• Nie Znaleziono Wyników

K LAUZULA O BOWIĄZKU I NFORMACYJNEGO – UCZESTNIK KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ W IELKOPOLSKIE C ENTRUM O NKOLOGII .

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "K LAUZULA O BOWIĄZKU I NFORMACYJNEGO – UCZESTNIK KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ W IELKOPOLSKIE C ENTRUM O NKOLOGII . "

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

IELKOPOLSKIE

C

ENTRUM

O

NKOLOGII

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO UCZESTNIK KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

IDENTYFIKATOR:WCO.PBI.PBDO.E011ZE

Wersja: 01.00 Data: 2020-03-06 Strona: 1/2

Załącznik nr E011ze do PBDO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

K LAUZULA O BOWIĄZKU I NFORMACYJNEGO – UCZESTNIK KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ W IELKOPOLSKIE C ENTRUM O NKOLOGII .

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia konkursu realizowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona zgoda) w zakresie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa i adres szkoły wyższej, dane kontaktowe w postaci nr telefonu i adresu e- mail.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do usunięcia, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl 6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. WCO jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

(2)

W

IELKOPOLSKIE

C

ENTRUM

O

NKOLOGII

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO UCZESTNIK KONKURSU REALIZOWANEGO PRZEZ WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

IDENTYFIKATOR:WCO.PBI.PBDO.E011ZE

Wersja: 01.00 Data: 2020-03-06 Strona: 2/2

Załącznik nr E011ze do PBDO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

16 Zob.. Uprawnienie do zarządzenia kontroli i utrw alania treści rozmów stało się mono­ polem niezawisłego sądu. Z wnioskiem do sądu o wydanie takiego

Podobnie Referat Kontroli Finansowej opracowuje roczne plany kontroli, w tym kompleksowych, problemowych oraz sprawdzających; przeprowadza kontrolę finansową

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

Uczestnik promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

Uczestnik promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

Artykuł na pewno zainteresuje badaczy historii miast, idei i myśli politycznej, oraz historyków kultury, szczególnie tych, którzy zajmują się zagadnieniami

Zdaniem Hicka, ty tu ł „Syn Boży” nie odnosi się bez­ pośrednio do osoby Jezusa Chrystusa, nie określa Jego osobowej' natury, lecz wyraża religijną

Biuletyn patrystyczny Collectanea Theologica 63/1,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprze-ciwu wobec przetwarzania, prawo

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprze-ciwu wobec przetwarzania, prawo

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprze-ciwu wobec przetwarzania, prawo