznych rozmów z telefonów komórkowych (2 VII 2008), a druga – zapowiedzi subsydiowania spożywania mleka i jego przetworów oraz owoców przez uczniów w szkołach (23 X 2008). W „Nowinach” donie- sień o działalności PE nie było.

Odpowiedź na pierwsze pytanie, dotyczące porównania zapisu działań eurodeputowanych umieszczonych w witrynie PE z treściami publikacji dzienników regionalnych, jest prosta: dzienniki te nie pisały niczego o aktywności deputowanych z Podkarpacia w PE. Nawet jeśli zdarzyło się, że PE przyjął istotne dla obywateli decyzje, nie wiadomo, czy i w jakim stopniu przyczynili się do tego obaj deputowani. W przy- padku obniżenia cen rozmów z telefonów komórkowych żadna z gazet nie poprosiła ich w tej sprawie o komentarz ani o ewentualną zapo- wiedź podobnych działań. W drugim przypadku zapytany przez „Super Nowości” M. Janowski stwierdził tylko, że program spożywania mleka

(7)

i owoców wymaga starannego przygotowania i warto go wprowadzić z początkiem najbliższego roku szkolnego.

4.2. Działania w okręgach: „Nowiny”

Informacje „Nowin” o działaniach eurodeputowanych w okrę- gach wyborczych wykazują skrajną rozbieżność, co zostało ujęte w tabeli 4. M. Janowski był wręcz niedostrzegany, a napisano o nim tylko dwukrotnie i za każdym razem tylko przy okazji. Pierwsza pu- blikacja miała tytuł Europoseł – co robi dla Podkarpacia? (11 VII 2008). Wyliczono w niej koszty utrzymania biur poselskich i diet, po czym przytoczono opinię człowieka z ulicy, że europosłowie chyba nic nie robią. Postawiony przed takim zarzutem M. Janowski odpo- wiadał niepewnie: „My gramy w drużynie, której nie zawsze wszyst- ko wychodzi, czasami zdarza się faul, czasami aut. Polacy dopiero uczą się pewnych rzeczy, ale nie mamy się czego wstydzić. Potrafimy walczyć o swoje i potrafimy w Europie pokazać się z dobrej strony”.

Od A. Zapałowskiego redakcja nie wymagała odpowiedzi bądź jej nie uzyskała, lecz o tym nic nie wiadomo.

Druga publikacja „Nowin” dotyczyła miast partnerskich Dębicy (Dębica zdobywa europejskich partnerów, 5 XI 2008). W ostatnim akapicie znalazło się zdawkowe stwierdzenie o wizycie w PE, którą przygotowuje M. Janowski.

Tabela 4. „Nowiny” o działaniach eurodeputowanych w okresie od 1 VII do 31 XII 2008

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Wystąpienia publiczne 1 12

Inne działania 1 6

Źr ó d ł o : www.nowiny24.pl

Dziewięć razy częściej wymieniany był w „Nowinach” A. Zapa- łowski. Pięciokrotnie pisano o jego działaniach w powstającej partii Naprzód Polsko, cztery razy o wystąpieniu do wojewody i ministra infrastruktury w sprawie przebiegu autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu S19 (w tym raz, że do wystąpienia przyłączył się M. Janowski), cztery razy o proteście przeciwko usunięciu przez służby miejskie Przemyśla samowolnie dodanego elementu do pomnika ofiar UPA, dwa razy o zapytaniu do ministra finansów po wprowadzeniu ograniczenia ilości papierosów przywożonych zza wschodniej granicy, raz o prote-

(8)

ście przeciwko oddaniu przez miasto klubu garnizonowego, do którego miała być przeniesiona biblioteka mieszcząca się dotąd w Domu Ukra- ińskim, co by pozwoliło na zwrócenie tego domu Związkowi Ukraiń- ców w Polsce. Ostatnie dwie publikacje dotyczyły ufundowania przez A. Zapałowskiego wyjazdów do Brukseli dla uczennicy gimnazjum, która wygrała konkurs „Heroizm orląt przemyskich” oraz dla laureata konkursu plastycznego dla niepełnosprawnych.

