Opłata za egzamin eksternistyczny z jednegoprzedmiotu wynosi zł

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OPŁATA ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY

Opłata za egzamin eksternistyczny z jednego przedmiotu wynosi 209,94 zł

i

Opłatę za egzaminy należy uiścić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

NBP O/O Katowice 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty wraz z deklaracją należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

• sesja jesienna do 31 sierpnia

• sesja zimowa do 31 grudnia

na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

Na dowodzie wniesienia opłaty (przekazie/przelewie bankowym) proszę wpisać:

• nazwisko zdającego,

• adres zdającego,

• etap kształcenia (tj. szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, kształcenie ogólne dla branżowej szkoły I stopnia),

• przedmioty deklarowane w danej sesji egzaminacyjnej.

UWAGA

Opłata za egzaminy eksternistyczne stanowi dochód budżetu państwa.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Podstawa prawna art. 10.4f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481).

i Wysokość opłat za egzaminy reguluje art. 10 ust. 4 punkt 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 :

„Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych (…) wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonym na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :