• Nie Znaleziono Wyników

2. Dla chętnych:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Dla chętnych:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Historia VII – 6 maja 2020r.

Temat:

Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Dowiem się, jakie były problemy odrodzonej Polski związane z odbudową państwowości i integracją społeczeństwa.

1. Zapoznaj się z tekstem podręcznika:

- Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej – str. 218-221 Zwróć uwagę na:

– sytuację ziem polskich pod koniec I wojny światowej

– powstanie lokalnych ośrodków polskiej władzy: Polskiej Komisji Likwidacyjnej w

Krakowie, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

– powrót J. Piłsudskiego z Magdeburga i przejęcie władzy – powołanie i pierwsze reformy rządu J. Moraczewskiego – utworzenie rządu I.J. Paderewskiego

– początki odbudowy państwowości polskiej – trudności w unifikacji państwa – znaczenie terminów: naczelnik państwa, unifikacja

2. Dla chętnych:

 Zapoznaj się z materiałami dodatkowymi :

- https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---problemy-integracji-i-odbudowy/DDJxNb6G7 - https://www.edukator.pl/polska-midzywojenna,1122.html

- https://dzieje.pl/aktualnosci/budowa-niepodleglego-panstwa

3. Zapoznaj się z materiałem: Film na You Toubie – Przystanek Niepodległość – cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo

4. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym:

- zadania 1- 4 z podręcznika ze strony 221.

ZADANIA Z TEGO TEMATU ODEŚLĄ NA E-MAILA NAUCZYCIELA WSZYSTKIE DZIEWCZYNY (DO PONIEDZIAŁKU, tj. 11 MAJA)

PRZYPOMNIENIE:

Test podsumowujący dział VI „Świat w okresie międzywojennym” na

platformie Quizizz: 7 maja (czwartek) o godzinie 11.30.

(2)

Odzyskanie przez Polskę niepodległości – NOTATKA

1. Sytuacja międzynarodowa – wszystkie trzy państwa zaborcze poniosły klęskę w I wojnie światowej

a. Rosji 3 III 1918 r. w Brześciu zawarła niekorzystny dla siebie pokój z państwami centralnymi (pokój brzeski)

b. na początku listopada 1918 skapitulowała Austria, dynastia Habsburgów upadło, a ich imperium rozpadło się

c. 11 XI 1918 r. Niemcy podpisały rozejm, który oznaczał dla nich klęskę w wojnie, a Niemcy pogrążyły się w rewolucji

2. Powstanie pierwszych polskich ośrodków władzy

a. na terenie Królestwa Polskiego działała Rada Regencyjna

b. w Cieszynie powstałą Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (19 X 1918 r.)

c. w Krakowie utworzono Polską Komisję Likwidacyjną Galicji i Śląska Cieszyńskiego (28 X 1918 r.)

d. w Poznaniu powstała Naczelna Rada Ludowa (14 XI 1918 r.)

e. 7 XI 1918 r. został utworzony Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

3. Odzyskanie przez Polskę niepodległości – 11 XI 1918 r.

a. przejęcie władzy w odradzającej się Polsce przez Józefa Piłsudskiego

– został zwolniony przez Niemców z więzienia i 10 XI 1918 r. wrócił do Warszawy – 11 XI 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową – 14 XI 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę cywilną

b. Józef Piłsudski na mocy dekretu z 22 XI 1918 r. objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. We Francji nadal działał Komitet Narodowy Polski (KNP) a. na jego czele stał Roman Dmowski

b. KNP uznawany był przez państwa ententy za oficjalną reprezentację odradzającej się Polski

5. 18 XI 1918 r. Józef Piłsudski powołał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (TRLRP)

a. premierem TRLJN został Jędrzej Moraczewski z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) b. rząd Moraczewskiego bezzwłocznie przygotował kluczowe reformy:

– wprowadził 8-godzinny dzień pracy – ustalił płacę minimalną

– wprowadził ubezpieczenia społeczne – nadał prawa wyborcze kobietom

6. W styczniu 1919 r. powstał nowy rząd z Ignacym Janem Paderewskim jako premierem a. utworzenie nowego rządu wynikało z konieczności wspólnego działania wszystkich głównych sił politycznych w Polsce

b. rząd Ignacego Jana Paderewskiego uzyskał pełne uznanie przez państwa ententy.

- Kontakt z uczniami na Messengerze - E-mail nauczyciela: iwondob@op.pl

- Konsultacja z nauczycielem na Skype – czwartek 11.00-12.00

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po przedstawieniu panów ze świty i służby honorowej udał się orszak szeregiem cesarskich powozów osobistych i dworskich do zamku cesarskiego (Hofburg), gdzie przyjął..

państwową złoży, brygadyer Józef Piłsudski, władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż rządowi narodowemu obowiązuje się złożyć,

i do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego władzę całkowicie i niepodzielnie obejmujemy ślubując sprawować ją sprawiedliwie ku dobru i pożytkowi ludu i państwa polskiego,

Malinowski, Jędrzej Moraczewski, Tomasz Nocznicki, Juljan Poniatowski, Wacław Sieroszewski, Błażej Stolarski, Stanisław Thugutt, Wincenty Witos, Bronisław Ziemęcki. Lublin -

Stanowczy krok w tym kierunku uczyniliśmy, ogłaszając orędziem naszem z d. Pod temi hasłami jednoczy się cały naród. Ala dalsza droga do urzeczywistnienia Polski Zjednoczonej i

stwierdza, że wczorajsze sprostowanie wiadomości podanej przez polskie biuro prasowe w Hadze zostało za inicjatywą niemieckich urzędowych (?) czynników, które absolutnie

W listopadzie 1918 roku, gdy formował się Tymczasowy Rząd Ludo- wy Republiki Polskiej, Arciszewski przybył do Lublina.. Został ministrem pracy i

Prezydent Ministrów, uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, projekt utworzenia najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do czasu zwołania