• Nie Znaleziono Wyników

"Studja z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.", o. Łucjan Wołek, Lwów 1929 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Studja z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.", o. Łucjan Wołek, Lwów 1929 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ks. Kantak

"Studja z dziejów Zakonu

Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.",

o. Łucjan Wołek, Lwów 1929 :

[recenzja]

Collectanea Theologica 12/2-3, 276-277

(2)

Wołek Łucjan О.: Studja z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w. Pamiętnik Historyczno - Prawny р. r. P. Dąb-

kowskiego. T. VIII, Z. '2. Lwów 1929.

[Ł. W o ł e k : Studia ad historiam Ord. Praed. in Polonia s. XIII spectantia].

Ubogie jest nasze piśmiennictwo monasterjologiczne. Dlatego z radością witamy każdą pracę na tern polu, a tern bardziej się cieszymy, jeśli dzisiejsi członkowie zakonu opracowują jego prze­ szłość. Zwłaszcza Zakon kaznodziejski, mogący pochlubić się takim Bzowskim, sławnym nietylko u nas, ale jako następca Baroniusza znakomitym w historjografji Kościoła powszechnego, ma wspaniałe karty w swoich dziejach, czekające na opracowanie i uwypuklenie. Czy O. Wołek stanie się nowożytnym dziejopisem dominikańskim?

Studja jego składają się z trzech rozpraw: I. Początki Zakonu kaznodziejskiego, II. Rodzina Odrowążów, 111. Misje dominikanów polskich w XIII w. Pierwsza więc dotyczy dziejów ogólnych Za­ konu, dwie drugie dziejów jego w Polsce.

O początkach dominikańskich pisano bardzo wiele. Łączą się nietylko z wielką postacią św. Dominika, ale także z Innocentym III i z powstaniem Inkwizycji. Wydawałoby się, że tutaj wszystko jest skończone i załatwione i nic ważnego nie da się powiedzieć. Istotnie pod względem historycznym ściśle biorąc, rozprawa O. W. nic nie podaje więcej niż Mortier, Scheeben, Luchaire i Vacandard. (Dla­ czego tych dwuch opuszczono w spisie literatury?) Ale O. W. ujmuje rzecz także z punktu widzenia prawnego i stara się pod tym względem określić charakter nowego wówczas Zakonu. W zna- nem nam piśmiennictwie przynajmniej nie znaleźliśmy analizy tak daleko idącej. Mniemamy, że wywód ten można poczytywać za rze­ czywisty dorobek nauki, co tern więcej waży, że nasza historyka niestety mało się troszczy o zagadnienia powszechne. Koniec tej rozprawy zajmuje się stosunkiem Dominikanów do uczelń. Rzecz ta wymagałaby własnej rozprawy i systematycznie obrobiona, stałaby się poważnym przyczynkiem naukowym. Traktowana jako przyczepek nie dodaje znaczenia całości. Już tej rozprawie szkodzi niedość jasny wykład. Uwydatnia się ten niedostatek jeszcze bardziej w dwuch następujących studjach, gdzie spotykamy nawet styli­ styczne lapsus calami. Mamy wrażenie, jakoby autor nie mógł był dołożyć ostatecznego udoskonalenia swojej pracy. Te dwie dalsze rozprawy też nie dorównywają pierwszej.

Studjum o Odrowążach zajmuje się osobami biskupa Iwona, śś. Jacka i Czesława. O. W. rozwinął tutaj wielki zasób erudycji, aby dojść do zdania, że należy przyjąć to, co się znajduje w popu­ larnych żywotach św. Jacka od jego bratankowstwa względem Iwona aż do ucieczki z Kijowa przed Tatarami. Takie postawienie rzeczy uważamy za naturalną reakcję wobec poglądu Scheebena, negującego wogóle pobyt św. Jacka we Włoszech, a podyktowanego parti pris nacjonalistycznem niemieckiem. Atoli twierdzeń swoich

(3)

O. W- nie udowodnił, względnie dowodzeń jego niepodobna uznać za wystarczające. Wyników, do jakich doszli co do sprowadzenia Dominikanów do Krakowa z Kozłowska, co do misji dominikańskiej, inni, Altaner nie zmienił, ani O. W. nie wzbogacił. Jedynie od­ prawa, jaką daje Scheebenowi, posiada znaczenie, chociaż mogłaby być szczegółowsza i głębsza. Nie występują też z rozprawy z nale­ żytą plastycznością osoby Iwona, Jacka, Czesława jako górujących postaci ówczesnego życia religijnego w Polsce, co autor nieza­ wodnie zamierzał wykonać. Prawda, że przedstawienie tła, jakiem się posługiwał: S. Zachorowskiego, opracowanie w. XIII, nie stoi na wysokości zadania.

Ostatnia rozprawa „Misje dominikańskie w. XIII“ obejmuje przedmiot, dość obficie traktowany głównie przez Abrahama i Alta- nera. O. Wołek tutaj na pierwszy plan wysuwa misję ruską, do wyników dotychczasowych jednak nbwych rezultatów nie dodaje, ani istniejących nie prostuje. Zbyt mało i zbyt pobieżnie zajmuje się za to misją dominikańską w Prusiech. Wywodu, mającego zachwiać, jeśli dobrze rozumiemy, poprawką Altanera, arcybiskupa pruskiego, dominikanina Henryka na Swerbera, niepodobna uznać za szczę­ śliwy. Stosunku Dominikanów do Krzyżaków analitycznie nie opra­ cował, nad czem bardzo ubolewamy.

