• Nie Znaleziono Wyników

DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami na okres trzech lat. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami na okres trzech lat. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04, 15 864-32-41, 15 864-86-18 fax 15 864-68-76, 15 864-86-18

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

Dotycząca przetargu nieograniczonego Numer sprawy DZPiZ–380–3/2016

Dostawy:

DzierŜawa automatycznego

analizatora koagulologicznego wraz

z odczynnikami na okres trzech lat.

(2)

I. Przedmiot zamówienia:

DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami na okres trzech lat.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Dz.U.2015.2164), a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.0.231),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2254),

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2263),

2) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks Cywilny, jeŜeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.

3) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

4) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Informacja dotycząca dialogu technicznego

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.

IV. Informacje dotycząca podwykonawców:

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia – nie dotyczy.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami na okres trzech lat dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 33.69.65.00-0; 38.43.40.00-6.

4. Parametry graniczne i oceniane analizatora oraz przewidywaną liczbę i rodzaj badań przedstawiają Formularz oferty wraz z załącznikiem numer 1 do SIWZ.

5. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia – jeŜeli dotyczy.

6. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE (jeŜeli jest wymagany odpowiednimi przepisami prawa).

(3)

VI. ZałoŜenia:

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 w wysokości max. 20% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany niektórych postanowień umowy zgodnie z opisem przedstawionym w projekcie umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzaleŜnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieŜącej działalności, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, Ŝe ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach do SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać niewielkim zmianom w trakcie realizacji umowy.

VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wymagany termin dostawy analizatora wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja zamówień odbywać się będzie w okresie 3 lat od daty protokolarnego odbioru analizatora przez Zamawiającego.

3. Dostawy odczynników odbywać się będą w ilościach kaŜdorazowo ustalonych przez Zamawiającego telefonicznie, nie później niŜ 7 dni od momentu zamówienia.

4. Dostawy winny być realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy do wskazanego przez Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej miejsca.

5. Czynsz dzierŜawy płatny będzie w miesięcznych ratach za dzierŜawiony analizator.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki i wymagania zawarte w ustawie oraz określone w ogłoszeniu i SIWZ.

2. Dokumenty i oświadczenia winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niŜ na dzień składania ofert.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

(4)

4. Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeŜeli Wykonawca do oferty dołączy dokumenty wymienione w punkcie „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, Ŝe za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takŜe inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

− jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

− w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

− jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

− jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonaniu zamówienia.

Mając na uwadze powyŜsze – ze złoŜonego dokumentu jednoznacznie powinien wynikać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem (np. umowa o podwykonawstwo), a takŜe zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie (dowód) winno być złoŜone w oryginale.

8. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia, moŜe w trakcie realizacji umowy zmienić podmiot, na którego zasobach polega, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć Zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę w/w podmiotu, zobowiązania i dokumenty określone w SIWZ, odpowiadające zobowiązaniom i dokumentom złoŜonym przez podmiot, na zasobach, którego Wykonawca polegał dotychczas.

9. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

11. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:

− jest niezgodną z ustawą,

− jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

(5)

− jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

− zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

−−

− została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

− zawiera błędy w obliczeniu ceny,

− wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

− jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

15. W zakresie powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, Zamawiający, zgodnie z art. 24 b ustawy zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoŜył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoŜył listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy).

16. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

b) Parametry graniczne i oceniane – załącznik numer 1 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

c) Dowód wniesienia wadium – potwierdzona kserokopia,

d) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

e) informacja o zasadności zastrzeŜonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp (jeŜeli dotyczy).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.

24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. dokument musi złoŜyć kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie,

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.

24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww.

oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie.

3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.

1) do 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

(6)

4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty:

a) ulotki w języku polskim do odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych,

a) w przypadku, gdy oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne wymagane jest złoŜenie wraz z ofertą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie pisemnej lub elektronicznej (dyskietka lub CD-R),

b) akceptacja oferowanych odczynników przez wytwórcę aparatu, c) certyfikat jakości CE dla aparatu, IVD dla odczynników.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłoŜenia dodatkowych dokumentów tzn. ulotek, folderów czy teŜ próbek zaoferowanych produktów w celu potwierdzenia, Ŝe zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w SIWZ.

6. Inne dokumenty:

a) Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Pzp albo informacja o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej.

7. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeŜone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem

„Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeŜone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

10. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione.

a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

c) Wykonawca m.in. nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

(7)

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub na piśmie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub na piśmie w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. 7:00 – 14:35. JednakŜe w przypadku przesłania faksem lub za pomocą poczty elektronicznej korespondencja musi być niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie faksem potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt. 4).

4. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 20.02.2016 roku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 4), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

6. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

12. JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne.

13. JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na prowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

14. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

15. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela:

Karolina Nowak – Kierownik Działu Zamówień Publicznych; tel. 15 864 32 41, w godz. 9:00 – 14:00 Zbigniew Szeląg - Specjalista ds. Zamówień Publicznych; tel. 15 864 32 41, w godz. 9:00 – 14:00.

(8)

XI. Wymagania dotyczące wadium:

Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 5 000,00 zł, słownie zł: pięć tysięcy 00/100.

1. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniŜej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 11 1370 1398 0000 1706 5142 4502

2) z adnotacją „wadium – DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami"

3) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym,

4) w gwarancjach bankowych,

5) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

w terminie składania ofert do siedziby zamawiającego (sekretariat) wraz z ofertą lub w osobnej kopercie z oznakowaniem, której oferty dotyczy.

2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

3. Wadium wnoszone w pozostałych formach niŜ pieniądz naleŜy dołączyć w oryginale do oferty.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem, pkt. 8.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.

(9)

XII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Warunki płatności:

Warunki płatności szczegółowo opisano w projekcie umowy.

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Przygotowanie oferty.

1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) JeŜeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

11) W przypadku stwierdzenia, iŜ przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

12) Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku

„Formularz ofertowy i cenowy’’ opracowanym przez Zamawiającego (załącznik do SIWZ).

13) JeŜeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronice oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępnienia odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.

14) Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty.

(10)

15) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie- opakowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w niniejszej SIWZ otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem, a przypadku przesyłania oferty drogą pocztową lub przy korzystaniu z usług firm kurierskich – za jej nie otwarcie podczas sesji jawnego otwarcie ofert.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upowaŜnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia.

6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeŜone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeŜone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

XV. Tryb dokonywania zmian w ofercie lub jej wycofanie:

1. Wycofanie lub zmiana oferty moŜe być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.

a) W powyŜszej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie musi być oznaczone tak samo, jak koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

b) Oferta zamienna powinna być złoŜona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt a) -b7).

c) W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

d) W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złoŜonej wcześniej oferty pierwotnej, naleŜy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian.

W ofercie zamiennej naleŜy wówczas złoŜyć wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie, opisane na kaŜdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ...” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość.

e) Oferta taka powinna posiadać na opakowaniu dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.

f) Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną.

W przypadku rozbieŜności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

g) Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą równieŜ oferty zamiennej.

(11)

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę naleŜy przesłać/złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego do dnia 25.02.2016 do godz. 11:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie - Sekretariat ul. 11 Listopada 78, 28 - 200 Staszów.

3. Oznakowane oferty następujące: DzierŜawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami. Numer sprawy DZPiZ–380–3/2016.

4. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów - Budynek Administracji SPZZOZ (świetlica) Dnia 25.02.2016 roku o godz. 12:00.

XVIII. Sesja otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

3. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

4. Oferty zostaną otwarte przez komisję przetargową po sprawdzeniu, Ŝe opakowanie nie zostało naruszone.

5. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje zgodnie z art. 86 Pzp.

6. Oferty ocenione zostaną pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj.

1) czy są waŜne,

2) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, 3) czy nie zawierają oczywistych pomyłek.

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w specyfikacji.

8. W przypadku złoŜenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienie odwołania.

XIX. Sposób poprawy omyłek

1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych.

2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.

4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT obowiązującego w roku, w którym będzie dostarczony przedmiot zamówienia i nastąpi wystawienie i dostarczenie faktury VAT – zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późniejszymi zmianami).

2. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leŜy po stronie Wykonawcy.

(12)

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem części lub całości przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).

7. Cenę za wykonanie oferowanego przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

8. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu ofertowym Wykonawcy, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną wynikającą z formularza cenowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę podaną w formularzu cenowym.

9. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny.

10. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyraŜone w jednostkach nie mniejszych niŜ grosze – dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:

1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe Wykonawca spełnia warunki formalne

określone niniejszą specyfikacją,

1.3. złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

L.p. Kryterium Waga

(%) Wzór

1 Cena

80

Cena = (oferta z najniŜszą ceną : cena oferty badanej) x 80%

Objaśnienie: KaŜda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniŜsza ceną (uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2

Jakość (ocena

techniczna)

20

Ocena techniczna = (ilość punktów oferty badanej : ilość punktów oferty najwyŜszej) x 20%

Objaśnienie:

Ocena nastąpi w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w załączniku numer 1.

Za zaoferowanie poszczególnych parametrów zostaną przyznane Wykonawcy punkty określone przy kaŜdym z parametrów. Punkty przyznane w danej ofercie zostaną zsumowane i podstawione do powyŜszego wzoru dotyczącego kryterium – jakość (ocena techniczna).

oraz która spełniać będzie warunki postępowania.

(13)

3. Oceną końcową oferty jest suma liczb punktów uzyskanych za kryteria wymienione powyŜej.

4. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w podanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

6. JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans „ceny” i „termin dostawy”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niŜszą ceną.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ, projektu umowy oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty podając w szczególności:

3.1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana, oraz uzasadnienie wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

3.2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,

3.3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.

3.4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

4.1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

4.2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - Strona www.szpitalstaszow.pl.

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie poszczególnych pakietów, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

5.1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

5.2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba, Ŝe w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa moŜe zostać podpisana przed upływem tego terminu.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania.

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

(14)

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XXVI. Przypadki, w których za zgodą obydwu stron moŜe zostać zmieniona umowa:

Przypadki, w których moŜe zostać zmieniona umowa, przedstawione są w projekcie umowy.

XXVII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna:

1. Adres poczty elektronicznej:przetargi@szpitalstaszow.pl 2. Adres strony internetowej: www.szpitalstaszow.pl

XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXX. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równowaŜnych (nie gorszych) od tych wymaganych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający informuje, Ŝe ilekroć w niniejszej SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – naleŜy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŜytkowe, które muszą być spełnione przez Wykonawcę, jako minimalne, lecz w Ŝaden sposób nie wskazują tych patentów, znaków towarowych, pochodzenia, jako jedynych wybranych.

UŜycie nazw wyrobów i nazw producentów, (jeŜeli są) wskazane zostały, jako przykładowe.

XXXI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – NIE DOTYCZY.

(15)

XXXII. Ogłoszenia wyników przetargu:

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.szpitalstaszow.pl

XXXIII. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,

wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu,

udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks Cywilny.

XXXIV. Załączniki:

Załączniki do specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 - Parametry graniczne i oceniane.

2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

6. Załącznik nr 6 - Lista adresów kontaktowych.

7. Załącznik nr 7 - Ośw. o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do grupy kapitałowej

Staszów, dnia 15.02.2016 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w formularzu stanowiącym załącznik nr 9

4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo