• Nie Znaleziono Wyników

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU"

Copied!
35
0
0

Pełen tekst

(1)

ZASADY PODLEGANIA

UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU

dr Sabina Pochopień

(2)

ZASADY PODLEGANIA

UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU

• System ubezpieczenia społecznego stanowi realizację art. 67 Konstytucji RP, zgodnie z którym: ,,Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”.

• Realizację powyższego prawa zapewnia państwo poprzez utworzenie odpowiednich instytucji, uchwalenie odpowiednich ustaw określających zakres i rodzaj świadczeń, a także przez przymuszenie obywateli do uczestnictwa w systemie.

• Przymus ubezpieczenia oznacza objęcie systemem niezależnie

od woli ubezpieczonego i bez konieczności podjęcia w tym celu

jakichkolwiek działań.

(3)

ZASADY PODLEGANIA

UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU

Przymus uczestnictwa w systemie ubezpieczenia społecznego

jest czymś więcej niż obowiązek ubezpieczenia się znany prawu

ubezpieczenia gospodarczego. Druga ze wskazanych powinności

jest bowiem skierowana do obywatela i oznacza konieczność

skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, natomiast dla

transferu ryzyka na ubezpieczyciela konieczne jest zapłacenie

składki. Przymus ubezpieczenia oznacza, że stosunek

ubezpieczenia społecznego powstaje ex lege jednocześnie z

uzyskaniem tytułu do obowiązkowego podlegania

ubezpieczeniu społecznemu na wypadek zajścia określonego

ryzyka.

(4)

ZASADY PODLEGANIA

UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU

• Ustawa nie wymaga od osób mających tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia posiadania polskiego obywatelstwa.

• Wyłączeni z tego kręgu są tylko obywatele państw obcych,

których pobyt na terytorium RP nie ma charakteru stałego i

którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach

dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach specjalnych

lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy

międzynarodowe stanowią inaczej.

(5)

ZAKRES OBOWIĄZKU

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wyróżnia następujące kategorie ubezpieczeń wyróżnione ze względu na rodzaj chronionego ryzyka:

- emerytalne,

- rentowe,

- chorobowe,

- wypadkowe

(6)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

1. Osoby pozostające w stosunku pracy z wyłączeniem prokuratorów.

Art. 8 ust. 1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jak osoba współpracująca.

3. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę

wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło,

jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w

stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy

(7)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

2. osoby wykonujące pracę nakładczą,

3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

4. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

Osoby, o których mowa w pkt 4 nie podlegają obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jeżeli są uczniami szkół

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

(8)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

5. osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

6. osoby współpracujące z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

(9)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność

gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po

upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego

zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego

pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności

gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym

wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku

pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności

gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom

społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności

gospodarczej. (art. 18 ustawy p.p.)

(10)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

,,Za osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą

działalność oraz zleceniobiorcami, o których mowa w art. 6 ust. 1

pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci

drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców,

macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli

pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i

współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub

wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie

dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w

celu przygotowania zawodowego”. (art. 8 ust 11 u.s.u.s.)

(11)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

7. posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,

8. osoby pobierające stypendium sportowe,

9. otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci,

10. pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im.

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,

11. osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

12. osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

(12)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

13. osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

14. osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

15. duchowni,

16. żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką

17. osoby odbywające służbę zastępczą,

(13)

USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU

UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

18. osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

19. osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,

20. osoby popierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

21. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji

(14)

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW

• Emeryt podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jeżeli:

- zawarł umowę o pracę,

- jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

- jest członkiem rady nadzorczej wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji, - zawarł umowę zlecenia, chyba, że ma ponadto zawartą umowę o pracę.

• Rencista podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jeżeli:

- zawarł umowę o pracę,

- jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

- jest członkiem rady nadzorczej wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji, - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

- zawarł umowę zlecenia, chyba, że ma ponadto zawartą umowę o pracę.

(15)

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA

• Zbieg tytułów ubezpieczenia występuje, gdy jedna osoba wykonuje kilka rodzajów działalności (ma kilka tytułów) do ubezpieczenia społecznego. W takich przypadkach ustawodawca zwykle wskazuje, który tytuł ma pierwszeństwo, czyli z którego tytułu podlega się ubezpieczeniu z wyłączeniem obowiązku z pozostałych tytułów.

Zbieg obowiązku ubezpieczenia ma zastosowanie tylko do

ubezpieczeń emerytalnego i rentowego

(16)

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA

• W przypadku posiadania kilku tytułów ubezpieczenia postanowienia art. 9 u.s.u.s. pozwalają ustalić, z którego z nich podlega się ubezpieczeniu.

• Ustawodawca wyróżnia:

- Tytuły ,,bezwzględne”- nigdy niepodlegające zwolnieniu z obowiązku ubezpieczenia,

- Tytuły ,,ogólne”- podlegające zwolnieniu z tego obowiązku, jeżeli ubezpieczony ma drugi tytuł do ubezpieczenia

Przy posiadaniu dwóch tytułów ten, który jest ogólny zwolniony jest z obowiązku ubezpieczenia. Możliwe jest jednak dobrowolne opłacanie składki (zob. art. 7 u.s.u.s.).

(17)

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA

Tytułami bezwzględnymi są:

- stosunek pracy,

- członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, - pobieranie świadczeń szkoleniowych i socjalnych,

- pobieranie zasiłku macierzyńskiego, - członkostwo w radzie nadzorczej,

- otrzymywanie stypendium doktoranckiego.

Wszystkie pozostałe tytuły to tytuły ogólne, które dla celów zbiegu obowiązków ubezpieczenia należy podzielić na budżetowe (finansowane z budżetu państwa) i pozostałe.

(18)

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA

Tytułami ogólnymi budżetowymi są:

- świadczenie pracy na podstawie umowy uaktywniającej, - posługa duchowna,

- czynna służba żołnierzy niezawodowych, - przebywanie na urlopie wychowawczym,

- rezygnacja z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

Obowiązek ubezpieczenia z tytułów budżetowych występuje tylko wtedy, gdy jest to tytuł jedyny i nie posiada go emeryt lub rencista.

(19)

REGUŁY ZBIEGU OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNEGO I RENTOWEGO

Reguła I. Jeżeli zbiegają się ze sobą tytuły ,,bezwzględne” obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego z nich.

Reguła II. W razie zbiegu tytułu ,,bezwzględnego” z tytułem ,,ogólnym”

obowiązkiem ubezpieczenia objęty jest tylko tytuł ,, bezwzględny”.

Reguła III. W razie zbiegu tytułów ,,ogólnych” ubezpieczeniem objęty jest tytuł wcześniejszy.

Reguła IV. Jeżeli jednym ze zbiegających się tytułów jest tytuł budżetowy to obowiązek ubezpieczenia dotyczy tylko tytułu niebudżetowego.

Reguła V. Zbieg członkostwa w radzie nadzorczej z jakimkolwiek innym tytułem oznacza obowiązek ubezpieczenia się z obu zbiegających się tytułów.

(20)

WYJĄTKI

zbieg umowy o pracę z umową zlecenia (lub agencyjną) w przypadku uznania za pracownika,

zwolnienia w razie zbiegu tytułów ogólnych z bezwzględnymi albo z innymi tytułami ogólnymi zaczynają obowiązywać, jeżeli podstawą wymiaru składki z tytułu niepodlegającemu zwolnieniu jest co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przeciwnym wypadku osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczenia także z tytułu drugiego,

wyjątek od zasady pierwszeństwa w czasie tytułów ogólnych dotyczy zbiegu umowy zlecenia albo umowy o pracę nakładczą z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy podstawa wymiaru składki z tytułu (pierwszej w czasie) umowy zlecenia albo umowy o pracę nakładczą jest niższa od najniższej podstawy składki z tytułu później podjętej pozarolniczej działalności gospodarczej, obowiązek ubezpieczenia dotyczy tej działalności.

wyjątek stanowi także zbieg tytułu ,,duchownego” z innymi tytułami ogólnymi. Ustawodawca traktuje ten tytuł jako budżetowy w zbiegu z pozarolniczą działalnością gospodarczą, natomiast w zbiegu z innymi tytułami ogólnymi, w tym także z pozostałymi formami prowadzenia pozarolniczej działalności- tak jak tytuł niebudżetowy.

(21)

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Pierwotna dobrowolność została uregulowana w art. 7 u.s.u.s , zgodnie z którym: ,,prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo”.

Dobrowolność wtórna dotyczy osób, które zostały zwolnione

z obowiązku opłacania składki z danego tytułu, w związku z

opłacaniem składki z innego tytułu. Polega ona na możności

rezygnacji ze zwolnienia i opłacania składki emerytalnej i

rentowej dobrowolnie.

(22)

UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

W przypadku ubezpieczenia chorobowego krąg osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym został przez ustawodawcę podzielony na trzy grupy (art. 11 u.s.u.s.):

1.Obowiązkowo objętych ubezpieczeniem chorobowym,

2.Mogącym dobrowolnie wejść do tego ubezpieczenia,

3.Wyłączonych z ubezpieczenia chorobowego

(23)

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla:

- pracowników,

- członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

- osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

(24)

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Dobrowolnie (na swój wniosek) do tego ubezpieczenia mogą przystąpić:

- osoby wykonujące pracę nakładczą, - osoby, które zawarły umowę zlecenia,

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność,

- osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

- duchowni,

- otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci

(25)

OSOBY WYŁĄCZONE Z

UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

• posłowie i senatorowie,

• osoby pobierające stypendia,

• członkowie rad nadzorczych

• Pozostałe tytuły zostały wyłączone z ubezpieczenia

chorobowego dlatego, że dotyczą osób, które nie są czynne

zawodowo, w konsekwencji czego nie grozi im utrata dochodu

w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

(26)

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. (art. 12 u.s.u.s.)

• Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

- osoby wykonujące pracę nakładczą,

- żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, - bezrobotni.

- osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, - posłowie do Parlamentu Europejskiego,

- osoby pobierające różnego rodzaju świadczenia socjalne

(27)

OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM

• Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

• Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje

od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy

zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zostanie

dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku

ubezpieczenia.

(28)

USTANIE DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO, RENTOWEGO I CHOROBOWEGO

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego następuje:

1. od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

2. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7, w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacanie składki po terminie ,

3. od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

(29)

KAZUS 1

Jan Mądry jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie

Meblox Sp.

z o.o. w wymiarze 7/8 etatu. Ponadto Jan Mądry prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia swojego syna Adama na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz córkę Annę na podstawie umowy zlecenia. Dodać należy, że Anna jest studentką drugiego roku zarządzania. Adam pozostaje z ojcem we wspólnym gospodarstwie domowym. Anna zaś mieszka poza rodzinną miejscowością, w wynajmowanym wspólnie z koleżanką lokalu.

Polecenie: Ustal jakim rodzajom ubezpieczeń społecznych, na jakich zasadach (obowiązkowo czy dobrowolnie) i z jakich tytułów podlegają poszczególne osoby.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 8, art. 9 ust.1-1a, art.

11, art. 12 ustawy systemowej

(30)

KAZUS 2

Wiktor Gawron w 2010 r. skończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Od lipca 2010 r. Wiktor Gawron był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Pracowni ,,Wnętrze”, gdzie zajmował się aranżowaniem wnętrz w budynkach mieszkalnych. Po trzech latach zdecydował, że sposób wykonywania pracy mu nie odpowiada, czuł się ograniczony i z tego powodu rozwiązał stosunek pracy. Nie zaprzestał jednak współpracy z pracownią ,,Wnętrze”, ponieważ od 2014 r. regularnie wykonywał projekty dla tego podmiotu, zawierając każdorazowo umowę o dzieło. Od maja 2014 r. Wiktor Gawron jest wyłącznie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło zawartej z pracownią ,,Wnętrze”, co skutkuje otrzymywaniem stałego wynagrodzenia średnio raz w miesiącu. Wiktor Gawron ma wątpliwość, czy zatrudniający go podmiot postępuje słusznie, nie zgłaszając go do ubezpieczenia społecznego. Wiktor Gawron twierdzi, że skoro z tytułu wykonywania pracy na podstawie samodzielnej umowy o dzieło otrzymuje regularnie wynagrodzenie i nie posiada innych tytułów ubezpieczenia, to podmiot zatrudniający ma obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego.

Polecenie: Oceń zasadność twierdzeń Wiktora Gawrona.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 7, art. 8 ust 2a, art. 11, art. 12, art. 36 ust. 1 i 5 ustawy systemowej

A. Górnicz-Mulcahy [w:] R. Babińska-Górecka, Karolina Stopka, Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa 2018, s. 19-20

(31)

KAZUS 3

Bogdan Nieśmiały jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w wymiarze

½ wymiaru czasu pracy. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia (otrzymuje 1200 złotych). Od 1 września 2016 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej.

Polecenie: Czy Bogdan Nieśmiały będzie odprowadzał obowiązkowo

składki na ubezpieczenie społeczne z jednego, czy wszystkich występujących w powyższym stanie faktycznym tytułów ubezpieczenia?

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 8 ust. 1-2a, ust. 6, art. 9

ust.1 i art. 9 ust. 1a ustawy systemowej

M. Lewandowicz-Machnikowska [w:] R. Babińska-Górecka, Karolina Stopka,

Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa 2018, s. 20.

(32)

KAZUS 4

Mikołaj Mróz jest stolarzem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¾ czasu pracy w Spółdzielni ,,Ład” i ma w umowie zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Ponadto Mikołaj Mróz jest zatrudniony w spółce ,,Barsa” na podstawie umowy zlecenia, w ramach której wykonuje drobne naprawy w domach klientów spółki ,,Barsa”. Od 1 czerwca 2016 r. rozpoczął również pracę na podstawie umowy o dzieło na rzecz Piotra Gawrona, dla którego wykonuje drewnianą bibliotekę w stylu zakopiańskim według dostarczonego przez niego projektu.

Polecenie: Z jakiego tytułu ubezpieczenia Mikołaj Mróz będzie odprowadzał obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne?

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 9 ust. 1, ust. 1a, art.

11 ust. 2 ustawy systemowej

M. Lewandowicz-Machnikowska [w:] R. Babińska-Górecka, Karolina

Stopka, Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa 2018, s. 21.

(33)

KAZUS 5

Róża Wesoła ma ustalone prawo do emerytury i równocześnie jest pracownikiem w Fabryce Czekolady w ½ wymiaru czasu pracy. W tym samym czasie wykonuje w Fabryce pracę na podstawie umowy zlecenia.

Polecenie: Czy, a jeśli tak, to z którego tytułu ubezpieczenia Róża Wesoła będzie odprowadzała obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne?

Podstawa prawna: art. 9 ust 4, 4a,4b ustawy systemowej

M. Lewandowicz-Machnikowska [w:] R. Babińska-Górecka,

Karolina Stopka, Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Warszawa

2018, s. 22.

(34)

KAZUS 6

Miron Paragraf jest adwokatem. Od 1997 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Wiszni Wielkiej.

Specjalizuje się w prawie rzeczowym, wyznaniowym, spadkowym, rodzinnym oraz prawie ochrony zabytków. Jego syn – Karol Paragraf- jest studentem stacjonarnych studiów prawa w Krakowie. Dążąc do zapewnienia synowi odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, Miron Paragraf zawarł z synem w dniu 1 października 2012 roku umowę o pracę na czas nieokreślony za wynagrodzeniem 2500 zł na stanowisku młodszego asystenta i sekretarza. Zgłosił syna do ubezpieczenia społecznego i regularnie odprowadzał składki do ZUS z tytułu jego zatrudnienia, które w rzeczywistości nie było realizowane. Po drugim roku studiów Karol Paragraf przerwał naukę i powrócił do domu rodzinnego. W okresie urlopu dziekańskiego, zgodnie z zawartą wcześniej umową o pracę, pomagał ojcu w prowadzeniu kancelarii. Po roku powrócił na studia, zamieszkał w Krakowie, związał się z koleżanką ze studiów, która przejęła zasadniczy ciężar ich utrzymania. Jednocześnie korzystając ze środków komunikowania się na odległość pomagał ojcu w prowadzeniu kancelarii, w zakresie wynikającym ze stanowiska, na którym był zatrudniony.

Polecenie: ustal od kiedy i jakim rodzajom ubezpieczeń społecznych i na jakich zasadach (obowiązkowo czy dobrowolnie) podlega Karol Paragraf.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 5, art. 8 ust. 1-2a, ust 11, art. 13, art. 24 ust. 6a-6h ustawy systemowej

K. Stopka [w:] Zbiór kazusów z prawa socjalnego, red. R. Babińska-Górecka, K. Stopka, Warszawa 2018 s. 30-31.

(35)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE

1.I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017

2.Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 106 ze zm.)

3.R. Babińska-Górecka, Karolina Stopka, Zbiór kazusów z prawa

socjalnego, Warszawa 2018

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,

 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje

 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody,

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy , lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której