Rozprawy O. Wołka wykazują wielkie oczytanie i rozległą, choć nie całkowitą znajomość literatury przedmiotu. Jeśli wynik ich jest niewielki, to, sądzimy, zależy to na niedostatecznie trafnem sformułowaniu zagadnień, tudzież na niekoniecznie właściwej me­ todzie, jaką wyłuszcza (str. 79), wreszcie na pragnieniu, żeby dać jak najwięcej wiadomości, zwłaszcza mających uświetnić Zakon i zakonników. Dzieje Dominikanów wogóle, a zwłaszcza polskich, są tak znamienite, że nie potrzebują upiększeń, wątpliwemi czy zgoła legendarnemi danemi. A przytem ważne zagadnienia historji Za­ konu w Polsce XIII w. wciąż jeszcze nie są opracowane, że wymie­ nimy tylko: monografja św. Jacka, chronologja prowincjałów domi­ nikańskich, Zakon kaznodziejski w Prusiech. Kiedyż się tego do­ czekamy?

Pińsk X. Katitak.

X. Bastrzykowski Aleksander: Zabytki kościelne budownic­ twa drzewnego w diecezji sandomierskiej, Kraków, 1930.

[Alexandre B a s t r z y k o w s k i : Les Monuments en bois de l'A rchitecture religieuse du diocèse de Sandomierz. Avec 263 gravures. Cracovie 1930].

Les peuples slaves possédaient autrefois une architecture en bois m agnifiquem ent développée, ce que reconnaissent mê­ me les historiens allemands, Dietm ar et Helmhold, d 'au tre part malveillants. Chaque pays slave se distinguait, m algré certains

Cytaty

Powiązane dokumenty

Za za sługi naukowe otrzymałeś członkostwo czynne Lwowskiego T<nrarzystwa \atikowego, wchodzisz do Zarządu (Uówncgo Polskiego Towarzystwa H istorycznego i

Redakcja otwiera gościnne łamy dla autorów, myślących i piszących po katolicku, którym historia i kultura katolicka w naszym kraju jest bliską i

[r]

słusznie nie tylko za założyciela prow incji Polski, ale rów nież za głów ną siłę pobudzającą do działalności, za inicjatora w ielu dzieł, za w zór i

Deze po- meerpeil Mar- sitieve situatie heeft geen effect op de kosten voor benodigde dijkhoogte- kermeer mogelijk verbetering van de Oostvaardersdijk; de dijkhoogte wordt bepaald

Władysław Kozłowski: Pamięć Jako podstawa rozwoju umysłowej 12.. Władysław Kozłowski: Kościuszko w

Sens, dający się wyrazić „własnymi słow am i“ przez czytelnika, jest prosty i łatwo uchwytny, ale m etaforyczno-słowne ujęcie opisywanego zjaw iska jest

For new merchant ship construction, nondestructive inspection of the hull, decks and bottom plating is normally required only for selected shell and deck plating butt welds.. With

Co prawda autorzy tych podręczników, w następstwie dyskusji, wypraco- wali wspólną wizję dziejów Europy i świata, to jednak nie ustrzegli się przed subiektywnym doborem treści

Analyzing both measures one can easily notice that the wages distributions estimated by means of the Dagum function show generally greater consistency with the

Wszystkie powyższe określenia odnoszą się do utraty wpływu, jaki wartości religijne mają na społeczeństwo, uznania logiczno- -przyczynowego wyjaśniania obiektywnych zjawisk,

Jeżeli dzisiaj znajdą się ludzie, którzy mogą się śmiać z tego że sprawę alkoholizmu uważaliśmy w naszej dobie mimo wszystko, co się dzieje, za naczelną

Mimo kryzysu monarchii, struktury kościoła polskiego zbudowane przez pierwszych Piastów okazały się na tyle mocne, że przetrwały kry- zys monarchii i stały się postawą

Podczas dorocznej międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Com- parative Interdisciplinary Studies Section (CISS)/International Studies Association (ISA), dr

(Egypt on the Confines of Tivo Epochs. The Craftsmen and the Craftsmen's Work in the 4th to the Middle of the 7th cent.).. (A Contribution to the Problem of Three Phases in

Szkoda, że autorzy nie dali rów nież k ry ty czn ej oceny w ykorzystanej lite ra

The research road section was a road with unimproved surface (the roadway was a layer of mineral aggregate) with reinforcement, situated on a subgrade with a bearing capacity

Although TPP networks are intended to realize a more integrated and efficient European payment market, they do suffer from the occurrence of non- payments, which share

Na tym polu położył znaczne zasługi dla polskości, toteż ipo przejęciu przez Państwo Polskie suwerenności na przyznanej Polsce części Górnego Śląska

[r]

zaskarżania rewizją nadzwyczajną wyroków sądowych [przegląd.. artykułu Alfreda Kaftala pod tym samym tytułem, opublikowanego w

Po pierwsze, w słabych ekonomicznie gospodarstwach rolnych obciążenia finansowe (w tym podatek rolny) zmieniały się wyraźnie w poszczególnych latach okresu 2010–2012 (tabela 5),

W czasach kiedy dziedziny filozofii zostaj¹ zaanektowane przez szczegó³owe dyscypliny nauk przyrodniczych, socjologiê i psychologiê, a sama filozofia upolitycznia siê czy te¿