We wszystkich wymienionych powyżej publikacjach widoczne jest dążenie redakcji „Nowin” do unikania interpretacji i ocen, przy ograniczaniu się do prostego informowania. Nawet jeżeli materiał dziennikarski miał obiecującą postać sekwencji pytań i odpowiedzi (Zapałowski: Nie będziemy zabiegać o przychylność Radia Maryja, 30 XI 2008), nie był to wywiad, lecz tylko powtórzenie podanych wcześniej informacji.

4.3. Działania w okręgach: „Super Nowości”

Ogólna liczba publikacji „Super Nowości” dotyczących obu euro- deputowanych jest mniej więcej o połowę mniejsza – 9 zamiast 20 jak w „Nowinach”, natomiast proporcje między publikacjami dotyczącymi obu deputowanych są wyrównane, na co wskazuje tabela 5. Zostało w niej wyliczone łącznie 12 publikacji. Ponieważ 3 z nich dotyczą obu deputowanych, te 3 przypadki zostały zaznaczone w tabeli 5 z użyciem znaku +.

Są to 3 publikacje krytyczne. Autor pierwszej dezawuuje znaczenie działań obu eurodeputowanych i stwierdza, że realna władza w regionie znajduje się na szczeblu województwa i powiatu (Platformie pod roz- wagę, 18 VII 2008). Dwa pozostałe teksty nawiązują do ogłoszonego przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu aktywności polskich euro- deputowanych, w którym obaj posłowie z Podkarpacia nie zostali skla- syfikowani, gdyż znaleźli się wśród 15 najmniej aktywnych i niezauwa- żanych. Informację o wynikach rankingu redakcja zatytułowała Lenie z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim (1 VIII 2008), opatrując ją dla pewności zdjęciami obu eurodeputowanych i podając dane o wyso- kości ich wynagrodzenia, kosztach podróży i kosztach utrzymania biur poselskich. Kolejny tekst Jak są oceniani europosłowie z Podkarpacia?

(13 VIII 2008) został oparty na wypowiedziach z internetowego forum

„Super Nowości” i zawiera bardziej wyważone oceny, choć dotyczą one tylko M. Janowskiego. Działań A. Zapałowskiego czytelnicy „Su- per Nowości” zdawali się w ogóle nie dostrzegać.

(9)

Tabela 5. „Super Nowości” o działaniach eurodeputowanych w okresie od 1 VII do 31 XII 2008

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Wystąpienia publiczne 0 2

Inne działania 3 + 3 3 + 1

Źr ó d ł o : www.pressmedia.com.pl/sn

Pozostałe informacje „Super Nowości” o działaniach w okręgach wyborczych rozkładają się równo pomiędzy obu eurodeputowanych.

Każdego z nich dotyczą po trzy krótkie informacje.

Jest wśród nich wspomniana już zdawkowa informacja o rozpo- czętym na Cyprze programie Unii Europejskiej spożywania mleka, jego przetworów i owoców przez uczniów w szkołach (23 X 2008), uzupeł- niona trzyzdaniowym komentarzem M. Janowskiego. Uznał on ten program za wymagający dobrego przygotowania. Kolejna krótka in- formacja dotyczyła skromnego zakresu funkcjonowania regionalnego biura Podkarpacia w Brukseli (11 XII 2008). Przy tej okazji wspomnia- no o propozycji M. Janowskiego, aby zakupić zwalniający się budynek polskiego przedstawicielstwa w UE w Brukseli na wspólną siedzibę biur wszystkich polskich regionów. „Super Nowości” przywołały też negatywną opinię M. Janowskiego w sprawie awantury, jaką miał urzą- dzić na lotnisku w Jasionce jeden z posłów (9 XII 2008).

A. Zapałowski apelował do wojewody o południowy przebieg au- tostrady A4 (16 IX 2008) oraz zwrócił się do ministra finansów o wyja- śnienie ograniczenia ilości papierosów przywożonych zza wschodniej granicy (11 XII 2008). Ponadto poproszony przez redakcję o swoje wspomnienia wiążące się z wprowadzeniem stanu wojennego powie- dział, że był podówczas działaczem niezależnego ruchu harcerskiego (12 XII 2008). Apel A. Zapałowskiego do wojewody redakcja „Super Nowości” skomentowała jako wyważanie otwartych drzwi i próbę zbi- cia politycznego kapitału. Stwierdziła przy tej okazji, że wskazanie lokalizacyjne południowego przebiegu autostrady zostało wydane przez odpowiednie ministerstwo jeszcze w 2000 r. Jest to rozwiązanie ko- rzystne dla mieszkańców Przemyśla i Bieszczadów oraz tańsze, gdyż wariant północny autostrady przecinałby wielokrotnie rozlewiska Sanu i jego dopływów.

W odróżnieniu od powściągliwych publikacji „Nowin” teksty w „Super Nowościach” były bardziej emocjonalne i w większym stop- niu zawierały oceny oraz interpretacje przedstawianych działań obu eurodeputowanych.

(10)

5. Wnioski

Działania obu eurodeputowanych z Podkarpacia w PE nie były dostrzegane przez oba regionalne dzienniki. Pod tym względem w zasadzie nie było między analizowanymi tytułami żadnych różnic.

Niewielkie różnice wystąpiły w informowaniu o działaniach PE:

„Nowiny” ten temat konsekwentnie pomijały, „Super Nowości” do- strzegły podjęcie przez PE dwóch decyzji o istotnych konsekwen- cjach dla obywateli.

Różnice wystąpiły też w przedstawianiu aktywności eurodeputo- wanych w ich okręgach wyborczych. Informacje „Nowin” były po- wściągliwe, lecz koncentrowały się na działaniach A. Zapałowskiego.

Były to działania bardziej właściwe dla dążącego do rozgłosu repre- zentanta niewielkiej, skrajnej partii politycznej niż dla członka PE.

W doniesieniach „Super Nowości” było więcej emocjonalnej, choć powierzchownej krytyki obu eurodeputowanych, lecz także więcej rze- czowych interpretacji ich działań.

Jeśli przyjąć, że obaj eurodeputowani reprezentowali typ eksperta aktywnego w swoim okręgu wyborczym, to doniesienia o eksperckich działaniach obu deputowanych w obu dziennikach regionalnych były skromne. Nie zapowiada to wysokiej frekwencji w nadchodzących wy- borach do PE.

Bibliografia

Bobiński K., 2007, Słowo wstępne [w:] J. Ćwiek-Karpowicz, P. Kaźmierkiewicz, M. Pucyk, Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Ćwiek-Karpowicz J., Kaźmierkiewicz P., Pucyk M., 2007, Polscy posłowie do Parla- mentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Libicki M., Szynkowski S., Polskie głosy i głosiki w Parlamencie Europejskim, „Gazeta Wyborcza” 23 IX 2008.

Polskie Badania Czytelnictwa, „Press” 2009, nr 2.

Ranking sprzedaży dzienników regionalnych, „Press” 2008, nr 8.

Ściegienny J., 2005, Opinia publiczna. Polacy wobec integracji europejskiej [w:]

M. Fałkowski, J. Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

(11)

Źródła internetowe

Bilans czterech lat integracji Polski z Unią Europejską. Komunikat z badań, CBOS, BS/66/2008, www.cbos.pl/PL/Trendy/trend_06.shtml

www.europarl.europa.eu/members/

www.nowiny24.pl www.pressmedia.com.pl/sn

(12)

„Politics and Society” 7/2010 ESSAYS

Wojciech Furman

REGIONAL DAILIES ON THE ACTIVITIES BY THE PODKARPACIE DEPUTIES TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

The paper is focused on articles found in the dailies Nowiny” and

Super Nowości”, published between 1 July and 31 December in 2008 that provided information on activities undertaken in the second half of 2008 by two euro-deputies representing the Podkarpacie region both in the European Parliament and in their constituencies. It aims to answer the question if and to what extent the activities by the deputies were reflected in publications by regional dailies. The research data basis contains information from the website of the European Parliament that will be subsequently compared to the contents of electronic archives of both of the dailies.

