• Nie Znaleziono Wyników

ZAGADNIENIA – AFRYKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAGADNIENIA – AFRYKA"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZAGADNIENIA – AFRYKA

 Rozmieszczenie wybranych obiektów geograficznych + depresja (mapa)

 Czynniki decydujące o klimacie Afryki (w tym nazwy i rozmieszczenie prądów morskich - mapa)

 Charakterystyczne gleby i formacje roślinne w poszczególnych strefach klimatycznych

 Umiejętność obliczania współczynnika przyrostu naturalnego

 Znaczące surowce mineralne dla Egiptu i RPA + charakterystyczne cechy gospodarki

 Znaczenie Kanału Sueskiego

 Znaczenie tamy Asuańskiej

 Ludność Afryki (grypy etniczne – jakie i gdzie, przyrost naturalny, eksplozja demograficzna)

 Problemy w Afryce (przyczyny i skutki)

 polityka apartheidu

 pustynnienie na obszarze Sahelu

 analiza klimatogramów

 naj… Afryki

 turystyka Egiptu – charakterystyczne obiekty

 stolica Egiptu i RPA

POWODZENIA  POWODZENIA  POWODZENIA  POWODZENIA 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyniki swoich badań prezentował podczas trzech Powszech- nych Zjazdów Historyków Polskich (IX, XI, XIV). w Łodzi, na XIV PZHP, którego był współorganizatorem, wygłosił jeden

niczna, której dziełem stało się morze Śródziemne, miała istotnie miejsce. Natom iast góry Atlasu w A fryce północnej są jeszcze bardzo młodociane.. To też

• Główna część rynku konsumenckiego Republiki Południowej Afryki podzielona jest na dwie części: rynek dla osób o dużej sile nabywczej (większość białych i nowo

stojacym przed wladzami kraju w najblizszych latach jest poprawa poziomu zycia, Problem ub6stwa wystepowal juz w Zwiazku Ra- dzieckim, choc Kazachstan byl jednq z najmniej

Jeśli oboje małżonkowie nie należeli do samdi (‘ludzie boży’), to ich ciała chowa się na cmentarzu rodowym mężczyzny, a między trumnami konstruuje się mostek łączący

Istotną rolę w odbiorze architektury nowoczesnej odgrywa również zaanga- żowanie się w idee formułowane i propagowane przez czołowych modernistów, przede wszystkim Le

Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność prezentowane są teksty autorów z różnorodnych polskich ośrodków badaw- czych i akademickich oraz instytucji kultury:

ponad Imamem i jego wartościami (nawet gdy Imam gotów jest przyznać, że jest jej ojcem, Bint Allah tego nie chce, twierdząc, że jej ojcem jest Bóg). Imam nie jest

Finally, this knowledge is selective. News is created as a reaction to a situa- tion, an event, but it has to be a unique event – different, extraordinary, unusual. This

Oznacza to, że niewłaściwe zrozumienie dotyczyło nie tylko Platońskiej wizji państwa i „dobra wspólnego”, jak również nie wyłącznie teoria tego filozofa może być uznana

** Uczeń otrzy mu je punk ty za kryteria III-VII, je żeli pra ca zaj mu je ob ję tość okre ślo ną w po le ce niu (nie li czy my li ni jek, w któ rych uczeń za pi sał miej sco

Jest to jednak stadjum przejściowe tylko: wzdłuż zachodniego brzegu Afryki południowej płyną silne prądy morskie na północ, wzdłuż wschodniego — na południe;

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Budowa geologiczna Afryki (Wielkie Rowy Afrykańskie – rozpadanie się kontynentu) 4.. Ukształtowanie powierzchni Afryki (mapa str.9

[r]

Chociaż więc obowiązek dobroczynności ma u Kanta charakter negatywny, gdyż wymaga nie- odmawiania pomocy wszystkim potrzebującym, o których wiemy, to wypełnianie tego obowiązku

Tak więc Jan Paweł II wskazuje na historyzm nauki społecznej Kościoła w tym sen- sie, że na jej treści składają się nie tylko wątki ewangeliczne, którym właściwa jest

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE uważa pokój i bezpieczeństwo w Afryce za istotny warunek zrównoważonego rozwoju oraz że Unia zobowiązuje się do znacznego