Wykonawca:...................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………reprezentowany przez:...................................................................

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

...

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów biurowych w 2018 i 2019 roku, oświadczam/-y, że nie zalegam/-y z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam/-y z opłaceniem podatków.

...

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Znak sprawy: KZP-2141-3/17

(2)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

...

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów biurowych w 2018 i 2019 roku, oświadczam/-y, iż nie jestem/jesteśmy powiązany/ powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

...

...

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

2

Znak sprawy: KZP-2141-3/17

Figure

Updating...

References

Related subjects :