• Nie Znaleziono Wyników

SP 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SP 5"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

XIV EDYCJA

10 GRUDNIA 2014

Czas pracy: 45 minut

Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. W każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Za brak odpowiedzi otrzymujesz 0 punktów. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego zadania. W czasie konkursu nie wolno wykorzystywać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie. Spróbuj swoich sił w konkursie English Ace i konkursie filmowym Filman oraz w pozostałych konkursach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English High Flier!

1. Listen! A baby … .

A. cry B. is crying C. are crying D. cries E. must cried

2. I brush my teeth … .

A. yesterday B. always C. usually D. now E. every day

3. We … books, but our mum … .

A. don’t reads/doesn’t B. doesn’t reads/don’t C. don’t read/don’t D. don’t read/does E. aren’t read/does 4. … is NOT food.

A. A gooseberry B. A wheel C. Fish and chips D. Steak E. A nut

5. I went shopping yesterday and I … a toy train.

A. buyed B. has buying C. were buying D. wasn’t buy E. bought

6. Which one is not in a bedroom?

A. a sink B. a chest of drawers C. a wardrobe D. a lamp E. a pillow 7. - ……. shoes are …?

- They’re Jerry’s.

A. What / this B. Who / they C. Where / his D. Whose / these E. Why / there 8. She serves dishes in a restaurant.

A. a waiter B. a carpenter C. a nurse D. a journalist E. a waitress 9. Marie comes from the USA. She’s … .

A. USA B. America C. British D. American E. English

10. - … is it?

- It’s half past eleven. We must hurry up!

A. Which hour B. Which time C. How late D. How much time E. What time 11. This isn’t Nataly’s crayon. It’s … .

A. his B. her C. my D. your E. their

12. … Christmas we get a lot of presents.

A. To B. In C. On D. At E. Last

TEST KONKURSOWY klasa

SP 5

ORGANIZATOR

WPISZ KOD SZKOŁY

Arkusz testowy zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczęcia

konkursu.

(2)

13. We’ve got … milk, but we haven’t got … glasses.

A. much / a B. --- / some C. all / much D. some / many E. a / any 14. I’ve got … dog. … dog’s name is Cherry.

A. a / An B. an / The C. the / A D. the / The E. a / The

15. Look! There … any sheep in my garden!

A. aren’t B. is C. a D. an E. isn’t

16. Don’t touch the knife. Don’t touch … !

A. them B. his C. him D. it E. its

17. Which animal is the tallest?

A. a beaver B. a deer C. a rhino D. a porcupine E. a raccoon

18. Who … at the cinema at the weekend?

A. was B. were C. go D. went E. did go

19. Cabbage, spinach and lettuce are … .

A. lentils B. fruit C. greens D. sweets E. cereal

20. Go … Madonna Street, then … the second turning on the right.

A. straight / go B. on / turn C. to / bend D. along / take E. in / walk 21. Hannah is not the most beautiful girl. She’s … .

A. ugliest B. more ugly C. the uglier D. the least beautiful E. less beautiful 22. A/An … is something you put around your waist to hold up your trousers.

A. leather B. handlebar C. belt D. sleeve E. pocket

23. Have you ever been to London … ?

A. yet B. never C. since D. for E. before

24. It’s Tuesday. You … go to school.

A. was B. don’t have to C. have to D. haven’t to E. didn’t

25. Which word doesn’t rhyme with “ball”?

A. crawl B. Paul C. all D. small E. mole

26. Do you … orange juice to tea?

A. like B. hate C. drink D. prefer E. make

27. I never … the dishes. It’s my dad’s job.

A. do B. eat C. make D. sweep E. iron

28. The longest river in England is …

A. Big Ben B. the Thames C. the London Eye D. the Nile E. the Seine 29. The most famous lake in Great Britain is … .

A. Loch Ness B. Loch Morar C. Loch Lomond D. Windermere E. Lake Bala 30. The Channel Tunnel links the UK with … .

A. the USA B. France C. Ireland D. Iceland E. Germany

PATRONI I PARTNERZY

© COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. WILCZYN 2013

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odkryj czym jest „talent” i podejmij wyzwanie w konkursie filmowym Filman - zgłoszenia do 26.03.2014r.. Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English

Odkryj czym jest „talent” i podejmij wyzwanie w konkursie filmowym Filman - zgłoszenia do 26.03.2014r?. Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English

Spróbuj swoich sił w konkursie English Ace i konkursie filmowym Filman oraz w pozostałych konkursach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.. Życzymy sukcesów i zapraszamy do

Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć do organizatora w dniu Konkursu lub wcześniej przesłać na adres e-mail, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i

Przyznane przez Jury nagrody będą voucherami dla dwóch osób (dla dziecka i jego mamy) do Kawiarni Makulatura w Dzierżoniowie. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace

15.Organizator stara się o wpisanie konkursu na listę konkursów zaaprobowanych przez kuratora, które można wpisać na świadectwie kończącym klasę trzecią szkoły

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ KANGUR

segregacji odpadów oraz pokazane jest co dzieje się z tymi odpadami w ZGO S.A.. Pojawia się również informacja jakie nowe produkty mogą powstawać w procesie recyklingu