1. Types of the EP deputies’ activities

In the spring of 2004, during the, first ever held in Poland, election campaign to the European Parliament, candidates for euro-deputies revealed three main types of motivation that made them run for the mandate. They claimed that they would (1) duly represent our country, (2) fight for European funds for the region and (3) defend the Polish interests against any threat from the European Union (EU). They spoke much less about strengthening of the process of European integration or activities to be undertaken in the interest of Europe as a whole (Bobiński 2007: 10).

Polish euro-deputies proved to be the only ones in the European Parliament to establish a national parliamentary club – Klub Polski (Polish Club). As much as it was noticed that its name makes a refer- ence to the names of the Polish parliamentary clubs that used to func-

(13)

tion within the parliaments of the states that had partitioned Poland, some advantages of the club’s formula might be identified. It enables systematic consultations concerning bills, identifying in them issues that are important for Poland and negotiating a joint strategy of action.

Successful cooperation of the Polish euro-deputies during the EP term of 2004–2009, could be illustrated by the impact that they exerted on the adoption of the patent directive as well as on the adoption by the EP of a resolution that critically evaluated the project of the Northern Gas Pipeline that is to be built under the Baltic. Conversely, the shape of the directive concerning the service sector that was to liberalize the market of services in Europe stands as an example of failed cooperation of EMPs within the Polish Club (Libicki, Szynkowski 2008).

The euro-deputies are also present on the domestic political scene.

In this respect, one could indicate three types of roles in which they engage (Ćwiek-Karpowicz, Kaźmierkiewicz, Pucyk 2007: 89–94):

• activists – clearly associated with their political parties by their func- tions and presence in the domestic political debate (for example Adam Bielan, Michał Kamiński);

• commentators – clearly profiled in terms of their professional com- petences, involved in presenting their viewpoints in the media (Woj- ciech Roszkowski, Konrad Szymański);

• experts – concentrated on selected areas of EU policies and active in the field (Jerzy Buzek, Jan Kułakowski).

Actions criss-crossing the listed types could of course happen. We assume initially that both of the Podkarpacie euro-deputies are active in the field, meaning that they follow the third of the listed types of roles.

During the campaign that preceded the EU accession referendum held in Poland in June of 2003, euro-skeptics mentioned a threat in- volving the return of the hegemony of external powers, while propo- nents of the European integration emphasized that Poland needed the European Union to be able to execute tasks that it could not carry out on its own, mainly in the domain of security and accelerated economic growth.

Let us recollect the main of the arguments put forward at the time by the proponents of the European integration: lowering of the unem- ployment rate; better living prospects for future generations; accelera- tion of economic development; freedom of movement and settlement;

improvement of material living conditions; reinforcement of Poland’s position in Europe and the world.

(14)

Euro-skeptics indicated the following significant threats: Poland would be bought out by foreign capital; European integration would be disadvantageous for agriculture; Poland was not prepared for the inte- gration; we were threatened by the loss of national sovereignty; the Polish economy was too weak to stand up against the competition from the Union; the negotiated conditions on which the integration was to be implemented were disadvantageous (Ściegienny 2005: 61–62).

The turn-out during the referendum was 58,85%, out of which 77%

of the voters were in favor of Poland’s accession to the European Un- ion, whereas 23% were against it. Within the following four years, the share of those who supported the European integration rose to the level of 88%. The support for the accession is visible in all socio- demographic segments and within electorates of all of the political par- ties that enjoy the highest support by the society. Still, during the first two years following Poland’s accession to the European Union, the claim that it was the states of the „old Europe” that had benefited more from the accession had prevailed. In 2007, for the first time, the majo- rity of the surveyed population stated that Poland was the primary beneficiary of European integration. CBOS respondents listed an im- provement in the economic dynamic, an increase in the export by Polish firms and an inflow of the Union’s funds. In the society’s opinion the European integration was most beneficial for Polish agriculture and private enterprises. Poland was perceived by the respondents as a se- cure state. The consequences of the European integration included in their view an improvement in the state of the natural environment, roads and infrastructure, an increase in the level of education and better enforcement of legal regulations (CBOS BS/66/2008).

