• Nie Znaleziono Wyników

Do Pana Dziekana Wydziału ..……………………………… Politechniki Warszawskiej Prosz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Do Pana Dziekana Wydziału ..……………………………… Politechniki Warszawskiej Prosz"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Warszawa, dnia ...

...

Nazwisko i imię

...

Adres

...

Nr albumu

...

Nr telefonu / email

Do Pana Dziekana Wydziału ..………

Politechniki Warszawskiej

Proszę o przyjęcie mnie w trybie przeniesienia na studia stacjonarne/niestacjonarne*

na semestr ...kierunku ...i specjalności ...

Jestem obecnie studentem ... semestru na uczelni ...

na wydziale. ... kierunku studiów ...

i specjalności ... na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych *.

Do prośby o przeniesienie skłaniają mnie następujące powody:

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

………...

…...………

* niepotrzebne skreślić Podpis

Zgoda na odejście z dotychczasowego Wydziału (do wypełnienia po uzyskaniu decyzji wstępnej):

Uczelnia.. ... ...

Wydział ... ...

WyraŜam zgodę na odejście z Wydziału w trybie przeniesienia.

………... ………...

Data Podpis Dziekana

(2)

Decyzja wstępna: Przeniesienie na semestr... specjalności ...

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych uzaleŜniam od zaliczenia ... semestru studiów* / uzyskania rejestracji na następny rok akademicki* w obecnym miejscu studiów.

* niepotrzebne skreślić.

Po przeniesieniu będzie Pan/Pani zobowiązany/a do zdania następujących egzaminów i uzyskania uzupełniających zaliczeń:

Przedmiot Egzaminator Zakres uzupełnień Termin wykonania

... ...

Data Podpis Dziekana

Decyzja: Wobec spełnienia wyŜej wymienionych warunków wyraŜam zgodę na przeniesienie z początkiem semestru ... roku akademickiego ...

... ...

Data Podpis Dziekana

Decyzja: Wobec nie spełnienia wyŜej wymienionych warunków nie wyraŜam zgody na przeniesienie.

... ...

Data Podpis Dziekana

Akceptacja Pełnomocnika:

Ewentualne uwagi:

………... ………...

Data Podpis Pełnomocnika

Cytaty

Powiązane dokumenty

Decyzja wstępna: Wobec spełnienia wyżej wymienionych warunków wyrażam zgodę na wznowienie studiów na dzień obrony egzaminu

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

W Polsce był wielki brak sił fachowych we wszystkich dziedzinach elektrotechniki, przeto, doceniając ogólne wykształcenie elektrotechniczne, Rada Wydziału od razu powzięła

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia w trybie zdalnym zobowiązane są do realizacji zajęć zgodnie z treściami programowymi oraz efektami uczenia

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać