• Nie Znaleziono Wyników

czas w jakim przeplynęły = ładunek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "czas w jakim przeplynęły = ładunek "

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Temat: Natężenie prądu elektrycznego

1. Natężenie ruchu drogowego – Liczba samochodów przejeżdżających w określonym czasie daną drogą

2. Samochód = elektron = ładunek 1,6*10-19C

Natężeniem prądu elektrycznego I nazywamy iloraz wartości ładunku q przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika przez czas t, w którym ten ładunek przepłynął. Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1A (amper). Prąd ma natężenie 1A jeśli w czasie 1s przez przekrój poprzeczny przewodnika przepływa ładunek o wartości 1C

Im dłużej przez przekrój poprzeczny przewodnika przepływa ładunek elektryczny tym większa ilość ładunku przepływa.

Zatem q~t ,

a iloraz (jest stały i nazywamy go natężeniem prądu elektrycznego)

Ćwiczenia

1. Zbuduj obwód elektryczny wg schematu, zmierz napięcie i natężenie prądu w tym obwodzie 2. Przelicz jednostki 1As, 1Ah i sprawdź jaką wielkość fizyczną w nich wyrażamy

3. Przekształć odpowiednio wzór na natężenie prądu elektrycznego, wykonaj obliczenia i uzupełnij tabelę

I q t

25A 200C

360μC 2min

500mA 0,5h

Natężenie ruchu drogowego = liczba przejeżdżajacych samochodów czas w jakim przejechay

Natężenie prądu elektrycznego = liczba elektronów

czas w jakim przeplynęły = ładunek

czas w jakim ten ładunek przeplynął

I = q

t1A=1 C s

q

t =constans= I

+ -

A

V

Cytaty

Powiązane dokumenty

Propozycja Jacka Woronieckiego OP i Józefa Marii Bocheńskie- go OP jest zatem, jak widzimy, bardzo ważną i interesującą próbą realizacji tak formułowanych ideałów,

Medycyna estetyczna zajmu- je się poprawą wyglądu ludzi zdrowych oraz działaniami zo- rientowanymi w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry.. Dla kogo przeznaczone

Finding a source from which Theodoricus could have taken those theses is not very difficult. There exists only one undoubtedly authen- tic work of Antonius Andreae pertaining to

Regulatory konwencjonalne dzieli się ze względu na sposób działania oraz kształtowanie sygnału wyjściowego na: proporcjonalne typu P, proporcjonalno-

• Powyższe postępowanie przeprowadzamy dla przekroju wejściowego oraz wyjściowego... • Wykonujemy profil podłużny cieku na

Dowiadujemy się, że wynurza się ono tylko raz w miesiącu, gdy Gwiazda Poranna zatrzymuje się, by je podziwiać, a wraz z nią zatrzymuje się wszystko inne, nawet czas..

Wykonacie w zeszycie test, zapisując w zadaniach rachunkowych obliczenia, wyniki proszę do soboty przesłać do sprawdzenia przez dziennik librus. 4.. Wskaż czynnik nie

(B) obręcz wiruje jednostajnie w płaszczyznie poziomej wokół pioniowej osi przechodzacej przez jego środek;.. (C) obręcz jest odsuwana od dppp w płaszczyznie poziomej

[r]

Gęstość powierzchniowa σ ładunku mówi nam jaki ładunek elektryczny jest umieszczony na jednostce powierzchni ciała.. Ładunek ten umieszczony jest tylko na powierzchni kuli tak,

Linie pola nie przecinają powierzchni bocznej, więc strumień pola przez tę część jest równy zero.. Zastosowanie prawa Gaussa – dwie

algebraiczna suma dodatnich i ujemnych ładunków występujących w dowolnej chwili nie ulega zmianie.... pole wytworzone przez pojedynczy

Oblicz ładunek, jaki prze- płynie przez poprzeczny przekrój przewodnika, gdy ramka ta zostanie wyciągnięta z pola magnetycznego.. Jak należy dołączyć

Jaka jest indukcja pola magnetycznego, jeśli podczas wysunięcia koła z pola przez poprzeczny przekrój przewodnika przepłynął ładunek 30μC.. Które z podstawowych

Załóżmy, że ustawiliśmy płyty z rysunku 24.16a i b blisko siebie i równo- legle (rys. Płyty są przewodnikami, dlatego też po takim ich ustawieniu ładunek nadmiarowy na

Natężeniem pola elektrycznego w dowolnym punkcie nazywamy stosunek siły działającej na ładunek próbny do tego ładunku. Jednostką natężenia jest wolt na metr

Swoje publikacje ogłaszała w fachowych czasopismach nauko­ wych: „Rocznikach Bibliotecznych”, „Roczniku Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, a później

Единичны прозвища (но без них не может быть полным картина этой сферы жаргона), образованные от имен героев других мультфильмов: учитель,

Natężeniem prądu elektrycznego nazywamy stosunek ładunku przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.. Natężenie prądu oznaczmy

Natężeniem prądu nazywamy iloraz ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu, w którym ten ładunek

Przy pomocy me(O(/)' rsc zbadano wpływ ceramik fe rroc/ekfi)'CZnych BaTiOJ i PZT zawar~vch 1v laminowanych kompozyrac/z polimerowo-ceramicznych na wielkośc' :

równy -Q, a na drugiej ładunek równy +4 Q. Korzystając z zasady zachowania ładunku, oblicz, jaki ładunek. zgromadził się po zetknięciu na każdej z kulek...

Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez żarówkę w reflektorze samochodowym, jeżeli w ciągu 3 s przepłynął przez nią ładunek 6 C..