Pełen tekst

(1)

ST-325N Seagate 3,5" SCSI

W y m ia ry z e w n ę trz n e i c ię ż a r w y s o k o ś ć [m m ]

s z e ro k o ś ć [ m m ] g łę b o k o ś ć [m m ]

c ię ż a r [k g ] P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 23,8 20,4

p o w ie rz c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie ż k i [B ]

Dop. tem p. P ra c y Spocz.

[°C ] O p ó ź n ie n ia [m s ]

Ś re d n io 28

FLW

TRJTR 7

M a x

L a te n c y 8,33

O v e rh e a d G e o m e tria n a p ę d u

d y s k ó w 1

c y lin d r ó w 654

g ło w ic d a n ych 2

g ło w ic se rw o s u m a s e k to ró w

s e k t/ś c ie ż k ę 32

D o p u s z c z a ln e p rze cią ż, g ra w it [G ] D y s k z a p a rk o w a n y

P ra ca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P rę d k o ś ć tra n s m is ji M B /s ] D y s k <-> B u fo r 1,15 S zyna S C S I: s y n c / (asyn c)

P o j. z a p a s Z B R

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y ( x x ■>1 na E xx)

M T B F [ ’ lOOOh] M TTR [ m in ] CDL [la ta ] ON/O FF [•1000] R ER U ER S E R

50

B u fo r d y s k u [k B ] 2 (8 opcja) P rę d k o ś ć o b r. [1 /m in ] 3600

S yte m k o d o w a n ia (2,7)RLL

G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 1015

P o z y c jo n e r Stepper

S ta rt / S t o p [s ] Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ]

T ypo w y f i W S eek M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 7,000 2,400 1,400

lin ia 4-12 V [A ] 1,200

lin ia +5V [A ]

(2)

fo o o o]

T

♦ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

» &

Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

p e $ >

Praca bez kontroli parzystości.

PE

§

Praca z kontrolą parzystości.

A 2 A 1 AO

(AA2/AA1/AAD)

$13 $*3

i i i

S C S I - I O 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :