• Nie Znaleziono Wyników

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Prof.dr hab.inŜ. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Katedra Wytrzymałości Materiałów

i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice tel. (32)2371204, fax (32)2371282 e-mail: tb@polsl.pl

Gliwice, 29.05.2012

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Krzysztofa Szajka pt. „Optimization of a two-component implantology system

using genetic algorithm”

1. Uwagi ogólne

Rozprawa doktorska mgr inŜ. Krzysztofa Szajka poświęcona jest zagadnieniu optymalnego projektowania implantów stomatologicznych ze względu na ich wytrzymałość statyczną i zmęczeniową oraz inne właściwości związane z ich uŜywaniem.

Wyniki pracy pozwolą na skonstruowanie ulepszonych implantów stomatologicznych oraz dostarczą stomatologowi cennych informacji związanych z procesem wszczepiania implantu.

Numeryczna strona rozprawy związana jest z opracowaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych oraz algorytmie genetycznym w celu uzyskania skuteczniejszych sposobów wszczepiania nowej, ulepszonej generacji implantów stomatologicznych.

Praca powstała w Zakładzie Komputerowego Wspomagania Komputerowego Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, a jej promotorem jest prof. Tomasz Łodygowski.

Biorąc pod uwagę cel i zakres pracy, zastosowane metody badawcze oraz osiągnięte wyniki rozprawę moŜna zakwalifikować do obszaru mechaniki konstrukcji, z zaawansowanymi elementami z zakresu metod obliczeniowych i biomechaniki.

(2)

Rozprawa doktorska wykonana została w ramach projektu badawczego R13 0020 06

„Opracowanie i przygotowanie prototypów implantów stomatologicznych” MNiSW.

2. Zakres rozprawy

Praca napisana jest w j. angielskim i składa się ze streszczenia, wykazu waŜniejszych oznaczeń, siedmiu rozdziałów, spisu literatury, dodatku oraz 10 stronicowego podsumowania w j. polskim.

Ogólne informacje związane z implantami stomatologicznymi, cel, zakres oraz teza pracy zostały przedstawione w rozdziale 1.

W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z uŜywaniem implantów stomatologicznych.

Model obliczeniowy implantu stomatologicznego wraz z jego parametryzacją, istotną z punktu widzenia optymalizacji, zbudowany na podstawie MES, przedstawiony jest w rozdziale 3.

Opis procedur optymalizacyjnych zastosowanych w pracy, opartych głównie na algorytmach genetycznych, znajduje się w rozdziale 4.

Wyniki obliczeniowe optymalizacji jedno i wielokryterialnej wraz z dyskusją uzyskanych rezultatów znajdują się rozdziale 5.

Uzyskane wyniki optymalizacji dla modelu osiowosymetrycznego zweryfikowano analizując model przestrzenny implantu stomatologicznego.

Podsumowanie pracy znajduje się w rozdziale 7.

Spis literatury zawiera 202 pozycje z zakresu mechaniki obliczeniowej, optymalizacji ewolucyjnej oraz inŜynierii biomedycznej.

W Dodatku A znajduje się zwięzły opis modułu ABAQUS /CAE, w którym Doktorant przeprowadzał obliczenia.

3. Ocena merytoryczna

Oceniana rozprawa poświęcona jest oryginalnej tematyce badawczej związanej z modelowaniem i optymalizacją implantów stomatologicznych.

Podjęcie tej tematyki badawczej naleŜy uznać za bardzo cenne i ma ona wszelkie walory aktualności ze względów medycznych i cywilizacyjnych.

(3)

Doktorant zbudował złoŜony osiowo-symetryczny model obliczeniowy implantu, uwzględniający najwaŜniejsze jego cechy konstrukcyjne i uŜytkowe wykorzystując do tego celu komercyjny kod obliczeniowy ABAQUS oparty na metodzie elementów skończonych.

Model został sparametryzowany pod kątem jego optymalizacji ze względu na wytrzymałość statyczną i zmęczeniową oraz inne właściwości związane z ich uŜytkowaniem. tzn.

luzowaniem śruby montaŜowej, niedokładnością jej spręŜenia (dokręcenia), szczelnością oraz redukcją średnicy wszczepu. Rozpatrywana była takŜe optymalizacja wielokryterialna uwzględniająca powyŜsze kryteria dla załoŜonych wag poszczególnych kryteriów.

Opracowany model parametryczny składał się z 8. zmiennych decyzyjnych (7 geometrycznych i 1 określający spręŜenie śruby).

Do optymalizacji Doktorant zastosował algorytm genetycznych wspomagany algorytmem bezgradientowym Hooke-Jeevesa. Algorytm optymalizacji, zmiana geometryczna modelu połączona z automatycznym generowaniem siatki elementów skończonych oraz sprzęŜenie z kodem obliczeniowym analizy zostały zaprogramowane w postaci niezaleŜnego modułu w środowisku ABAQUS/CAE.

Doktorant przeprowadził optymalizację dla przyjętych kryteriów oraz uzyskał nową zmodyfikowaną wersję implantu, róŜniącą się od konstrukcji referencyjnej.

Tak otrzymana konstrukcja implantu została zweryfikowana obliczeniami dla modelu przestrzennego implantu.

Zamieszczone w pracy wyniki symulacji komputerowych świadczą o bardzo dobrej znajomości problematyki badawczej, duŜej pomysłowości i profesjonalności Doktoranta.

Na uwagę zasługuje ponadto wysoki poziom merytoryczny i znaczący dorobek publikacyjny.

Struktura rozprawy jest logiczna i dobrze przemyślana. Cała praca jest bardzo czytelna. Język pracy nie budzi zastrzeŜeń.

4. Uwagi dyskusyjne

• W przyjętym modelu obliczeniowym załoŜono sztywne umocowanie implantu stomatologicznego w tkance kostnej. ZałoŜenie to znacznie uprościło model, ale nie uwzględnia podatności umocowania implantu oraz zjawisk remodelingu kości.

Doktorant przyjął takie załoŜenie z pełną świadomością, zdając sobie sprawę z jego ograniczeń i konsekwencji. Niewątpliwie, brak takiego załoŜenia nie tylko skomplikowałoby model obliczeniowy, ale takŜe wymagałoby znajomości

(4)

parametrów materiałowych kości pacjenta. Warto jednak w przyszłości zastanowić się nad rozbudowa modelu o ten istotny czynnik i rozwaŜyć moŜliwość konstrukcji tzw.

implantów dedykowanych, które uwzględniałyby cechy osobnicze pacjenta.

• W celu minimalizacji czasu obliczeń Doktorant przyjął w algorytmie genetycznym prosty sposób kodowania chromosomów. Zdecydowanie większe moŜliwości przyspieszenia obliczeń moŜna jednak uzyskać stosując rozproszoną (wyspową) wersję algorytmu ewolucyjnego i zrównoleglenie obliczeń funkcji celu oraz ograniczeń, co jest najbardziej czasochłonnym etapem optymalizacji.

• Zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej zostało sprowadzone do optymalizacji jednokryterialnej poprzez wprowadzenie wag dla poszczególnych kryteriów cząstkowych. Wartości tych wag Doktorant dobrze uzasadnił, tym niemniej zaproponowane podejście ma swoje ograniczenia. Określenie przestrzennego frontu Pareto, poprzez zastosowanie w pełni podejścia ewolucyjnego optymalizacji wielokryterialnej pozwoliłoby na podejmowanie decyzji dotyczącej rozwiązania optymalnego bez wcześniejszego ustalania preferencji waŜności kryteriów cząstkowych.

4. Wniosek końcowy

Rozprawa doktorska Krzysztofa Szajka jest bardzo interesującym studium z zakresu modelowania i optymalizacji implantów stomatologicznych.

Zamieszczone w rozprawie rozwaŜania związane z budową adekwatnego model numerycznego implantu i zaproponowana strategia optymalizacyjna, oparta na obliczeniach genetycznych, świadczą o bardzo dobrej znajomości zarówno badanego obiektu jak i metodologii wszczepiania implantów stomatologicznych.

Główny cel rozprawy został osiągnięty, a uzyskane wyniki stanowią bardzo cenny materiał dla producentów implantów stomatologicznych oraz dla stomatologów wykonujących zabieg wszczepienia.

Doktorant wykazał się bardzo duŜą wiedzą i doświadczeniem oraz posiada znaczący dorobek publikacyjny.

Biorąc pod uwagę przedstawioną opinię stwierdzam, iŜ praca mgr inŜ. Krzysztofa Szajka pt:

„Optimization of a two-component implantology system using genetic algorithm” w pełni odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim.

(5)

Doktorant jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, zwłaszcza w zakresie modelowania komputerowego oraz optymalizacji.

Dlatego uwaŜam, Ŝe przedstawiona rozprawa doktorska w pełni spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim przez obowiązującą ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki i wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony przed Radą Wydziału Budownictwa o InŜynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę wysoką ocenę merytoryczną rozprawy chciałby zgłosić wniosek o jej wyróŜnienie.

Uzasadnienie wniosku

Doktorant jest współautorem 16 artykułów i referatów, z czego 6 ukazało się w czasopismach z listy MNiSW, a sumaryczna liczba punktów wynosi 41.

Praca zasługuje na wyróŜnienie z następujących powodów:

• opracowany został sparametryzowany dobrze przemyślany i adekwatny model obliczeniowy implantu stomatologicznego, opary na metodzie elementów skończonych,

• opracowano efektywną i skuteczną metodę doboru optymalnych cech geometrycznych i dynamicznych, opartą na algorytmie genetycznym,

• przeprowadzono optymalizację dla wybranych kryteriów wytrzymałościowych i uŜytkowych implantu,

• Doktorant zaproponował nową, zmodyfikowaną postać konstrukcyjną implantu stomatologicznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Konieczność kultywowania i upamiętnienia roli biskupa Galla w dziejach polskiego duszpasterstwa wojskowego dostrzega mgr Krzysztof Żabierek Podejmując próbę opracowania

7 merytoryczny z przywołaniem metodologii dość ścisłej nauki, gdzie taka analiza ma sens i jest stosowana zarówno jakościowo (modele przestrzenne cząsteczki), jak i

Takie podejście było niejako wymuszone przez rodzaj algorytmu realizującego zadanie podstawowe (np. analizy dyskryminacyjnej). Mocniejszy wynik uzyskano by, gdyby

Oceniając rozprawę doktorską mgr. Marka Dolaty naleŜy oddzielnie rozpatrzyć jej dwie części opisane, odpowiednio, w rozdziałach czwartym i piątym. W rozdziale czwartym

Z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, że obliczeniowe aspekty uzyskanych przez nich wyników, a tego właśnie – w przeważającej mierze – dotyczy

W przypadku głosowania opartego o aprobatę ułamkową pokazano, że problem destruktywnej kontroli poprzez usuwanie kandydatów lub poprzez usuwanie głosujących jest NP-trudny oraz,

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy sezonowości przepływów oraz wyznaczenia sezonów hydrologicznych w 40 zlewniach zlokalizowanych w różnych regionach

Część druga zawiera już rozważania dotyczące „eksplikacji” (Doktorantka z upodobaniem nadużywa tego słowa, zupełnie bezpodstawnie) poglądów Skargi odnoszących

Należy podzielić podejście Doktoranta, że sposób ujęcia zagadnienia odpadów komunalnych nie jest współmierny do odpadów przemysłowych wymaga wyodrębnienia postawienia

W recenzowanej pracy zawarta została bardzo dokładna i szczegółowa analiza literatury nie tylko krajowej ale również zagranicznej z obszaru zarządzania zasobami

- zasadność wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania autobusów komunikacji miejskiej. Drugi problem badawczy nie jest nowym problemem, a jedynie potwierdzeniem

Autor, na stronie 36., zdefiniował cel i zakres badań odnoszący się do ilościowej oceny emisji związków toksycznych z pojazdów samochodowych, ale w dużej

Cele i zadania badawcze ogólny cel pracy formułuje następująco: „Określenie wpływu oddziaływań mechanicznych na zmiany parametrów fizykochemicznych, wybranych owoców,

Teza I: Na podstawie badań emisji gazów wylotowych autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach eksploatacji, możliwe jest wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania

Ernesta Pujszo jest analiza niskorozdzielczych widm mas, wykonanych techniką jonizacji strumieniem elektronów (EI ), za pomocą połączonych metod chemometrycznych i

Autor przytacza definicje metod wyższych rzędów: metody są określane jako k-tego rzędu, jeżeli błąd rozwiązania jest proporcjonalny do h k , gdzie h to rozmiar siatki

Przeprowadzenie badań wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin i określenie ilościowych zależności tej emisji w zależności od nachylenia terenu

„Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne” oraz przedstawionej aktywności naukowej jednoznacznie stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia

Można do nich zaliczyć: dobór odpowiednich parametrów procesu suszenia konwekcyjnego, celem uzyskania optymalnych warunków prowadzenia tego procesu w warunkach

W związku z powyższym, główny cel pracy jaki zdefiniował Autor jest następujący: opracowanie uniwersalnej, spójnej metodyki ustalania kolejności realizacji projek-

Współczesny rozwój silników spalinowych wiąże się z koniecznością uwzględniania często sprzecznych wymagań dotyczących ochrony środowiska (np. przez ograniczenie

Podobne rezul- taty zostały osi ˛ agni˛ete na etapie weryfikowania wyników optymalizacji poprzez obliczenie sprawno´sci strumienicy dla punktów pracy nieuwzgl˛ednianych w

It includes a detailed description of pro-health strategies in multi-criteria certifications that have been grouped according to scopes such as: urban structure, external