• Nie Znaleziono Wyników

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki WarszawskiejZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki WarszawskiejZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

rok akademicki 2017/2018

Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy Dr inż. Michał Okulewicz

Zakład, telefon, e-mail Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych, M.Okulewicz@mini.pw.edu.pl

Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.polskim) Modelowanie problemu optymalizacji planów odbiorów w celu rozwiązywania metodami metaheurystycznymi Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.angielskim) Modelling optimization of a pick-up problems for solving

with a metaheuristic methods

Kierunek studiów Informatyka

Imię i nazwisko dyplomanta/ki (opcjonalnie) Krzysztof Lisak

Cel pracy:

Wybór modelu i weryfikacja możliwości wykorzystania algorytmów opartych na przeszukiwaniu metaheurystycznym w realizacji praktycznych zadań optymalizacji o skali odpowiadającej realistycznym zagadnieniom i danych o odległościach pochodzących z systemów mapowych.

Tematyka zgłaszanej pracy:

Praca zakresem obejmuje wykonanie analizy charakteru wybranego problemu optymalizacji planów odbiorów, wybór właściwego modelu problemu marszrutyzacji oraz dostępnego w literaturze algorytmu optymalizacyjnego, a następnie porównanie wyników tego algorytmu z wynikami uzyskiwanymi w jednym z powszechnie dostępnych narzędzi (np. jSprit, GraphHopper). Silnik optymalizacji ma w założeniu wykorzystywać dane mapowe z jednego z popularnych serwisów routingowych (np.

GoogleMaps, GraphHopper).

Literatura pomocnicza:

1. Hanshar, Franklin T., and Beatrice M. Ombuki-Berman. "Dynamic vehicle routing using genetic algorithms." Applied Intelligence 27.1 (2007): 89-99.

2. Ai, The Jin, and Voratas Kachitvichyanukul. "Particle swarm optimization and two solution representations for solving the capacitated vehicle routing problem." Computers & Industrial Engineering 56.1 (2009): 380-387.

3. Garrido, Pablo, and María Cristina Riff. "DVRP: a hard dynamic combinatorial optimisation problem tackled by an evolutionary hyper-heuristic." Journal of Heuristics 16.6 (2010): 795-834.

4. Mańdziuk, Jacek, and Adam Żychowski. "A memetic approach to vehicle routing problem with dynamic requests." Applied Soft Computing 48 (2016): 522-534.

5. Okulewicz, Michał, and Jacek Mańdziuk. "The impact of particular components of the PSO-based algorithm solving the Dynamic Vehicle Routing Problem." Applied Soft Computing 58 (2017):

586-604.

6. Mańdziuk, Jacek, and Maciej Świechowski. "Swarm Intelligence in Solving Stochastic Capacitated Vehicle Routing Problem." International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing.

Springer, Cham, 2017.

Praca będzie / nie będzie (*) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Podmiot zewnętrzny (opcjonalnie):

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu zgłaszanego tematu.

……….…………

data i podpis

(*) – niepotrzebne skreślić

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ja niżej podpisany oświadczam, że wersja drukowana pracy jest identyczna z załączoną wersją

Przewodniczący prowadzi egzamin, udziela głosu studentowi i członkom Komisji, ogłasza wynik egzaminu oraz sporządza protokół egzaminu. Warunki techniczne organizacji

magisterska praca teoretyczna powinna zawierać komentarz będący opisem działań, jakie autor podjął w trakcie realizacji pracy praktycznej, usytuowanie podejmowanej problematyki

Tematyka zgłaszanej pracy obejmuje realizację aplikacji webowej oraz serwera gier wraz z modułami botoów pozwalającego na rozgrywanie gry symulującej realizację projektu. Gra ma

Celem pracy jest analiza potrzeb i realizacja systemu generowania dokumentoów związanych z zarządzaniem realizacją zajęcó dydaktycznych. Tematyka

W przypadku zgłaszania obszaru tematycznego tylko w języku polskim opis w języku angielskim jest opcjonalny. 9 Wpisacó „Wyrazżam zgodę” lub „Nie wyrazżam zgody

Weryfikacja możliwości agregacji punktów adresowych odpowiadających punktom świadczenia usług dostawy / odbioru z wykorzystaniem danych Open Street

Praca swoim zakresem obejmuje implementację literaturowego algorytmu optymalizacyjnego rozwiązującego problemy marszrutyzacji w ramach biblioteki jSprit oraz

"Swarm Intelligence in Solving Stochastic Capacitated Vehicle Routing Problem." International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zbiory testowe

Celem pracy jest zaprojektowanie robota w oparciu o Lego Mindstorms NXT 2.0 (lub nowszej) poruszającego się wg zaplanowanej trasy pod kontrolą aplikacji

Klasa RemoteThread odpowiada wątkowi uruchomionemu na zdalnej maszynie i zapewnia komunikację z węzłami roboczymi zapewniając sposób wymiany danych pomiędzy

Serwer powinien mieć możliwość skonfigurowania go w postaci węzła centralnego (referencyjny bank danych) i węzłów potomnych (punkty dostępowe) w celu stworzenia skalowanego

• możliwość głosowania przez użytkowników portalu na poszczególne kombinacje ścieżek danego utworu. • możliwość oznaczania (tagowania) stylami muzycznymi utworów

Celem pracy jest stworzenie pluginu prezentującego siłę sygnału stacji bazowych systemu GSM do aplikacji typu CAD umożliwiającej planowanie i wizualizację budynków i

• stworzenie modułu wyszukującego główny albo charakterystyczny motyw muzyczny danego utworu (refren, główna linia melodyczna). • stworzenie modułu

Raport wpłynął do Redakcji Wydawnictw Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w data (miesiąc i rok)..

Hugona Kołłątaja w Krakowie nieodpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej do korzystania z w/w pracy na następujących polach eksploatacji:. w zakresie

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu

Praca będzie / nie będzie (1) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Podmiot

Praca będzie / nie będzie (1) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Podmiot

W przypadku, gdy konieczne są informacje o elementach projektu realizowanych przez innych członków zespołu, należy wyraźnie zaznaczyć, że opis taki dotyczy kodu

W przypadku, gdy konieczne są informacje o elementach projektu realizowanych przez innych członków zespołu, należy wyraźnie zaznaczyć, że opis taki dotyczy kodu