Styl pracy dyplomowej

Download (0)

Full text

(1)

Styl pracy dyplomowej

Marcin Orchel

1 Wstęp

1.1 Pytania i odpowiedzi

1. Czy stosować wcięcie w pierwszym akapicie rozdziału/sekcji? Tutaj dyskusja na ten temathttp://writers.stackexchange.com/questions/3152/should-i-indent- the-first-line-of-the-first-paragraph-in-a-chapter. Raczej nie powinno się stosować wcięcia w pierwszym akapicie, ponieważ celem wcięcia jest rozróżnie- nie od poprzedniego akapitu, aczkolwiek zdania są podzielone. Dla stylu Chicago [1] w 1.53 w przykładzie nie ma wcięcia, w innym stylu APA w [2] w przykładzie na str. 11 występuje wcięcie w pierwszym akapicie. W informatyce zalecenia z [3]

są takie aby nie stosować wcięcia, cytat “Don’t indent the paragraph immediately following a first- or second-level heading”. W [4] na str. 44 jest napisane w punkcie 2.3.1, że “Akapity rozpoczynające składaj bez wcięć”. W książce [5] na str. 55 jest napisane, że “Pierwszy akapit po tytule lub odstępie między całostkami składa się bezakapitowo, czyli bez wcięcia”.

2. Czy stosować wcięcie w akapitach? W [4] na str. 44 jest napisane w punkcie 2.3.2

“W tekście ciągłym wyróżniaj akapity (z wyjątkiem pierwszego) co najmniej pół- firetowym wcięciem”. W książce [5] na str. 55 jest napisane, że “Pierwszy wiersz akapitu zwykle jest wcięty”.

3. Jak formatować bibliografię? Zalecony sposób postępowania jest taki aby zarzą- dzać bibliografią w programie JabRef. Zalecanym sposobem formatowania biblio- grafii jest styl IEEE opisany w [3], alternatywnie styl Chicago opisany w [1].

W latexu styl IEEE jest dostępny w pakiecie texlive-IEEEtran. Można rozważyć usunięcie linków z bibliografii, dla stylu IEEEtran różne sposoby zostały opisane tutaj http://tex.stackexchange.com/questions/26318/disabling-urls-in- bibliography. Można również rozważyć usunięcie kresek zamiast powtarzającego się autora opisane tutajhttp://tex.stackexchange.com/questions/29381/is- it-normal-for-bibtex-to-replace-similar-author-names-with.

4. Czy dla podkreślenia jakiegoś słowa stosować pogrubienie czy kursywę? Wg. [1]

w 7.47 należy stosować kursywę. Wg. [6] punkt 4.21 należy stosować kursywę tyl- ko jeśli podkreślenie inaczej będzie utracone. Tutaj dyskusja http://academia.

stackexchange.com/questions/14033/emphasizing-in-paper-italic-or-bold.

1

(2)

1.2 Wskazówki

1. Proszę sprawdzić poprawność stopni i tytułów promotora i własnych na stronie tytułowej. Powinny być one zgodne ze stronąhttp://skos.agh.edu.pl.

2. Zalecane jest stosowanie grafiki wektorowej do wszystkich rysunków.

3. Proszę sprawdzić, czy rysunki będą poprawne przy wydruku czarno-białym.

4. Proszę zainstalować program do sprawdzania pisowni.

Literatura

[1] U. of Chicago Press, The Chicago Manual of Style, 16th ed., ser. Chicago Manual of Style. University of Chicago Press, 2010. 1

[2] J. Harasimczuk and J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi libri, 2012. 1

[3] I. C. Society, “Ieee computer society style guide,” IEEE Computer Society, Tech.

Rep., 2014. 1

[4] R. Bringhurst and D. Dziewońska, Elementarz stylu w typografii. D2D.PL, 2008. 1 [5] M. Mitchell and S. Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta. D2D.PL,

2012. 1

[6] A. P. Association, Ed., Publication Manual of the American Psychological Associa- tion, 6th ed. Amer Psychological Assn, 7 2009. 1

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :