• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 5.01.2018 r. 2017/2018 K J P W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 5.01.2018 r. 2017/2018 K J P W"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

STOPIEŃ REJONOWY5.01.2018 r.

1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

STOPIEŃ REJONOWY

Tekst 1.

Ci, co zginęli w walce, ci, co wiedzieli, za co giną, mieli może w tym pociechę, że śmierć ich ma jakiś sens. Ale iluż było takich jak mój Ikar, co tonęli w morzu zapomnienia z okrutnego w swej bezmyślności powodu.

Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar

Zadanie 1. (1 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Bohaterem „Ikara” J. Iwaszkiewicza jest postać mitologiczna. P F Narratorem w opowiadaniu „Ikar” jest artysta, pisarz. P F Akcja opowiadania rozgrywa się w Krakowie. P F Zadanie 2. (2 p.)

a) Do jakiego tekstu kultury nawiązuje narrator opowiadania „Ikar”? Podaj autora i tytuł tego tekstu kultury.

(autor)……….

(tytuł)………..

b) Wyjaśnij w dwóch zdaniach, czemu służy to nawiązanie?

………

………

………

……….

Zadanie 3. (1 p.)

Opowiadanie J. Iwaszkiewicza „Ikar” nie podejmuje problemu

A. kruchości ludzkiego istnienia. C. negacji znaczenia malarstwa.

B. ponadczasowej wartości sztuki. D. obojętności wobec ludzkiej tragedii.

Zadanie 4. (1 p.)

W jaki sposób narrator opowiadania „Ikar” mówi o bohaterze?

A. Ze współczuciem. C. Z przymrużeniem oka.

B. Sarkastycznie. D. Wzniośle.

Zadanie 5. (1 p.)

Odwołując się do treści opowiadania Ikar, wyjaśnij przenośny sens sformułowania „tonęli w morzu zapomnienia z okrutnego w swej bezmyślności powodu”.

………

………

………

(3)

STOPIEŃ REJONOWY

………

……….

Zadanie 6. (1 p.)

Wzorcami jakich współczesnych postaw są następujący bohaterowie mitologiczni?

A. Herkules - ………

B. Odys - ………..

C. Dedal - ……….

D. Ikar - ………

Zadanie 7. (1 p.)

Do jakiego tekstu z zakresu lektur konkursowych odwołuje się podmiot liryczny poniższego wiersza? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Jest dziwny cudów kraj. Odcięty rzeką, Której nie przejdzie, kto latać nie umie, śni pod niebiosów błękitną powieką, Jak oko, które myśl bożą rozumie.

Leopold Staff, Prośba o skrzydła

(lektura)……….

(uzasadnienie)………

………

………

………

………

Zadanie 8. (3 p.)

a) Nazwij odmianę liryki, do której można zaliczyć tekst z zadania 7.

A. Bezpośrednia, filozoficzna.

B. Zwrotu do adresata, osobista.

C. Inwokacyjna, patriotyczna.

D. Pośrednia, refleksyjna.

b) Podaj nazwy i przykłady dwóch środków stylistycznych użytych w wierszu z zadania 7.

Określ funkcję każdego z nich.

- ………., np.: ………

……….

(4)

STOPIEŃ REJONOWY

funkcja:………

……….

- ………., np.: ………

……….

funkcja:………

……….

Zadanie 9. (1 p.)

Które z cech określają przypowieść jako gatunek literacki. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

A. Utwór narracyjny.

B. Tekst podzielony na role.

C. Uproszczona fabuła.

D. Rozbudowany świat przedstawiony.

E. Znaczenie tylko dosłowne.

F. Dwie warstwy znaczeniowe – dosłowna i przenośna.

Zadanie 10. (5 p.)

Objaśnij znaczenie frazeologizmów oraz podaj, z jakiego źródła pochodzą.

frazeologizm znaczenie źródło

głos wołającego na puszczy

ikarowe loty rzeź niewiniątek

znaleźć się miedzy Scyllą a Charybdą

stajnia Augiasza

Zadanie 11. (3 p.)

Użyj trzech wybranych z zadania 10. frazeologizmów, by zbudować zdania powiązane z treścią trzech różnych lektur konkursowych.

A. ………

………

B. ………

………

C. ………

………

(5)

STOPIEŃ REJONOWY

Tekst 2.

1. Ci, co mają szersze horyzonty, mają zazwyczaj gorsze perspektywy.

2. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą lenistwa umysłowego jest jego nieustanna aktywność.

Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane Zadanie 12. (1 p.)

Każda z powyższych wypowiedzi St. J. Leca to A. sentencja. C. przypowieść.

B. przysłowie. D. alegoria.

Zadanie 13. (1 p.)

Uzasadnij słuszność pierwszego sformułowania z Myśli nieuczesanych, podając argument odwołujący się do przykładu z lektur konkursowych.

……….

……….

……….

………..

Zadanie 14. (1 p.)

Wypowiedzenie Ci, co mają szersze horyzonty, mają zazwyczaj gorsze perspektywy, to przykład zdania złożonego

A. współrzędnie łącznego.

B. podrzędnie z podrzędnym dopełnieniowym.

C. podrzędnie z podrzędnym podmiotowym.

D. wielokrotnie złożonego.

Zadanie 15. (2 p.)

Zapisz poprawnie pod względem językowym, graficznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym list, który napisał jeden z bohaterów lektury konkursowej. Podaj jej autora oraz tytuł.

„mój Drogi Jo Mam nadzieję, że zzujesz się ty dobże i że niedługo będęmugł ciebie uczyć Jo.

Ftedy obaj będziemy tacy zadowoleni, Jo. A potemzostanę twoim czeladnikiem. Pozdrawiam cię PiP”.

………

………

………

……….

……….

(6)

STOPIEŃ REJONOWY

Tekst 3.

Ten dzień wprowadził do mego życia wielkie zmiany. Ale tak dzieje się w życiu każdego człowieka. Przypomnijcie sobie taki jeden dzień, który zaważył na waszym życiu. Przerwij na chwilę czytanie ty, który to czytasz, i pomyśl o długim łańcuchu złotych czy żelaznych ogniw, cierni czy kwiatów, które by nigdy ciebie nie oplątały, gdyby nie było jednego jakiegoś ważnego i pamiętnego dnia w twoim życiu.

Zadanie 16. (1 p.)

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź A. lub B. oraz 1.- 3.

W Tekście 3. występuje narracja

A. trzecioosobowa,

która

1. nadaje światu przedstawionemu subiektywnego charakteru.

2. jest sposobem bezstronnego ukazywania rzeczywistości.

B. pierwszoosobowa,

3. pozwala na oglądanie fabuły z wielu punktów widzenia.

Zadanie 17. (2 p.)

O jakim ważnym momencie w życiu Pipa jest mowa w Tekście 3.? Wyjaśnij, jaki miał on wpływ na dalsze losy bohatera. Twoja wypowiedź powinna liczyć 3-4 zdania.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 18. (1 p.)

Na podstawie tekstu Henryka Sienkiewicza Sachem podaj cechy głównego bohatera wraz z przykładami.

cechy Sachema przykłady potwierdzające cechę naiwny

nie walczył o swój los, poszedł na ugodę uległy

bezmyślnie śpiewał podczas występu pieśń zemsty

(7)

STOPIEŃ REJONOWY

Zadanie 19. (2 p.)

Napisz, w dwóch zdaniach złożonych podrzędnie okolicznikowych (nazwij rodzaj zdania okolicznikowego), co sądzisz o bohaterze utworu Sachem.

………

………

………

………

………

………

Zadanie 20. (1 p.)

Uzasadnij pisownię poniższych wyrazów:

sachem………

Sachem………

Zadanie 21. (1 p.)

Na czym polega ironia użyta przez Henryka Sienkiewicza w tytule noweli Sachem?

………

………

………

………

Zadanie 22. (1 p.)

Komedia Moliera Świętoszek pełni funkcję dydaktyczną. Jakie zawiera przesłanie? W swojej odpowiedzi nawiąż do postaw dwóch różnych bohaterów utworu.

………

………

………

………

Zadanie 23. (2 p.)

W tabeli zamieszczono informacje dotyczące utworu Moliera. Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F, jeśli fałszywe.

Kleant był bratem Elmiry. P F

Pani Pernelle akceptuje zachowanie Świętoszka. P F Tartuffenie posiadał dokumentów mogących skompromitować Orgona. P F W utworze nie została zachowana zasada jedności czasu, miejsca i akcji. P F Damis został wydziedziczony przez ojca. P F Marianna miała zostać żoną Świętoszka.

(8)

STOPIEŃ REJONOWY

Zadanie 24. (2 p.)

Które z poniższych słów można odnieść do postaci Świętoszka? Podkreśl odpowiednie wyrazy. Odpowiedź uzasadnij.

obłuda, dewocja, manipulacja, hipokryzja, altruizm, demagogia, heroizm

………

………

………

………

………

………

Zadanie 25. (2 p.)

Podaj formę dopełniacza i narzędnika nazwiska głównego bohatera komedii Moliera. Z każdą z nich ułóż zdanie. Twoje zdania powinny nawiązywać do treści utworu Moliera.

D –………

N – ………..

………

………

………

Zadanie 26. (10 p.)

Każdy może być współczesnym Ikarem - napisz opowiadanie z elementami charakterystyki, które będzie nawiązywało do historii mitologicznego Ikara.

Twoja praca powinna liczyć minimum 200 słów.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(9)

STOPIEŃ REJONOWY

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(10)

STOPIEŃ REJONOWY

………

………

………

………

………

………

………

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Es gibt meistens Fleisch mit Kartoffeln, Nudeln oder Reis.. Manchmal essen wir auch Spaghetti oder

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania...

According to a 2014 questionnaire conducted by the British Council, one of the many things British people are associated with is their unique sense of humourA. And indeed, the way the

Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa. Nazwa fraszka wywodzi się z

Ich gehe nicht ins Konzert, aber / und / sondern ich treffe mich mit meinen Freunden in einem Café.. Frag Peter, dass / ob / oder er ins

– Семьдесят пять рублей, – бросила она коротко в ответ. Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. _____ Она увидела, что рядом с

Uwaga: wymagana jest pełna poprawność zapisanych zdań.