• Nie Znaleziono Wyników

Na czym polega zjawisko

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na czym polega zjawisko"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Na czym polega zjawisko fotoelektryczne ?

Zjawisko fotoelektryczne polega na uwalnianiu, pod wpływem światła, elektronów z powierzchni substancji.

Zjawisko to odkrył H. Hertz w 1887 r.

(2)
(3)

Wyjaśnienie zjawiska przez Alberta Einsteina.

Źródło światła wysyła światło monochromatyczne.

Wewnątrz bańki promieniowanie pada na katodę wybijając z katody elektrony (zwane

fotoelektronami) zbierane przez anodę. Układ elektryczny mierzy natężenie prądu w zależności

od napięcia U.

Przy dostatecznie dużym U prąd osiąga stan nasycenia, czyli wszystkie emitowane

elektrony docierają do anody. Natężenie prądu fotoelektrycznego jest równe zeru

dopiero po przyłożeniu napięcia hamującego Uh (nawet najszybszy elektron nie dotrze do anody).

(4)

Napięcie hamujące jest niezależne od natężenia ś wiatła padającego, natomiast natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia

ś wiatła padającego

Napięcie hamowania Uh zależy liniowo od częstotliwości padającego światła. Istnieje ściśle

określona częstotliwość, poniżej której zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi (częstotliwość

progowa)

(5)

W 1905 r. Einstein zakwestionował słuszność klasycznej teorii światła i zaproponował nową

teorię (nagroda Nobla 1921 rok).

Założył, że energia jest skwantowana, a mianowicie skoncentrowana w oddzielnych porcjach (kwantach światła), które później

nazwane zostały fotonami.

(6)

Wzór Einsteina – Millikana (Nobel w 1923)

k

f W E

E  

W - praca przejścia potrzebna do uwolnienia fotoelektronu z metalu (siły przyciągania, zderzenia).

Ef - Energia całkowita fotoelektronu Ek - energia kinetyczna fotoelektronu

(7)

Wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego

• fotodiodach

• noktowizorach

• bateriach słonecznych

• fotokomórkach

• elementach CCD w aparatach cyfrowych

• fotopowielaczach

Cytaty

Powiązane dokumenty

Iloczyn strumienia świetlnego i czasu jego trwania nazywa się ilością światła, l Im monochromatycznego strumienia świetlnego którego długość fali jest równa

Punkt O’ jest pozornym obrazem punktu O, zaś h jest pozorną grubością widzianą przez tego obserwatora.. Jest ona mniejsza od rzeczywistej grubości

Polarymetr Lippicha, naczynia z roztworem cukru o różnych stężeniach, woda destylowana. Niektóre substancje posiadają zdolność skręcenia płaszczyzny polaryzacji drgań

Wyniki pomiarów natężenia prądu fotoelektrycznego w funkcji odległości źródła światła od powierzchni fotoogniwa. Dyskusję

Montujemy układ w skład którego wchodzą: laser, ława optyczna, analizator i fotoogniwo za pomocą którego mierzymy natężenie prądu i proporcjonalane do natężenia

Efekt Kerra wyst puje zarówno w kryształach ze rodkiem symetrii jak i bez rodka symetrii, jednak w kryształach, które nie posiadaj rodka symetrii wyst puje równie efekt

Rzeczywisty kierunek prądu w obwodzie jest określony przez baterię o więk- szej SEM, którą jest bateria B, tak że energia chemiczna w baterii B maleje, gdy energia jest

Zauważ, że na rysunku 37.26d struktura krzyształu jest taka sama, jak na rysunku 37.26a, ale kąt, pod jakim promienie wnikają do kryształu, jest inny niż na rysunku 37.26b.. Do