• Nie Znaleziono Wyników

Wymijanie: polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wymijanie: polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasy 5 ( wszystkie )

Zapisz do zeszytu temat i notatkę. Utrwal nowe pojęcia. Prześlij zaległe prace. Czas realizacji do 17.04. 2020 r.

Temat: Manewry na drodze c. d.

1. Wymijanie: polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

2. Omijanie: przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody ( np. rozkopanej jezdni )

a) zabronione jest omijanie pojazdu:

- który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych - oczekuje na otwarcie przejazdu np. kolejowego…

3. Wyprzedzanie: przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, ale z mniejszą prędkością.

a) manewr powinien się odbywać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu

b) rowerzysta może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony, np. samochody w korku ulicznym.

c)kierujący pojazdem wyprzedzanym musi ułatwić bezpieczne wyprzedzanie, nie wolno mu zwiększać prędkości

d) Wyprzedzanie jest zabronione:

a) na przejściach dla pieszych i tuż przed nimi

b) na przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

d)na zakrętach oznaczonych znakami A-1, A-2 A-3 A-4 e) na skrzyżowaniach ( z wyjątkiem ronda )

Cytaty

Powiązane dokumenty

— Postacie lekooporne — risperidon lub bupropion są dodawane alternatywnie do terapii lekami z grupy SSRI; w Stanach Zjednoczonych, według FDA [1], najpowszechniej stosowaną

Kompetencje społeczne (jest gotów do): ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu wpływu diety i aktywności fizycznej na stan metaboliczny pacjentów/klientów

zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i

Teatr Christopha Marthalera to wzorcowy przykład teatru postdramatycznego – spektakle Szwajcara można oglądać z książką Hansa-Thiesa Lehmanna w ręku, odkreślając po kolei

Zna w pogłębionym stopniu współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty, systemy pedagogiczne i kluczowe zagadnienia, rozumie ich filozoficzne i kulturowe

student ma podstawową wiedzę z zakresu uregulowania prawa autorskiego; umie samodzielnie ocenić sytuację prawną w zakresie realizacji prac artystycznych; potrafi podejmować

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. 2218) –dla określonych efektów kierunkowych wskazać

Przeje żdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.. Cz ęść ulicy przeznaczona wyłącznie