2. The research method and the sampling procedure The research includes the period starting on 1 July and lasting until 31 December in 2008. Therefore, it does not focus on any special pe- riod, such as the period of a campaign preceding the election to the European Parliament but rather on a „normal”, sufficiently long, phase of ordinary political life. This is justified by the fact that political atti- tudes are not shaped instantly, from one day to another but rather are molded over lengthier periods of time.

Within the segment of daily press, regional dailies belong to most frequently read media in the region of their circulation. The figures

(15)

listed in Table 1 indicate what percentage of the representative sample of respondents interviewed at their homes by the researchers declared that they read the given newspaper.

Table 1. The press readership in the region of Podkarpacie in the period between June and November of 2008

Title Percentage of respondents

„Nowiny” 20,32

„Fakt” 13,73

„Super Nowości” 11,91

„Super Express” 8,35

„Anonse” 8,28

„Gazeta Wyborcza” 8,15

„Przegląd Sportowy” 3,81

„Rzeczpospolita” 3,22

„Echo Dnia” 3,01

S o u r c e : Polskie Badania Czytelnictwa, „Press” 2009, no 2, p. 97.

Two of the newspapers that had been selected for the purpose of further analyses differ in terms of ownership. „Nowiny” is one of the nine titles owned by the publishing group Media Regionalne which is itself being owned by the British media concern Mecom. „Super Nowości” belongs to the small group of regional dailies that are pub- lished by relatively small local corporations or private entrepreneurs. It gives rise to an additional research question which is whether or not there are any discernible differences between the contents published by the two newspapers.

Both of the dailies have the same – tabloid – format. They are is- sued counting between 24 and 28 pages, published from Monday through Thursday, increasing up to 36 pages in their weekend issues.

Table 2. The average number of sold copies in the period between June and November of 2008

Title Sales

„Nowiny” 29 803

„Super Nowości” 15 937

S o u r c e : Ranking sprzedaży dzienników regionalnych, „Press” 2008, no 8, p. 68.

Our analysis will cover all of the journalist materials (with the ex- ceptions of commercial, paid advertisements) concerning the European

(16)

Parliament and both of the euro-deputies elected in the region of Pod- karpacie that appeared in the two analyzed dailies in the indicated pe- riod and were subsequently stored in the Internet archives of the news- papers. This analysis will be complemented by a survey of the activities undertaken by the two euro-deputies as documented on the website of the European Parliament. The analytical key will include the following categories of the euro-deputies’ activities:

A. Activities within the European Parliament:

1. drafts of resolutions, 2. reports,

3. speeches made during plenary sessions, 4. interpellations,

5. opinions,

6. declarations expressed in the written form.

B. Activities within the regional constituency:

1. public utterances, 2. other activities.

We initially assume that the information concerning the euro- deputies’ activities will be accompanied by interpretations, evaluations and forecasts related to the activities.

3. The activity of the two euro-deputies according to the information placed on the EP website

Not venturing a content analysis of the activities undertaken within the European Parliament by the two euro-deputies elected in Podkarpa- cie – which would require quite different research methods – in Table 3 we report on their activities basing on the information gleaned from the EP website.

Table 3. The activity of the two euro-deputies within the European Parliament in the period between 1 July and 31 December 2008

Type of activity Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Drafts of resolutions 29 4

Reports

Speeches during plenary meetings 26 13

Interpellations 2

Opinions

Declarations in the writing 3

S o u r c e : www.europarl.europa.eu/members/

(17)

The drafts of the resolutions filed by a group of EP members that included M. Janowski concerned for example the situation in Zim- babwe and control over the rising energy prices. The drafts of the resolutions supported by A. Zapałowski were related to the situation in Georgia, the situation in Belarus, preparations for the EU – India summit and the already mentioned increase in the energy prices. The plenary interventions were for instance related to the presentation of the agenda of the French Presidency and the EU’s reaction to the global financial crisis (M. Janowski) or to the coordination of the social security systems and the reform of the Polish shipyards (A. Zapałowski). Both interpellations filed by the group of EP depu- ties that included M. Janowski concerned the declaration „Sumienie Europy a komunizm” [The conscience of Europe and communism].

The declarations made in the writing by the groups of EP deputies inclusive of M. Janowski pertained the issue of blocking a possibility of founding in the Netherlands the so called „pedophile political party”, the European Year of Volunteering and the issue of terrorist organizations active in Pakistan.

The comparison of the activities undertaken by the two euro- deputies in their regional constituencies – as evidenced by their per- sonal websites – would be difficult since in the analyzed period only A. Zapałowski opened his personal website on which his activities in the regional constituency were registered. M. Janowski opened his website only at the end of 2008. Since the information covering A. Zapałowski’s activities that were placed on his website are to a sig- nificant degree congruent with the information published in the re- gional dailies, the contents of his website will not be included in our analysis on the assumption that this decision will not deteriorate the validity of the performed analysis in any significant degree.

4. The regional dailies on the activities of the EP and the two euro-deputies

In congruence with the principle of social responsibility of the me- dia, it is one of journalists’ obligations to treat media readers as con- scious citizens who should gain sufficient orienteering in current events in order to be able on this basis to take reasonable decisions concerning their electoral political choices following discussions with other citi- zens. Mass media provide material that is subject to such discussions

(18)

and debates. Moreover, they constitute an important, although not ex- clusive, forum within which such debates may take place.

4.1. The activities at the European Parliament

In each of the regional dailies that have been chosen for the analy- sis, the coverage of information exceeding the region’s area occupies only one column in which domestic and foreign news are published.

The modest service usually lacks space to include items concerning the activities undertaken by the European Parliament. This is probably why in the analyzed period only two pieces of information of the kind were found, both of which were published in „Super Nowości”. The first of them pertained the EP’s decision to lower the charges for roaming using cellular phones (2 VII 2008), while the second – an announce- ment that milk’s and milk products’ consumption would be subsidized alongside fruit consumption by children at school (23 X 2008). The

„Nowiny” did not publish any information related to the European Par- liament.

The answer to the first question that involved a comparison of the coverage of the euro-deputies’ activities as placed on the EP website with the contents published by the regional dailies, is therefore simple:

the dailies did not publish any information concerning the activities undertaken by the deputies from Podkarpacie in the European Parlia- ment. Even in the case that the EP has taken decisions that are relevant from the citizens’ point of view, it remained unknown if and to what extent the Podkarpacie deputies had contributed to those decisions.

None of the dailies asked any of the deputies, for example, to comment on the fact that charges for roaming were lowered just as no one asked them if any similar decisions were planned for the future. In the second case, when asked for a comment by „Super Nowości”, M. Janowski stated only that the program to increase the consumption of milk and fruit needed careful preparations and that it was worth implementing it with the beginning of the next school year.

4.2. The activities in the constituencies: „Nowiny”

The information concerning the activities of the two euro-deputies in their constituencies, as published by „Nowiny”, appears grossly un- balanced which is evidenced by Table 4. M. Janowski was almost never noticed; he was written about only twice, and each time only in the

(19)

passing. The first publication was titled Europoseł – co robi dla Pod- karpacia? [Euro-deputy – what does he do for Podkarpacie?] (11 VII 2008). It contained estimated costs generated by the maintenance of the deputy offices and their remuneration, following which an opinion of a passer-by was added stating that the deputies seem not to do anything.

Faced with a charge like that, M. Janowski responded in a not so con- vincing manner: „We play in a team and the team not always makes it, sometimes it plays a foul game, sometimes it gets out. Poles are only learning certain things but we are not to be ashamed of anything. We can fight for what is ours and we are able to show Europe our face sunny side up”. The editors did not demand any answer from A. Zapałowski or they were not able to get one from him – there is no way to know.

The second of the „Nowiny” publications was related to Dębica’s partner-cities (Dębica zdobywa europejskich partnerów [Dębica gains European partners], 5 XI 2008). In the last paragraph, a vague mention was made about a visit at the European parliament that was being pre- pared by M. Janowski.

Table 4. „Nowiny” on the euro-deputies’ activities in the period 1 July until 31 December 2008

Type of activity Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Public utterances 1 12

Other activities 1 6

S o u r c e : www.nowiny24.pl

A. Zapałowski was mentioned in the „Nowiny” daily nine times as more often as M. Janowski. Five of the news concerned his involve- ment in the activities of the political party Naprzód Polsko [Forward Poland] that was just being created, four of them mentioned his inter- ventions at the Voivod Office and at the Ministry of Infrastructure that were focused on the A4 highway and the S19 motorway (it was once mentioned that M. Janowski joined A. Zapałowski on this occasion).

Four times he was mentioned while discussing the protest against the removal by the Przemyśl metropolitan police of an element of a monu- ment to commemorate the victims of the Ukrainian Uprising Army [UPA] that had been added without getting permission from the city authorities; he was named twice as enquiring with the Minister of Fi- nance about introducing limits on the amount of cigarettes that could be

(20)

brought duty-free across the eastern border and once on the occasion of protesting against the fact that the city authorities returned the garrison club to the owners to which a library – located so far in the so called Ukrainian House – was to be moved, which would enable the returning of the Ukrainian House to the Union of Ukrainians in Poland. The final two publications were related to the fact that A. Zapałowski sponsored visits to Brussels that were awarded to a schoolgirl who won the com- petition „Heroizm orląt przemyskich” [The heroism of Przemyśls

„young eagles”] and to a boy who won an art competition for the dis- abled.

It is clear that in all of the publications the „Nowiny” journalists aimed at avoiding any interpretation and evaluation and limited them- selves to providing simple information. Even if the published material appeared in the promising form, that is as a sequence of questions and answers (Zapałowski: Nie będziemy zabiegać o przychylność Radia Maryja [Zapałowski: We will not beg for Radio Maryja’s support], 30 XI 2008), it was not really an interview but only a restatement of some previously given information.

4.3. The activities in the constituencies: „Super Nowości”

The overall number of publications by „Super Nowości” that per- tained any of the euro-deputies is by half smaller than the number of such publications by „Nowiny” – nine as compared to twenty. How- ever, the proportion of the articles devoted to each of the euro-deputies is in this case balanced, which is evidenced by Table 5. The table lists twelve items in total; three of them mentioned both of the euro- deputies. The three cases are marked in Table 5 with +.

All of the three articles are critical. In the first of them its author undermines the importance of the activities undertaken by the two euro- deputies stating that real power in the region rests at the level of voivodship and the district (powiat) (Platformie pod rozwagę [For Citi- zens’ Platform to think it over], 18 VII 2008). The two remaining texts are related to a ranking list published by „Rzeczpospolita” daily that ranked the Polish euro-deputies according to their activities. Both of the Podkarpacie deputies were missing in this list since they were included in the list of 15 euro-deputies that proved to be the least active and least prominent. The information about the ranking results was entitled by the „Super Nowości” editors as Lenie z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim [The sluggards from Podkarpacie in the European Parlia-

(21)

ment (1 VIII 2008). To make everything clear the message was accom- panied by the photographs of the two euro-deputies. The text provided also information about their remuneration, travelling expenses and the costs generated by the maintenance of their deputy offices. Another text, entitled Jak są oceniani europosłowie z Podkarpacia? [How are the Podkarpacie euro-deputies evaluated?] (13 VIII 2008) was based on posts from the Internet forum of „Super Nowości”. It contained more balanced opinions – they mentioned, however, only M. Janowski.

The activities by A. Zapałowski went apparently unnoticed by the readership of „Super Nowości”.

Table 5. „Super Nowości” about the euro-deputies’ activities in the period 1 July until 31 December 2008

Type of activity Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski

Public utterances 0 2

Other activities 3+3 3+1

S o u r c e : www.pressmedia.com.pl/sn

The remaining information published by „Super Nowości”, which covered the activities in the constituencies, in an equal degree pertained each of the euro-deputies. Each of them is mentioned in three brief pieces of news.

They include the already mentioned vague information about the European Union’s agenda that was started in Cyprus in order to in- crease the consumption of milk, milk products and fruit by school- children (23 X 2008). It was complemented with a three-sentence long comment by M. Janowski. He ascertained that the program needed careful preparation. Another small item of news was related to a modest scope of operation carried out by the regional office of Pod- karpacie in Brussels (11 XII 2008). On this occasion a proposal by M. Janowski was mentioned. The point was to buy the building that was being evacuated by the Polish embassy at the EU in Brussels and turn it into a joint seat of the offices of all of the Polish regions. „Su- per Nowości” referred also to M. Janowski’s negative opinion con- cerning a brawl that one of the MPs supposedly made at the airport in Jasionka (9 XII 2008).

A. Zapałowski appealed in turn to the Podkarpackie Voivod to in- fluence the course of the A4 highway (16 IX 2008). He asked the Min- ister of Finance to explain why the amount of cigarettes allowed to be

(22)

carried duty-free across the eastern border had been limited (11 XII 2008). Moreover, asked by the „Super Nowości” editors to share his memories of the period when the marshal law had been introduced in Poland, the euro-deputy stated that at that period he was an activist of the independent Polish scout movement (12 XII 2008). His appeal to the Voivod was labeled by the „Super Nowości” journalists as forcing an open door and an attempt to earn political capital. Simultaneously, the newspaper stated that the recommendation concerning the southern part of the A4 highway had been issued by the ministry in charge al- ready in 2000. That solution was advantageous for the inhabitants of Przemyśl and Bieszczady as well as being cheaper since the northern route of the highway would have to cut several times across overflow areas along the San River and its tributaries.

In contrast to the more guarded publications by „Nowiny”, the texts appearing in „Super Nowości” were much more emotional and to a greater degree included evaluative judgments and interpretations of both of the euro-deputies’ activities that were described by the daily.

5. Conclusions

The activities of the two euro-deputies from Podkarpacie were not appreciated by the two regional dailies. In this respect there was practi- cally no difference between the analyzed newspapers. The small differ- ences that did exist concerned the manner in which each of the dailies informed about the activities of the EP: „Nowiny” omitted this type of news consistently, while „Super Nowości” noticed that the European Parliament took decisions that spelled serious consequences for the citizens.

There were also differences in the manner in which the activities undertaken by the euro-deputies in their constituencies were presented.

Information given by „Nowiny” was guarded and concentrated exclu- sively on the activities by A. Zapałowski. Those activities were more typical of a representative of a small, extremist political party who sought publicity than of a member of the European Parliament. Infor- mation dispatched by „Super Nowości” was more emotional and in- cluded superficially critical remarks about each of the euro-deputies. At the same time, the texts included more substantial interpretations of their activities, too.

(23)

If one was to assume that each of the euro-deputies represented a type of expert active in their respective constituencies, the informa- tion concerning the expert undertakings – as appearing in the two re- gional dailies – was modest. This does not promise a high turnout du- ring the coming election to the European Parliament.

Bibliography

Bobiński K., 2007, Słowo wstępne [in:] J. Ćwiek-Karpowicz, P. Kaźmierkiewicz, M. Pucyk, Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Ćwiek-Karpowicz J., Kaźmierkiewicz P., Pucyk M., 2007, Polscy posłowie do Parla- mentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Libicki M., Szynkowski S., Polskie głosy i głosiki w Parlamencie Europejskim, „Gazeta Wyborcza” 23 IX 2008.

Polskie Badania Czytelnictwa, „Press” 2009, nr 2.

Ranking sprzedaży dzienników regionalnych, „Press” 2008, nr 8.

Ściegienny J., 2005, Opinia publiczna. Polacy wobec integracji europejskiej [in:]

M. Fałkowski, J. Kucharczyk (eds), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Internet sources

Bilans czterech lat integracji Polski z Unią Europejską. Komunikat z badań, CBOS, BS/66/2008, www.cbos.pl/PL/Trendy/trend_06.shtml

www.europarl.europa.eu/members/

www.nowiny24.pl www.pressmedia.com.pl/sn

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :