• Nie Znaleziono Wyników

PISMA PROCESOWE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PISMA PROCESOWE"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Dzięciołowska

Katedra Postępowania Karnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

PISMA

PROCESOWE

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

(2)

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art.

118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(3)

Obowiązki

zawiadamiającego - pokrzywdzonego

• art. 177 k.p.k.

• art. 192 k.p.k.

• art. 192a k.p.k.

• art. 138 k.p.k.

• art. 139 k.p.k.

(4)

Odpowiedzialność karna za nieprawdziwe zawiadomienie

art.  238 k.k.

Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art.  234 k.k. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(5)

Pismo procesowe powinno zawierać:

1. oznaczenie organu do którego jest skierowane oraz sprawy, której dotyczy (DO KOGO?)

2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (KTO?)

3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem (CO?)

4. datę i podpis składającego pismo

Wymogi formalne pisma

procesowego

(6)

art. 118 § 3 k.p.k.

Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi.

Niewłaściwe oznaczenie organu

(7)

art. 118 k.p.k.

§ 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia.

§ 2. Niewłaściwe oznaczenie czynności

procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego.

Niewłaściwe oznaczenie czynności

(8)

Zasada sformułowana w art. 118 k.p.k.

odnosi się nie tylko do czynności procesowych stron, ale także do

czynności innych uczestników postępowania, w tym podmiotów określonych w art. 521 k.p.k., a nawet

do czynności organów postępowania.

Wyrok SN

z dnia 2 marca 2001 r.

V KKN 3/01

(9)

Braki formalne pisma

art. 120 k.p.k.

§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

(10)

W dniu 17 października 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w O. została powiadomiona o rozboju, który miał zostać dokonany na osobie Natalii K. w salonie gier przy ul. Modrzewiowej 23 w O., należącym do Kwadrat Sp. z o.o. Zgodnie z zeznaniami Natalii K., będącej pracownikiem ww.

lokalu gastronomicznego, sprawcy rozboju mieli ją uderzyć, a następnie zabrać pieniądze w kwocie 29.200,00 zł i rejestrator video należące do Kwadrat Sp. z o.o. oraz pieniądze w kwocie 500 zł należące do Natalii K.

Prokurator Rejonowy w O. wszczął w ww. sprawie śledztwo z art. 280 § 1 k.k. Jednakże przeprowadzone czynności wykazały, że opisanego wyżej przestępstwa nie popełniono, a Natalia K. złożyła fałszywe zeznania.

Wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono, śledztwo w ww. sprawie zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r., zatwierdzonym w dniu 18 listopada 2017 r.

przez Alinę M. - Prokurator Prokuratury Rejonowej w O.

Jednakże dnia 17 października 2016 r. w kasie lokalu stwierdzono rzeczywisty brak wartości pieniężnych w wysokości Agnieszkę 29.200,00 zł. Ww. kwota do tej pory nie została odnaleziona.

(11)

DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kmeans Metryki MLP czasy OneVsRest variance mutual / chi2 digits.. Lp Album ŚR ZAD repo

3 pkt – za prawidłowe i pełne uzupełnienie trzech wierszy tabeli 2 pkt – za prawidłowe i pełne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli 1pkt – za prawidłowe i pełne

0 p. – za niepoprawne podanie grupy krwi rodziców i obydwojga dzieci i nie uzasadnienie prawidłowo wykonaną odpowiednią krzyżówką lub brak odpowiedzi. 2.. Uzupełnienie

Wskaż na diagramie z zadania 1 asocjację, która w naturalny sposób kwalifikuje się do zamiany na kompozycję lub agregację (lub dopisz, jeśli brak).. Uzasadnij swój

Może zmniejszy się emigracja (która, dodajmy, jest znacznie przeszacowywana).. Reasumując – przy

ma pogłębioną wiedzę o istocie prawa z uwzględnieniem przejawów jego trwania i ewolucji, zasadach kształtowania systemu instytucji prawnych i znaczeniu prawa rodzimego i

producent: MASKPOL. brak danych brak danych 5 szt. Kraj prod.: Polska,. producent: MASKPOL. brak danych brak danych 5 szt. brak danych brak danych 5 szt. brak danych brak danych 5

1 Uwaga: je Ğli powyĪsze kryteria nie zostaáy speánione, nie przyznaje siĊ punktów. STYL (maksymalnie