• Nie Znaleziono Wyników

Procesy starzenia się w informatyce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Procesy starzenia się w informatyce"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Michalina Halik

Procesy starzenia się w informatyce

Starzenie się, w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania, dotyczy stanu, w którym obiekt nie jest juŜ poŜądany, mimo faktu, iŜ jest nadal w pełni sprawny. W przypadku wyrobów, które nie znalazły jeszcze właściciela, dotyczy to utraty wartości rynkowej produktu i utraty uŜyteczności w oczach konsumenta, natomiast dla produktów juŜ eksploatowanych, utraty funkcjonalności ze względu na obecne wymagania. Dochodzi do takiej sytuacji, gdy:

· nowy, bardziej funkcjonalny produkt zastępuje starszy (na przykład ewolucja w zakresie nośników danych - nośniki magnetyczne powszechnego zastosowania zostały w połowie lat 90-tych wyparte przez dyski optyczne CD-ROM, te z kolei ustępują miejsca pojemniejszym dyskom DVD-ROM i ich kolejnym ewolucjom);

· produkt staje się bezuŜyteczny ze względu na zmiany w innych produktach (przykładowo, popularne filtry na monitory CRT praktycznie zniknęły z rynku wraz z upowszechnieniem się ekranów LCD, które nie emitują szkodliwego promieniowania jonizującego);

· części zamienne stają się na tyle drogie, Ŝe uzasadnia to potrzebę zakupu nowego produktu;

· niska jakość wykonania lub zastosowanych materiałów skraca cykl Ŝycia produktu (w wielu przypadkach jest to celowa strategia producenta, aby wymusić na uŜytkownikach szybką wymianę urządzenia);

· części zamienne stają się niedostępne, co uniemoŜliwia dalsze wytwarzanie i serwisowanie produktu.

Generalnie, procesy starzenia się moŜemy ująć w kliku grupach:

· techniczne - ma miejsce wtedy, gdy dany produkt przestaje być zaawansowany technicznie w stosunku do innych, podobnych wyrobów;

· funkcjonalne - gdy produkt nie funkcjonuje juŜ w sposób, w jaki działał zaraz po zakupie (odnosi się to na przykład do sytuacji ograniczoności lub braku

(2)

części zamiennych, a w przypadku oprogramowania - ustania wsparcia technicznego ze strony producenta)

· zaplanowane - wywołane świadomą strategią producenta, aby produkt wycofać z rynku naturalnie poprzez wprowadzenie nowszej wersji (szczególnie w przypadku oprogramowania, gdy producent opracowuje kolejne wydania), dla konsumentów ma to wydźwięk negatywny i nieetyczny, dlatego w warunkach silnej konkurencji rynkowej podejście takie staje się dość ryzykowne;

· stylistyczne - produkt staje się przestarzały ze względu na wygląd, jest to tylko i wyłącznie kwestia mody (przykład obudów komputerów - gdy niemal do końca ubiegłego wieku były one białe lub kremowe, dzisiaj króluje czerń i ciemne odcienie szarości; co ciekawe, śnieŜna biel stała się oznaką awangardowego wzornictwa (komputery Apple czy notebooki Sony V AlO));

· odraczające - gdy dostępne usprawnienia technologiczne nie są wdraŜane do istniejącego produktu (przykładowo, producent dodaje nowinki technologiczne do swoich wyrobów, pomijając serie tych tańszych, tak zwanych "ekonomicznych"

wersji).

W dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych, w zasadzie od początku jej istnienia, ma miejsce niezwykle szybki postęp technologiczny. Nasilił się on szczególnie po upowszechnieniu się zastosowania pierwszych mikroprocesorów w połowie lat 70-tych. Jak się okazuje, do dzisiaj sprawdza się Prawo Moore'a, współzałoŜyciela firmy Intel. Mówi ono o podwajaniu ilości tranzystorów moŜliwych do zamontowania na danej powierzchni układu scalonego przy zachowaniu niskiego kosztu produkcji, a więc w duŜym przybliŜeniu podwajaniu mocy obliczeniowej komputerów co dwa lata (Rys.1), Zasada ta odnosi się równieŜ do czterokrotnego zwiększania pojemności pamięci operacyjnej i podwajania jej wydajności odpowiednio co 3 i co 10 lat. Warto zaznaczyć, iŜ jak na razie nie widać symptomów załamania się tego trendu, przynajmniej jeśli chodzi o prognozy dotyczące najbliŜszej dekady.

(3)

1.

Rys.1 Graficzna ilustracja Prawa Moore'a dla historycznego rozwoju mikroprocesorów Intel [źródło: http://informatyka.suski.eu/informatyka/podstawy/moor.html]

Występuje powaŜna korelacja pomiędzy rozwojem oprogramowania a szybkością starzenia się sprzętu komputerowego. Rosnące wymagania producentów software'u, widocznie szczególnie dobitnie w przypadku gier, zaprojektowanych na wymagających niezwykłej mocy obliczeniowej silnikach graficznych, zmuszają uŜytkowników do pilnego śledzenia rynku nowinek technologicznych. Niestety, uderza to równieŜ w twórców oprogramowania: w dziedzinie rozrywki komputer osobisty coraz szybciej oddaje pola konsolom. Dodatkowo ma to związek z niezwykłą ostatnimi czasy popularnością notebooków, urządzeń w ogromnej większości niedostosowanych do obsługi rozbudowanych aplikacji 3D. Po raz pierwszy w historii, sprzedano ich w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych więcej niŜ komputerów stacjonarnych. Ze względu na zwartą konstrukcję i silną integrację układów, uŜytkownik nie ma zbyt wiele pola do manewru w zakresie jego modernizacji (nadzieją jest rozwój zaproponowanego przez Intel programu Common Buildinq Blocks, zakładającego standaryzację podzespołów i zwiększenie łatwości ich wymiany).

NiemoŜność poprawienia wydajności urządzeń przez wymianę elementów doskwiera równieŜ uŜytkownikom komputerów stacjonarnych - mimo iŜ montaŜ i demontaŜ podzespołów nie sprawia większego kłopotu, szczególnie w przypadku tzw.

(4)

"składaków", ciągła ewolucja standardów dotyczących na przykład szerokości magistrali danych po prostu uniemoŜliwia zakup, do starszych urządzeń, dobrych wydajnościowo, jak na obecne warunki, części. Jednak, jak się okazuje, zysk wydajności przez wymianę pojedynczych elementów jest przewaŜnie symboliczny, wbrew temu, co twierdzą producenci komponentów elektronicznych.

W kwestii oprogramowania pojawia się kwestia kompatybilności pomiędzy kolejnymi wersjami aplikacji. Mimo zapewnień producentów, nie zawsze jest to sprawa oczywista (przykładowo, pliki Microsoft Power Point 2003 zapisane z rozszerzeniem *. ppt mają tendencję do nie uruchamiania się w wersji tego programu obecnej w pakiecie Office

2000).

RównieŜ w przypadku aplikacji czysto "biurowych" lub pakietów specjalistycznego oprogramowania dla przedsiębiorstw (na przykład systemy ERP) daje się zauwaŜyć ciągle rosnące wymagania sprzętowe, spowodowane rozbudową funkcjonalności aplikacji, jak i podnoszeniem niezawodności działania, moŜliwości ogarniania nimi coraz bardziej rozbudowanych sieci komputerowych czy po prostu poprawkami estetycznymi.

Ciekawe podejście do tematu prezentuje firma Microsoft, twierdząc, iŜ najlepszy czas do wymiany komputera na nowszy model następuje wraz z wydaniem kolejnej edycji systemu operacyjnego Windows. MoŜe to sprawiać wraŜenie prób naciągania klientów, ale okres 4-5 lat na wymianę sprzętu wraz z pojawieniem się nowego wydania wydaje się dość sensowny.

Coraz krótsze okresy, po jakich komputer moŜna określić jako przestarzały, mają równieŜ źródło w przepisach prawa podatkowego i jako takie, nie mają nic wspólnego z utratą funkcjonalności sprzętu. Według obowiązującej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1992 roku, ze względu na podwyŜszone stawki amortyzacyjne dla, między innymi, komputerów, osiągają one zerową wartość, a więc stają się teoretycznie bezuŜyteczne juŜ po 3 latach. MoŜe to tworzyć złudzenie niezwykle szybkiego

"wypadania" sprzętu informatycznego z obiegu i sugerować podniesienie częstotliwości jego wymiany na nowszy.

Mimo wszystko, nie warto patrzeć na konieczność modernizacji sprzętu komputerowego wyłącznie w kategoriach negatywnych. Tak naprawdę, główną przeszkodą powstrzymującą uŜytkowników przed zakupem odpowiedniego do dzisiejszych wymagań hardware'u są dwa pokutujące w opinii społecznej mity:

(5)

· konstatacja, iŜ komputer juŜ po zakupie jest w zasadzie przestarzały, ze względu na szybki rozwój technologii - co prawda zakupiony model moŜe, i prawdopodobnie niedługo zostanie zastąpiony przez producenta nowszym, ale nie oznacza to, iŜ "nie nadaje się juŜ do niczego";

· odczucie, iŜ sprzęt komputerowy jest "bardzo drogi" - owszem, zakup urządzenia jest niemałym wydatkiem, ale ceny urządzeń ciągle spadają; odwołać się moŜna choćby do wspomnianego Prawa Moore'a, z którego jeden z wniosków brzmi, iŜ podwojenie wydajności kompletnego komputera w stosunku do jego ceny zdarza się w okresie krótszym niŜ dwa lata; w dodatku rynek sprzętu komputerowego jest tak szeroki, iŜ pozwala to na precyzyjne przydzielenie modelu do szczegółowych wymagań klienta.

Przed negatywnymi skutkami starzenia się sprzętu i oprogramowania naleŜy się bronić. Poza zakresem oczywistych stwierdzeń (w rodzaju "jeśli dana wersja oprogramowania odpowiada twoim potrzebom, nie ma sensu zmieniać jej na nowszą, bardziej rozbudowaną i przez to potrzebującą więcej zasobów komputera"), istnieją wypracowane, naukowe metody radzenia sobie z problemem stopniowej utraty uŜyteczności obiektów. Są one opracowywane przewaŜnie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych duŜych, w których istnieje konieczność przygotowania strategii modernizacyjnej infrastruktury informatycznej. Związane jest to z niezwykle wysokimi kosztami wymiany sprzętu i oprogramowania, ale równieŜ stratami generowanymi przez przestarzały i zawodny system informatyczny.

Metody takie opierają się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem poniesienia strat związanych z niedostosowaniem infrastruktury informatycznej do potrzeb przedsiębiorstwa. NajwaŜniejszym wymiarem analizy jest czas (przykładowo, prognozuje się ilość dni pozostałych do wydania kolejnej edycji oprogramowania, aby określić optymalny moment i opłacalność zakupu licencji). Nacisk kładzie się równieŜ na powiązanie oprogramowania z wydajnością sprzętu pozwalającą na jego normalne działanie. Pomocne do tego celu moŜe być prowadzenie statystyk dotyczących częstotliwości wykorzystywania poszczególnych funkcji działań, aby określić profil typowego uŜytkownika systemu. Ułatwia to rozpoznanie potrzeb w zakresie ewentualnej modernizacji infrastruktury informatycznej.

(6)

Podsumowując, starzenie się w dziedzinie informatyki jest źródłem strat dla kaŜdego uŜytkownika komputera. Istnieje konieczność wzięcia pod uwagę róŜnorodnych form starzenia się i określenie ich szczegółowego wpływu na sprzęt i oprogramowanie. Widać bowiem, iŜ często nie jest to uwzględniane na etapach planowania zakupu przez uŜytkownika, nie wspominając juŜ o jakości procesów rozpoznania potrzeb klienta przez producentów oprogramowania.

Literatura

2. An analysis of obsolescence risk in IT systems; M.Bradley, R.J. Dawson, Software Quality Journal 7, 123-130 (1998)

3. Life, Death and Reboot- Tracking the Life Cycle of Computer Hardware; Patrick Chinn, Computing News, Winter 2003

(http://cc.uoregon.edu/cnews/wintcr2003/lifecycle.html [dostęp 13.01.2007]) 3. Moore's Law to roll on for another decade; Michael KanelIos, CNET News

(http://www.news.com/2100-1001-984051.html [dostęp 13·01.2007]

4. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54. poz. 654 ze zm.)

5. http://en/vikipedia.org/wiki/Obsolescence [dostęp 13·01.2007]

6. http://informatyka.suski.eu/informatyka/podstawy/moor.html [dostęp 13.01.2007]

7. http://mobileformfactors.org/index.php [dostęp 13.01.2007]

Cytaty

Powiązane dokumenty

- dopóki nie mamy właściwej skali trudno jest usunać obserwacje odstające - może we właściwej skali te dane się symetryzują. - do chunka można dodać opcję warning=FALSE

Zastanów się i zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Czym dla Ciebie jest słowo Boże?. Pomódl się słowami

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:.. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

[r]

kompleksu HGB-haptoglobina zawsze przekracza tempo syntezy haptoglobiny, wskutek czego zmniejsza się poziom haptoglobiny. Niski poziom haptoglobiny jest cechą hemolizy. Po wysyceniu

Oprogramowanie Microsoft Office Professjonal 2007 (Word, Excel. Power Point, Access, Front Page), publisher.. Oprogramowanie

W celu odpowiedniego przygotowania uczestników do wdrożenia Systemu Przepływu Pracy zostaną w ramach projektu przeprowadzone analizy procesów, jakie związane są z realizacją

Od kilku lat jest to konkurs "Mikołajek" nawiązujący do przygód słynnego bohatera książek Goscinnego i Sempe oraz filmów Trufaut.. Inicjatorkami konkursu

Liczba 0x000000FF reprezentuje intensywny kolor czerwony (red) bez domieszki pozostałych dwóch barw, podobnie liczba 0x0000FF00 reprezentuje intensywny kolor zielony (green),

Do pozostałych podzespołów napięcie z zasilacza jest dostarczone pośrednio z płyty głównej (np. karty rozszerzeń, wentylatory procesorów, porty itp.).. Wtyczki

Jaka jest szansa, że wśród 10 losowo wybranych pączków znajdzie się przynajmniej 8 pączkow

Wraz z wiekiem mitochondria stają się mniej efektyw- ne, ich liczba zmniejsza się, a z tym związany jest spadek wytwarzania ATP. Przedstawione powyżej teorie związane są z biologią

W programie ujęte zostały doniesienia z wielu dziedzin medycyny, między inny- mi rodzinnej, alergologii, endokrynologii, gastroenterologii, hepatologii, kardiolo- gii,

Jak podkreślił SądApelacyjny w swym uzasadnieniu, odwołanie obwinionej podlega odrzuceniu z uwagi na niedo- puszczalność drogi sądowej, która wyklucza rozpatrywanie przedmioto-

Z jednej strony mamy szpitale kliniczne, które są zadłużone i notorycznie wykazują straty, z drugiej strony takie, które nie tylko nie generują zobowiązań wymagalnych,

Uważam, że jeśli ktoś wykonuje zawód, który mieści się w definicji zawodu zaufania publicznego albo który związany jest z bardzo dużą odpowiedzialnością za zdrowie i

Epidemie eboli pojawiały się od lat 70., były większe lub mniejsze, ale general- nie ograniczały się do małych lokalnych społeczno- ści.. Liczba zakażeń i zgonów była

W wyniku sta- rzenia chronologicznego (starzenie wewnątrzpo- chodne, naturalne, zachodzące wraz z wiekiem), jak i starzenia zewnątrzpochodnego (starzenie przy- spieszone

Jednym z powodów, dla których warto użyć NSAssert, jest posiadanie funkcji, która nie będzie się zachowywać lub spowoduje bardzo złe skutki uboczne, jeśli jeden z

Z drugiej strony być może Twój mąż pracuje tak długo, bo właśnie w pracy czuje się dobrze.. Przynosi mu ona satysfakcję sama w sobie, daje świadomość tego, że

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w

monizację w ramach europejskiego quasi-państwa, ze względu na znany katalog niedomagań na poziomie integracji społecznej, zakłada się z tej perspektywy jednocześnie możliwość

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego