• Nie Znaleziono Wyników

1. Niech K b¦dzie sko«czone i f ∈ K[X] b¦dzie nierozkªadalny. Udowod- ni¢, »e f jest rozdzielczy.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Niech K b¦dzie sko«czone i f ∈ K[X] b¦dzie nierozkªadalny. Udowod- ni¢, »e f jest rozdzielczy."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Algebra 2B, Lista 6 Niech K ⊆ L b¦dzie rozszerzeniem ciaª i n ∈ N.

1. Niech K b¦dzie sko«czone i f ∈ K[X] b¦dzie nierozkªadalny. Udowod- ni¢, »e f jest rozdzielczy.

2. Poda¢ przykªad K i wielomianu nierozkªadalnego f ∈ K[X], który ma tylko pierwiastki wielokrotne w K

alg

.

3. Udowodni¢, »e istnieje monomorzm F

pm

→ F

pn

wtedy i tylko wtedy, gdy m|n.

4. U»ywaj¡c monomorzmów z poprzedniego zadania przyjmijmy, »e mamy ci¡g rozszerze« ciaª:

F

p

⊂ F

p2

⊂ F

p6

⊂ . . . ⊂ F

pn!

⊂ . . . Udowodni¢, »e ciaªo S

n

F

pn!

jest algebraicznym domkni¦ciem F

p

. 5. Zaªó»my, »e rozszerzenie K ⊆ L jest sko«czone. Udowodni¢, »e K ⊆ L

jest normalne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje f ∈ K[X] taki, »e L jest ciaªem rozkªadu f nad K.

6. Znale¹¢ wie»¦ ciaª K ⊆ L ⊆ M tak¡, »e:

(a) Rozszerzenie K ⊆ M jest normalne, ale K ⊆ L nie jest normalne.

(b) Rozszerzenia K ⊆ L, L ⊆ M s¡ normalne, ale K ⊆ M nie jest normalne.

7. Dla f, g ∈ K[X] udowodni¢, »e:

(a) (f + g)

0

= f

0

+ g

0

, (b) (f g)

0

= f

0

g + f g

0

,

(c) f (g)

0

= f

0

(g)g

0

.

8. Zaªó»my, »e char(K) = p i niech f ∈ K[X]. Udowodni¢, »e f

0

= 0 wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje g ∈ K[X] taki, »e f = g(X

p

) . 9. Znale¹¢ α, β, γ ∈ C takie, »e:

(a) Q(

2, i) = Q(α) , (b) Q(

2,

3

2) = Q(β) , (c) Q(

2 − i,

3 + i) = Q(γ) .

10. Zaªó»my, »e char(K) = p. Udowodni¢, »e nie istnieje α ∈ K(X, Y ) taki, »e:

K(X

p

, Y

p

)(α) = K(X, Y ).

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykaza¢, »e spo±ród liczb pierwszych jest niesko«czenie wiele:.. (a) elementów nierozkªadalnych Z[i], (b) elementów

Udowodni¢, »e z jest liczb¡ algebraiczn¡ wtedy i tylko wtedy, gdy ¯z (liczba sprz¦»ona) jest liczb¡

Niech p b¦dzie

Udowodni¢, »e z dokªadno±ci¡ do izomorzmu istnieje przeliczalnie.. wiele przeliczalnych ciaª

[r]

[r]

[r]

Udowodni¢, »e (niektóre oznaczenia