• Nie Znaleziono Wyników

jej obecność to nie kwestia tematu, lecz punktu widzenia.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "jej obecność to nie kwestia tematu, lecz punktu widzenia. "

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

czuć czysto intelektualną potrzebę dotar- cia do jego dna logicznego, ujęcia go tak gruntownie i ściśle, by wyszły na jaw zagadnienia tkwiące w samym jego szpiku i rdzeniu. A te zagadnienia ostatnie są zawsze fi lozofi czne.

Elzenberg

Wstęp

Tom niniejszy obejmuje jeszcze większą rozmaitość tek- s tów i form niż poprzednie (1993 i 1998). Odzwierciedlił się w nim tak napór wydarzeń, nad którymi próbuje się myślowo zapanować, w nich się rozeznać. Filozofi a nie jest ani mędr- kowaniem, ani pielęgnacją intelektualnych bibelotów. Jest to pewien sposób myślenia – wytrawiony logiką. Sposób ten ma zastosowanie uniwersalne i jest dostępny każdemu. Filo- zofi a jest bowiem wszędzie, w samej osnowie naszego życia:

jej obecność to nie kwestia tematu, lecz punktu widzenia.

Temat równie dobrze może być wzięty z gazety, jak z Platona.

Znaczną część tomu stanowią teksty, które można nazwać publicystycznymi. Często są takimi już z formy – felietony, wywiady, listy. W nazwaniu owym kryje się przygana: że ta fi lozofi czna publicystyka to jakaś fi lozofi a drugiego gatunku – myśli ulotne, dziś żywe, jutro uschłe. Ta przygana nie wydaje się słuszna.

We wszelkiej publicystyce objaśnia się s e n s tego, co się właśnie dzieje, i co swą aktualnością nieodparcie przykuwa do siebie uwagę publiczności. Publicystyka jest artykulacją opinii publicznej: hermeneutyką tego kalejdoskopu, jaki sta- nowią wydarzenia dnia. Sens bieżących wydarzeń jest jednak wielowarstwowy i trudny do zgłębienia. Dlatego potrzebne są różne rodzaje publicystyki, o różnym zasięgu. A im dalej ona sięga, tym luźniej wiąże się z interesem chwili: jest on dla niej zawsze punktem wyjścia, ale bynajmniej nie dojścia.

(Kwestia np., jakie kupić dziś wojsku samoloty, przechodzi

(2)

w pytanie o miejsce Polski w świecie; a ono z kolei dotyka już fi lozofi i dziejów, z punktu widzenia której ów zakup ujawnia swój sens głębszy.)

Istnieje więc publicystyka bliższego i dalszego zasięgu, jedna nie gorsza od drugiej, inaczej tylko zorientowana. Istotę tej drugiej najtrafniej ujął Bogdan Nawroczyński. W swej znanej rozprawie Współczesne prądy pedagogiczne (przedruk 1947, s. 8/9) pisze on:

Ogromną większość prac, składających się na współczesną literaturę pedagogiczną, trzeba zaliczyć do publicystyki [...]. Publicystyka nie zajmuje się jedynie popularyzowaniem wyników badań naukowych.

W niej dokonują się p r o c e s y t w ó r c z e, mające pierwszorzędne znaczenie dla genezy wielu prądów pedagogicznych. W publicystyce dochodzi do głosu nie tyle myślenie teoretyczne, co praktyczne. [...]

Ono to właśnie stwarza i d e a ł y k u l t u r y i c e l e w y c h o w a n i a.

[...] To myślenie praktyczne znajduje swój wyraz w publicystyce, wznoszącej się czasami na wyżyny pewnego rodzaju fi lozofi i. [...] Cóż bowiem stanowi istotę prądów pedagogicznych? Najczęściej atrak- cyjna siła jakiegoś ideału pedagogicznego.

Do tej charakterystyki mielibyśmy tylko jedną korektę.

Mówi się w niej, że publicystyka bywa czasami „pewnego rodzaju” fi lozofi ą. My powiedzielibyśmy: bywa p r a w d z i w ą fi lozofi ą, choć poziom miewa naturalnie bardzo rozmaity – tak samo jak ta akademicka.

Myślenie teoretyczne odzwierciedla świat, nie pragnie i nie usiłuje nań oddziaływać. Jego jedynym interesem jest własna maksymalna niesprzeczność, czyli po prostu prawda. Nato- miast myślenie praktyczne p o r u s z a w o l ę: pobudza do czynu i nadaje działaniu kierunek. Publicystyka jest organem myślenia praktycznego. Jest jedyną drogą po której fi lozofi a oddziaływa na opinię publiczną, a przez nią na bieg zdarzeń w świecie. Dlatego można rzec z Nawroczyńskim, że stanowi medium fi lozofi czne o pierwszorzędnym znaczeniu. Należą do niej np. listy Locke’a o tolerancji, rozprawa Milla o uty- litaryzmie, „Manifest Komunistyczny”; należy też w dużej mierze znakomita twórczość fi lozofi czna Stanisława Lema.

Publicystyką staje się wszelka fi lozofi a, skoro tylko chce trafi ć

wprost do myślącego ogółu, bez pośredników.

(3)

*

W teoretycznej części tomu zamieściłem obszerne studium o hedonizmie, które wymaga pewnego wyjaśnienia. Jest to mianowicie tylko część pierwsza, przygotowawcza, do roz- prawy, której tytuł ma brzmieć „Prawda i fałsz hedonizmu”.

Sądzę bowiem, że hedonizm musi jakąś prawdę zawierać:

inaczej nie opierałby się tak długo i tak skutecznie kryty- kom. Tę jego prawdę, trudno uchwytną, próbuję ująć w tej właśnie części pierwszej, a streszcza się ona w omawianym tam prawie Ehrenfelsa. Fałszowi będzie poświęcona część druga, której ideę chcę tu krótko zapowiedzieć.

Hedonizm głosi, że każdy dąży zawsze tylko do własnej przyjemności. I w pewnym sensie tak nawet jest, chociaż ści- ślej sens ów ujęty został w tamtym prawie. Jednakże wbrew fałszywej sugestii hedonizmu jego teza n i c nie mówi o war- tościach, które ludzie c e n i ą, ani o celach, do jakich dążą.

Żadnych bowiem nie wyróżnia ani nie eliminuje: dopuszcza wszelkie. Gdy dążysz do majątku, to zachowujesz się hedo- nicznie; a gdy nie dążysz, to tak samo; gdy pomagasz sie- rocie, to zachowujesz się hedonicznie; a gdy nie pomagasz, to też. Dlatego tezę hedonizmu uważa się czasem za pustą, za tautologię. Ale to znowu nie jest prawda. Uchwycić fałsz hedonizmu nie jest łatwo.

Hedonizm charakteryzuje ludzkie zachowanie nie aksjolo- gicznie, lecz e n e r g e t y c z n i e. Jego teza jest odpowiednikiem zasady Fouriera w termodynamice: że w ciele stałym – czyli tam, gdzie nie zachodzi przepływ materii – przepływ ciepła jest proporcjonalny do gradientu temperatury. (Czyli idzie zawsze w stronę największego jej spadku.) Podobnie nasze dążenia: idą zawsze za gradientem hedonicznym, zwracając się od stanów n a m mniej przyjemnych ku przyjemniejszym;

albo od bardziej przykrych ku mniej przykrym. Różnica tem- peratur jest formą energii; tak samo jest nią różnica warto- ści hedonicznej (przyjemności/przykrości). Tylko ta różnica wprawia nas samoczynnie w ruch. Wszelka wartość – wysoka czy niska – działa na nas tylko poprzez hedonikę.

Hedonizm nie opisuje systemu ludzkich wartości, tylko

mechanizm ludzkich zachowań. Aby dana wartość obiek-

(4)

tywna – np. honor albo prawdomówność – stała się w nas siłą czynną, musi się nam wpierw zabarwić hedonicznie.

W ten sposób je sobie przyswajamy, asymilujemy. O tym zaś, co i jak zabarwia się nam hedonicznie, decyduje nasza konstytucja biologiczna i duchowa. A ta druga to kultura i charakter.

*

W fi lozofi i dąży się do poglądu na świat wolnego od złu- dzeń – od upiększających fałszów. Obraz staje się wtedy coraz bardziej realistyczny, ale – jak się przekonujemy – coraz mniej swojski i miły. Dlatego prawdziwa fi lozofi a razi dzisiejsze odczucie. Trwa czas infantylnego optymizmu, gdy rzeczywistość mylona jest z mitologią reklamy, telewizyjnych bajek i zwodniczych haseł. Na tym tle szorstki realizm fi lozofi i musi wydać się „pesymizmem”.

Zebrałem kiedyś, na jakiś odczyt, parę tez fi lozofi cznych o człowieku i życiu, które łącznie stanowią dobrą próbkę takiego obrazu – ogołoconego z ozdób, a bardzo spójnego.

Oto one:

Człowiek jest to stwór rozumny a śmiertelny. (Porfi riusz)

Są ludzie z dobrego nasienia i ze złego nasienia. (Miłosz za Biblią) Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi. (Hiob)

Życie nie jest rzeczą radosną. (Elzenberg) Życie nie jest najwyższym z dóbr. (Schiller)

Życie ma sens, gdy coś jest w nim ważniejsze od niego. (Quidam) Życie dla poznania jest życiem szczęśliwym, nędzy świata na prze- kór. (Wittgenstein)

Tezy te wyszły od różnych inteligencji i pochodzą z róż- nych epok, a jednak wskazują w jedną stronę: przeciwną niż ów optymizm, gotów je wszystkie negować. (Teza szósta pokazuje np., że „samorealizacja” nie może być celem życia sensownym.)

Pesymizm niektórzy mają za winę, optymizm za cnotę.

Nie wdając się w dyskusję, przedkładam uwadze czytelnika

jedynie pewien obrazek. Pochodzi chyba z lat dwudziestych

zeszłego stulecia, a jego autorem jest szwedzki malarz i ilu-

strator, mało znany. Prawie pół wieku temu znalazłem go

(5)

przypadkiem w jakimś albumie i poraził mnie celnością swej ironii. Wielekroć wracałem potem do niego myślą; można rzec, towarzyszył mi przez życie*.

1

*

Do tomu załączam fragment Księgi tragizmu Elzenberga.

Jej tekst, który został opublikowany, ma wiele pomyłek w odczytaniu rękopisu, niekiedy bardzo zniekształcających sens. Celowe wydało się zatem przedstawić jego wersję poprawniejszą.

Warszawa, w listopadzie 2002 roku

* Autor pisze o obrazie Optymiści R. Høgfeldta: www.ebay.de/itm/Ausschnitt- -von-1933-Robert-Hoegfeldt-Die-Optimisten-/222329103865 – red.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Metodologicznie chybiony jest pogląd, jakoby nauka powstawała tak, iż najpierw wskazuje się przedmiot zamie- rzonego badania, niczym pole do uprawy; potem szuka się stosownej

Skoro tu mowa o możliwości odtwarzania, to ma to zarazem znaczyć, że przy „automatycznym ” rozumieniu nie może natu ­ ralnie być mowy o jakimś (psychologicznym)

Być może część tych projektów doczeka się dokończenia i realizacji przy wspól- nym wysiłku współpracowników, z którymi Andrzej Flis wielokrotnie dyskutował i spierał się

Dlatego też koncepcja fi lozofi i, która wyłania się z dialogów, pozostaje na sposób renesansowy otwarta, jest szeroką podstawą umożliwiającą realizowanie założonej

Normą dla Stróżewskiego jest normatywność ideału, który domaga się arcydzieła tak, jak swoistą normą jest oczekiwanie, aby ktoś tworzył dzieła wcielające

właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. - rozwijanie poczucia obowiązku, poszanowania godności i praw innych

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,.. Statut Szkoły Podstawowej nr

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

 Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba tracić ducha i nie wolno załamywać się – aż do końca. Bądź wytrwały do czasu, kiedy bę- dziesz mógł zebrać co

Osiem lat temu CGM Polska stało się częścią Com- puGroup Medical, działającego na rynku produk- tów i usług informatycznych dla służby zdrowia na całym świecie.. Jak CGM

nieszczęśliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. I im dłużej doktor Dusseldorf milczy ze swoją zmartwioną miną, tym bardziej ja czuję się

Poesie, fi lozofi a Bildung, schleglowska „mitologizacja” czy Novalisa „romantyzowanie” świata, nawet iro- nia romantyczna, jawiły się w ramach tej perspektywy jako

Wolontariat jaki znamy w XXI wieku jest efektem kształtowania się pewnych idei.. mających swoje źródła już w

Новые типы пользователей РКИ… 247 вых, обучение иностранному языку в размере 120 аудиторных часов и, во-вторых,

Nagroda za pisanie w niewłaściwej sali jest równa -10 punktów (odejmuję 10 punktów od

Mój dziadek, Sullivan Costello, kupił ją w roku 1954 od wdowy po pewnym inżynierze lotnictwa, który położył na niej łapę, jeśli można się tak wyrazić, podczas

Забороняється діяльність в установах організацій, що не зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та

79; również utwory analizowane w trakcie konferencji dowodzą, że twórczość wspomnieniowa autorstwa mężczyzn obraca się przede wszystkim wokół spraw publicznych, że dominuje

Media przypominają także fragmenty wypowiedzi Konstantego Radziwiłła pod- czas debaty inaugurującej październiko- we XI Forum Rynku Zdrowia w War- szawie:.. „– Mamy do czynienia

Jan Opieliński nie urodził się w Kielcach, nie był też kielczaninem z wyboru lub konieczności.. Trafił do Kielc na bardzo krótki czas, podobnie jak kilkuset innych legio-

Filozof ukazany jest zatem jako ktoś, kto prak- tykuje θεωρητικὸς βίος, przybierając zarazem postawę troski wobec in- nych oraz samego siebie, przy czym życie

Obydwaj udali się do sołtysa gromady Nienadówka Kołodzieja, który ponoć powiadomił gestapo z Sokołowa o miejscu pobytu komunistycznej grupy.. Edward Winiarski pisze, iż

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być